bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-02-2013, 03:24   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir

Türgişler Devleti Özellikleri NelerdirTürgiş Hakanlığı

Adlarının "Türk+s" şeklinde gelişmiş olduğu bildirilen Türgiş'ler On-ok'ların To-lu kolunun bir kısmını teşkil ediyorlardı. Çin kaynaklarında Gök-Türk hakanlığının batıdaki kalabalık boylarından biri olarak ilk defa 651 hadiseleri dolayısı ile zikredilen Türgiş (Tu-k'i-şi)'ler Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir îli nehri dolaylarında oturuyorlardı. 7. asrın sonlanna doğru Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Türgiş şefı olarak görünen Ba-ga Tarkan unvanlı U-çe-le Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bağlı bulunduğu tayinli Batı Gök-Türk "kaganı"nın kötü davranışlarından faydalanarak Çor'ları ve Erkin'leri etrafına topladı Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir kısa zamanda her birinin 7 bin savaççısı olan 20 başbuğlu bir ordu kurmağa muvaffak oldu. Çu vadisinin kuzeybatı ucunda bulunan merkezini kuzeydoğuya nakletti. Turfan ve Kuça "eyalet"lerine kadar hakimiyetini genişletti Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bu gelişme karşısında ülkesini bırakıp Çin başkentine giden tayinli "kagan"ın ayrılmasından sonra Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir hemen bütün On-ok sahasım kendi idaresine aldı. Fakat Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir iktidannın bu sağlam devrinde Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Kagan Kapgan idaresinde haşmetli çağını yaşayan Doğu Gök-Türklerinin ilerleyişini durdunnak maksadı ile Kırgızlar ve Çin ile işbirliği yapması iyi netice vermedi. Gök-Türk aleyhtarı üçlü ittifakın üyesi olduğu için üzerine yürüyen Tonyukuk tarafından mağlüp edildi (698 Bolçu savaşı) Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir On-ok sahası U-çe-le'nin kontrolünde olarak Gök-Türk hakanlığına bağlandı. Onun ölümünde yerine geçerek 706'dan beri tabi "kagan" olan So-ko (U-çe-le'nin oğlu) Çin ile münasebet kurduğu için Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bu defa Kül Tegin ve Bilge tarafından 711'de yine Bolçu yakınında hezimete uğratıldı ve telef edildi.

So-ko ile kardeşi Çe-nu arasında arasında ülkede hakimiyet hususundaki mücadele ve Çe-nu'nun Kapgan Kagan'a sığınmasına dair Çin kaynaklarındaki haber ile kitabelerde "Kara Türgiç" halkının itaate alındığını belirten kayıt So-ko zamanında Türgişlere karşı yapılan başarılı seferin gerekçesini göstermektedir. Ülkenin Bars Beğ idaresine verildiği bu tarihte bir kısım Türgiş halkının da Kengeres (Seyhun nehri kıyıları)'e doğru çekildiği anlaşılıyor (bk.yk. II. Gök-Türk Hakanlığı). Gök-Türk mücadeleleri sırasında Türgişler Su-lu adlı bir Kara-Türgiş çor'unu "kagan" seçtiler (717) ki Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Çin haberlerine göre Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Gök-Türk uruglarından mühim bir kısım da Bilge'den ayrılarak bu yeni Türgiş hakanının hizmetine girmiştir. Su-lu başkenti Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Ta-las'ın kuzeybatısında Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Balasagun (Kuz-uluş) şehri olmak üzere Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir uzunca süren hakimiyeti zamanında Maveraünnehir'den doğuya Arap ilerlemesini durdurmak suretiyle Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Orta Asya halkının "Arap teb'ası" olmasını engelleyen ve üzerinde Türklerin tarihî hak sahibi bulunduğu Maveraünnehir'i yine Türk eline almağa çalışan bir hükümdar olarak görünür.

Daha 714'de Kuteybe'nin Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir umumî karargahını Merv'den Şaş (Taşkent bölgesi)'a naklederek oradan kuzeye ve diğer taraftan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Kaşgar'a doğru îç-Asya anayolu istikametinde akınlara girişmesi Emevî hilafetinin hedeflerini gösterir gibi idi. Kuteybe'nin ölümü (715 sonbaharı) üzerine bu ileri harekatta dikkati çeken duraklamanın îslam halîfelerince hoş karşılanmadığı Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir hedefe kararlılık içinde yönelecek kumandan bulmak maksadıyla Horasan valilerini sık sık değiştirmelerinden anlaşılmaktadır. Ancak Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir valilerin başarısızlığa uğramalarının başlıca sebebi Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir istiklal istemeleri tabiî olan yerli prenslerin Arap'larla işbirliği isteksizliğinden ziyade Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir başında Kagan Su-lu'nun bulunduğu Türgiş topluluğunun şiddetli mukavemeti ve hatta Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir îslam'ın dinî akîdelerini değil Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir fakat Arap sultasını Maveraünnehir'den söküp atmak azmi idi. Nitekim bu devirde Arap ordularma karşı çıkanların hepsi îslam kaynaklarında "Türk" olarak belirtilmektedir. Büyük mücadelede Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir tabiatiyle bölgenin ve Seyhun ötesi Türk ülkelerinin Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir meşhur îç-Asya kervan yolu üzerinde yer alması dolayısiyle Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir iktisadî ehemmiyeti de büyük rol oynuyordu. Halîfe 'Ömer b. Abd'il-Aziz (717-720) tarafından tayin edilen vali El-Cerrah b. 'Abdullah'ın Seyhun ötesinde giriştiği ilerleme teşebbüsünün Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bu kumandanı durdurup muhasara ederek Arap kuvvetlerini geri atacak şekilde gelişen Türk mukavemetinin karşısında sarsılması Türgişler Devleti Özellikleri NelerdirEmevîleri Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir aradaki Türk engelini kaldırmak için Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Çin ile temaslar kurmağa sevketmiş Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bu maksatla şüphesiz Arap'ların müsaadesi ve teşviki ile gerek Maveraünnehir "hükümdar"lanrıdan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir gerek doğrudan doğruya Arap'lardan Çin'e hey'etler gönderilmiş ise de Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir hiç bir netice elde edilememişti. Keza Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Türgiş devletinin ana siyaseti anlaşıldıktan sonra Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bundan aldıklan cesaretle Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Buhara "hakimi" Tuğşad Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Kümez "hakimi" Marayana ve Çaganyan hükümdarının Arap'lara karşı yardım için Çin'e müracaatları sadece bir nezaket muamelesi ile savuşturulmuştu. Çünkü Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Arap ordulannın Seyhun ötesine geçmeleri ile aynı zamanda (719) başlıyan Çin'in batıya doğru Gök-Türk hakanlığımn akamete uğrattığı genişleme siyaseti Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bu defa Türgiş duvarına çarpma tehlikesiyle karşılaşmakta idi. Çin'in şimdilik "durumu idare" yoluna girmesi dolayısiyle de kendilerini serbest hisseden Türgişler batıda faaliyete geçmişlerdi. Bunun üzerine Maveraünnehir'de beliren Arap aleyhdarı hareketler Türgiş baskısma iyiden iyiye yardımcı oluyordu. Seyhun'u açarak Maveraünnehir'e giren Türk ordusu kumandanı Kül-çor Semerkand yakınında ilk büyük başarıyı kazandı: başında Sa'id Abd'il-Aziz'in bulunduğu Arap kuvvetlerini mağlüp etti ve kumandarını bir müddet çember içinde tuttu (721). Bu vali değiştirildi. Yerine gelen el-Haraçî (721 sonbaharı) şiddet yoluna başvurup Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir yerlerini terkeden halkı Hocend bölgesinde teslim olmağa zorlayarak hepsini öldürttüğü için Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir canlannı kurtarabilenler kütleler halinde Türgiş'lere sığınıyorlardı. Maveraünnehir tam bir kargaşa içine düşmüştü. Halife Hişam (724-743) valiyi azlederek Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir yerine Müslim b. Saîd'i getirdi (724). Arap askerî kuvvetleri arasmda da anlaşmazlık başgöstermiş ve Yemen'li kuvvetler te'dip edilmişlerdi.

Fergane'ye yürümek üzere Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Muslim idaresinde Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Seyhun'u geçen Arap ordusuna karşı bizzat hakan Su-lu çıktı. Ordusuna acele ric'at emri veren Muslim Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir susuz yollardan cebrî yürüyüş ile 11 gün çekildi ve taşıyamadığı için bütün ağırlığını yakmağa mecbur kaldıktan sonra da "suya erişemeden" Sey-hun yakınında Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Türgiş'lerle işbirliği halinde bulunan yerli kuvvetler tarafından durduruldu. Arkadan da hakan hızla gelmekte olduğu için Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir nihayet bin müşkülat ile önlerindeki engeli aşabilen Arap kuvvetleri Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir ancak ağır telefat ve zayiat bahasına Semerkan'da doğru çekilebildiler. 724'de Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Seyhun ötesindeki bütün Arap kuvvetlerinin geri atılması ile neticelenen ve her tarafta Arap nüfuzunun kırılmasına sebeb olan bu seferdeki bozgunluk Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Arap'ları uzunca bir müddet müdafaada kalmağa zorlamış ve yalnız Maveraünnehir'de değil Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Toharistan'da ve diğer güney bölgelerinde idareciler ve halk Türgiş'lere kurtarıcı gözü ile bakmağa başlamışlardı. Türk kuvvetlerinin bütün iilkeye yayıldıklan ve Maveraünnehir Arap muhafız kıt'alannın merkezi Semerkand önünde bile göründükleri bu sırada Horasan valisi tekrar değiştirildi. Yeni vali Esed b. 'Abdullah al-Kasrî Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir 726'da Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Huttal'da Su-lu Kagan karşısında başarısızhğa uğradığı için Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir bütün Maveraünnehir'de Arap iktidarının tehlikeye düştüğü bir zamanda azledildi. Ülkede Emevîlere karşı Şiî ve Abbasî propagandası da hızlanmakta idi. Hakan Su-lu durumdan faydalandı Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir yerli muhaliflerle ahenkli bir şekilde çalışarak Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Buhara'yı zaptetti (728). Arap idaresi Semerkand Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Dabüsiya şehirleri ile iki küçük kaleye münhasır kalmıştı. Yerli halka birçok müsaadeler vermesine rağmen ümid ettiği ilgiyi göremiyen yeni vali Aşras bin Abdullah al-Sulamî Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Beykent yakınlannda hakan tarafından sıkıştırılarak Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir ikinci bir "Susuzluk vak'ası" (=Yevm'ul-atş)na düçar edildi Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir nihayet Semerkand'a doğru çekilmekte iken yetişen hakan ve Kül-çor idaresindeki Türgiş kuvvetleri tarafından Kemerce kalesinde 58 gün müddetle kuşatıldı (729) Artık ta Harezm'de bile Araplara karşı kımıldamalar görülüyordu.forumdas.net Su-lu'nun maksadı Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Semerkand'daki Arap merkez ordugahını düşürüp istilacıları Maveraünnehir'den tamamen atmaktı. Bu sebeple Semerkand'ı kuşatmağa hazırlandığı sırada Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir çarpışmaya cesaret edemiyen karargah kumandanı Sevre bin Hurr Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir yeni tayin edilen vali Cüneyd bin Abdurrahman'il-Murrî'yi Merv'den imdada çağırdı. Fakat geçiş yolu Türgişler tarafından kesilmişti. Zarurî olarak Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir dağ yollanna düşen Cü-neyd Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir dar geçitlerin birinde hakan tarafından sıkıştınldı ("Geçit savaıı"="Vak'at'üş-Şi'b") Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir yorgunluğa ilaveten susuz da kalan ordusu yer yer baskına uğruyordu. Nihayet 12 bin kişilik kuvvetinden 10 bininin telef olması karşılığında Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Semerkand'a ulaşabildi. Durumdan haberdar edilen Halîfe Hişam'ın emri ile Küfe ve Basra'dan 20 bin kişilik bir takviye gücü Semerkand'a gelirken Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir kış da yaklaşmakta olduğundan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir daha fazla kalmak istemiyen hakan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Buhara'yı da tahliye ederek çekildi (732).

Cüneyd'in 734 başlarında ölümü ile Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir zaten Arap nüfuz ve kudreti iyice kırılmış olan Horasan vilayetinde "siyah bayrak açan" Abbasî taraftarı Haris bin Sureyc'in Belh'i Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir arkasından valilik merkezi Merv şehrini zaptetmesi Maveraünnehir'de durumu büsbütün kanştırdı. Yeni valilerin üç sene (734-737) kendisi ile uğraşmak zorunda kaldıklan Haris sonunda Türgişlere iltica etti. Hakan Su-lu Maveraünnehir'e karşı son seferinde hayli müttefik bulmuştu:

Haris taraftarlanndan başka Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Sogd hükümdarı (yani Gürek veya oğlu) Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Usrüşana hakimi Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Şaş (Taçkent bölgesi) hükümdarı Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Huttal hükümdarı. İslam tarihçisi Et-Taberî'de zikredilen bu liste "Maveraünnehir'deki Arap nüfuzunun nasıl Türklere geçmiş olduğunu" açıkça göstermektedir. Hakan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Belh'e doğru ilerledi. Cuzcan'a girdi. Önce Toharistan'ı Araplara karşı ayaklandırarak mahallî bir destek sağlamayı faydalı görüyordu. Fakat vali Esed bin 'Abdullah il-Kasrî Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir hakan ordusunu arkadan vurmağa muvaffak oldu (738. San veya Haristan savaşı). Esasen Su-lu Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Araplarla birleşen Cuzcan hükümdarının hıyanetine uğramıştı.

Memleketine dönen ve doğuda da Çinlilere karşı bazı başarılar kazanmış olan (717 Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir 726) Su-lu Kagan Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir herhalde ömrünü harcadığı bu mücadeleye devam edecekti Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir fakat kendisi Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir o zamanlara kadar büyük hizmetlerini gördüğü Kül-çor (Baga Tarkan) tarafından öldürüldü (738) Çin'in Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Türk başbuğlarını birbirine düşürme planına dayanan tahrikçi siyaseti bir daha hedefine ulaşmış ve esasen So-ko ile Çe-nu arasındaki anlaşmazlıktan beri (710'larda) Kara ve Sarı olmak üzere ikili teşkilat halinde yaşayan Türgiş boylarını birbirine iyice düşman etmişti. Sarı Türgişler üstünlük kazandılar. Başbuğları Baga Tarkan (Kül-çor) Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir rakibi Kara Türgiş baçbuğu Tu-mo-çe'y'ı yenerek ve onun "kagan" yapılmasını istediği Su-lu'nun oğlunu ortadan kaldırarak kendini "kagan" ilan etti. Bu arada Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Çin'in On-ok'lar "ka-ganı" tayin ettiği Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Aşına ailesinden Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Hin'i mağlup edip öldürmesi (739)529 Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir Çin'i bu defa Kara-Türgişleri desteklemeğe sevk etti. 742'deki Türgiş kaganı îl-etmiş Kutlug Bilge bir Kara-Türgiş başbuğu idi. 753'de hakan olan ve Uygur hakanı Moyen-çor'un himayesine giren Tanrıda Bolmış da bir Ka-ra-Türgiş idi. Uzun süren iki taraf arasındaki mücadeleye Karluklar da karışmışlar Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir böylece Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir ihtimal Peçeneklere menşe teşkil eden ve bilhassa mühim bir tarihî hadise olarak kalabalık Oğuz kütlelerinin Sır-derya'ya doğru batıya intikalini kolaylaştırmış olan Türgiş iktidarı büsbütün zayıflamıştı. Nihayet 20 sene içinde gittikçe kuvvetlenen Karluklar To-lu ve Nu-çi-pi'lere karşı üstünlük kazanarak Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir ağırlık merkezi Çu vadisi olmak üzere kendi hakimiyetlerini kurdular (766).


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir

Türgişler Devleti Özellikleri Nelerdir konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türgişlerin dini, turgislerin dini, türgişlerin özellikleri, türgişler devleti özellikleri, türgişler dini, türgişler özellikleri, türgiş devleti özellikleri, türgişlerin genel özellikleri, turgisler dini, türgişler genel özellikleri, türgişlerin en ünlü hükümdarı, türgiş devleti özellikleri türgişler, turgislerin ozellikleri, turgişlerin dini, türgişler devletinin kültürel özelliği,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kapitülasyonlar ve Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Nelerdir? elif Tarih 1 15-10-2014 05:38
Sanayi İnkılabının Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri Nelerdir? elif Tarih 2 23-09-2014 02:04
Avrupa Hun Devleti Özellikleri Я Soru Cevap 0 26-02-2012 10:54
Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir? elif Tarih 0 09-02-2011 03:29
Osmanlı Devleti’nin Batıdaki İlerlemeleri Nelerdir? elif Tarih 0 08-02-2011 04:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:56 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats