Bakimliyiz.Com

-   Dini Bilgiler (http://www.bakimliyiz.com/dini-bilgiler/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Esma-Ül HÜsna Ve Anlamlari (http://www.bakimliyiz.com/dini-bilgiler/21401-esma-ul-husna-ve-anlamlari.html)

elif 15-07-2008 06:02

Esma-Ül HÜsna Ve Anlamlari
 
Allah (cc)

(Ülûhiyyete mahsus sıfatların hepsini kendinde top*lamış bulunan Zât-i Vâcibül-Vücûde delâlet eden âlem*dir ve sayılan isimlerin içinde İsm-i A'zam'dır)

Doksandokuz isimden birincisi Allah ism-i şerifidir Bu ism-i şerifin ma'nâsında yazılan şu dört kaydı izah edece*ğiz:
1 - Ülûhiyyete mahsus sıfatlar
2 - Allah isminin bir ism-i cami1 olması
3 - Vâcibü'l Vücûd mefhûmu \
4 - Bu ismin ism-i A'zam olması
1- ÜLÛHİYYETE MAHSUS SIFATLAR:
Ülûhiyyete mahsus sıfatlar, bütünlük ve üstünlük ifâde eden bütün kemâllerdir Allahu teâlâ kemâl sıfatlarının hepsi ile muttasıf, noksan sıfatlarının (eksiklik rna'nâsı sezilen bü*tün sıfatlar) hepsinden münezzeh ve mukaddesdir (uzak ve yüksektir) Bunda tekmil ilim ve hikmet erbabının ittifakı vardır Allah'ın muttasıf bulunduğu kemâlâta bir son yoktur Her kemâlin zıddı bir nakısa olduğu için, münezzeh bulundu*ğu nakîsalara da bir nihayet yoktur Bunları güzelce seçmek ve kolayca zaptetmek için tenzihler beş asla, kemâller sekiz
asla ircâ edilmiştir
Allhu teâlâ'nın her hangi bir suretle mahlûkâta benzerliğini nefyeden ve bu nakîsadan Allahu teâlâ'nın nezâhat ve kudsiyyetini bildiren tenzihler şunlardır:
Kıdem, Bekâ, Vahdâniyyet, Muhâlefetün li'1-havâdis,Kıyâm bi-nefsihî
Kemâllerin râci' olup Allahu teâlâ'da bulunması vâcib olan sıfatlar da şunlardır:
Hayat, İlim, Semi', Basar, İrâde, Kudret, Tekvin,Kelâm

KIDEM: Allahu teâlâ'nın varlığının önü olmamaktır Yâni yokken var olmuş değildir Eğer öyle olsa idi, kendisini var eden bir mûcide muhtaç olur ve bu takdirde vücûdu vâcib, hak mâbud olamazdı
BEKÂ: Allahu teâlâ'nın varlığının sonu olmamaktır Eğer sonu olsa idi, varlığı zâtının muktezâsı olmaz ve binâenaleyh vâcibü'lvücud olmamak lâzım gelirdi, bu takdirde yine ülûhiyyetle muttasıf olamazdı
VAHDÂNİYYET: Allahu teâlâ'nın ülûhiyyetinde ve sıfatlarında her hangi bir ortak veya bir benzeri olmamaktır Benzeri veya ortağı bulunmak, kemâle ve ülûhiyyete münâfîdir Allah misilsizdir, her şey O'na muhtaçtır O'nun emri ile doğar, O'nun emriyle ölür Muhtaç olan bir şey nasıl O'na misil olabilir?
MUHÂLEFETÜ'N-LÎ'L-HAVÂDİS: Allahu teâlâ havâdis ve mümkinattan ibaret olan kâinattan hiçbir şeye benzemez Hiç, Hâlık, mahlûk gibi olur mu? Olsa idi, O da bir hâlika muhtaç olurdu, vâcib ve ganî olamazdı
KIYAM Bİ - NEFSİHÎ: Varlığı kendinden başka hiçbir şeye istinat etmeyen ihtiyaçsız bir varlıktır Herhangi bir şeye zerre kadar ihtiyaç, ülûhiyyete münâfîdir


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:34 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.