bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-07-2013, 04:29   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Balık otu ile balık avlama helal mi

Balık otu ile balık avlama -Balık otu ile balık avlama helal mi


Avın yenmesinin halâl olması için on beş şart vardır: Onun beşi avcıya beşi ava diğer beşi de av âletine aittir.
Avcıya âit olan beş şart şunlardır: Avı zekât ehli yani boğazlama usulüne vâkıf olmak tesmiyeyi terk etmemek av âleti kendi tarafından gönderilmek gönderme ile alma arasında başka bir şeyle iştigal etmemek âletin irsalinde kendisine av haram olan kimse (ihramlı gibi) ortak olmamaktır.
Ava âit olan şartlar şunlardır: Eti yenen hayvanlardan olmak insandan kaçan yabanî hayvan olmak haşerattan olmamak su mahlûku olduğuna göre balık cinsinden olmak boğazlanmasına yetişilemeyerek avlanmak ile ölmüş bulunmak.
Av köpeğine ait olan şartlar şunlardır: Kelb talimli olmak gönderildiği yolda yani usulde avlanmak avı yaralayarak öldürmek ondan yememek avlanması halâl olmayan hayvan almada ona müşarik olmamak.
Bu icmal gelecek tafsilât ile açıklanacaktır.
Zekât —zebayih kitabında mezkûr «zebh» ve «nahr» nevilerine şâmil olmak üzere— boğazlamaktır (1).
Zekâtın ihtiyarî ve iztirarî kısımları vardır.
İhtiyari olanı; hayvanı mûtad üzere boğazından kesmektir ki onun rüknü zebh olunacak olanın zebhi ve nahr edilecek olanın natırıdır. Zebh boğazından ve Nahr göğüs üstünden olur: Deve nahr; sığır ganem ve kuşlar ise zebh olunur.
iztirarî olanı: Hayvanı her neresinden olursa olsun vurup öldürmektir: Onun rüknü yaralamaktır.
Avlanmak: iztirarî zekâttandır (2).
İhtiyarî zekât işinin ehli olan kimse iztirarî zekâtın dahi. ehlidir. Evvelkine ehil olmayan diğerine de ehil değildir.
Itlâki üzere zekât ehli: Zebh ve tesmiyeyi bilen ehli İslâm ve ehli Kitaptır.
Zebh ve tesmiyeyi bilmeyen küçük çocuğun ve delinin boğazladıkları yani keserek veya vurarak öldürdükleri hayvan mekûl ve ekli halâl olmadığı gibi ehli İslâm ve ehli Kitap olmayanların kestikleri dahi halâ! değildir.
Mûsevî ve İsevî ehli kitap oldukları için (3) onlar ehli İslâm gibi ehli zekâttırlar. Binaenaleyh onların dahi şartınca olan zebihaları yenir.
Putperest ve ateşperest olanlar ehli kitap olmadıklarından ehli zakât dahi değillerdir. Onların - kestikleri ve avladıkları - yenmez.
Dini inkâr eden dinsizin yahut islâmdan irtidad ile (4) ehli kitap dinine giren mürtedin dahi zebihası yenilmez.
Zekât ehli olmak için bülûğ ve erkeklik çağı şart değildir. Temyiz ve teakkûl kâfidir. Ehli İslâm veya ehli kitaptan olan kadınlar ehli zekât olduğu gibi zebh ve tesmiyeyi bilen küçükler dahi ehli zekâttır.
İhtar: Avcının muhrim ve avın harem dahilinde olmaması dahi yenme halâliyetinin şartları cümlesinden olmakla muhrimin avladığı yenilmediği gibi (5)halâlın yâni muhrim olmayanın harem dahilinde avladığı dahi yenilmez.
Tesmiye terk olunarak kesilen zebihanın dahi yenmesi menhi olmakla ehli zekâtın zebih sırasında olduğu gibi avlanma halinde dahi. tesmiyeyi terk etmemesi yani tüfeğini ateşlerken yahut köpeğini salıverirken «Bismillâh» demesi şarttır. (Terk kasdi olmamak şartiyle besmeleyi unutmuş olmak takdirinde beis yoktur).
Ehli zekât avlanmayı talimli köpek ile yapmak sûretinde köpeği besmele ile - kendisi sevketmiş olması dahi meşrut bulunduğundan onun sevki ve kışkırtması olmayarak (6) köpeğin görüp kendiliğinden üzerine vararak öldürdüğü avın dahi yenmesi helâl olmaz.
Talimli köpeğini - sevkten sonra - oturmayıp ve başka iş ile meşgul olmayıp araştırmak dahi şart olduğundan arkasını aramayıp oturur veya başka bir şey ile meşgul olur ve sonradan avı ölmüş bulursa başka bir sebep ile ölmüş olmak ihtimaline mebni onun da yenilmesi helâl olmaz.
Ehli zekâtın salıvermesine ehli zekât olmayanın sevki karışarak iki kelbin birlikte yakalayıp öldürdükleri av dahi helâl olarak yenmez İşe karışan köpek talimsiz olmak veyahut - besmelesiz - salıverilmek dahi ehli zekât olmayan kimse tarafından sevk edilmiş olmak gibidir.
Yenme helâliyyetinin ava âit olan şartları mucibince avın eti yenilen vahşî hayvanlardan olması yani kurt ve çakal gibi sivri dişli ve kaplan ve dağ kedisi gibi hem sivri dişi ve hem pençesi olan vahşilerden ve kara kuş ve atmaca gibi yırtıcı; karga ve kartal gibi leş yiyici kuşlardan olmaması ve insandan kaçınmakla kanatlarıyla yahut ayaklarıyla kendini korur olabilmesi lâzımdır. O çeşit canavar ve leş yer olan yabanî hayvan ve kuşların yenilmesi helâl olmadığı gibi eti yenen ehlî hayvanların ve hattâ - aslında ehlî değilken - insana alışarak ehlî gibi olmuş olan (7) yenen av hayvanının meselâ alışık geyik karaca ve ada tavşanının dahi avlanarak yâni - iztirarî zekât ile - yenilmesi helâl olmaz. Tuzağa düşüp ve yahut kanadı veya bacağı kırılıp - kendini korumaktan -çıkmış bulunan - yenen avın - dahi avlanarak yenmesi helâl olmaz. Bu gibilerin ve bundan evvel zikr olunan vahşî - alışkının ihtiyarî zekât vechile boğazlanması lâzım olduğu gibi vurulduktan sonra - zebh olunan hayvanın o halindeki hayatına faik bulunan bir hayat ile - diri olarak yetişilen avın dahi boğazlanması lâzım olduğundan vurulan avın boğazlanmaksızın yenmesi helâl olabilmek için boğazlanmasına yetişilemiyerek ölmüş olması da ava ait olan yenme helâliyyetinin şartlarındandır (8). Kanadından vurulan kuşun boğazlamak yerine kafasını koparıp atmak onun yenmesini haram kılar.
Çekirgeden mâdâ haşerat yenmez.
Kara avında avın haşerat neviden olmaması yenmesinin helâliyyetinde şart olduğu gibi sulardaki avda dahi avın balık cinsinden olması şarttır. Balık cinsinden olmayan hayvanlar : Yengeçler midyeler istiridyeler İstakozlar: helâl olarak yenilmez.
Balığın her nevi ve hattâ yılan balığı dahi yenilir (9).
Balık temiz olmayan suda doğmuş olmak yenilmeğe mâni değildir.
Yenilme helâliyyetinin şartı: Âfet ile ölmüş olmasıdır.
Ağ ve olta âfet olduğu gibi balık suyun sıcaklığı veya soğukluğu sebebiyle veya suyun çekilmesiyle yahut bir yere kısılarak veyahut üzerine bir şey atılarak ölmek dahi âfet ile ölmektir (10).
Böyle bir âfete uğramaksızın suyun yüzüne sırtı üzerine gelen (11) balık yenilmez.
Bir balığın içinde zuhur eden balık - sağlam ise - ikisi dahi yenilir. Sağlam değilse ona zarf olan balık yenir.İçinden çıkan balık yenmez
Meselâ: Balığın karnında bulunan inci bulana helâldir. Yüzük ve altın helâl değil bulunmuş nesnedir. Bulan kimse onu halka bildirmek ve duyurmak lâzım olur.
Nitekim emsâli delâletiyle yabâni olmadığı bilinen güvercin yahut ayağında zil bulunan doğan ve boynunda tasma bulunan geyik tutulsa sahibi zuhurunda verilmek üzere tutan kimse onu halka duyurmak lâzım gelir Yenme helâliyyetinin av köpeğine dâir olan şartlarına gelince: Av köpeğinin (12) muallem olması üç defa yemeyi terk etmesiyle malûm olur yâni teallümü tuttuğu avı yemediği üç defa vâkî olmasiyle sabit olabilir (13). İlk terki tokluğuna ve ikinci terki şüpheye mahmul olup üçüncü terkinde teallüm tehakkuk etmekle dördüncü avı yenilir.
Doğan gibilerin (14) teallümü davete uymak ile yani salıverildikten sonra çağırıldıkta dönüp gelmesiyledir. Tuttuğu avdan yemesi zarar vermez.
Talimli olan doğan - davet edilince - icabeti kabul etmezse ve muallem olan köpek yemeği terk eylemezse öldürdükleri av helâl olarak yenmez (15). Tâ ki ikinci kerrede talimli oldukları sâbit ola.
Muallem köpek avladığı hayvanın kanından içmek zarar etmez (16). Bir tarafını koparıp atmak dahi zarar etmez (17). Avdan sahibinin attığı bir parçayı yemek ve hattâ avı sahibi ele aldıktan sonra onu yemek dahi mânî değildir.
Av köpeğinin yediği av helâl olarak yenmediği gibi yaralamayarak boğduğu ve çarparak veya belini kırarak öldürdüğü av dahi helâl olarak yenilmez (18).
Avı avcının gönderdiği tarafta aramayarak sağa ve sola sapıp ve av aramaktan başka bir şey ile oyalanıp geldikten sonra kendiliğinden tutup öldürdüğü av yeniden irsâl ve iğrâ edilmiş olmadıkça yenilmez.
Avlanması helâl olmayan (19) başka bir köpeğin avı alıp getirmekte ona iştirak etmiş olması dahi mâni değildir. Nitekim avcıya âit olan şartların sonunda dahi zikrolunmuştur.
Avın tâyini şart olmadığından bir ava şartınca salıverilen köpek onu avladıktan sonra başka bir avı dahi avlamak sûretinde ikisinin de yenmesi helâl olur.
Üzerine gönderileni tutmayıp başka bir avı tutup öldürmek takdirinde onun yenilmesi helâl olur. Dönüp geldikten sonra yeniden sevkedilmeden tuttuğu av yenmez. Çünkü köpek her seferinde yeni sevk edilmeğe muhtaç bulunur.
Bir ava atılan mermi ona isabet ve nüfuz ettikten sonra diğer bir ava dahi isabet etmek veyahut ona değmeyerek diğerine dokunmak dahi böyledir ki her iki sûretin saydı helâl olarak yenilmez.
Müteaddit avlar üzerine - bir besmele ile - salıverilen köpek onların hepsini tutup ve kümeye - besmele ile - atılan saçma onların hepsini vurup öldürürse hepsi de helâl olur (20).
Vurulan av su kuşu olmadığı halde suya düşerek veya bir satha çarptıktan sonra yere yuvarlanarak veyahut dikili bir mızrağa saplanarak ölse haram olur.
Bir kimse bir ava atıp onu mecalsiz bir hale getirdikten sonra diğer bir kimse atıp öldürse yenmesi haram olup - çünkü ihtiyarî zekât edilmek lâzım gelip - av evvelki şahsın milki olmakla ikinci avcı onun yaralı olarak kıymetini birinci avcıya tazmin eder.
Eğer evvelki avcı onu mecalsiz hale sokmamışsa ekli helâl ve o av ikinci avcının olur (21).
Ehli zekâttan iki şahsın bir av üzerine - besmeleyle - salıverdikleri iki köpek dahi bu hükümdedir ki onlardan biri avı yere çarparak mecalsiz bıraktıktan sonra diğeri öldürse av evvelki köpeğin sahibinin olup sevkin ikisi bir zamanda olduğuna göre bunda yenmek hürmeti dahi yoktur. Çünkü irsâl - avın mecalsiz hale sokulmasından evvel - vukubulmuştur. Eğer ikincisinin irsâli birincinin avı mecalsiz bıraktıktan sonra olmuşsa remiy meselesinde olduğu gibi hürmet ve tazmin lâzım gelir.
Nişana atılan mermi ava rast gelip onu öldürse o av yenilmez.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Balık otu ile balık avlama helal mi

Balık otu ile balık avlama helal mi konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: balık otu ile balık avlama, balık otu ile balık avı, balık otu ile balık tutma, balık otu, balık otu av, balik otu, balık otu ile balık yakalama, balık yakalmak için balık otu nasıl yapılır, balik otu ile balik avi, balik otuyla nasil balik avlanir, balik otundan balik tutma, balik otu nasil yapilir, balık otu nasıl ayıklanır, balik otu balık, balik otuyla av,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Balık Nasıl Pişirilir? Balık Pişirme Yöntemleri Ve Teknikleri Nelerdir? elif Soru Cevap 0 15-02-2013 12:09
Balık Eti ve Balık Yağının Faydaları Nelerdir? elif Diyet Tarifleri, Zayıflama ve Sağlıklı Beslenme 0 01-05-2011 03:31
Balık Çorbası Tarifi-Balık Çorbası Yapılışı(Resimli) elif Çorbalar 1 27-06-2009 02:58
Mayonezli Balık Çorbası Tarifi-Mayonezli Balık Çorbaası Yapılışı elif Çorbalar 0 22-06-2009 08:10
Balık ve Balık Uyumu CooLKadin Balık Burcu 0 24-01-2009 02:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats