bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > DİNİMİZİ TANIYALIM > Dini Bilgiler

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-07-2008, 02:32   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Adım Adım Kurtuluşa

“Ey iman edenler rüku edin secdeye varın Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin Umulur ki kurtuluş bulursu-nuz Allah adına gereği gibi cihad edin O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir atanız İbra-him’in dini(nde olduğu gibi) O (Allah) bundan daha önce de bunda (Kur’ân’da) da sizi müslümanlar olarak isimlen-dirdi Rasul sizin üzerinize şahid olsun siz de insanlar üzerine şahidler olasınız diye Artık dosdoğru namazı kılın zekatı verin ve Allah’a sarılın Sizin Mevlânız O’dur İşte ne güzel Mevlâ ne güzel yardımcı”[1]
Böyle buyuruyor Âlemlerin Rabbi Allah (Azze ve Celle) Yegâne Rabbimiz Melikimiz ve İlâhımız Allah Teâlâ böyle buyuruyor O’na Meleklerine Kitablarına Rasul-lerine ahiret gününe ve kadere katıksız iman eden muvah-hid mü’min kullarına bu emri veriyor Allah Teâlâ Katık-sız iman eden ve imanın gereği olan salih ameli işleyen muvahhid mü’min müslümanlar Rabbleri Allah’dan gelen bu emre ve diğer emirlere candan kulak verir duyar idrak eder ve tabi olur “İşittik ve itaat ettik” demek muvahhid mü’minlerin en tabiî vazifeleridir Allah Teâlâ’dan gelen bütün emir ve nehylere yegâne önderleri Rasulullah (sas)’den işittiklerine iman edip itaat etmek muvahhid mü’min olmanın gereğidir Allah’a ve Rasulü’ne iman ile itaat etmek müslüman olmanın olmazsa olmaz şartıdır Gereği gibi iman edip itaat etmek ancak mü’min müslüman olanın gerçekleştirdiği bir olaydır
Allah’a ve Rasulullah (sas)’e iman edip itaat etmek mü’min müslümanların vasfı olduğu gibi Allah ve Rasulü’nden yüz çevirip itaat etmemek kâfirlerin vasfıdır
Şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah:
“De ki: ‘Allah’a ve Rasulü’ne itaat edin’ Eğer yüz çevi-rirlerse şübhesiz Allah kâfirleri sevmez”[2]
Muvahhid mü’minler yegâne Rabbleri Allah’a ve ön-derleri Rasulullah (sas)‘e tam teslim olup itaat eden salih ve sadık kullardır Onlar Allah’ın hükümleri ve Rasu-lullah (sas)‘in Sünneti ile hayatlarını tanzim ederler Allah’ın hükümlerini örnekleri ve önderleri Rasulullah (sas)‘in gösterdiği şekilde anlar ve O’nun gibi uygula-maya gayret ederler Aralarında Allah’ın hükümleriyle hükmeder bu hükümlerin dışında kalan bütün beşerî ve tağutî hükümleri ideolojileri ve düzenleri reddederler “Lâ ilâhe illallah” demek ve bu hakikata iman etmenin gere-ğidir bu!
Muvahhid mü’min kullarının vasıflarını ve tavırlarını şöyle beyan buyurur Rabbimiz Allah:
“Aralarında hükmetmesi için Allah’a ve Rasulü’ne çağrıldıkları zaman mü’min olanların sözü: ‘İşittik ve itaat ettik’ demeleridir İşte kurtuluşa erenler bunlardır
Kim Allah’a ve Rasulü’ne itaat ederse ve Allah’dan kor-kup O’ndan sakınırsa işte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır”[3]
Rabbimiz Allah emirlerine tam teslim olmuş hüküm-leriyle amel eden muvahhid mü’min kullarına hitaben şu emri veriyor:
“Rüku edin secdeye varın” yani imandan sonra en büyük hakikat olan ve kul olmanın en bariz özelliği olarak kabul edilen namazı kılın! Yalnız ve yalnız Rabbiniz olan Allah’ın huzurunda eğilin! Allah’dan başka hiç kimsenin karşısında eğilmeyin! Rükunuz ve secdeniz yanlızca Rab-biniz Allah’a ve Allah için olsun! Çünkü siz Allah’ın insan kulları siz Allah içinsiniz ve dönüşünüz O’nadır Namazı-nız ve bütün ibadetleriniz Allah için olmalıdır Hayatınız ve ölümünüz Allah için olmalıdır
“De ki: Şübhesiz benim namazım ibadetlerim hayatım ve ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır”[4]
“Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki:“Biz Allah’a aid(kullar)ız ve şübhesiz O’na dönecegiz”[5]
Katıksız iman edip gereği gibi namaz kılan mü’min müslümanlar namazın dışındaki kulluk vazifelerini de emrolundukları gibi dosdoğru yerine getirirler İbadet bütün hayatını Allah’ın emrettiği ve Rasulullah (sas)’in gösterdiği gibi tanzim etmektir Ferdî ailevî ve toplumsal bütün meseleleri Allah’ın hükümlerine göre Rasulullah (sas)'in Sünneti’nde olduğu gibi uygulamaya ibadet de-nir Bundan dolayı ibadet yanlızca namaz zekat oruç ve Hacc ile sınırlı değildir Bunlar hayatın bütününü kapsa-yan ibadetten birer parçadır Allah için namaz kılmak iba-detin bir parçası olduğu gibi Allah’ın emrettiği gibi ticaret yapmak ve helâl ile haram sınırına dikkat etmek de ibadetin bir parçasıdır Zekat vermek ibadetin bir parçası olduğu gibi Allah’ın milkinde yani yeryüzünde Allah’ın kullarını Allah’ın razı olduğu ve emrettiği gibi sevk ve idare etmek hakkı hakim kılıp batılı yok etmek adaletle hükmedip zulmü ortadan kaldırmak da ibadetin bir parçasıdır Oruç tutmak ibadetin bir parçası olduğu gibi Allah’ın kullarının arasındaki anlaşmazlıkları giderirken onların aralarında Allah’ın hükmüyle hükmetmek ve Allah’ın emirlerini uy-gulayıp karara bağlamak da ibadetin bir parçasıdır Hacca gitmek ibadetin bir parçası olduğu gibi Allah’ın razı ol-duğu gibi Sünnet üzere evlenmek yuva kurmak eğitilmek ve öğretilmek de ibadetin bir parçasıdır İşte bu parçaların bir araya gelmesi ve bütünleşmesi kâmil mânâda ibadeti oluşturur İbadet bunların bütünüdür İbadeti parçala-mak bazı parçalarını yapıp bazılarını yapmamak ibadet değil Allah’a karşı isyandır Hele hele yapmadıklarını red-detmek ve hiç gündeme getirmemek hatta gündeme gel-memesi için bütün önlemleri alıp gündeme getirmek iste-yenleri cezalandıranlar Allah’a karşı yapılan en korkunç isyandır Allah’ın hükümlerinin uygulanmasını yasakla-yanlar ve uygulamak isteyenleri cezalandıranlar Allah’a karşı baş kaldırıp isyan edenler değil de ya nedir?
Halbuki yegâne Rabbimiz Allah insan kullarının kur-tuluşu Rabblerine ibadet etmek ve hayır işlemekte oldu-ğunu beyan buyurmuştur:
“Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin Umulur ki kurtuluş bulursunuz”
Âlemlerin Rabbine ibadet etmek bütün hayatını O’nun emrine göre düzenlemek demek olduğu beyan edildi Böyle bir düzenleme hayır işlemektir Hayır üzere bu-lunmaktır Bunun dışında hayır yoktur Hayrın olma-dığı yerde şerr belâ huzursuzluk karmaşa ve toplumsal iflas vardır Rabbleri Allah’a baş kaldırıp isyan ederek iba-det etmeyenler hevalarını yani tutku ve arzularını ilâhlaş-tırıp ona ibadet ederler Hayatlarını ve hayatı ilâhlaştır-dıkları hevalarına göre tanzim ederler Böylece hayır işle-meyi terk eder şerr ile meşgul olurlar
“Kendi istek ve tutkularını (hevasını) ilâh edineni gör-dün mü? Şimdi ona karşı sen mi vekil olacaksın?
Yoksa sen onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler hayır onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)dırlar”[6]
Kendilerini istek ve tutkularını ilâhlaştıran müstekbir-lerin vasıflarını böyle beyan buyuran Rabbimiz Allah muvahhid kullarına “cihad etmek” emrini veriyor:
“Allah’ın adına gereği gibi cihad edin!”
Nefs-i emmarenizin Allah’ın emirlerine ve Rasulullah (sas) önderinizin Sünneti’ne aykırı olarak gündeme getir-diği istek ve tutkularına karşı cihad edin Apaçık düşma-nınız olan Şeytana ve onun taraftarlarına karşı cihad edin Yeryüzü barışını ve huzurunu bozan müfsid facirlere karşı cihad edin Zalimlerin yok olması ve zulmün ortadan kal-dırılması için cihad edin İnsanın alın terini ve el emeğini haksız yere sömürenlere karşı cihad edin Yeryüzünde huzur ve barışın yeniden olması için insan kulların birbi-rini rabbler edinmemesi ve hep beraber yegâne Rabb Allah’a kul olmak için cihad edin
Evet “Cihad edin” diye buyuruyor Rabbimiz Allah Bütün gücünüzü ve gayretinizi sarf edin bütün imkânla-rınızı kullanın buyuruyor Allah Teâlâ Hem de Allah adına Allah’ın hoşnud olduğu ve emrettiği gibi Önderi-niz Rasulullah (sas)'in izah ettiği ve gösterdiği gibi cehd edin Cihad ederken yani hakkın iyiliğin hayrın ve ada-letin hakim olması uğrunda cehd ve gayret ederken “Allah adına” yapın! Kendi isteklerinize delilsiz arzularınıza göre davranmayın! Her fikriniz her hareketiniz Allah için Al-lah’a göre ve Allah adına olsun Rasulullah (sas) sizin örneğinizdir[7] O’na tâbi olun O’nun gibi davranın Ne geride kalın ne ileri gidin ve aşırılıktan kaçının!“O (Allah) sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)”
Âlemlerin Rabbi Allah’ın seçip din konusunda kendile-rine güçlük yüklemediği muvahhid mü’minler iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlardır En büyük zul-mün Allah’ın zatına veya sıfatlarına ortak koşmak yani şirk olduğunu beyan buyuran Rabbimiz Allah’dır
“İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir”[8]
“Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki: ‘Ey oğlum Allah’a şirk koşma! Şübhesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür”[9]
En büyük zulüm olan şirkin her türlüsünü reddedip Tevhid’i kabul eden küfrü terk edip iman eden muvahhid mü’minler şirkin ve küfrün temsilcisi olan tağutları da tanımamak zorundadırlar Hevalarını ilâhlaştırmış olan yeryüzünün tağutları Fir’avn gibi Nemrud gibi ve Ebu Cehil gibi Allah’ın yeryüzündeki egemenliğini gasbetmiş Allah’ın kullarını kendilerine kul-köle etmişlerdir Allah’ın hükümlerini tanımamış emirlerini egemen oldukları böl-gelerde yasaklamışlardır Allah’a ve Rasulullah (sas)'e itaat eden mü’min müslümanları bu itaattan vazgeçirip kendi hevalarına itaat etmeye zorlamışlardır Kendilerine itaat etmeyenleri en ağır işkencelerle cezalandırmış ve zin-danlara atmışlardır
Hakkı ve batılı apaçık beyan buyuran Rabbimiz Allah muvahhid mü’min kullarının tağutları tanımayıp onların her türlü düşünce ideoloji akîde ve sistemlerini kabul et-meyip bunlardan tamamen arınarak kendisine inanmala-rını emretmiştir Tağutu reddedip Allah’a iman edenlerin sapasağlam bir kulpa yapıştıklarını açıklayan Rabbimiz Allah kurtuluşun bu olduğunu beyan buyurmuştur:
“Dinde zorlama (ve baskı) yoktur Şübhesiz doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır Artık kim tağutu ta-nımayıp Allah’a inanırsa o sapasağlam bir kulpa yapış-mıştır bunun kopması yoktur Allah işitendir bilendir”[10]
“Hüküm yalnızca Allah’ındır O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir Dosdoğru olan din işte budur Ancak insanların çoğu bilmezler”[11]
“Senden önce hiçbir Rasul göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım: Benden başka ilâh yoktur Öyleyse bana ibadet edin”[12]
Hayatın kendisine tâbi kılınacak hüküm Allah’ındır ve bütün ibadet yalnızca Allah’adır Tağutları inkâr edip hükmü ve bütün ibadeti yalnızca Allah’a has kılan İslâm Milleti’nin babası atamız İbrahim (as) böyle inanmış ve böyle davranmıştı Rabbimiz Allah atamız İbrahim (as) ve O’nun dinini biz muvahhid mü’minlere örnek veriyor
“Atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)” diye buyuru-yor Allah Teâlâ Ve atamız İbrahim (as)’ın kav-miyle olan mücadelesini ve kavmine karşı olan tavrını biz-lere beyan buyuruyor Rabbimiz Allah:
“(İbrahim) kavmine demişti ki: ‘Ey kavmim doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım
Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gök-leri ve yeri yaratana çevirdim Ve ben müşriklerden deği-lim
Kavmi O’nunla çekişip tartışmaya girdi Dedi ki: ‘O beni doğru yola iletmişken siz benimle Allah konusunda çekişip tartışmaya mı girişiyorsunuz? Sizin O’na şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum Ancak Allah’ın be-nim hakkımda bir şey dilemesi başka Rabbim ilim bakı-mından herşeyi kuşatmıştır Yine de öğüt alıp düşünmeye-cek misiniz?
Hem siz O’nun hakkında hiçbir delil indirmediği şey-leri Allah’a ortak koşmaktan korkmazken ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan korkarım? Şu hâlde güvenlik içinde olmak bakımından iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer bilebilirsiniz?[13]
“İbrahim ve O’nunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: ‘Biz sizlerden ve Allah’ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız Sizi (artık) tanımayıp inkâr ettik Sizinle aramızda siz Allah’a bir olarak iman edinceye kadar ebedî bir düş-manlık ve bir kin baş göstermiştir”[14]
“De ki: ‘Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti dim-dik duran bir dine İbrahim’in hanif (Muvahhid) dinine O müşriklerden değildi”[15]
Rasulullah (sas)’in üzerlerinde şahid olduğu ve ken-dileri de insanlara birer örnek birer şahid olan muvahhid mü’minlerin hem Kur’ân’da hem de Kur’ân’dan önceki ilâhî kitablardaki isimleri “Müslümanlar”dır Bu ismi bu yüce sıfatı onlara yegâne Rabbleri ve kendisinden başka ilâh olmayan Allah Teâlâ vermiştir
Mü’min müslümanlar bu isimden bu yüce sıfattan başka bir isme ve başka bir sıfata talib olmaz ve rıza gös-termezler
Muvahhid mü’minlerin şiarı:
Rabbimiz Allah
Önderimiz Rasulullah (sas)
Dinimiz İslâm
Dusturumuz Kur’ân
Yolumuz Cihad
Arzumuz Allah yolunda şehid olmak
Adımız müslüman
Bu şiarların sahibi olan mü’min müslüman kullarına şöyle buyuruyor yegâne Rabb Allah Teâlâ:
“Artık dosdoğru namazı kılın zekatı verin ve Allah’a sarılın Sizin Mevlânız O’dur İşte ne güzel Mevlâ ve ne gü-zel yardımcı”
İşte adım adım kurtuluşa doğru yaklaşıp hedefe var-mak budur!

Allah'a Emanet Olun
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] Hacc 22/77-78
[2] Âl-i İmrân 3/32
[3] Nur 24/51-52
[4] En’âm 6/162
[5] Bakara 2/156
[6] Furkan 25/43-44 Ayrıca bkz Câsiye 45/23
[7] Bkz Nahl16/36 ve Azhab 33/21
[8] En’âm 6/82
[9] Lokman 31/13
[10] Bakara 2/256
[11] Yusuf 12/40
[12] Enbiya 21/25
[13] Enâm 6/78-81 Rabbimiz Allah yalnızca kendisinden korkmayı ve
tağutlardan zalimlerden korkmamayı emrediyor:
“Öyleyse insanlardan korkmayın Benden korkun” Maide 5/44
“Onlardan korkmayın Benden korkun üzerinizdeki nimetimi tamamla-
yayım Umulur ki hidayete erersiniz” Bakara 2/150
“Onlar (o peygamberler) Allah’ın risaletini tebliğ edenler O’ndan içleri tit-
reyerek korkanlar ve Allah’ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır
Hesab görücü olarak Allah yeter” Ahzab 33/39
“Yalnızca benden korkun” Bakara 2/40
[14] Mümtehine 60/4
[15] Enâm 6/161


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Adım Adım Kurtuluşa

Adım Adım Kurtuluşa konusu, DİNİMİZİ TANIYALIM / Dini Bilgiler forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hamileliğe Hazırlıkta 11 adım Bakimli Bayan Gebelik 0 04-04-2008 12:38
Mutluluğa sadece 20 adım var! Bkmlyz İlişkiler, Duygular ve Hayatın İçinden 0 24-03-2008 11:58
Adım Adım Hızlı Makyaj Teknikleri Bkmlyz Güzellik Önerileri 0 19-03-2008 08:52
Adım Adım Cilt Bakımı Forum Ana Cilt Bakımı 0 07-03-2008 03:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:36 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats