bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 03-04-2013, 09:51   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlılarda devlet anlayışı nasıldı?-Osmanlı Devletinde kültür ve medeniyet

Osmanlılarda devlet anlayışı-Osmanlı Devletinde kültür ve medeniyet-Osmanlı Devletinde hukuk anlayışı-Osmanlı Devletinde eğitim


A. OSMANLILARDA DEVLET ANLAYIŞI

Osmanlı devlet yönetiminde Orta Asya Türk geleneğinin ve sonraki Türk - islâm devletlerinin etkileri olmuştur. Osmanlı Devleti Türk gelenekleri ve islâm dininin kurallarına göre yönetilmiştir.

Padişahlık Kurumu

Osmanlı Devleti'nin başında "padişah" bulunuyordu. Padişahlar yönetim ordu maliye ve hukuk konularında geniş yetkilere sahiplerdi. Devletin mutlak hakimi durumundaydılar. Padişah Osmanlı hanedanına mensuptu. Osman Gazi'nin soyundan gelen ailenin erkek bireyleri saltanat makamına geçiyorlardı. Saltanatın Osmanlı ailesine ait olduğu anlayışı devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. XVII. yüzyıla kadar devletin başına kimin geçeceği konusunda bir düzenleme yoktu. Eski Türk geleneklerinden kaynaklanan "Ailenin bütün erkek bireyleri taht üzerinde hak sahibidir."anlayışı geçerliydi

Osmanlı egemenlik anlayışında başlangıçta "Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır." anlayışı geçerliydi l. Murattan itibaren "Ülke hükümdar ve oğullarının malıdır." anlayışı geçerlilik kazandı. Osmanlılar birçok Türk devletinden ayrı ola-j rak "ülkenin ve hakimiyetin bölünmezliği ilkesi"ni bastan itibaren benimsediler.

XVII. yüzyıl başlarında I. Ahmet yaptığı düzenlemeyle tahta Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun olanının geçmesi yöntemini getirdi (Ekber ve Erşed sistemi).

Osmanlı Devleti kurulduğunda küçük bir beylik olduğundan devletin başında "bey" ya da "gazi" denilen bir hükümdar vardı. "Sultan" unvanı ilk defa l. Murat tarafından kullanıldı. Bundan başka "han" "hakan" "hünkâr" gibi unvanlar da kullanılıyordu. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'nda da ilk defa "halife" unvanı kullanıldı. II. Murat'tan itibaren hükümdarlara "padişah" denildi.

Devlet yönetiminde padişahların çok geniş yetkileri vardı. Devet adamlarının görüşlerine başvurulsa bile son karar padişaha aitti. Padişahın emirleri kanun sayılırdı. Ordulara komuta etmek büyük devlet adamlarını tayin etmek ve gerekli durumlarda divana başkanlık yapmak padişahın görevleri arasında yer alıyordu.

Padişah islâm dininin koyduğu hukuk kurallarıyla çelişmeyecek şekilde kural koyma yetkisine sahipti. Padişahın bu yetkisi ve koyduğu kurallar örfe dayanmaktaydı. Padişahın koyduğu kurallar "ferman" denilen belgelerle ilgililere gönderilirdi. Örf kavramı yasama ve yürütmeyi içine alıyordu.

XIX. yüzyılda Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyetle padişahların yetkileri yeniden düzenlendi. Fakat padişahlar mutlak ege*menlik hakkını kullanmayı sürdürdüler

Şehzadeler

Padişahların erkek çocuklarına "şehzade" deniliyordu. Şehza*deler küçük yaşlarda sancaklara gönderilir askerlik ve yönetim alanlarında yetiştirilirlerdi. Şehzadelerin yanında "Lala" adı verilen tecrübeli bir devlet adamı görev yapardı. XVI. yüzyılın sonarında şehzadelerin sancaklara gönderilmesi uygulamasına son verildi. Şehzadeler sarayda yetiştirilmeye çalışıldı. Bu yeni uygulama şehzadelerin devlet yönetimiyle bağlantılarının kesilmesine ve tecrübesiz bir şekilde tahta çıkmalarına yol açtı.

B. MERKEZ TEŞKiLATI

Osmanlı merkez teşkilatı padişahın mutlak egemenliğini gerçekleştirmeye yönelik olarak kuruldu. Hükümet eyaletlerin yönetimi ve ordu doğrudan padişahın şahsına bağlı olarak teşkilatlandırılmıştı. Osmanlı yönetim teşkilatının merkezinde padişah ve saray teşkilatı vardı.

1. İstanbul'un Yönetimi

Başkent olmasından dolayı istanbul'un yönetimi ayrıca düzenlenmişti. Şehrin genel düzen ve güvenliği doğrudan sadrazamın sorumluluğundaydı. Sadrazam sefere çıktığında istanbul'la ilgilenmek üzere bir Sadaret Kaymakamı bırakırdı. Şehrin güvenliği yeniçeri ağası subaşı ve asesbaşı tarafından sağlanırdı. Belediye hizmetlerinden şehremini adalet işlerinden taht kadısı sorumluydu. Sivil kuralları çiğneyen yeniçeriler ve diğer askerler arasında düzeni Muhzır Ağa sağlardı istanbul'daki her türlü ticaret faaliyetlerinin denetlenmesi "muhtesib" in göreviydi.

2. Divan-ı Hümayun
Merkez teşkilatının temeli Divan-ı Hümayun'du. Osmanlılarda ilk Divan Türkiye Selçukluları örnek alınarak Orhan Bey zamanında oluşturuldu. O dönemde hükümdar vezir ve Bursa kadısı Divan toplantılarına katılıyordu. Fatih'e kadar Divan toplantılarına padişah başkanlık etti. Fatih'ten itibaren Vezir-/ azamlar bu görevi üstlendiler. Padişahlar Divan toplantılarını "kasr-ı adi" denilen pencereden izlediler.

Divan'da siyasi idari askeri örfi şer'i adli ve mali konular ile şikayet ve davalar görüşülerek karara varılırdı. Alınan kararlar sadrazam tarafından padişahın onayına sunulurdu. Divan'da padişahın yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmiş olan üç kolun temsilcileri yer alıyordu. Bunlar; seytiye ilmiye ve ka-lemiyedir.

Divan Üyeleri ve Görevleri Vezir-i Azam (Sadrazam):

Padişahtan sonra en yetkili kişidir. Padişahın mutlak vekili sayılır ve padişahın mührünü taşırdı. Orhan Bey zamanında ilk defa vezir tayin edildi. Zamanla sayıları artınca birinci vezire "Vezir-i azam" adı verildi. Vezir-i azam büyük devlet memurlarının tayini ve görevden azlinden sorumluydu. Padişah sefere çıkmazsa "Serdar-ı ekrem" unvanıyla ordunun başında bulunurdu. Vezir-i azamlar önce Paşakapısı daha sonra Babıali'de oturdular.

Vezirler:
Çeşitli devlet işlerinde yetişmiş kişilerdi. Devlet işlerinde görüşlerine başvurulur ve vezir-i azamın verdiği işleri yaparlardı. XVI. yüzyıl sonlarında sayıları yediye çıkmıştı.

Kazaskerler:

1362'de /. Murat ilk defa kazasker tayin etti. Sayıları Fatih zamanında ikiye çıktı. Divan'da büyük davalara bakmak kadı ve müderrislerin tayinlerini yapmak ve görevden almak kazaskerlerin göreviydi.

Defterdarlar:
Osmanlı Devleti'nde maliyenin başında bulunan gider ve gelirlere bakan görevlidir. Başlangıçta bir tane iken sınırların genişlemesiyle sayıları üçe çıktı. Bunlar başdefterdar Anadolu defterdarı ve şıkk-ı sanidir.

Nişancı:

Padişah fermanlarına tuğra çekmekle ve devletin arazi kayıtları*nı tutmakla görevliydi.

Reisülküttap:

Nişancıya bağlı olarak bürokrasiyi düzenlerdi. Divan üyesi olmamasına rağmen tecrübesinden dolayı önemi büyüktü. Divanda verilen kararları tamamlamak fermana uygun emirleri yazmak padişah ve vezir-i azama gelen mektupları tercüme ettirerek cevaplar hazırlamak görevleri arasındaydı. Bütün bu işleri kendisine bağlı kalemlerle yapardı. Bu kalemler beylikçi kalemi tahvil kalemi ruus kalemi ve amedi kalemiydi. XVIII. Reisülküttap yüzyıldan itibaren dışişlerinin sorumlusuydu.

Yeniçeri Ağası:

Yeniçeri Ocağı'nın en büyük komutanıydı. Vezir rütbesinde ise Divan'daki görüşmelere katılırdı.

Kaptan-ı Derya:

Donanma ve denizcilikten sorumluydu. XVI. yüzyılda divan üye*si durumuna gelmiştir.

Müftü (Şeyhülislam):
Divan'da alınan kararların islâmiyet'e uygunluğuyla ilgili "fetva" verirdi. Müftü XVIII. yüzyıldan itibaren Şeyhülislam adını almıştır.Divan-ı Hümayun'da alınan kararların yürürlüğe girmesi padişahın onayına bağlıydı.

Merkez Teşkilatında Değişiklikler
XVI. yüzyılın sonlarına doğru Divan-ı Hümayun'un önemi azalmaya başladı. XVIII. yüzyılda devlet işleri tamamen sadrazama bırakıldı. Sadrazamların güçlenmesiyle Divan-ı Hümayun Babıali'de toplanmaya başladı. Babıali artık Osmanlı Hükümeti anlamına kullanılmaya başladı.

Devletlerarası ilişkilerin artmasıyla reisülküttablık dış ilişkileri yürüten bir makam durumuna geldi. XIX. yüzyılda merkez teşkilatında önemli gelişmeler oldu. II. Mahmut Divan-ı Hümayun'u kaldırarak yerine Heyet-i Vüke-lâ'yı oluşturdu. Bugünkü anlamda bakanlıklar oluşturuldu. Yeni meclisler ve komisyonlar kuruldu.

Tanzimat Dönemi'nde düzenlemeler devam etti. Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliye yeniden düzenlendi. Yenilikler bu mecliste planlandı. 1854'te Meclis-i Âli-i Tanzimat 1868'de Şura-i Devlet (Danıştay) kuruldu. Tanzimat döneminde kara kuvvetleri komutanlığı durumunda olan "Seraskerlik" oluşturuldu.

l. Meşrutiyetle birlikte Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan oluşturuldu. Yürütme gücüne sahip olan padişah sadrazam ve bakanları seçerdi. Hükümet de padişaha karşı sorumluydu. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla yeniden Meclis açıldı. Kanun-u Esasi'nin meclis - hükümet ilişkilerine yeni düzenlemeler getirildi. 1912'den sonra siyasi partiler faaliyete geçti ve parti hükümetleri kuruldu.

C. TAŞRA TEŞKiLAT!

1. Osmanlı Kuruluş Devri'nde Taşra Teşkilatı

Osmanlı Devleti kuruluşunun ilk dönemlerinde tek merkezden yönetiliyordu. Temel idare birimi de "Sancak"tı. Sancakların başında sancakbeyi bulunuyordu. Sivil yönetici olarak kadılar görev yapıyordu. Sınırların genişlemesi sonucunda yönetim yö*nünden eyaletler oluşturuldu l. Murat döneminde (1362 -1389) Rumeli Beylerbeyliği Yıldırım Bayezid döneminde (1389 -1402) Anadolu Beylerbeyliği oluşturuldu. Eyaletlerin başında "beylerbeyi" denilen yöneticiler vardı.

2. XVI. Yüzyıldan itibaren Taşra Teşkilatı a. Askeri ve idari Teşkilat:
XVI. yüzyılda Osmanlı Devletinin sınırları çok genişledi. Yeni eyaletlerin de oluşturulmasıyla eyaletler yönetim bakımından üçe ayrıldı.I.

Merkeze Bağlı Eyaletler:
"imar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi. Bu eyaletlere salyane->iz (yıllıksız) eyaletler deniyordu. Bu eyaletlerin gelirleri dirlikle-e ayrılarak görevlilere verilirdi.

II. Özel Yönetimi Olan Eyaletler:

3unlar. tımar sisteminin uygulanmadığı vergilerin iltizam yönteniyle yıllık olarak toplandığı eyaletlerdi. Bu yıllık olarak alınan sergiye "saliyane" denirdi.

III. imtiyazlı Eyaletler:


İç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı Devleti'ne bağlı olan hükümetlerdi. Bunlar: Kırım Hanlığı Eflâk Beyliği Boğdan Beyliği. Erdel Beyliği Hicaz Emirliği Raguza ve Sakız Cumhuriyetleriydi. Bunların yöneticileri kendi soyluları arasından padişah tarafından tayin edilirdi. Bu hükümetler savaş zamanlarında kuvvetleriyle Osmanlı ordusuna katılır ve her yıl düzenli bir şekilde vergi öderlerdi (Hicaz ve Kırım hariç).

b. Kazai - idari Teşkilat:

Sancaklar "kaza" denilen idari birimlere ayrılmıştı. Kazaların başında yönetici olarak kadı bulunurdu. Kadı her türlü idari işlemi yargı denetiminde tutuyordu kadılar:

-V Merkezden gönderilen emirlerin halka ulaşmasını sağlarlardı.
-Y Mahkemeye intikal eden davaları sonuçlandırırlar nikah şirket kurulması gibi işlemleri onaylarlardı Y Reayanın istek ve şikayetlerini Divana ulaştırırlardı
-Y Her türlü belgeyi onaylarlardı (noterlik).
-Y Vergilerin adaletli bir şekilde toplanmasını toplanan vergilerin merkeze gönderilmesini sağlarlardı.

c. Diğer Görevliler:
Taşra teşkilatında beylerbeyi sancakbeyi ve kadılar dışında bunlara bağlı olarak görev yapan Muhtesip. Kapan Emini. Beytülmal Emini Gümrük ve Bac Emini gibi görevliler vardı. Bu görevliler hazineden ücret almazlardı. Reayaya gördükleri hizmetler karşılığında kanunlarda belirtilen vergi resim ve harçları alıyorlardı.

d. Mahalli Teşkilat

Mahalle Teşkilatı:
Şehirleri meydana getiren mahalleler genellikle dini kurumların veya pazarların etrafında oluşmuştu. Mahallede mahalle imamı hükümetin temsilcisi olarak görev yapar padişah emirlerini halka duyururdu.

Köy Teşkilatı:

Osmanlı Devleti nde en küçük yerleşim ve yönetim birimi köydü. Köy köy ihtiyar heyeti ve bu heyetin başında bulunan köy kethüdası tarafından yönetilirdi Köylerde bazen kadının temsilcisi naip bulunurdu.

Esnaf Teşkilatı:

Osmanlı toplumunda esnaf lonca denilen bir teşkilata üyeydiler Her esnaf kendi mesleğiyle ilgili bir loncaya üye olur loncanın denetimine girer imkânlarından yararlanırdı. XIII. ve XIV. yüzyıl-lardakı Ahi hareketlerinin devamı olan loncalar yönetim örgütü içinde önemli bir birim olarak yer aldı. Başlangıçta bütün din mensupları aynı loncada yer alırken daha sonra XVI. yüzyılda loncalar ayrıldı.

Loncaların Görevleri:

•Ct Üye sayısını malların kalitesini ve fiyatını belirlemek
• Esnaf ile hükümetin ilişkilerini düzenlemek
"fi Üyelerinin zararlarını karşılamak ve kredi vermek
•Çalışamayacak durumdaki üyelerini korumak
• Esnaflar arasındaki haksız rekabeti önlemek

Cemaat idareleri:
Osmanlı Devleti'nde "cemaat" kavramı Türk ve Müslümanlar dışında kalan Hristiyan ve Museviler için kullanılmış Ermeni Rum ve Yahudi cemaati şeklinde isimler verilmiştir. Devlet bunları zımmi olarak değerlendirmiş ve can. mal güvenliklerini garanti altına almıştır. Zımmilerin kendi iç düzenleri ve geleneklerini devam ettirmelerine imkân sağlanmıştır.

Cemaatlerin başkanı kendi din adamlarıydı. Rum Patriği Ermeni Patriği ve Yahudi Hahambaşısı gibi din adamları kendi cemaatlerinin devlete karşı temsilcisi durumundaydılar.

3. Taşra Teşkilatındaki Değişmeler

XVIII yüzyıldan itibaren taşra teşkilatı bozulmaya başladı. Eyalet ve sancaklar arpalık olarak yüksek görevlilere verilmeye başladı. Bu yolla göreve gelen beylerbeyi ve sancakbeyleri görev yerlerine gitmeyip vekil gönderdiler. Önceleri "müsellim" sonradan "mütesellim" denilen bu vekiller başlangıçta beylerbeyi ve sancakbeylerinin maiyetindeki kişilerdi. Daha sonradan "ayan" ve "eşraf" tan kişiler bu görevlere getirildi. Ayanlar giderek güçlendiler ve yönetimle çatışmaya başladılar. Tımar sisteminin bozulmasıyla vergiler yetersiz kaldı. Bu durum yeni vergilerin konulmasında ve eski vergilerin artırılmasında etkili oldu.

Tanzimat döneminde (1839 - 1876) 1842'de idare teşkilatı değiştirildi iltizam kaldırıldı. Kaza birimleri oluşturularak başına kaza müdürlerinin atanması kabul edildi. Kaza müdürlerinin atanmasında halkın isteğinin de dikkate alınması kararlaştırıldı. Eyaletlerde eyalet yöneticilerinin katılımıyla "Büyük Meclis" denilen meclis kuruldu. Sonradan bu meclise "Eyalet Meclisi" denildi. Sancakların yönetimi kaymakamlara verildi. Güvenlik için zaptiye teşkilatları kuruldu.

1864 yılında Vilayet Nizamnamesi ile taşra yönetim birimleri vilayet liva (sancak) kaza köy şeklinde birimlere ayrıldı. 1871'de köy ile kaza arasında nahiyeler oluşturuldu. Sancaklarda mutasarrıflar kazalarda kaymakamlar yönetici oldular. Nahiyelerin başına seçimle belirlenen nahiye müdürleri getirilmesi kararlaştırıldı.

OSMANLI DEVLETİ'NDE HUKUK

Osmanlı Devleti'nde hukuk; Şer'i ve Örfi hukuk olmak üzere iki temele dayanıyordu. Şer'i hukukun kaynağını: Kuran hadisler sünnet icma ve kıyas oluşturuyordu. Örfi hukukun kaynağını ise. anlaşmazlıklara karşı çıkarılan padişah fermanları oluşturuyordu. Örfi hukukun Şer'i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösterilmiştir.

OSMANLI ASKERİ TEŞKiLAT!

1. Kuruluş Devri'nde Osmanlı Asker; Teşkilatı

Osmanlı askeri teşkilatında Türkiye Selçukluları ilhanlılar ve Memlüklerin etkisi görülmektedir. Osmanlı Devleti nin ilk zamanlarında fetihler aşiret kuvvetleri gönüllüler Alperenler ve akıncılar tarafından yapılıyordu. Fakat bu kuvvetler kale kuşatmalarında yetersiz kalıyor ve kuşatmalar çok uzuyordu. Özellikle Bursa kuşatmasının çok uzun sürmesi üzerine düzenli orduya geçilmesi ihtiyacı doğdu.
Orhan Bey zamanında ilk düzenli birlikler olarak "yaya" ve "müsellem" orduları kuruldu. Yayalar piyade müsellemler de atlı birliklerdi

Osmanlıların Rumeli'ye geçişiyle birlikte bu kuvvetler de yeterli olmadı. Bunun üzerine I. Murat döneminde "Yeniçeri Ocağı"
kuruldu.

2. Yükselme Devri'nde Osmanlı Askeri Teşkilatı
Osmanlı askeri teşkilatı kara ve deniz kuvvetleri olarak iki bölümden oluşuyordu.

Kara Ordusu

Osmanlı Devleti'nin kara ordusu üç bölümden meydana geliyordu.

I. Kapıkulu Askerleri

Osmanlı Devleti'nde Rumeli'deki fetihlerle birlikte daha çok askere ihtiyaç duyulunca savaş esirlerinin alınmasıyla Yeniçeri Ocağı oluşturuldu. Savaş esirleri daha sonraki dönemlerde ihtiyacı karşılamayınca II. Murat döneminde "devşirme" yöntemi uygulanmaya başladı. Kapıkulu Ocakları zamanla hem ordunun hem de yönetimin önemli bir kolu oldu. Devşirilen Hristiyan çocuklar önce Müslüman bir ailenin yanında eğitilir daha sonra Acemi Oğlanlar Ocağı nda yetiştirilirdi. Devşirmeler hem sarayda hem de askeri birliklerde görev yapıyorlardı. Kapıkulu askerleri istanbul'da veya sınır boylarındaki kalelerde otururlar görevleri karşılığı devletten üç ayda bir ulufe denilen maaş alır*lardı. Kapıkulu askerleri piyade ve süvari şeklinde iki bölümden oluşuyordu:

a. Kapıkulu Piyadeleri


Acemi Oğlanlar Ocağı: Kapıkulu Ocaklarına asker yetiştirmek amacıyla kurulmuştu. Devşirme yoluyla toplanan Hıristiyan ço*cuklar. Türk ailelerinin yanında yetiştikten sonra Acemi Oğlanlar Ocağı'na alınırlardı

Yeniçeri Ocağı: Kapıkulu askerleri içinde en çok bilinen ve en itibarlı ocaktı. Yeniçeriler savaş olmadığı zamanlarda Divan muhafızlığı yaparlar istanbul'da güvenliği sağlarlar ve sınır boylarındaki kalelerde üç yıl koruyucu olarak kalırlardı Padişah ilk defa tahta çıktığında yeniçerilere "cülus bahşişi" dağıtırdı. Yeniçeriler emekli olmadan evlenmezler ve askerlikten başka bir işle uğraşmazlardı

Cebeci Ocağı: Yeniçerilerin silahlarının yapımı ve onarımıyla görevliydi.

Topçu Ocağı: Top dökmek ve topçuluğa gerekli malzemeleri hazırlamak görevini yerine getiriyordu

Top Arabacıları: Top arabalarını yapar ve topları taşırlardı

Humbaracılar: Havan denilen topları ve humbara adı verilen e! bombalarını yapar ve kullanırlardı

Lağımcılar:Kale kuşatmalarında fitil döşeyerek kaleyi yıkma işini yaparlardı.

b. Kapıkulu Süvarileri
Kapıkulu askerlerinin atlı sınıfını oluştururlardı Yeniçeriler arasından seçilirler ve ulufe alırlardı Fakat derece ve ulufe yönünden yeniçerilerden üstün idiler. Altı bölükten meydana gelen süvarilerden sipahi ve silahtarlar savaşta padişahın çadırını sağ ve sol ulufeciler saltanat sancaklarını sağ ve sol garipler de ordunun ağırlıklarıyla hazineyi korurlardı

II. Eyalet Askerleri (Tımarlı Sipahiler)


Eyalet askerleri tımarlı sipahilerden oluşuyordu. Dirlik sistemine göre sipahiler topladıkları vergilere karşılık devlete asker yetiştiriyorlardı. Tımarlı sipahiler Osmanlı ordusunun en büyük en güçlü ve hareketli birlikleriydi. Dirlik sahiplerinin yetiştirmek zorunda olduğu atı ve silahı olan. savaşa hazır durumda bulunan askerlere cebelü denirdi. Tımarlı sipahiler tamamen Türklerden meydana geliyordu. Diğer zamanlarda kendi işleriyle uğraşan tımarlı sipahiler sefer emri geldiğinde savaşa giderlerdi. Kanuni döneminde 12 bin yeniçeriye karşılık 100-150 bin kadar tımarlı sipahi vardı.

III. Bağlı Beylik Ve Ülkelerin Kuvvetleri
Savaş zamanlarında Kırım. Eflak ve Boğdan askerleri de Osmanlı ordusunda görev yaparlardı. Bunlar içinde en önemlisi Kı*rım kuvvetleriydi. Zamanla akıncı birliklerin yerini de alan Kırım kuvvetleri vurucu güç olarak görev yapıyorlardı

Osmanlı Donanması
Orhan Bey devrinde Karamürsel'de tersane kuruldu (1327). Osmanlı Devleti. Karesioğullarmın topraklarını aldıktan sonra bir donanmaya sahip oldu. 1350'lerde de Edincik deniz üssü kuruldu l Bayezid döneminde de Gelibolu tersanesi yapıldı Osmanlı denizciliği Fatih'in 400 parçalık bir donanma oluşturma-sıyla daha da güçlendi.

Kanuni devrinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesiyle Osmanlılar. Akdeniz'de en üstün güç oldular. Osmanlı gemileri istanbul. Süveyş Gelibolu. Basra Rusçuk Sinop ve izmit tersanelerinde yapılıyordu

VAKIF SİSTEMİ
Osmanlı Devleti'nde. toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bırakılmıştır Kişilerin sahip oldukları mallarının tamamını veya bir kısmını halkın yararına sunmasına vakıf denir.

Tarihin seyri içinde vakıflar sosyal ekonomik eğitim sağlık\ sanat mimari ulaşım ve bayındırlık alanında önemli rol oy namışlardır.

OSMANLI TOPLUMU


Toplum Yapısı

Osmanlı Devleti çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

Osmanlı Devleti'nde toplum yönetenler (asken) ve yönetilenler (reaya) olarak ikiye ayrılıyordu

a. Askeriler (Yönetenler)

Askeri sınıf yani yönetenler padişahın kendilerine dini adli askeri ya da idari yetki tanıdığı devlet görevlilerinden oluşmaktaydı Bunlar saray halkı seyfiye. ilmiye ve kalemiye gruplarından oluşuyordu. Askeri sınıfın en önemli özelliği vergi yükümlülüğü dışında bırakılmalarıdır.

Saray halkı: Osmanlı Devleti nde hem padişahların oturaukla-rı yer hem de en yüksek devlet görevlilerinden bazılarının çalıştığı merkez saraydı

Seyfiye:
Osmanlı toplumunda yönetim görevi de bulunan askeri grup 'seyfiye" olarak adlandırılmıştır.Seyfiye. ehl-ı örf veya ümera olarak da isimlendirilmiştir. Seyfıye kapıkulu ve tımar sistemleri içinde yetişen ve görev yapan kişilerden meydana geliyordu. Vezirler beylerbeyi sancakbeyleri. kapıkulu askerleri tımarlı sipahiler seyfiye sınıfına dahildi. Seyfiye sınıfı yaptıkları görev karşılığında devletten ulufe veya dirlik alırlardı. Kapıkulları en-derun görevlileri kale muhafızları subaşılar ve asesler maaşlarını hazineden nakit olarak alırlardı. Tımarlı sipahiler sancak beyleri beylerbeyleri ve vezirler ise hizmet karşılığında dirlik (tımar) alırlardı.

İlmiye:
ilmiye yargıçlık noterlik ve mahalli yönetim işlerini yürüten kadılardan tıp ve müneccimlik yani astroloji alanındaki uzmanlar ile her seviyedeki eğitim ve öğretim elemanlarından meydana geliyordu. Ayrıca imam müezzin gibi din görevlileri tarikat şeyhleri ve Hz. Peygamber'in soyundan gelen seyyid ve şerifler de ilmiyeye dahildi.

İlmiye mensuplarının büyük çoğunluğu Türk asıllıdır. Eğitimle ilgili ilmiye mensupları ücretlerini hazineden veya vakıftan nakit olarak alırlardı. Kadılar devletten maaş almazlar gördükleri dava ve yaptıkları işlemlerden aldıkları harçlarla geçimlerini sağlarlardı.

İliyenin bir diğer üyesi de kazaskerlerdi. Divan'da büyük davalara bakarlar kadı ve müderrisleri tayin ederlerdi.

İlmiye teşkilatının başı Şeyhülislâm'dır. Din işleri vakıflar eğtim ve kültür müesseseleri mahkemeler Şeyhülislâm'ın kontrol ve denetimindedir. Şeyhülislâm'ın en önemli görevi fetva vermekti.

İlmiye sınıfının başlıca görevleri fetva (ifta) eğitim (tedrisat) ve adaletti (kaza).

Kalemiye:
Osmanlı idari ve mali bürokrasisinin mensuplarından oluşuyordu. Divan'daki temsilcileri Nişancı ve Defterdarlardı. Nişancı tımar sistemini uygulayan organizasyonun başında bulunuyordu. Ayrıca Divan yazışmaları başta olmak üzere devlet merkezindeki bütün resmi işlemleri emrindeki katiplerle yürütüyordu. Defterdarlar da maliye ile ilgili olarak aynı işleri yapıyorlardı. Küttab sınıfı bu fonksiyonlarıyla örf alanındaki kuralları uygulayan gruptu. Bunlar hem kural koyarlar hem de uygularlardı. Bu açıdan devletin işleyişinde önemli bir rol üstlenmişlerdi.

b. Reaya (Yönetilenler)

Osmanlı Devleti'nde yönetilenlere "reaya" denirdi. XIX. yüzyıldan sonra reaya daha çok Müslüman olmayanlar için kullanılırdı. Reaya ile askeri sınıfın farkı reayanın vergi ödemesi askerlerin ise vergi vermemesiydi. Yönetilenler dini yönden de üçe ayrılmıştı:

Müslümanlar:Müslümanlar yönetici olurlar askerlik yaparlar ve öşür verirlerdi. Müslümanlar genellikle tarım ve sanatla uğraşırlardı.

Hristiyanlar ve Museviler: Hristiyan ve Museviler askerlik yapmazlar buna karşılık "Cizye" denilen vergiyi verirlerdi. Cizye yetişkin ve sağlıklı erkeklerden alınırdı. Genellikle ticaret ve tarımla uğraşıyorlardı. Islahat Fermanı ile devlet memuru olma hakkını elde ettiler.

OSMANLI TOPLUMUNDA SOSYAL HAREKETLİLİK


1. Yatay Hareketlilik

Ülke sınırları içinde insanların bir bölgeden başka bir bölgeye köyden şehre göç ederek yerleşmesi olayına yatay hareketlilik denir. Bu hareketlerden bir kısmı kendiliğinden gerçekleştiği gibi bir kısmı da devletin imar ve iskan politikasının uygulanması sonunda gerçekleşmiştir.

2. Dikey Hareketlilik
Dikey hareketlilik bir kişinin yönetenlerden yönetilenlere ya da yönetilenlerden yönetenler sınıfına geçiş yapabilmesidir. Yönetilen statüsünden yöneten statüsüne geçmenin üç şartı vardı: Müslüman olmak üzerine aldığı vazifeleri en iyi şekilde yerine
getirmek ve padişaha tam bir sadakatla bağlı olmak.

• Yönetenler sınıfına geçebilmenin yollarından biri devşirme sistemiydi. Bu sistemle toplananlar
•Acemi Oğlanlar Ocağı'nda ve Enderun'da eğitim görerek askeri sınıfa girebilirlerdi.
• Askeri sınıfa geçmenin diğer bir yolu da medrese eğitimi görmekti iyi bir medrese eğitimi görmüş bir kişi adalet eğitim din teşkilatları ile sivil bürokraside en üst makamlara gelebilirdi.
•Seferlerde başarı göstererek tımar sahibi olmak ya da kalemiye sınıfına katip olarak girmekte yönetenler sınıfına geçmenin yolları arasındaydı.

OSMANLI EKONOMİSİ

A Osmanlı iktisat Anlayışı

Osmanlı ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Bu nedenle Osmanlı iktisat anlayışı da toprağın iyi değerlendirilmesi boş bırakılmaması iyi bir vergilendirme sistemine dayanıyordu. Sınırların genişlemesi sonucu ticaret faaliyetleri de Osmanlı ikti-u: sat anlayışına yeni bir değişiklik getirdi. Ticari faaliyetler Osmanlı fetihlerini de yönlendirdi. Amasra Trabzon ve Kırım'ın fethiyleipek Yolu Mısır'ın fethiyle Baharat Yolu Osmanlı kontrolüne geçti.

Coğrafi Keşifler sonunda ticaret yollarının değişmesi kapitülasyonların etkisi ve dış ticaretin yabancıların eline geçmesi giderek Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Bu olumsuz gelişmeler karşısında devlet bazı alanlarda himayeye ve müdahaleye gerek duydu. III. Selim'den itibaren yerli malı kullanılması paranın dışarıya çıkmaması güçlü bir para oluşturulması.Türk tüccarların korunması Osmanlı iktisat anlayışına hakim olmaya başladı

B. Osmanlı Ekonomisinin Tabii Kaynakları

a. insan : Osmanlı Devleti'nde üretici kitlelere genel olarak reaya deniyordu. Bu nedenle Osmanlı ekonomisinin temel insan kaynağı reaya idi. ilk nüfus sayımı 1831 'de yapıldı. Ancak daha önceki dönemler için Osmanlı ülkesindeki nüfus durumunu belirten önemli belgeler vardır. Bu belgeler tahrir defterleridir. Osmanlı Devleti bir bölgeyi ilk fethettiğinde ya da belirli zamanlarda bir sayıma tabi tutardı. Tahrir defterleri vergi yükümlüsü erkek nüfusu ve ödenmesi gereken vergileri belirlemek amacıyla tutulurdu.

b. Toprak :
Osmanlı Devleti toprağın büyük bir kısmını miri toprak olarak 2 kendi mülkiyetinde tutuyordu. Devlet toprakların işlenmesini reayaya bırakmış ve ekonomik hayatı düzenlerken her köylü ailesinin geçimini sağlayacak toprağa sahip olmasına dikkat etmiştir. Tımar sistemi içinde bu topraklar çift diye isimlendirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları mülkiyet hakkı bakımından Mülk Miri ve Vakıf olmak üzere üçe ayrılmıştır.

1. Mülk Arazi:
Halkın elinde bulunan tamamıyla halka ait olan topraklardı. Bu tür topraklar kendi aralarında iki kısma ayrılıyordu: Öşriyye : Müslümanlara ait olan topraklar Haraciyye : Gayri müslimlerin sahip olduğu topraklar

2. Vakıf Arazi:
Gelirleri cami. medrese hastane gibi topluma hizmet veren kuruluşların masrafları için ayrılmış olan arazilerdir. Vakıf arazilerinin alınıp satılması kesinlikle yasak olup devlet tarafından da vergiden muaf tutulmuştur.

3. Miri Arazi:

Devlet mülkiyetine geçirilen topraklardır. Mülkiyeti devlete ait olan topraklar ekilip biçilmesi ve işlenmesi amacıyla çeşitli kişilere bırakılmıştı. Miri arazi çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir.

Osmanlı Devleti dirlik sistemini uygulamakla birçok kazanç elde etmiştir. Dirlik arazisini ekip biçenler (reaya) devlete vermeleri gereken vergiyi devletin göstereceği askerlere memurlara veya sosyal kurumlara ödemekteydi. Böylece devlet memurlaıı ve askerlerin maaşları halk tarafından ödenen vergilerle karşılanıyordu. Çok düzenli olarak işleyen bu sistem sürekli kontrol edilmekteydi. Dirlikleri alıp satma imkanı yoktu. Dirlik sisteminin uygulanmasıyla;


  • Devlet üretimi denetimi altına almış ve sürekliliğini sağlamıştır.
  • Eyalet askerleri bu sistem sayesinde yetiştirilmiş devamlı savaşa hazır bir ordu bulundurulmuştur.
  • Ülkenin bayındır hale gelmesi araziden daha iyi faydalanılması askeri masrafların azaltılması böylece gelirlerin artırılması sağlanmıştır.
  • Tımar sistemiyle devlet vergi toplama külfetinden kurtulmuştur.
  • İç ve dış güvenlik sorunu çözülmüştür. Bu sistemle ülkenin her tarafına yayılan askerler sayesinde köylerde bile güvenlik sağlanmıştır.


Has ve zeametler ilgili kişilere görevde kaldığı süre içinde tahsis edilir görevlerinin bitiminde dirliği geri alınırdı. Tımarlar ise kanunlara aykırı bir hareketi olmadığı taktirde sipahilere ömür boyu verilirdi. Sipahinin ölümü üzerine bazı şartlarla mirasçılarına kalırdı. Topraklar devletin malıydı. Dirlik sahipleri ve sipahiler bölgenin yönetiminden sorumluydu. Dirlik sahibi dirliğin en önemli temsilcisidir ve kadı denetiminde burayı yönetir çağrıldığında savaşa giderdi.

Dirlik sistemiyle askerin ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması tarımda yüksek verimlilik toprağın vergilendirilmesi toprağın boş bırakılmaması sağlanıyordu. XVI. yüzyılın sonlarından itibaren tımar sistemi belirli kişilerin elinde toplanmaya başladı. 1858 Arazi Kanunnamesi'yle uzun süre toprağı elinde bulunduran ve işleyenler onun sahibi oldular.

İltizam sistemi:Osmanlı Devleti'nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin gerektirdiği parayı sağlayabilmek için tımar sistemi yanında birde iltizam usulü uygulanıyordu. XVI. yüzyılda bazı eyaletlerin vergilerinin açık artırma yoluyla belirli bir bedel karşılığı peşin olarak mültezim adı verilen kişilere bırakılmasına iltizam denirdi.

Bu sistem ilk defa Kanuni zamanında Sadrazam Rüstem Paşa tarafından uygulandı. Devlet uzak bölgelerin vergi gelirlerini açık artırmayla nakit olarak satmış eyaletlerdeki askerler ve yöneticilerin maaşlarını ödemiştir.

C. Üretim

a. Tarım

Osmanlı ekonomisinin en önemli kolu tarımdır. Osmanlı toplumu genelde bir köylü toplumuydu. Tarım politikasını belirleyen en önemli uygulama tımar sistemiydi. Bu sistemde toprağın mülkiyeti devlete işleme hakkı köylüye vergisi sipahiye aitti. Köylü toprağı sürekli işleme miras bırakma hakkını devam etti rebilmek için bazı yükümlülükleri yerine getirmek zorundaydı:

1. Sebepsiz olarak toprağını terk edemezdi.
2. Toprağını sebepsiz olarak üç yıl üst üste boş bırakamazdı. Eğer bırakırsa toprak kendisinden alınırdı.
3. Öşür ve diğer vergileri sipahiye ödemek zorundaydı.

Bu yükümlülüklere karşı devlet de halkın güvenliğini korumak ve düzeni sağlamakla görevliydi. Vergiyi toplamakla görevli olan sipahinin de reayaya karşı yükümlülükleri vardı:

1. Köylünün güvenliğini sağlamak
2. Üretim araçlarını temin etmek
3. Tohum ve gübre ihtiyaçlarının karşılanmasında köylüye yardımcı olmak
4. Köylünün vergisini en kolay şekilde ödemesini sağlamaktı.

b. Hayvancılık
Hayvancılık tarım ekonomisinin ve genel ekonominin önemli unsurlarından biridir. Osmanlı döneminin teknolojik seviyesi içinde hayvan ulaşım ve üretimin en önemli güç kaynağıdır. Hayvancılık daha çok Doğu Orta ve Batı Anadolu'daki göçebeler tarafından yapılmaktaydı. Adet-i Ağnam adıyla önemli bir miktar teşkil eden hayvanlar için vergi alınıyordu.

c. Sanayi

1. Esnaf Teşkilâtı:
Esnaf ve zanaatkarların çalışma ve pazar sorunlarını çözmek mesleğe yeni eleman yetiştirmek amacıyla Lonca Teşkilâtı kurulmuştur. Loncaların dışında esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi. Loncalar devletçe belirlenen kurallara uymak zorundaydı.

2. Üretim Dalları:

En gelişmiş sanayi dalı dokumacılık ve deri işlemeciliğiydi. Buna paralel olarak sanayide boyacılık gelişmişti. Avrupa saraylarından bile kumaşlarını boyatmak için Osmanlı ülkesine gönderenler oluyordu.

D. Ticaret

a. Osmanlılarda Ticaret ve Tüccar
ipek ve Baharat yollarıyla gelen mallar Türk tüccarları tarafından Avrupa'ya nakledilirdi. Karadan yapılan ticaret kervanlarla gerçekleştiriliyordu. Ticaret devlet tarafından teşvik edilir ve ticaret eşyasından alınan vergiler son derece düşük tutulurdu. b.

Ticaret Yolları
Osmanlı toprakları ipek ve Baharat yolları üzerinde bulunuyordu istanbul - Halep istanbul - Diyarbakır ve istanbul - Erzincan Erzurum - Kars arasındaki yollar en önemli ticaret yollarıydı. Bu yollar üzerinde kervansaraylar ve hanlar bulunuyor buralarda güvenlik derbentçiler tarafından sağlanıyordu. Ticaret merkezleri arasındaki posta ve haberleşme menzil teşkilâtı tarafından yapılıyordu. Ticaret yolları üzerindeki köy ve kasabalarda haberleşmede hız sağlamak için dinlenmiş binek hayvanları bulunuyordu. Bu görevlerine karşılık o köy ve kasabalar bazı vergilerden muaf tutuluyordu. Ticaret yollarının geçtiği yerlerde taşımacılığı meslek edinmiş mekkari taifesi bulunuyordu. Bunlar üzerine aldıkları görevi yerine getiremediğinde cezalandırılıyordu. Ticari hayatın canlı olduğu yerlerde kapan hanları bulunuyordu. Buralarda temel ihtiyaç maddeleri toptan satılırdı. Kapanda satılan mal sadece un ise ''un kapanı" adını alırdı.

c. Ticari Emtia

Üretim yapılıp pazarda belli bir değer karşılığı satılan eşyaya mal veya çoğulu olan emtia denir. Osmanlı Devleti. XVI. yüzyılın sonlarına kadar ekonomik yönden kendine yeterliydi. Bu nedenle dışarıya mal satma veya dışarıdan mal alma ihtiyacı duymamıştı. Bazı yıllarda fiyatların yükselmesini engellemek için dışarıya mal satmak yasaklanıyordu ihraç edilen başlıca mallar: Buğday pamuk yün deri balmumu tuz çeşitli madenler kereste ipekli ve pamuklu kumaşlardı.

E. Kamu Ekonomisi (Osmanlılarda Bütçe)

Osmanlı Devleti'nde ilk mali teşkilât I. Murat zamanında kurulmuştu. Bu durum Osmanlıların ilk yıllarından itibaren bütçe düzenlemesine önem verdiklerini gösterir.

a. Şer'i vergiler:
Dini kaynaklı vergilerdir.

1. Öşür: Müslüman üreticilerden. 1/10 oranında alınan arazi
ve ürün vergisidir.
2. Haraç: Gayr-i müslimlerden alınan arazi ve ürün vergisidir.
3. Cizye: Baş vergisi de denilen bu vergi sadece askerlik yapacak durumda olan Gayr-i müslim erkeklerden alınan sosyal güvenlik ve himaye vergisidir. Kadın çocuk ihtiyar ve düşkünler*den alınmazdı.

b. Örfi vergiler: Padişahın iradesiyle toplanan vergilerdir. Ra-iyyet Rüsumu da denilen bu vergiler üreticinin konumuna göre toplanırdı.

1. Resm-i Çift: Çiftçinin elinde bulunan toprakların karşılığında alınan bir vergidir. Vergi miktarı arazinin büyüklüğü ve çiftçinin evli - bekâr oluşuna göre belirlenirdi.
2. Çift Bozan: Toprağını mazeretsiz olarak terkeden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergidir.
3. Adet-i Ağnam: Hayvan vergisidir. Sipahiler tarafından toplanan bu verginin miktarı hayvan sayısı ile orantılı olarak belirlenirdi.
4. Bâc-i Bâzari: Pazar yerlerinden alınan bir vergidir.
5. Resm-i Mücerret: Bekârlardan alınan vergidir.
6. Resm-i Bennak: Evlilerden alınan bir vergidir.
7. Resm-i Ispençe: Gayr-ı müslim halkın erişkin erkeklerinden alınan bir vergidir. Müslümanlardan alınan Resm-i çift karşılığıdır.
8. Resm-i Arus: Sipahiler tarafından tımar arazilerinde yaşayan kadınların evlenmeleri esnasında kocalarından alınan vergilerdir.
9. Niyabet Rüsumu: Yöneticilerin halktan aldığı bir vergi çeşididir. Suçlulardan alınan Cerimeler de bu vergiye dahil edilen vergidir. Bu vergilere Bâd-ı Hava vergileri de denilmiştir. Bu ve benzeri vergilerin dışında bir de olağanüstü durumlarda toplanan Avarız vergisi vardır.

OSMANLILARDA KÜLTÜR VE SANAT
Klasik Osmanlı Türk toplumu ve kültürünün temelini;
•1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana Türkleşen Anadolu
•Ahiler gaziler esnaf ve sanatkârlar
• Türk örfü ve gelenekleri

Osmanlı Devleti; askeri adli sivil ve idari teşkilatının en önemli unsurlarını Selçuklulardan almıştır. Osmanlı müesseselerinde kısmen ilhanlılar ve Memlüklerin de etkisi olmuştur. Osmanlı dönemi Türk kültürü genel itibariyle coğrafyaya hakim dış kültür değerlerini kendi bünyesinde birleştiren ve onları geliştirerek yeni bir mana kazandıran özellik taşır.

Osmanlı hazinesinde toplanan bu gelirler
Devlet adamları askerler ve bilim adamlarının maaşlarını ödemede Bayındırlık hizmetleri ve askeri harcamalarda kullanılıyordu
İlk resmi Osmanlı bütçesini hazırlayan Tarhuncu Ahmet Paşa kısmen başarılı olmuşsa da bu durum uzun sürmemiştir.

F. Osmanlılarda Para ve Fiyat Hareketleri
Osmanlı tarihinde ilk para Osman Bey zamanında ilk gümüş akçe Orhan Bey ilk altın para Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırıldı. Bu arada Osmanlı parasının yanı sıra yabancı altın ve gümüş paralar da kullanılıyordu. Bunun nedeni ise Osmanlı ülkesinde altın ve gümüş madenlerinin az bjlunmasıydı. Coğrafi Keşiflerin sonunda Avrupa'dan gelen çok miktardaki altın ve gümüşün Osmanlı topraklarına girmesi XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı parasının değer kaybetmesine neden oldu. Fiyat artışlarının iç ve dış nedenleri vardır.

OSMANLILARDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde temel bilim kurumu medreseydi. Burada hem akli hem de nakli ilimler okutuluyordu. Nakli ilimler islâm dinine ilişkin bilgilerdir. Bunlar; Kur'an Tefsir Hadis Fıkıh ve Kelam'dı. Akli ilimler ise; bir yönüyle Allah'ın varlığını ve yüceliğinin delillerinden diğer yönüyle dünya düzenini açıklayan bilimlerdir. Bunlar; Felsefe Matematik Astronomi Fizik Kimya Biyoloji Coğrafya gibi ilimlerdir. Medreselerin dışında tekke dergah cami. lonca sıbyan mektepleri saray okulları ve konaklarda da eğitim yapılırdı.

OSMANLILARDA EĞiTiM VE ÖĞRETiM KURUMLARI


a. Enderun
Devlet memuru idareci komutan ve sanatkâr yetiştirmek amacıyla kurulan bu saray okulu ilk olarak II.Murat döneminde Edirne Sarayfnda açılmıştı istanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nda faaliyetlerine devam etti. 1833'te yeni düzenlemeler yapılan okul 1910'da kapatıldı.

Devşirme sistemiyle toplanan çocuklar burada iyi bir Müslüman güvenilir ve nitelikli bir devlet adamı veya usta sanatkâr olarak yetiştirilirdi. Osmanlılara tâbi olan ülkelerin rehine olarak gönderdiği çocuklar da Enderun'da eğitilirdi. Daha sonraları Enderun'a Müslüman çocukları da alındı.

b. Medrese
Osmanlı Devleti'nin dayandığı sistemlerin temel düşüncesini veren eğitim ve öğretim sisteminin temel kurumu medresedir. Eğitimin ilk basamağı Sıbyan Mektebi (mahalle mektebi) idi. Hemen hemen her mahallede ve cami yanında Sıbyan Mektebi vardı. Burada öğrencilere Kur'an okutulur islâm dininin ilk bilgileri verilirdi. Yeteneklilere okuma-yazma öğretilirdi. Medreseler XVI. yüzyılın sonlarına doğru bozulmaya başladı. Bozulmanın nedenleri şunlardır:

1% Müsbet bilimlerin giderek okutulmaması Kanunlara aykırı olarak medreselere müdahale edilmesi "A Medrese ile ilgisi olmayanlara müderrislik verilmesi ve ulema çocuklarına daha beşikte iken müderrislik payesi verilmesidir.

c. Askeri Eğitim
Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde askeri kuvvetler aşiret askerlerinden oluşuyordu. Kapıkulu ordusuna önceleri savaşlarda esirlerin gençleri ve askerliğe elverişli olanları alınıyordu. Ankara Savaşı'ndan sonra Pencik oğlanı bulma zorlukları ortaya çıktı ve Osmanlı topraklarında yaşayan Hristiyan ailelerden alınarak "devşirme usulü" uygulanmaya başladı. Kapıkulu Ocağı'na alınacak kişiler Türk ailelerin yanında Türk-lslâm kültürüne göre yetiştirilirdi. Bu gelişmelerden sonra Acemi Oğlanlar Ocağı'nda eğitilen devşirmeler Kapıkulu ocaklarına ve Enderun'a gönderilirdi. XVII. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nde başlıca tophane kılıçhane cambazhane ve kumbarahane gibi kurumlarda askeri eğitim ve öğretim veriliyordu.

EĞiTiM VE ÖĞRETİMDE GELiŞMELER YENİLİKLER

Eğitim ve öğretim XIX. yüzyılda Osmanlı eğitim kurumlarını dört bölümde inceleyebiliriz:

1. Eskiden beri devam eden medreseler. Buralarda programlar dünyadaki ilmi ve teknolojik gelişmelerden habersiz bir şekilde devam ediyordu.
2. XVIII. yüzyılda kurulmaya başlayan önce askeri ve XIX. yüzyılda kurulan yeni tarz sivil okullar
3. Azınlık ve yabancı okulları
4. Osmanlı vatandaşlarının açtığı okullar Islahat Fermanı eğitim alanında yenileşmede önemli bir dönüm noktası oldu. 1857'de Maârif-i Umûmiye Nezareti (Genel Eğitim Bakanlığı) kurularak Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli atıldı. Bu gelişmeden sonra ilk defa Eğitim Bakanı kabineye girdi. 1861'de Nizam-nâme çıkarılarak Harbiye Bahriye ve Tıbbiye dışındaki okullar Maârif-i Umûmîye Nezâreti'ne bağlandı.

Böylece askeri ve sivil okullar birbirinden ayrıldı.

a. Askerî Kurumlar
1845'te Harp Okulu'na öğrenci yetiştirmek için Askerî Liseler açıldı. Günümüze kadar devam eden istanbul'da Kuleli Bur-sa'da Işıklar ve izmir'de Maltepe Askeri Liseleri bu dönemde kuruldu. 1849'da Harbiye Mektebi'nde Veteriner bölümü açıldı. 1875'te Askeri Ortaokullar açıldı. Ayrıca ord'jnun kurmay subay ihtiyacını karşılamak için kurmaylık bölümü açıldı (1845).

b. Sivil Kurumlar
II. Mahmut tarafından zorunlu hale getirilen ilköğretim istanbul dışında uygulanamadı ilköğretim Sıbyan Mektebi (Anaokulu) iptidaiye (ilkokul) ve Rüşdiye (Ortaokul) şeklinde üç kademeli düşünüldü. 1861'de istanbul'da ilk Kız Rüşdiyesi açıldı. Bu tarihe kadar kızların yaygın olarak okula gitmedikleri görülmektedir. 1867 den sonra bu okullara Müslüman öğrencilerin yanında Hrisliyan öğrencilerde alındı. Rüşdiye'yi bitirenlerin gittiği idadiler 1872'de kuruldu.

İdadilerin üstünde eğitim verecek Sultaniler ilk kez 1868'de Galatasaray Sultani'si adıyla açıldı. Bu okulun yönetimi ve programı Fransızlara verildi. Rüşdiyeler ile Darülfün'un (Üniversite) arasında eğitim vermek üzere 1849'da DarülmaarifOkulu açıldı. Bu okul devlet memuru da yetiştirecekti. 1876'da Darül mualli-mat (Kız Öğretmen Okulu) açıldı. 1873'te yetim Müslüman çocukların eğitimi için Darüşşafaka 1850'de Encümen-i Daniş (ilimler Akademisi) açıldı.

c. Meslekî Kurumlar
1874'te Sultani Mektebi'nde bir sınıf ayrılarak Hukuk Mektebi açıldı. 1860'da Ticaret Okulu açılmak istendi. Ancak başarılı olu-namadı. Tarım alanında ilk okul Ameli/ Ziraat Mektebi oldu (1847). Orman Mektebi (1870) ve Bursa'da Koza Okulu açıldı. Tanzimat döneminde önem kazanan Telgrafçılık Okulu açıldı. Mithat Paşa'nın girişimleriyle Niş ve Rusçuk'ta yetim çocuklara sanat öğretmek için Islahhaneler açıldı ilk Sivil Tıp Okulu 1866'da Eczacı Okulu 1867'de açıldı.

Heybeüada'da Kaptanlık Okulu açıldı (1870). Mithat Paşa'nın çalışmalarıyla Sanayi Mektebi kuruldu (1868). Ayrıca Kız Sanayi Mektebi de kuruldu.

d. Azınlık ve Yabancı Okulları

Azınlıklara kültür eğitim ve inanç özgürlüğü tanıyan Osmanlı Devleti okul açma izni de verdi. Azınlık okulları Patrikhaneler ve Hahamhaneler aracılığıyla yönetildi. Bu okullarda bağlı bulunduğu kilisenin papazı veya havranın hahamı ders veriyordu. Bağımsız ilk Ermeni Okulu 1790'da Kumkapı'da açıldı. 1824'ten sonra Ermeni Patrikhanesi'nin emriyle Ermeniler Anadolu'nun en küçük yerleşim birimlerine kadar okullar açtılar. Yahudi Cemaati'ne ait havraların dışında ilk modern okul 1854'te istanbul'da Musevi Asri Mektebi adıyla açıldı. 1875'ten sonra Alyans Israilit'in gayretleriyle birçok okul açıldı.

Kapitülasyonlardan faydalanarak Osmanlı ülkesinde okul açma imtiyazını elde eden yabancı ülke misyonerleri akın akın topraklarımıza gelerek çalışmalara başladılar. Önceleri dini nitelik taşıyan kiliselere bağlı olarak kurulan okulların yanında Elçilik Okulları da açıldı. Bu okullar zamanla amacından saparak yabancı devlet okulları haline geldi ve Osmanlı Devleti aleyhine çalışmaya başladılar. Katoliklerin koruyucusu olan Fransa ülkemizde ilk okulu 1583'te açtı (Saint Benoit). Bu okul Osmanlı topraklarında açılan ilk yabancı okuldur.İngilizler Suriye ve Lübnan'da okullar açtı. Değişik yerlerde açılan ingiliz okullarından Nişantaşı'nda ingiliz Erkek Lisesi (1905) Beyoğlu'nda açılan ingiliz Kız Ortaokulu (1857) Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri 1830'da Osmanlı Devleti'yle yaptığı antlaşmayla en ayrıcalıklı yabancı devlet haline geldi. Ermenilerle işbirliği yapmayı kendisi için daha uygun gören ABD Ermenileri kullanarak Anadolu'da etkinlik kazanmak için birçok okul açtırdı. 1863'te Robert Koleji açıldı. Bu okul Türk eğitimi için modern bir örnek teşkil etti. ABD Osmanlı topraklarında sayı itibariyle şaşırtıcı miktarda okul açmıştır. 1904 itibariyle 465 Amerikan okulunda 22.867 öğrenci bulunuyordu.

İtalya kendi soydaşları için 1861'de istanbul'da ve 1863'te Hatay'da okul açtı. Osmanlı ülkesinde yaşayan Alman azınlıklar Avusturya eğitim kurumlarından faydalandı. Ancak 1871'de birliğini sağladıktan sonra kendi kültürünü yaymak için Almanlar da okullaraçtı.

e.Darulfunun(Üniversite)1862’de burada halka açık dersler verilmeye başlandı.1870’te Darulfunun İstanbul’da resmen açıldı.Ancak Darulfünun 1871’de kapatıldı ve tekrar 1900’de açıldı.


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlılarda devlet anlayışı nasıldı?-Osmanlı Devletinde kültür ve medeniyet

Osmanlılarda devlet anlayışı nasıldı?-Osmanlı Devletinde kültür ve medeniyet konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlı seyfıye, osmanlıda seyfıye sınıfı, 1murat donemine kadar osmanli devlet anlayisi nasildi j,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Orta Asya Türk Devletinde Kültür ve Medeniyet gizem Soru Cevap 3 09-01-2015 12:28
Osmanlı'da kültür ve medeniyet nasıldı? elif Tarih 0 21-06-2011 04:04
Büyük Selçuklu Devletinde Toplum ve Devlet Yapısı Nasıldı? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 06:45
İlk Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet Nasıldı elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:11
Anadoluda Kurulan Uygarlıklarda Kültür ve Medeniyet Nasıldı? elif Tarih 0 07-02-2011 04:03

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:13 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats