bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-07-2013, 03:56   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kütübü sitte kitapları nelerdir

Kütübü sitte kitapları nelerdir-kütüb i sitte kitapları nelerdir

Meşhur altı sahih hadis kitabı. Hadis mecmualarının en sahihleri kabul edilen; Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-Sahih'leri ile Ebu Davud Tirmizi Nesâî ve ibn Mâce'nin Sünen'leri; hadis tasnifinin altın çağı olan Hicrî üçüncü yüzyılda telif edilmiş olmak mümkün mertebe sahih hadisleri ihtiva etmek konulara göre tasnif edilmek (alelebvâb)... gibi ortak özelliklerinden dolayı daha sonraki asırlarda Kütüb-i Sitte: Altı Kitap ortak adıyla şöhret bulmuştur. Bazı âlimler az da olsa zayıf ve mevzu hadisler ihtiva ettiği için İbn Mâce'nin Sünen'i yerine İmam Mâlik'in Muvatta'ı veya Dârimî'nin Sünen'ini Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul etmişlerdir.

Buhârî ve Müslim'in Câmi'leri Sahıhayn (İki Sahih) adıyla müellifleri daha hayattayken büyük bir üne kavuşmuş bunları Ebu Davud Tirmizî ve Nesâi'nin Sünen'leri takip etmiş ve hadis âlimleri arasında bu kitaplar Usûl-i Hamse (Beş Temel) diye büyük bir kabul görmüştü. Ebu'l-Fazl Muhammed İbn Tahir el-Makdisî (H.507)'nin Usûl-i Hamse'ye yazdığı ve sahabeyi alfabetik olarak sıralamak suretiyle onlardan nakledilen belirli kitaplardan bulunan hadislerin kaynağını göstermek için yazıları kitaplar anlamına gelen etrafa İbn Mâce'nin Sünen'ini de eklemesi ve Şurûti'l-Ümmeti's-Sitte (Altı İmamın Şartları) adlı kitabını telifiyle muteber hadis kitaplarının grub adı bundan sonra İbn Mâce'nin de ilave edilmesiyle Kütüb-i Sitte olarak meşhur olmuştur.

Böyle bir isimlendirme Kütüb-i Sitte içinde zayıf hatta mevzu (bilhassa İbn Mâce'de) hiç bir hadis bulunmadığı onlar dışındaki hadis kitaplarında da sahih hadis olmadığı anlamına gelmez. Nitekim Buhârî ve Müslim başta olmak üzere Kütüb-i Sitte müelliflerinden hiç biri kendi kitaplarına sahih hadislerin tamamını aldıkları kitaplarındakilerin dışında sahih hadis bulunmadığı şeklinde bir iddiada bulunmamışlardır. Esasen bir hadisin sıhhati hangi kitapta bulunduğuna bakarak değil onu nakleden kişilerin haline bakılarak tesbit edilebilir. Diğer taraftan bu altı imam kendilerinden önce derlenmiş olan yazılı ve sözlü hadis kaynaklarından yararlanarak bu eserleri meydana getirmişlerdir. Bu değerli eserlerin tasnifine kendilerinden önceki çalışmalar zemin hazırladığı gibi hadis tasnifi onlardan sonra da devam etmiştir.

İlmî çevrelerde büyük bir kabul gören Kütüb-i Sitte ile ilgili çok sayıda ve hacimli çalışmalar yapılmıştır. Bunların büyük bir kısmı bu kitapların şerhi (açıklaması) ravilerinin durumları cem (mükerrerleri çıkararak birlikte rivayet ettikleri hadisleri bir araya toplama) ile ilgilidir. Kütüb-i Sitte hadislerini bir araya toplayıcı çalışmalardan biri Beğavî'nin (H.516) Mesâbîhu's-Sünne'sidir. Hadisleri senedlerini hazfederek kitabına alan Beğavî eserini Sünen tarzında tasnif etmiş Kütüb-i Sitte ve Dârimî'nin Sünen'inde bulunan hadisleri 4434 hadiste toplamıştır. Bu konuda yapılan önemli bir çalışma da İbnu'l-Esîr'in (H.606) Câmiu'l-Usûl li Ehâdisi'r-Rasûl isimli eseridir. İbnu'l-Esîr İbn Mâce hariç Kütüb-i Sitte ile Muvatta'da bulunan hadisleri-mükerrerlerini çıkararak- alfabetik tarzda tertib ettiği kitaplar ve onların alt başlıkları olan bablar halinde tasnif etmiştir. 9523 hadis bulunan bu eser Kütüb-i Sitte adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Kütüb-i Sitte'yi oluşturan kitaplar ve özellikleri:

1. Buhârî ve el-Câmiu's-Sahîh'i: Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî (H. 194-256/M.810-870) 40 yıl süren ilmî seyahatler esnasında toplamış olduğu engin hadis malzemesini 16 yılda tasnif ederek "el-Câmiu's Sahîhu'l-Müsnedü'l-Muhtasar min Umûri Rasûlillahi (s.a.s) ve Sünenihi ve Eyyâmih" adlı eserini yazmıştır. Hocası İshak b. Rahuye'nin "Rasûlüllah'ın sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız" tavsiyesiyle hareket eden Buhârî 600.000 hadis arasında seçtiği 7275 hadisi 97 kitap ve 3400 den fazla bab'a (alt bölüm) yerleştirmiş konuları geldikçe aynı hadisi bir kaç yerde daha tekrar etmiştir. Bu nedenle mükerrerler dışındaki toplam hadis sayısı 3-4 bin civarına inmektedir. Buhârî tercüme denilen bab başlıklarında konuyla ilgili âyet ve hadislerden iktibaslar yapar âlimlerin ve bazan kendisinin görüşlerine yer verir direkt veya endirekt yollarla tercihlerini ihsas ettirir. Tercemelerde verdiği hadis ve haberlerin çoğu muallak (senedsiz veya eksik senedli)tır. Daha önceki hadis mecmualarında pek görülmeyen bu usul Buhâri'ye hastır. Bu nedenle "Buhârî'nin fıkhı tercemelerindedir" sözü yaygınlaşmıştır. (Yekünü 1341 olan bu tür) muallak hadisler Buhârî'nin kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı gibi sahih hadislerin dışındadır. Tercümelerde Buhârî'nin verdiği bilgiler hadislerin ihtiva ettiği fıkhı malumatı kavramada çok faydalıdır. Bütün âlimlerin ittifakıyla hadis mecmualarının ensahihi kabul edilen el-Câmiu's-Sahîh türkçeye de tercüme edilmiş mükerrerlerinin çıkarıldığı Tecrid'i de tercüme ve şerhiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca basılmıştır.

2. Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'i: Ebu'l-Hüseyn Müslim b. Haccâc (H.202-261) 300.000 hadis arasından seçerek tasnif ettiği kitabına "el-Camiu'l-Müsnedü's-Sahîh" ismini vermiş mukaddimede tasnif metodunu açıklamıştır. Buhârî'nin yaptığı gibi bab başlıklarında bilgi vermemiş hatta bab başlığı dahi tanzim etmemiş sadece "bab" demekle yetinmiştir. Bugün eldeki Müslim nüshalarında bulunan bab başlıkları eseri şerheden İmam Nevevî'ye aittir. Müslim kitabına mevkuf ve maktu hadisleri almamış muallaklara ise çok az yer vermiş hadisleri konularına göre bölmemiş hadisi en çok ilgili olduğu yerde nakletmiş metin ve sened olarak benzerlerini bir arada ve kısaltarak tekrar etmiştir. Bu yönüyle Müslim Buhârî'den daha derli topludur. Bu ve benzeri özelliklerinden dolayı bazı âlimler (mesela Mağribliler) Müslim'i Buhâri'ye tercih etmişlerdir. Müslim'in Câmi'i 54 kitap 1322 bab mükerrerler dışında 3033 hadis ihtiva etmektedir. Kadı İyaz ve İmam Nevevî başta olmak üzere pek çok âlim Müslim'i şerhetmiştir. Müslim sade metin ve şerhli olarak türkçeye tercüme edilmiştir.

3. Tirmizi'nin Câmi'i: Ebu İsa Muhammed b. İsa et-Tirmizi'nin (H: 209-279) Cami'i es sünen ismiyle de maruftur. Devrin âlimlerinin tetkikine sunuları ve takdir edilen Sünen-i Tirmizi 46 kitap 2496 bab ve 4000 hadis ihtiva etmektedir. Hadisçilik açısından Müslim'e fıkhu'l-hadis (hadislerde bulunan çeşitli hükümler) yönünden de Buhârî'ye ait özellikleri onlara yakın ölçüde kitabında toplayan Tirmizi bab başlığı altında hadisleri sıraladıktan sonra şu işlemleri yapar; hadisin sıhhat durumunu (sahih hasen zayıf hasen-sahih garib...) ravilerin durumunu varsa seneddeki illetleri hadisin diğer tariklerini sahabilerin o konudaki başka rivayetlerini bu hadislerle ulemânın nasıl amel ettiğini ittifak ve ihtilaflarını... açıklar. Hadislerden istifade için çok faydalı olan bu açıklamalar onları amel edilebilir hale getirir. Tirmizi üzerine de pek çok şerh yazılmış ve eser türkçeye tercüme edilmiştir.

4. Ebu Davud'un Sünen'i: Ebu Davud Süleyman b. Eş'as es-Sicistânî'nin (H: 202-275) kitabı ahkâmla ilgili hadislerin tasnif edildiği Sünen türünün en güzel örneğidir. Kitabına 400.000 hadis arasından seçtiği 4000 hadisi aldığını bunların da dört hadiste özetlenebileceğini belirten Ebu Davud; sahih hasen leyyin ve amel edilebilir derecedeki zayıf hadisleri Sünen'ine aldığını söyler. Kitabında zayıf hadislerin mevcudiyetini kabul eden Ebu Davud muhaddislerin ittifakla terkettikleri herhangi bir hadisi Sünen'ine almamıştır. 40 kitaptan oluşan Sünen'e pek çok şerh yazılmış eser türkçeye de tercüme edilmiştir.

5. Nesâî'nin Sünen'i: Ebu Abdurrahman Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (H: 215-303) sahih ve zayıf hadislerden derlediği es-Sünenü'l-Kübrâ'sını istek üzerine sadece sahih hadisleri almak üzere ihtisar etti ve bu yeni eserine el-Müctebâ adını verdi. Kütüb-i Sitte içinde Nesâî denince işte bu Müctebâ kasdedilir. Sünenler içinde en az zayıf hadis ve cerhedilmiş ravisi olan mücteba Sahihayn'dan sonra üçüncü kitap olarak kabul edilir. Nesâî hadisler arasındaki çok küçük rivayet farklarını dahi göstermiş ve rical tenkidinde büyük bir hassasiyet göstermiştir. 51 kitap ve yaklabıh 2400 babtan oluşan Müctebâ türkçeye çevrilmiştir.

6. İbn Mâce'nin Sunen Ebu Abdullah Muhammed b. Yezıd el-Kazvînî'nin (H: 209-273) Sünen'i 37 kitap 1515 bab ve 4341 hadis ihtiva eder. Bu hadislerin büyük bir çoğunluğu diğer beş kitapta (usûli hamse) mevcuttur veya sahih ve hasen durumundadır. ibn Mâce'deki hadislerin 613 ünün isnadı zayıf 99 unun isnadı ise yok hükmünde veya münker ya da yalanlanmıştır. Bilhassa şahıs kabile ve şehirlerin faziletleriyle ilgili hadislerin çoğunun uydurma olduğu söylenmiştir. Ancak VI. asırdan sonra Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı olarak kabul edilen İbn Mâce tertibi tekrardan uzak ve kısa olusu ile oldukça değerlidir. Muhammed Fuad Abdülbâkı tahkikiyle yapılan baskı pek çok ilmî kolaylıklar sağlamış eserdeki zayıf yönlere işaret edilmiştir. Bu baskı esas alınarak Sünen şerhi de yapılmak suretiyle türkçeye çevrilmiştir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kütübü sitte kitapları nelerdir

Kütübü sitte kitapları nelerdir konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kütübü sitte kitapları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürk ile ilgili Yayınlanmış Şiir Kitapları Nelerdir elif Soru Cevap 0 25-03-2013 08:23
Boyama Kitapları 2012 elif Çocuklarımız 0 08-12-2011 04:03
Aklam-ı Sitte (Altı Yazı) ada44 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 1 21-03-2009 07:09
yeni kitapları aldınız mı zehra35 Kütüphanemiz 0 20-03-2008 01:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats