bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-07-2008, 02:28   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İslama göre cinler

İSLAMDA CİN
Gizlenmek gizli kalmak gözle görülmeyen gizli kuvvetler
Cinlerin bir tek ferdine "cinnî" denir "cânn" kelimesi cin ile eşanlamdır Ğûl ve ifrit cinlerin değişik türleridir
İslâm'dan önce Arabistan'da cinler çölün "satyre" ve "nymphe"leri idi Tabiat hayatının insanların hükmü altına girmemiş ve düşman kalmış tarafını temsil ediyorlardı Fakat Hz Peygamber (sas)'in bey'ati esnasında cinler önemli ve bilinmeyen ilâhlar arasına girmekte idiler Mekke Arapları cinler ile Allah arasında bir nesep yakınlığı bulunduğunu söylerler (es-Saffât 37/158) onları Allah'ın ortakları mertebesine çıkarırlar (el-En'âm 6/128) ve onlardan yardım dilerlerdi (el-Cumua 62/6)
Cinin varlığı Kur'an ve sünnet ile sabittir Hayat sahibi yaratıklar yalnız şu madde dünyasındaki insanlarla çeşitlerini bilemediğimiz hayvanlardan ibaret değildir Bir de ancak peygamberlerin ve asfiyâ (dinde yüksek mertebe sahibi kimseler)'nın gördüğü varlıklar vardır ki bunlar melekler ile cinlerdir Bunlar çeşitli şekillere girecek vaziyette yaratılmışlardır Melekler Allah'a itaattan asla ayrılmazlar Göklerde bulunurlar ancak Allahu Teâlâ'nın emriyle yeryüzüne iner tekrar göklere yükselirler Cinler ise insanlar gibi yeryüzünde bulunurlar Müminleri ve kâfirleri vardır Meleklerin ve cinlerin varlığı Kur'an ve sünnetle sabit olduğundan bunları inkâr etmek İslâm akîdesini zedeler
Cinler de insanlar gibi mükellef olup onlara da peygamberler gönderilmiştir: "Ey cin ve insan topluluğu; size içinizden ayetlerimi anlatan ve şu (korkunç haşr) gününüzün geleceğini haber verip sizi korkutan peygamberler gelmedi mi?" (el-En'âm 6/130)
"Doğrusu biz (cinler) o hidayet rehberi (olan Allah'ın Peygamberini) dinlediğimizde hemen O'na inandık Her kim bu suretle Rabbi'ne iman ederse o ne hakkı eksilmekten ne de zulme uğramaktan korkmaz " (el-Cinn 72/13)
"Şu vakti de hatırla ki cinlerden bir kısmını Kur'an dinlesinler diye sana sevketmiştik Onlar (Peygamber'in huzurunda) Kur'an dinlemeye hazır olunca (birbirlerine): "Susunuz (dinleyiniz)"dediler Kur'an okunması bitirilince de döndüler ve inzâr etmek üzere kavimlerine gittiler Ey kavmimiz dediler: Biz bir kitap dinledik Musa'dan sonra indirilmiş O kendisinden öncekini tasdik ile hakka ve doğru bir yola hidâyet ediyor Ey kavmimiz Allah'ın davetçisine icabet ve ona iman edin ki Allah günahlarınızdan bir kısmını mağfiret etsin ve sizi elem verici bir azaptan korusun; ve her kim Allah'ın davetçisi (Peygamberi)ne icabet eylemezse arzda aciz bırakacak değildir Ve ona ondan başka sahip olacak veliler de yoktur Öyleleri açık bir dalâlet içindedirler" (el-Ahkâf 46/29-32)
Hadis râvileri Rasûlullah (sas)'ın cin'i görüp görmediği konusunda farklı görüştedirler Müslim'de Abdullah İbn Mes'ud (ra)'dan rivayete göre Peygamber Efendimiz cinni'lerin davetine icabet buyurmuş onları görmüş ve irşad etmiştir Buhârî ve Müslim'in İbn Abbas'tan rivayetlerine göre ise Hz Peygamber ashabıyla "Ukaz" panayırına giderken "Nahle"de sabah namazını kıldırmış bir grup cin gelip Kur'an dinlemiş ve müslüman olmuştur Bu durumu Cenâb-ı Hakk Hz Peygamber Efendimize Cin sûresinin ilk ayetlerinde haber vermiştir (el-Cin 72/1-3)
Müfessir İmam Kurtubî bu iki rivayeti şu şekilde yorumlar: İbn Abbas'ın rivayetine göre Hz Peygamber o olayda cinni görmemiş; onların Kur'an dinleyip müslüman olduklarını Cenâb-ı Hakk daha sonra haber vermiştir Fakat bu olayla İbn Mes'ud'un rivayet ettiği olay farklıdır Nitekim İbn Mes'ud (ra) şöyle demiştir: "Bir gece Hz Peygamber (sas) ile beraberdik Derken aramızdan kayboldu Vadilerde dağlarda aradık bulamadık O geceyi hep endişe içinde geçirdik Nihayet sabah olunca bir baktık ki Hîra* tarafından geliyor "Ya Rasûlallah dedik sizi kaybettik Aradık bulamadık Bu yüzden bütün gecemiz endişe içinde geçti" şöyle buyurdu: "Bana cin(ler)den bir davetçi geldi Onunla beraber gittim Onlara Kur'an okudum" (Kurtubî el-Camî'li-Ahkâmi'l-Kur'an Beyrut 1967 XIX 2 vd)
Cinler gaybı bilemezler (Sebe 34/14) Allah'ın peygamberlerine bildirdiği şeyleri öğrenemezler: "Şüphe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekten kat'i surette azledilmişlerdir " (eş-Şuarâ 26/212)
Cinler insanlardan önce yaratılmışlardır Kur'an-ı Kerîm'de çok zehirli bir ateşten yaratıldıkları haber verilir:
"Cânnı da daha önce çok zehirli ateşten yarattık " (el-Hicr 15/27)
Cinlerin erkek ve dişi olanları vardır Evlenirler çoğalırlar yerler içerler İhtiyarı genci vardır Cinler de mükellef olup insanlar gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uymak zorundadırlar: "Ben cinleri ve insanları ancak ibadet etsinler diye yarattım " (ez-Zariyat 51/56)
Cinlerin yaratılışlarıß türlü şekillere girmeye ağır işler görmeye elverişlidir Nitekim Kur'an'da ifade olunduğuna göre (en-Neml 27/39) Hz Süleyman Belkıs'ın tahtını Yemen'den getirmek isteyince bir cin daha sen makamından kalkmadan ben sana onu getiririm benim herhalde buna yetecek gücüm var demiştir Süleyman (as) Kudüs'te getirilecek taht Yemen'deydi Onu bir saniyede getirmek büyük bir hız ve güce sahip olmak demekti Süleyman peygamber cinleri ağır ve güç işlerde çalıştırmıştır
"Süleyman (as)'ın önünde Rabbı'nın izniyle iş gören bazı cinler de vardı İçlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa ona çılgın azabdan tattırdık " (Sebe 34/12)
Şeytan da cinlerdendir Allahu Teâlâ kendisini Hz Adem (as)'e secde etmekle mükellef tutmuş; şeytan ise kendisinin ateşten Adem'in topraktan yaratıldığını ileri sürerek secde etmemiştir Bunun üzerine Allahu Teâlâ onu rahmetinden kovmuş o da kâfir olmuştur (el-Bakara 2/24) Şeytanların amiri durumundaki şeytana İblis denir Şeytan insanları azdırmak için çeşitli yollara başvurur Ondan sakınmak gerekir:
"Ey Ademoğulları Şeytana tapmayın Çünkü o sizi Rabbınız'dan ayıran bir düşmandır diye size emretmedim mi?" (Yasin 36/60)
"Şeytan sizin için yaman bir düşmandır Bu sebeple siz de onu düşman edinin " (el-Fatır 35/6)
Hz Peygamber (sas) de şöyle buyurmuşlardır:
"Allah sizden her biri için bir cinni arkadaş kılmıştır " Ashab: "Size de mi yâ Rasûlallah?" diye sorduklarında Rasûlullah: "Bana da ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o (cin) müslüman oldu artık o bana ancak hayır emrediyor " buyurdu (et-Tâc V 233)
Bu hadisten anlaşılıyor ki şeytan insanı saptırır E l-i Sünnet inancına göre şeytan insanın vücuduna da aklına da zarar verir
Felsefecilerin çoğu özellikle İbn Sina ve Farabî cinlerin varlığını kabul etmezken; bazıları bunu kabul etmişlerdir Bunlar cinlere süflî ruhlar adını vermektedirler Bunların ervâh-ı felekiyyeden daha süratli cevap verdiklerini fakat onlardan daha zayıf olduklarını iddia etmişlerdir
Buna karşılık peygamberlere inanan ve belli şerîatlara sahip olan milletler cinlerin varlığını tereddütsüz kabul etmişler; ancak mahiyetleri hususunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir Kimileri; cinler havâî yani rüzgârdan yaratılmış çeşitli şekillere girebilen canlılardır demişlerdir Bazıları ise bunların cevher olduklarını; â'râz* ve ecsâm olmadıklarını söylemişlerdir Bu cevherleri de mahiyetleri muhtelif bazı kısımlara ayırmışlardır: Bazıları iyi salih ve hayırseverdirler Bazıları ise kötü aşağılık ve kötülükseverdirler Sayılarını ancak Allah bilir
Bazı fırkalar da cinlerin cisim olmakla beraber mahiyetlerinin farklı sıfatlarının bir olduğunu söylemişlerdir Sıfatları ise uzayda yer kaplamaları; uzunluk genişlik ve derinlik gibi üç boyutlu olmalarıdır Cinler; latif kesif ulvî ve süflî kısımlara ayrılırlar Hevâî cism-i latîflerin mahiyet itibariyle diğer cisim türlerine benzemesi imkânsız bir olay değildir Binaenaleyh bunların kendilerine özgü ilimleri vardır insanların yapamayacakları acaip ve zor işleri yapabilir çeşitli şekillere girebilirler Bu da Cenâbı Allah'ın onlara bu gücü vermesi sayesinde olur Bazı fırkalar da cisimlerin mahiyet itibariyle birbirine eşit olduğunu hayat için bünyenin şart olmadığını söylemişlerdir İmam Ebu'l-Hasan el-Eş'arî ile izleyicileri bu görüştedirler
Mu'tezile ise bu görüşü ve buna paralel olarak cinlerin varlığını kabul etmemiştir Bunlar hayat için bünyenin şart olduğunu zor işler yapabilmek için bünyenin katı olmasını bir şart olarak ileri sürmüşlerdir Bu görüş çoğunluk tarafından reddedilmiştir Çünkü bu görüşte olanlar harikulâde olayları inkâr varlığı kitap ve sünnet ile sabit olan şeyleri reddetmiş oluyorlar
Cinler de İslâm dini açısından iki kısımda incelenirler: Mümin olanlar kâfir olanlar İnsanlar gibi cinler de Peygamberimize iman ile mükelleftirler Çünkü Peygamberimiz onlara da gönderilmiştir Binaenaleyh ona iman eden müminler grubuna dahil olur; müminlerle birlikte Cennet'e girer Ona iman etmeyenler ise şeytanlarla beraber olur; Cehennem'i boylar
Cinler islâm dini ile mükellef oldukları için onların da bundan haberleri olması ve İslâm dininin onlara da tebliğ edilmesi lâzımdır İşte burada cinlerle peygamberimizin temas şekli ortaya çıkıyor
Cinler henüz peygamberimizin bi'setinden haberdar değillerken göğe çıkar mele-i âlâ'da konuşulan şeyleri kulak hırsızlığı ederek çalarlardı Buna bir çok şey ilâve eder insanlara aktarırlardı Peygamberimizin bi'setinden cinlerin haberi yoktu Her zamanki gibi gökten bir şeyler öğrenmeye kalkıştılar; fakat yakıcı ateşlerle şiddetli bekçilerle karşılaştılar Bundan irkilerek sebebini araştırmaya başladılar Yeryüzüne akın ettiler İçlerinden bir grup Peygamberimiz'i ashabı ile birlikte Nahle'de namaz kılarken buldu Okuduğu Kur'an'ı dinlediler; güzelliği ve mükemmelliği karşısında hayret ettiler Bunların üç ilâ on veya dokuz nefer oldukları ifade edilmektedir
Peygamberimiz (sas) onlara İslâm'ı öğretti (Müslim 1 332; Kitabu's-Salat hadis no: 150-153; Ebû Davûd 110 hadis no: 39) Şurasını hemen hatırlatmak gerekir ki cinler bize tamamen aykırı yaratıklardır Onların İslam ile mükellef olmalarının şekli nedir; bunu ancak Allah ve Rasûlü bilirler Bize sadece buna inanıp iman etmek gerekir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
islama gore cinler

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İslama göre cinler

İslama göre cinler konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Göz rengine göre far seç Bkmlyz Far 1 01-10-2008 02:58
Göre Bilsem elif İlahiler 0 14-07-2008 05:21
Cinler niçin yaratıldı gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 10:04

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats