bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-07-2013, 01:44   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hz isa hangi kavime gönderildi

Hz isa hangi kavime gönderildi-hz isa hangi kavime peygamber gönderildi

İsrâiloğullarına gönderilen ve Kur'an-ı kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine Ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir. Annesi hazret-i Meryem'dir. Allahü teâlâ onu babasız yarattı. Kudüs'te doğdu. Otuz yaşında peygamber oldu. Kendisine İncil adlı kitab gönderildi. Otuzüç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı. Kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir. Îsâ aleyhisselâmın annesi Meryem Hâtun Süleyman aleyhisselâmın neslinden sâlihâ ve temiz bir hanımdı. Hazret-i Meryem onbeş yaşına geldiği zaman Yûsuf-i Neccâr isminde biriyle nişanlanmıştı. Fakat onunla evlenmeden Allahü teâlâ hazret-i Meryem'e babazız olarak bir çocuk vereceğini müjdeledi. Hazret-i Meryem Allahü teâlânın emri ve kudretiyle Îsâ aleyhisselâma hâmile oldu. Bundan bir müddet sonra normal olarak hâmilelik hâlleri görülmeye başlandı. Bu hâlleri gören Îsrâiloğulları dedikodu yapmaya başladılar. Çeşit çeşit iftirâda bulunup akla gelmeyecek ağıza alınmayacak şeyler söylediler. Bu dedikodulara tahammül edemeyen hazret-i Meryem Kudüs'ün 10km kadar güneyindeki sâkin bir kasaba olan Beyt-i Lahm'e çekildi. Her şeyin Allahü teâlânın takdîri ve dilemesiyle olduğunu düşünerek insanların kendi hakkındaki sözlerine sabretti. Îsâ aleyhisselâmın doğumu yaklaştığı sırada bulunduğu yerin bahçesinde yürürken kurumuş bir hurma ağacının altına geldi. Doğum sancıları şiddetlendiğinden bu ağaca yaslandı. Yaslandığı kuru hurma ağacı yeşillendi. Mevsim kış olduğu hâlde meyve verdi. Ayağının altında küçük bir su kanalı akmaya başladı. Bu hâl hazret-i Meryem'i tesellî etti. Bu sırada hazret-i Îsâ dünyâya geldi. Îsâ aleyhisselâm doğduğu zaman doğudaki ve batıdaki bütün putlar yıkılıp yere döküldü. Şeytanlar bu duruma şaştılar. Nihâyet büyükleri olan İblîs onlara Îsâ aleyhisselâmın dünyaya geldiğini haber verdi. O doğunca gökte büyük bir yıldız göründü. Hazret-i Îsâ'nın doğduğunu öğrenen İsrâiloğulları Beyt-i Lahm 'e geldiler. Hazret-i Meryem'in kucağında yeni doğmuş çocuğu görünce; "Ey Meryem!Bu nedir? Gerçekten çok çirkin bir iş yapmış olarak geldin. Sen pek genç fakat kocası olmayan bir kız olduğun hâlde bu çocuğu nereden aldın? Bu ne acâip ve ne şaşılacak bir hâldir?" dediler. Hezret-i Meryem bütün söylenilenleri sabırla dinledi. Hiç cevap vermedi. Ancak; "İşin hakîkatini size o haber versin. Siz onunla konuşun. Ondan sorup anlayın!" mânâsına kundakta bulunan hazret-i Îsâ'yı işâret etti. Onlar kundakdaki çocuğun konuşamayacağını söyleyince kundakta bulunan hazret-i Îsâ elini kaldıraarak cevap verdi ve dedi ki: "Ey câhiller! Benim yüksek şânıma taarruz etmeyiniz ve annemi ayıplamayınız. Muhakkak ki ben Allahü teâlânın kuluyum. O bana kitap verip beni peygamber kılacaktır. Her nerede olsam beni mübârek kıldı ve hayatta olduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti. Beni anneme hürmetkâr kıldı. . . Doğduğum günde öleceğim günde ve diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde selâm benim üzerimedir. " dedi. Hazret-i Îsâ'nın kundakta konuşmasına hayret eden İsrâiloğulları dillerini yutmuş gibi oldular. Hiçbir şey söyleyemediler. Buna rağmen dedi-kodu yapmaktan çeşit çeşit iftirâlarda bulunmaktanda geri durmadılar. Roma imparatorunun Şam vâlisi babazız doğduğu için ikisini öldürmek istedi. Annesi onu alarak Mısır'a götürdü. Hazret-i Îsâ oniki yaşına gelinceye kadar Mısır'da kaldılar. Sonra tekrar Kudüs'e gelerek Nâsıra şehrine yerleştiler. Otuz yaşına girince Hak teâlâ tarafından peygamber olduğu bildirildi. Peygamberlik emri bildirilince hemen tebliğe başladı. İnsanların Allahü teâlâya inanmalarını ve O'nun emirlerini yapıp yasaklarından sakınmalarını ve isyânda bulunmamalarını istedi. İsrâiloğulları bu dâveti kabul etmediler. Îsâ aleyhisselâm inanmayanlara mûcizeler gösterdi. Îsâ aleyhisselâm var gücüyle gayret göstermesine rağmen pek az kişi inandı. İsrâiloğulları ona îmân etmedikleri gibi dâvetine karşı çıktılar ve günden güne hırçınlaştılar. Îsâ aleyhisselâmın yumuşaklığını görerek inanmadılar. Hattâ daha da ileri giderek hazret-i Îsâ'yı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunun üzerine hazret-i Îsâ kendisine îmân edenler arasından seçtiği havârî adı verilen oniki kişiden Allahü teâlâya îmân ve ibâdet edeceklerine ve kendisine yardımcı olacaklarına dâir söz aldı. Yahûdîlerden bir topluluk Îsâ aleyhisselâm ve annesi hazret-i Meryem'e dil uzattılar. Îsâ aleyhisselâm bunu duyunca onlar hakkında bedduâda bulundu. Allahü teâlâ bu duâyı kabul edip hazret-i Îsâ'ya ve annesine dil uzatanları maymun ve domuza çevirdi. Bu durumu gören Yahûdîler hâdiseyi aralarında görüştüler. Hepsi hazret-i Îsâ'yı öldürmek üzere anlaştılar. Hazret-i Îsâ'yı aramaya başladılar. Roma İmparatoru'nun Kudüs Vâlisi Jones Pilot'u kandırıp Îsâ aleyhisselâmın Roma İmparatorluğu aleyhinde bulunduğuna ve Filistin'de yeni bir hükümek kurmaya çalıştığına inandırdılar. Hazret-i Îsâ son defâ olarak Havârileri ile bir gece gizlice sohbet etti ve onlara "Horoz ötmeden (yani sabah olmadan) sizin biriniz beni inkâr edecek ve pek az paraya satacaktır. " dedi. Hakikâten Yahuda isimli Havârî sabah olmadan Yahûdîlerden bir miktar para alıp hazret-i Îsâ'nın yerini haber verdi. Îsâ aleyhisselâmı yakalamak için Yahûdîlerle berâber eve girince Allahü teâlâ Yehûdâ'yı Îsâ aleyhisselâma benzetti. Yahûdîler de onu Îsâ aleyhisselâm diye yakaladılar ve haça (çarmıha) gerip asarak öldürdüler. Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâmı göğe kaldırdı. Îsâ aleyhhisselâm bu sırada otuzüç yaşındaydı. Îsâ aleyhisselâm göğe çıkarıldıktan kırk sene sonra Romalılar Kudüs'e hücum etti. Yahûdîlerin çoğunu öldürüp bir kısmını esir ettiler. Şehri yağmaladılar. Kitaplarını yaktılar. Îsâ aleyhisselâma yaptıklarının cezâsı olarak hakîr ve zelîl oldular. Hiristiyanlar Îsâ aleyhisselâmın haça gerilip orada öldüğüne fakat sonra dirilip göğe çıktığına inanırlar. Müslümanlar ise Îsâ aleyhisselâmın haça gerilmediğine doğrudan doğruya göğe kaldırıldığına inanırlar. Bu husus Kur'ân-ı kerîm'de Nisâ sûresi 158. âyetinde meâlen şöyle bildirildi: "Onu asmadılar onu öldürmediler. Bilakis Allahü teâlâ onu katına yükseltti. . ." Ayrıca hadîs-i şerîflerde buyruldu ki: "Îsâ (aleyhisselâm) ölmemiştir. O kıyâmetten önce size dönecektir. " "Ben Meryem oğlu Îsâ'nın (aleyhisselâm) dünya ve âhirette en yakınıyım. " "Benimle Îsâ (aleyhisselâm) arasında başka bir peygamber yoktur." Allahü teâlâ Îsâ aleyhisselâmı 33 yaşında İdris aleyhisselâm gibi göğe kaldırdı. İnsanları üç sene dîne dâvet etti. Vasiyeti üzerine Havârileri etrafa dağıldılar. Îsevîliği insanlara anlatmaya başladılar. Bu hak dînin yayılması 80 sene sürdü. Sonra Hıristiyanlar sapıklığa düştüler. İncil'i değiştirdiler. Nasıl ki Yahûdîler hazret-i Meryem ve hezret-i Îsâ'ya iftirâ ettilerse Hıristiyanlar da onun hakkında üç yanlış inanca saplandılar. Bir kısmı "Meryem oğlu Îsâ Allah'tır. " dedi. Bazıları "Allahın oğludur. " dedi. Bir başka grup da;"Baba oğul ve rûhül-kudüs'ten biridir" dedi. Îsâ aleyhisselâm hiç evlenmemiş. Dünyâya kıymet vermemiştir. Kıyâmete takın Şam'da Ümeyye Câmiinin minâresine inecek evlenecek çocukları olacaktır. Hazret-i Mehdî ile buluşacak 40 sene yaşayıp Medîne'de vefât edip Peygamberimizin kebrinin bulunduğu hücre-i saâdete defnedilecektir. İslâm dîninin hükümlerine tâbi olacak ictihâd edecektir. Avrupa kitaplarında Eflâtun'un mîlattan 347 sene önce öldüğü yazılıdır. Îsâaleyhisselâm gizli dünyâya gelip dünyâda az kalıp göğe çıkarıldığından ve kendisini ancak oniki havârî bilip Îsevîler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından mîlât yâni noel gecesi doğru anlaşılmamıştır. Mîlâdın birinci kânunun (Aralık) yirmi beşinde veya ikinci kânunun (Ocak) altıncı veya başka gün olduğu sanıldığı gibi bugünki mîlâdisenenin beş sene az olduğu çeşitli dillerdeki kitaplarda yazılıdır. O halde mîlâdi sene doğru ve kat'î olmayıp günü de senesi de şüpheli ve yanlıştır. İmâm-ı Rabbânî'nin (kuddise sirruh) ve Burhan-ı Kâtı'nın bildirdiklerine göre Yunan filozofu Eflatun (Platon) Îsâ aleyhisselâm zamanında yaşamıştır. Buna göre mîlâdi takvim 300 seneden fazla olarak noksandır ve Îsâ aleyhisselâm ile Muhammed aleyhisselâm arasındaki zaman bin seneden az değildir. Îsâ (aleyhisselâm) peygamberliği îcâbı mûcızeler gösterdi. Mûcizeleri dokuz çeşitti: 1. Beşikteyken konuştu. 2. Ölüleri diriltirdi. Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhurdur. Bunlar Sam bin Nûh Şeddad bin Âd Mâsân bin Mâlân ve Beni İsrail'den bir çocuktur. 3. Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gödürür bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi. Eliyle hastaya dokunguğunda iyi olurdu. Eliyle mesh etmek sûretiyle hastaları tedâvi ettiği için kendisine Îsâ-i Mesih dendi. (Mâide sûresi: 110) 4. Âl-i İmrân sûresi 49. âyetinde bildirildiği gibi kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri haber verdi. 5. Mâide sûresi 110. âyetinde bidirildiği gibi çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince Allahü teâlânın izniyle canlanıp kuş olurdu. 6. Mâide sûresi 114. âyetinde bildirildiği üzere Havârîler içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesini teklif ettiler. Hazret-i Îsâ ellerini kaldırıp duâ edince ekmeği ve eti bulunan bir sofra indi. 7. Îsâ aleyhisselâm uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı bilirdi. 8. Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp duâ edınce o anda yemek ve meyveler önüne gelirdi. 9. Îsâ aleyhisselâm Yahûdîlerden (Benî İsrâil) uzak olduğu hâlde sözlerini ve gizli hallerini bilirdi. Îsâ aleyhisselâmın dîni;Îsevîlik: Mûsâ aleyhisselâmın dîni Îsâ aleyhisselâmın zamânına kadar devâm etti. Fakat Îsâ aleyhisselâm gelince bunun dîni olan Îsevîlik Mûsâ aleyhisselâmın dînini nesh etti yâni Tevrat'ın hükmü kalmadı. Bundan sonra Mûsâ aleyhisselâmın dînine uymak câiz olmayıp tâ Muhammed aleyhisselâmın dîni gelinceye kadar Îsâ aleyhisselâmın dînine uymak lâzım oldu. Fakat İsrâiloğullarının çoğu Îsâ aleyhisselâma îmân etmeyip Tevrat'a uymak için inâd etti. Yahûdîlik ile Îsevîlik böylece ayrıldı. Yahûdîlerin ileri gelenlerinden ve Îsevîlerin en büyük dğşmanlarından olan Paul Îsevîliği kabul ettiğini Îsâ aleyhisselâmın kendisini Yahûdî olmayan milletleri Îsevîlere dâvet için şâkirt (talebe) tâyin ettiği yalanını uydurdu. İsmini Pavlos (Bolüs) olarak değiştirdi. Çok iyi bir Îsevî görünerek Îsâ aleyhisselâmın dînini bozdu. Tevhidi (tek Allah inancını) teslise (üç tanrı inancına= Baba-oğul-kutsal rûh);Îsevîliği Hıristiyanlığa çevirdi. İncil'i değiştirdi. Îsâ Allah'ın oğludur dedi. . . Îsâ aleyhisselâmın hikmetli sözlerinden bâzıları: "Dünyâ sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Gözde bakışı kalpte şehveti büyütür. (İnsanı açgözlü doymez eder. ) Yemin edeim ki şehvet (nefsin isteklerine uymak) sâhibine uzun süren sıkıntı bırakır. Dünyâdan geçmeye bakın. Tâmiri ile uğraşmayın." "Dünyâyı isteyen deniz suyu içene benzer. Ne kadar içerse harâreti o kadar artar ve nihâyet ölür." "Günâhlarını hatırladığı zaman ağlayana dilini koruyana ve başını sokacak kadar evi olana müjdeler olsun." Allah katında en sevgili şey sâlih kalplerdir. Allahü teâlâ onların hürmetine dünyâyı yaşatır. Onlar bozulunca yeryüzünü harâb eder." "Ağaçlar çoktur ama hepsi meyve vermez. Meyveler çoktur ama hepsi tatlı değildir. İlimler çoktur ama hepsi faydalı olmaz." "Sağırı dilsizi tedâvi ettim ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin (câhilliği ilim ve olgunluk sanmak) ilâcını bulamadım. (Çünkü böyle kimse câhilliğini ilim ve kemâl sanmaktadır) Kur'ân-ı kerîm'in Bakara Âl-i İmrân Nisâ Mâide Tevbe Meryem Mü'münûn . Zuhruf Hadîd Sâf sûrelerinde Îsâ aleyhisselâmla ilgili haberler verilmiştir.

KaynakWh: Hz.İsa Aleyhisselam
Hz. İsa İsrâiloğulları'na peygamber olarak gönderilmiştir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hz isa hangi kavime gönderildi

Hz isa hangi kavime gönderildi konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hz isa hangi kavme gönderildi, hz isa hangi kavimden, isa hangi kavme gönderildi, hz isa hangi millete gönderildi, hz isa hangi kavme geldi, hz isa hangi millettendir, isa peygamber hangi kavme gönderildi, hz isa hangi topluma gönderildi, incil hangi kavme gönderilmiştir, hz isa hangi kavme, hıristiyanlık hangi peygambere gönderilmiştir, incil hangi kavme gönderildi, incil hangi millete gönderilmiştir, http wwwbakimliyizcom dini bilgiler 127611 hz isa hangi kavime gonderildihtml, hz isa hangi kavme gonderildi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürk Samsuna neden gitti?_Mustafa Kemal hangi görev ve amaçla Samsun’a gönderildi? ebush Eğitim ve Öğretim 10 21-05-2017 11:09
Osmanlı devletinde Avrupa'ya ilk kez hangi padişah döneminde öğrenci gönderildi? Я Tarih 4 17-03-2013 09:36
Dünyada En Fazla İnsan Hangi Ülke Yada Hangi Şehirde Yaşamakta elif Soru Cevap 0 22-02-2013 10:25
1.dünya savaşı sonunda hangi anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır? zekiyiz@_: Soru Cevap 2 29-03-2012 01:04
Hz. Muhammed'e ilk ayet ne zaman ve nerede gönderildi? Я Soru Cevap 0 21-02-2012 05:49

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats