bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-07-2013, 05:25   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Günümüzde olan dinler

Günümüzde olan dinler- günümüzdeki dinler-günümüzde geçerli olan dinlerBugün dünya üzerinde mensubu az veya çok olan dar veya geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan birçok din mevcuttur. Bunlar içinde Animizm Totemizm gibi kabile dinleri yanında Budizm Hinduizm Konfüçyanizm gibi geleneğe ve Yahudilik Hıristiyanlık İslâmiyet gibi ilâhî kaynağa dayanan ve yüz milyonlarla hattâ milyarla ifade edilen inananı bulunan dinler vardır.

İslâm dininin yerini ve önemini kavrayabilmek için özellikle onun gönderildiği dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde mevcut olan ve bir şekilde günümüze kadar gelen dinlerden bazılarına kısaca göz atalım:

Hindistan: Hindistan'da Brahmanizm (Hinduizm) ve Budizm yaygın-dır. Brahmanizm'in ilk şekli Vedizm olup Veda adı verilen ve tabiat üstü güçlerle temas kurduğu kabul edilen bilge kimselere indirildiğine inanılan kutsal metinlere dayanır. Brahmanizm'e mensup olanlar tanrı-nın kendini değişik şahsiyetler şeklinde gösterdiğine inanırlar. Bundan dolayı da onlarda hulul (enkarnasyon) ve putlarla ifade edilen çok tan-rıcılık inancı önemlidir. Öte yandan bu dinde kast sistemi bulunmakta-dır ve insanların sınıf değiştirmesinin ancak öldükten sonra dünyaya yeni bir bedenle dönmekle (tenasüh/reenkarnasyon) mümkün olduğu kabul edilmektedir.

Brahmanizm'den doğmuş olan Budizm ise putlara karşı çıkarak ve onları kırarak bir nevi reform yapmıştır. Ancak o da Buda'dan sonra bu çizgisinde duramamış ve daha sonraki dönemlerde Buda heykellerine tapılmaya başlanmıştır. Buda'ya göre arzu ve ihtirasların hükümran ol-duğu bu dünya hayatı bir ıstırap ve acılar yeridir. Istırap ve acılardan kurtulmanın yolu dünyevî ihtiraslardan vazgeçmektir. Bunu başarabil-mek için de riyazet yapmak nefse ezâ vermek ve dünya hayatını terk etmek gerekir. Bütün arzu ve isteklerin yok edildiği ıstırapların son bulduğu anda insan sonsuz mutluluğa (nirvana) ulaşır. Hem Brahma-nizm'de hem de Budizm'de "geleceği beklenen kurtarıcı" inancı vardır.

Çin: Çin'de Konfüçyanizm ve Taoizm yaygındır. Konfüçyüs m.ö. VI. yüzyılda yaşamış hayatını öğretmenlik ve idarecilik gibi görevlerle geçirmiş; geleneğe insanlar arasındaki ilişkilere önem veren ve aileyi kut-sayan bir Öğreti geliştirmiş bilge bir kişiydi. Bu nedenle Konfüçyanizm metafiziği ile değil ahlâkî öğretileri ile öne çıkan bir dindir. Lao Tseu'nun kurmuş olduğu Taoizm ise Konfüçyanizm'e tepki olarak ortaya çıkmış olup onun boş bıraktığı metafiziği Tao Yin ve Yang (Doğurucu İlke) gibi İnançlarla doldurmaya çalışmıştır. Budizm'de olduğu gibi bu dinde de kötülüklerin ihtiraslardan doğduğu kabul edilir ve bunu ön-lemek için riyazet önerilir.

İran: İslâm'ın geldiği dönemde İran'da Mecusîlik ve Maniheizm var-dı. Mecusîlik Ahura Mazda inancını telkin eden peygamber kitap (Zend Avesta) melek ve ölüm sonrası inanca yer veren bir dindi. Baş-langıçta tek tanrı inancına sahip olan bu din zamanla biri iyilik ve diğeri kötülük tanrısı olmak üzere iki tanrı inancını savunur hale gel-miştir. Ahura Mazda'nın "Ölümsüz Azizler" diye adlandırılan yarı tanrı yardımcıları vardı. Aynı bölgede yaygın olan Maniheizm ise evrende ruhun temsil ettiği aydınlıkla (iyilik) bedenin temsil ettiği karanlığın (kötülük) birbiri ile mücadele halinde olduğunu ruh ve bedenden meydana gelen insanın da bu zıtlaşmaya konu olduğunu bedenin içine hapsolduğu için ıstırap çeken ruhları kurtarmak gerektiğini sa-vunmaktaydı. Ruhlar tümüyle bedenden arınıp tabiî yurtlan olan Işık Göğü'ne çıktıkları zaman kıyametin kopacağını ileri sürüyordu. VII. Yüz-yılda müslümanlar İran'ı fethedince bu dinlere mensup olan insanların büyük çoğunluğu müslüman olmuşlardı. Eski dinlerini devam ettiren bazı Zerdüştîler ise Hindistan'a göç ederek orada Parsî adıyla yaşamaya devam ettiiler.

Arap Yarımadası: Kur'an Mekke ve çevresinde oturan Araplar'ın İs-lâm öncesinde kendilerine has bir dinî geleneklerinin bulunduğunu[1] meselâ Allah'a İnandıklarını fakat O'nun tek yaratıcı olduğunu kabul etmediklerini[2] aksine Allah yanında başka tanrılar edindiklerini[3]; bunları Allah ile insanlar arasın-da aracı olarak kabul edip onlara tapındıklarını[4]; Allah'a ancak onların aracillğıyla ulaşabileceklerine inandıklarını[5] bu arada âhireti inkâr ettiklerini[6] ve kendileri gibi insan olan birinin peygamber olarak gönderilmesini yadırgadıklarını[7] haber verir.

Araplar dedeleri Hz. İbrahim'in Allah'ın birliği esasına dayanan di-nini unutmuşlar ve onun inşa etmiş olduğu Kabe'yi çeşitli putlarla doldurmuşlardı. Her kabilenin kendine ait bir putu vardı. Bununla be-raber onlar putlar üzerinde nitelik ve işlevi belirgin olmayan yüce bir tanrının bulunduğuna ve putların kendileri ile yüce tanrı arasında ara-cılık yaptıklarına inanıyorlardı. Kur'an bu putlardan Araplar arasında özel bir saygınlığa sahip olan Lât Menât ve Uzzâ gibi bazılarının adla-rını zikretmektedir.[8] Putları Allah'a ortak koşma (şirk) esasına dayanan bir din anlayışına sahip olan Araplar yüce Tanrı ile irtibatlı birtakım metafizik güçlerin bulunduğuna inanıyor; cin melek şeytan gibi ruhanî varlıkların putlara güç verdiklerini düşünüyor; kâhin ve falcıları onların dilinden anlayan seçkinler olarak görüyorlardı. Cinle-rin ıssız ve kuytu yerlerde ikamet ettiklerini insanları çarptıklarını ve delirttiklerini düşünüyorlar kötülüklerinden korunmak için onlar adına kurbanlar kesiyorlardı İçlerinde insan hayatının tabiat tarafından yönlendirildiğini zaman (dehr) tarafından tüketildiğini kabul edenler ve âhireti inkâr edenler vardı. Ayrıca aralarında nâdir de olsa Ibrahimî geleneği temsil ve takip eden Hanîfler bulunmaktaydı. Kur'an'ın "şirk" olarak nitelediği Cahiliye inanç sisteminin genel çerçevesi bunlardan oluşmaktaydı.

İslâm Cahiliye adı verilen bu döneme ait inançların bir kısmını kökten reddetmiş bazılarını düzeltmiş ve bazı konularda ise yeni esas-lar getirmek suretiyle yeni bir inanç sistemi oluşturmuştur. Gelenekte bu sisteme "âmentü" adı verilmektedir. Âmentü İslâm'ın ortaya koydu1 ğu dünya görüşünün (inanç sistemi) çekirdeğini oluşturmaktadır. Âmen-tü Araplar'ın şirk merkezli inanç sistemi yerine Allah'ın bir Hz. Mu-hammed'in hak peygamber ve Öldükten sonra dirilmenin gerçek oldu-ğu esasları üzerine dayanan yeni bir inanç sistemini öngörmektedir.

Ortadoğu: Arap yarımadasının kuzeyinde ve Harran bölgesinde Sâbiîler yaşamaktaydı. Kur'an'da sözü edilen Sâbiîler[9] el-Cezîre'de (Yukarı Mezopotamya) yaşamakta olup Vaf-tizcî Yahya'ya tabi olduklarını söylemekteydiler. Harran Sâbiîleri ise yıl-dızlara tapmaktaydılar. Bunlar yüce bir tanrının varlığını kabul etmekle beraber buna ancak yıldızlar vasıtasıyla ulaşabileceklerine inanıyorlardı. Yedi gezegenin her birinin müstakil bir ruhunun olduğunu düşünüyor yeryüzündeki olayları bu gezegenlerin ruhlarının idare ettiğini kabul ediyorlardı.

Bu bölgede yaygın olan dinlerden biri de Yahudilik'ti. Yahudilik Hz. Mûsâ tarafından tebliğ edilmiş bir din olup zamanla Orta Do-ğu'nun yerel dinsel unsurlarıyla bütünleşmiştir. Günümüz Yahudiliği ise m.ö. VI. yüzyılda sistematize edilmiştir Irk temeline dayalı bir din anla-yışını öngörmektedir. Örneğin Yahova'yı yahudi halkına özel muamele-de bulunan bir tanrı olarak kabul eder ve kendilerini tanrının seçilmiş kulları sayarlar. Kutsal kitap peygamber ve âhiret inancına sahiptirler.

İslâm'ın geldiği dönemde bu bölgede yaygın olan diğer bir din de Hz. îsâ'nın getirdiği Hıristiyanlık'tı. Ancak Hıristiyanlık günümüzdeki şeklini Pavlus'la almıştır. Hıristiyanlık Baba Oğul ve Kutsal Ruh üçlü-sünden oluşan (teslis) bir tanrı anlayışına sahiptir. Baba yaratıcı ve dü-zenleyici Oğul kurtarıcı ve yargılayıcı Kutsal Ruh İse onu destekleyici tanrısal gücü temsil eder. Hıristiyan/ara göre îsâ Âdem ile Havva'dan kaynaklanan ve miras olarak tüm insanlığa sirayet eden "aslî günah"ı affettirmek için kendini feda etmiştir ve âhir zamanda tekrar gelerek yeryüzünde tanrının hâkimiyetini kuracak ve insanların kurtuluşunu ta-mamlayacaktır. Hıristiyanlar öldükten sonra dirilme cennet ve cehen-nem gibi inançlara sahiptiler. Hıristiyanlık dünya-âhiret ilişkisi konusun-daki yaklaşımı ve din adamlarına verdiği yetkiler sebebiyle eleştiriler almıştır. Ortadoğu'da zuhur etmiş olan Hıristiyanlık Avrupa Amerika ve Avustralya kıtalarında yoğun olarak Afrika ve Asya kıtalarında ise kıs-men yayılmıştır

İslâm'ı kabul etmeden önce Türkler de değişik dinlere inanmaktay-dılar. Nitekim Uygurlar Mani dinini Doğu Türkistan'da oturan Türklerin bir kısmı Budizm'i Hazar kıyısında oturan Türkler Musevîliği batı ve kuzeye göç edenlerin bir kısmı ise Hıristiyanlığı benimsemişlerdi. Buna rağmen eski Türk boylarının çoğunda Gök Tanrı inancı vardı. Gök Tanrı hayat veren yaratan öldüren yardım eden yol gösteren ve cezalandı-ran bir tanrı olarak kabul edilmekteydi. Ruhlarla temas kurarak insanla-ra yardım eden kam veya şaman adında din adamları vardı. Bunlar yuğ adı verilen cenaze törenlerini düzenler ölü aşı denilen ziyafetler verirlerdi.[10]


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Günümüzde olan dinler

Günümüzde olan dinler konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: günümüzdeki dinler, mekke ve çevresinde bulunan dinlerin adları nelerdir, günümüze kadar gelen dinler, gunumuzdeki dinler, günümüzde devam eden dinler, gunumuzde mevcut olan dinlerin, günmüzdeki dinler, mekkede ve çevresinde olan dinlerin adları nedir, günümüzedeki dinler, gunumuzdeku devam eden dinler, günümüzdeki yaygın dinler, avustralya yaygın dinleri, hint yarım adasında günümüzde varlığını devam ettiren dinler, simdiye kadar olan butun dinlerin isimleri, mekke ve çevresindeki bulunan dinlerin adları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Geometri günümüzde nerelerde kullanılır? ebush Eğitim ve Öğretim 0 18-05-2013 03:29
Türk kültüründe yeri olan fakat günümüzde yok olmaya yüz tutan sanatlar Я Soru Cevap 0 05-03-2013 11:45
Günümüzde Hangi Takvim Kullanılıyor? gizem Soru Cevap 0 14-08-2012 06:51
Günümüzde Kullanılan Dezenfektanlar Nelerdir? elif Sağlığımız 0 28-04-2011 03:15
Dünyada Korkulan Ve Günümüzde Tedavisi Mümkün Olan Cinsel Hastalıklar daywest Jinekoloji - Kadın Hastalıkları 0 13-11-2010 07:11

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:59 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats