bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-07-2008, 05:32   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Allahü teâlânın isimleri Nelerdir?

Allahü teâlânın isimleri
Sual: Esma-ül hüsna ne demektir?
CEVAP
Esmâ-ül hüsna Allahü teâlânın güzel isimleri demektir Allahü teâlânın Tirmizi�de bildirilen 99 ismi şunlardır:

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah
Bu ism-i şerif Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır Diğer isimler ise yalnız kendi mânalarına delâlet ederler Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz Bu isim Allah'tan başkasına mecazen de verilemez Diğer isimlerinden bazılarının Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden şefkat gösteren ihsan eden

3- Er-Rahîm:Ahirette sadece müminlere acıyan merhamet eden

4- El-Melik:Mülkün kâinatın sahibi mülk ve saltanatı devamlı olan

5- El-Kuddûs:Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan

6- Es-Selâm:Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden

7- El-Mü�min:Güven veren emin kılan koruyan iman nurunu veren
8- El-Müheymin:Her şeyi görüp gözeten her varlığın yaptıklarından haberdar olan

9- El-Azîz:İzzet sahibi her şeye galip olan karşı gelinemeyen

10- El-Cebbâr:Azamet ve kudret sahibi Dilediğini yapan ve yaptıran Hükmüne karşı gelinemeyen

11- El-Mütekebbir:Büyüklükte eşi benzeri yok

12- El-Hâlık:Yaratan yoktan var eden Varlıkların geçireceği halleri takdir eden

13- El-Bâri:Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan

14- El-Musavvir:Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan

15- El-Gaffâr:Günahları örten ve çok mağfiret eden Dilediğini günah işlemekten koruyan

16- El-Kahhâr:Her istediğini yapacak güçte olan galip ve hâkim

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren çok fazla ihsan eden

18- Er-Razzâk:Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan

19- El-Fettâh:Her türlü sıkıntıları gideren

20- El-Alîm: Gizli açık geçmiş gelecek her şeyi ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen

21- El-Kâbıdilediğinin rızkını daraltan ruhları alan

22- El-Bâsıtilediğinin rızkını genişleten ruhları veren

23- El-Hâfıd:Kâfir ve facirleri alçaltan

24- Er-Râfi:Şeref verip yükselten

25- El-Mu�ızilediğini aziz eden

26- El-Müzililediğini zillete düşüren hor ve hakir eden

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten duaları kabul eden

28- El-Basîr: Gizli açık her şeyi en iyi gören

29- El-Hakem: Mutlak hakim hakkı bâtıldan ayıran Hikmet sahibi
30- El-Adl:Mutlak adil yerli yerinde yapan

31- El-Lâtîf:Her şeye vakıf lütuf ve ihsan sahibi olan

32- El-Habîr:Her şeyden haberdar Her şeyin gizli taraflarından haberi olan

33- El-Halîm: Cezada acele etmeyen yumuşak davranan hilm sahibi

34- El-Azîm:Büyüklükte benzeri yok Pek yüce

35- El-Gafûr:Affı mağfireti bol

36- Eş-Şekûr: Az amele çok sevap veren

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi çok yüce

38- El-Kebîr:Büyüklükte benzeri yok pek büyük

39- El-Hafîz:Her şeyi koruyucu olan

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan

41- El-Hasîb:Kulların hesabını en iyi gören

42- El-Celîl:Celal ve azamet sahibi olan

43- El-Kerîm:Keremi lütuf ve ihsânı bol karşılıksız veren çok ikram eden

44- Er-Rakîb:Her varlığı her işi her an gözeten Bütün işleri murakabesi altında bulunduran

45- El-Mucîb: Duaları istekleri kabul eden

46- El-Vâsi:Rahmet ve kudret sahibi ilmi ile her şeyi ihata eden

47- El-Hakîm:Her işi hikmetli her şeyi hikmetle yaratan

48- El-Vedûd:İyiliği seven iyilik edene ihsan eden Sevgiye layık olan

49- El-Mecîd:Nimeti ihsanı sonsuz şerefi çok üstün her türlü övgüye layık bulunan

50- El-Bâis:Mahşerde ölüleri dirilten Peygamber gönderen

51- Eş-Şehîd:Zamansız mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan

52- El-Hak:Varlığı hiç değişmeden duran Var olan hakkı ortaya çıkaran

53- El-Vekîl:Kulların işlerini bitiren Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

54- El-Kaviyy:Kudreti en üstün ve hiç azalmaz

55- El-Metîn:Kuvvet ve kudret menbaı pek güçlü
56- El-Veliyy:Müslümanların dostu onları sevip yardım eden

57- El-Hamîd:Her türlü hamd ve senaya layık olan

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen

59- El-Mübdi: Maddesiz örneksiz yaratan

60- El-Muîd:Yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan

61- El-Muhyî:İhya eden yarattıklarına can veren

62- El-Mümît:Her canlıya ölümü tattıran

63- El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan

64- El-Kayyûm:Mahlukları varlıkta durduran zatı ile kaim olan

65- El-Vâcid:Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan
66- El-Macîd: Kadri ve şânı büyük keremi ihsanı bol olan

67- El-Vâhid:Zat sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan tek olan

68- Es-Samed:Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan herkesin muhtaç olduğu merci

69- El-Kâdirilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan

70- El-Muktedirilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi

71- El-Mukaddimilediğini yükselten öne geçiren öne alan

72- El-Muahhirilediğini alçaltan sona geriye bırakan

73- El-Evvel:Ezeli olan varlığının başlangıcı olmayan

74- El-Âhir:Ebedi olan varlığının sonu olmayan

75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık aşikâr olan kesin delillerle bilinen

76- El-Bâtın:Aklın tasavvurundan gizli olan

77- El-Vâlî:Bütün kâinatı idare eden onların işlerini yoluna koyan

78- El-Müteâlîon derece yüce olan

79- El-Berr:İyilik ve ihsanı bol olan

80- Et-Tevvâb:Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

81- El-Müntekım:Asilerin zalimlerin cezasını veren

82- El-Afüvv:Affı çok olan günahları mağfiret eden

83- Er-Raûf: Çok merhametli pek şefkatli

84- Mâlik-ül Mülk:Mülkün her varlığın sahibi

85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal azamet şeref kemal ve ikram sahibi

86- El-Muksit:Mazlumların hakkını alan adaletle hükmedenher işi birbirine uygun yapan

87- El-Câmi:İki zıttı bir arada bulunduran Kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
88- El-Ganiyy:İhtiyaçsız muhtaç olmayan her şey Ona muhtaç olan

89- El-Mugnî:Müstağni kılan İhtiyaç gideren zengin eden

90- El-Mâniilemediği şeye mani olan engelleyen

91- Ed-Dârr:Elem zarar verenleri yaratan

92- En-Nâfi:Fayda veren şeyleri yaratan

93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran dilediğine nur veren

94- El-Hâdî:Hidayet veren

95- El-Bedî:Misalsiz örneksiz harikalar yaratan (Eşi ve benzeri olmayan)

96- El-Bâkî:Varlığının sonu olmayan ebedi olan

97- El-Vâris:Her şeyin asıl sahibi olan

98- Er-Reşîd:İrşada muhtaç olmayan doğru yolu gösteren

99- Es-Sabûr:Ceza vermede acele etmeyen


Sual: Bir arkadaşım dedi ki:
�Ebu Hüreyre�den nakledilen bir hadiste Peygamberimizin (Allahü teâlânın şu 99 esma-i hüsnasını ihsâ eden Cennete girer sonsuz saadete ulaşır) dediği iddia edilmiştir Ancak Peygamberimizin Allah'a böyle bir sınırlama koyması mümkün değildir Bu hadis sahih değildir Peygamberimiz şöyle söylemiş olabilir: (Allah'ın isimlerinden 99'unu ihsâ eden Cennete girer sonsuz saadete erişir)
Bu arkadaşımın sözünde doğruluk payı var mıdır?
CEVAP
Yoktur Çünkü o hadis-i şerif kütüb-i sittenin en kıymetli üç hadis kitabında yani Buhari Müslim ve Tirmizi�de vardır O hadis-i şerifi yalan saymak bu üç büyük âlimi cahil saymak olur

Din kitaplarında bu husus açıklanmıştır Herkese Lazım Olan İman kitabında deniyor ki: Allahü teâlânın isimleri sonsuzdur Bin bir ismi var diye meşhurdur Yani isimlerinden bin bir tanesini insanlara bildirmiştir Bunlardan 99�una Esma-i hüsna denir

Demek ki Allah�ın bin bir ismi vardır Ama bunlardan 99�una Esma-i hüsna deniyor Kadı zade Ahmed efendi de Birgivi vasiyetnamesi şerhinde (Allahü teâlânın 99 ismine Esma-i hüsna denir) diyor

Arkadaşın dediği gibi Allah�ın isimlerinden 99 unu değil Peygamber efendimizin bildirdiği 99 ismi ihsâ etmek gerekiyor Yoksa Allahü teâlânın ismi çoktur Bunlardan rast gele 99�unu ihsâ etmek değildir Bildirilen 99 ismi ihsâ etmek gerekir Burada ihsâ etmek bu 99 ismi manaları ile birlikte ezberleyip amel etmek demektir Böyle yapan kimse elbette Cennete girer sonsuz saadete ulaşır

Birkaç örnek verelim:
Kerim: Lütfu ve ihsanı bol çok ikram eden Müslüman da cömert ve ihsan sahibi olmalı
Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını görmemeli
Razzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan Bu ismi okurken rızkı için endişe etmemeli
Mütekebbir: Büyüklükte eşi benzeri yok Bu ismi okurken Allahü teâlânın azametini ve kibriyâsını düşünerek kibirden uzak durmalı
Bunlar gibiEsma-i hüsnadaki isimler okunurken manalarını düşünmeli ve bunlarla amel etmeli

Arkadaşınızın hadis-i şerif okuyup yanlış anlaması da gösteriyor ki tefsirden meal ve hadisten din öğrenilmez Dinimi öğreneyim derken yanlış anlayıp dinsiz olup çıkabilir Bu yüzden doğru yazılmış ilmihal kitaplarından dinimizi öğrenmeye çalışmalıyız Ehl-i sünnet âlimlerinin kıymetli eserlerinden tercüme edilerek derlenmiş olan nakli esas alan en kıymetli ilmihal kitabı Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye son sözünde diyor ki:

�Evliya olan Ehl-i sünnet âlimleri kalb ruh mütehassısları olup herkesin bünyesine ve hastalığına ve zamanının zulmetine ve fesadına uygun ruh ilaçlarını hadis-i şeriflerden seçerek söylemişler ve yazmışlardır Resulullah dünya eczanesine yüz binlerce ilaç hazırlayan baş tabip olup Evliya olan Ehl-i sünnet âlimleri de bu hazır ilaçları hastaların dertlerine göre dağıtan emrindeki yardımcı tabipler gibidir Hastalığımızı bilemediğimiz ilaçları tanımadığımız için yüz binlerce hadis içinden kendimize ilaç aramaya kalkarsak (Allergie) aksi tesir hasıl olarak cahilliğimizin cezasını çeker fayda yerine zarar görürüz İşte bunun için hadis-i şerifte (Kur'an-ı kerimi kendi anladığına göre tefsir eden kâfir olur) buyuruldu Mezhepsizler bu inceliği anlayamadıkları için (Herkes Kur�an ve hadis okumalı dinini bunlardan kendi anlamalı mezhep kitaplarını okumamalı) diyerek Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarının okunmasını yasak ediyorlar Bütün Müslümanları felakete sürüklüyorlar�


Sual: Esma-i hüsnadan olan Alîm ismine tam bilen demek uygun mudur? Bunun gibi Basîr ismine de tam gören demek uygun olur mu?
CEVAP
Alîmismi Kur�an-ı kerimde yüzden fazla geçiyor Hiçbir tefsirde tam bilen diye bir ifadeye rastlamadık Hemen bütün tefsirlerde hakkıyla bilen her şeyin içini ve dışını en mükemmel bilen diye açıklanıyor Alîm bilen demektir Neyi bilen her şeyi bilen demektir Nasıl bilendir? Hakkıyla bilen en iyi bilen demektir Alîm kısaca her şeyi hakkı ile en iyi bilen demektir

Basîr de gören demektir Neyi gören? Gizli açık her şeyi gören demektir Nasıl görendir? Her şeyin dışını ve içini bir uzuv olmadan müşahede edendir Tam gören ifadesi biraz yavan kalmaktadır Gizli açık her şeyi en iyi gören demek daha uygun olur


Sual: Allah ismini saygı ifadesiz yazmak söylemek caiz midir?
CEVAP
Selef-i salihin saygı ile söyler ve saygı ile yazardı Terki bid�attir Bir yazıda bir konuşmada bir defacık olsun saygı ile yazmalı veya söylemelidir! Onun için dilimizi Allahü teâlâ demeye alıştırmalıyız!

Sual: Allah teâlâ demek uygun mu?
CEVAP
Allah teâlâ yerine Allahü teâlâ demelidir!

Sual: (Allah razı olsun) denince saygı sözü terkedilmiş olur mu?
CEVAP
Evet (Allahü teâlâ razı olsun) demelidir!

Sual: Dini yazılarda saygı kelimelerini her seferinde yazmalı mı? (CC SAV RA) gibi kısaltma yapmak uygun mu?
CEVAP
Din kitaplarında diyor ki:
Allahü teâlânın ismini okuyunca yazınca söyleyince işitince sübhânallah tebârekallah celle-celalüh veya teâlâ gibi saygı sözlerinden birini söylemek yazmak ilkinde vacip tekrarında ise müstehaptır Resulullah sallallahü aleyhi ve sellemin ismini işitenin ömründe bir defa salevat getirmesi farz okuyunca yazınca söyleyince işitince ilkinde söylemek vacip tekrarında müstehaptır

(cc) (sav) (ra) gibi kısaltma yapmak uygun değildir (Mirât-i kâinât)ta diyor ki:
(Cahiller ve tembeller saygı sözlerini kısaltarak birkaç harf yazıyorlar Bu doğru değildir Çok sakınmalıdır!)

Sual: Kısaltmalar her tarafta kullanılıyor Bir metini okurken (CC) geçtiğinde onu harf bazında söylemiyoruz yüksek sesle Celle Celalühü diyoruz Bu konuları konuşmakla vaktimizi boşa geçirmiş bulunuruz Bu konular İslam�a göre sivri sinek vızıltılarıdır
CEVAP
Allahü teâlânın ismini doğru yazalım CC yazmayalım demeyi sivrisinek vızıltısı olarak görmek çok tehlikelidir insanın imanını tehlikeye atabilir Dinde bir şeyi hafife basite almak tehlikelidir Din kitapları CC yazılmamalı diyor Ama günümüzdeki kimseler yazıyor Her tarafta kullanılması ölçü değildir Ölçü din âlimlerinin bildirdikleridir Sinek vızıltısı olsaydı din âlimleri bunu kitaplarına yazmazdı Bir söz ile insan küfre düşer bir söz ile imana gelir Bir söz ile hanım boş olur bir söz ile elin kızı elin erkeğine hanım olurKonu elif tarafından (15-07-2008 Saat 07:27 ) değiştirilmiştir..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Allahü teâlânın isimleri Nelerdir?

Allahü teâlânın isimleri Nelerdir? konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: din isimleri nelerdir, elif ismi allahutalanin isimlerinden midir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
allahu allah elif İlahiler 1 11-09-2009 11:01
allahu allah elif İlahiler 0 14-07-2008 01:43
Kur’andaki sıraya göre Sure isimleri gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 11:22
Tik bozuklukları nelerdir? Bkmlyz Psikoloji 0 06-07-2008 01:14
Gün ve Ay isimleri nereden geliyor? zehra35 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 0 02-06-2008 01:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats