bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-05-2013, 04:26   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Organik kimya çalışma alanları nelerdir?

Organik kimya çalışma alanları nelerdir?


Kaynağı canlı organizmalar olan karbon ve bileşikleri üzerinde çalışır; bunların yapısını bileşiklerini fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler.


İnorganik Kimya: Maden ve mineral gibi yapısında karbon olmayan maddelerle ilgilenir.


Fiziksel Kimya: Organik ve inorganik maddelerin fiziksel ve kimyasal nitelikleri arasındaki iliksileri inceler.


Analitik Kimya: Maddelerin niteliği saflık derecesi gibi özelliklerini araştırır.


Biyokimya: Canlı organizmadaki kimyasal reaksiyonları kimyasal reaksiyonların canlı organizma üzerindeki etkilerini araştırır.

Analitik Kimya:
Kalitatif analiz konsantrasyon ve çözelti hazırlama çözünürlük çarpımı asitlik-bazlık redoks reaksiyonları indikatörler gravimetri volumetri (nötralizasyon titrasyonlari ve pH redoks çöktürme titrasyonlari kompleksimetri).


Çevre Kimyası: Madde ve çevre. Ekosistemlerin sınıflandırılması ve kararlılığı. Ekosistem bileşenleri. Ekoloji bilgisi. Deniz ekosistemi ve su kimyasının temel öğeleri. Asli ve tali elementler. Mikrobesi maddeleri. Çözünmüş gazlar. Fotosentez ve solunum. Biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı. Sulardaki kirleticiler. Atiksu parametrelerinin tayini. Atık su arıtımına giriş. Hava kirliliği ve kontrolü. Fotokimyasal smog. Ozon tabakası aşınması. Baca ve egzoz gazi arıtımı.


Enstrümantal Analiz :Elektromagnetik ışıma (özellikleri ve madde ile etkileşimi); Optik yöntemler (Moleküler spektroskopinin temelleri enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘ UV ve Görünür alan Infrared Raman Flüoresans spektroskopileri’ Atomik spektroskopinin temelleri enstrümantasyonu ve uygulamaları ‘Atomik emisyon absorpsiyon ve fluoresans spektroskopileri ‘ Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Elektron-Spin Rezonans Spektroskopisi) ; Kütle Spektroskopisi ; Elektro analitik yöntemlerin temelleri enstrümantasyonu ve uygulamaları (Voltametri Polarografi Kulometri) ; Termal yöntemlerin temelleri enstrümantasyonu ve uygulamaları (Termogravimetrik analiz Diferansiyel Termal analiz Diferansiyel Taramalı Kalorimetri); Kromatografinin temelleri enstrümantasyonu ve uygulamaları (Gaz Likid ve Süperkritik Akışkan kromatografileri).

Endüstriyel Analiz Laboratuarlara analiz için örnek alınması akaryakıt kati yakıt gaz yakıt analizleri yağlama yağları ve kaydırıcıların analizleri su çimento gübre cam sabun analizleri.

Koordinasyon Kimyası:
Basit bileşiklerin oluşumu. Koordinasyon kimyasının temelleri ve tarihçesi. Nomenklatür (isimlendirme). İzomerlik. Koordinasyon bileşiklerine iliksin modern kuramlar (Oktet ve etkin atom numarası kuralları. Valens bağlar kuramı ve hibridlesme. Elektrostatik kristal alan kuramı. Molekül orbital/ligand alan kuramı. Sert ve yumuşak asit ve bazlar kuramı). Koordinasyon kimyasının diğer bilimlerdeki uygulamaları. Kompleks dengeleri ve kararlılıkları.


Kuramsal Kimya :Atomun yapısı (Rutherford atom modeli Isıma kanunları Siyah cisim Bohr atom modeli Belirsizlik bağıntısı Dalga mekaniğinin temelleri Schrödinger denkleminin anlamı Tek ve iki boyutlu potansiyel çukuru içindeki elektron için dalga denkleminin çözümleri Orbitallerin dalga fonksiyonları Periyodik sistemin oluşum temelleri); Kimyasal bağlar (İyonik bağlar ‘elektronegativite şebeke enerjisi iyonların polarizasyonu ve deformasyonu’ Kovalent bağlar ‘Valens Bağlar Kuramı Molekül Orbital Kuramı Rezonans Kuramı Hibridizasyon’ Koordinatif Kovalent Bağlar ‘Kristal Alan Kuramı Ligand Alan Kuramı Yüksek-spin ve Düşük-spin kompleksleri Koordinatif bağların Molekül Orbital kuramı ile açıklanması Komplekslerde hibridizasyon’ Metalik Bağlar).


Fizikokimya I ( Kimya Bölümü ) : Gaz kanunları ve gazların yapıları; Sıvıların incelenmesi; Katıların incelenmesi; Termodinamik; Termokimya; Kimyasal Potansiyel; Aktivite; Fugasite; Kimyasal Denge Fizikokimya II ( Kimya Bölümü ) : Maddenin yapısını inceleme yöntemleri; Çözeltilerin incelenmesi; Seyreltik çözeltiler; Fazlar. Kolloid Kimya :Kolloidlerin tanımı önemi ve sınıflandırılması; Kolloidal çözeltilerin hazırlanması; Kinetik özellikler; Kolloidal tanecik boyutunun hesaplanması; Kolloidal çözeltilerde viskozite; Pıhtılaşma olayı; Kolloidal çözeltilerde kararlılık; Koruyucu kolloidler; Jeller ve zarlar; Emülsiyonlar; Solid soller; Köpük. Çekirdek Kimyası :Radyoaktivite; Çekirdeğin yapısı; Elementer tanecikler; Çekirdeklerin kararlılığı; Çekirdek reaksiyonları; Yapma radyoaktivite; Çekirdek fisyonu; Çekirdek enerjisi; Termonükleer reaksiyonlar ve Çekirdek füzyonu; Nükleer reaksiyonlarla madde arasındaki reaksiyonlar; Radyasyonların deteksiyonu ve ölçülmesi. Elektrokimya :Elektrokimyanın tanımlanması ve tarihçesi; İletkenlerin sınıflandırılması; faraday elektroliz kanunları; Kulometreler; Elektrolitik iletkenlik; İletkenlik ölçülmesinin uygulamaları; Tasıma sayıları; Elektrolitlerin sınıflandırılması; Kuvvetli elektrolitler hakkında Debye-Hückel Teorisi; Elektromotor kuvvet; Reversible elektrot potansiyelleri; Pillerin sınıflandırılması ve incelemeleri; Redoks sistemler; Elektromotor kuvvet ölçülmesinin uygulamaları; Elektroliz ve polarizasyon; Polarografi; Amperometri; Elektrokimyasal korozyon. Yüzey Aktif Maddeler :YAM’lerin tanımı sınıflandırılması Yüzey ve ara yüzey gerilimiSıvı-gaz Sıvı-sıvı sıvı-kati ara yüzeyleri Islatma Yayılma Çözeltilerin yüzey özellikleri YAM çözeltilerinin özellikleri Emilsiyonlar-köpükler Flotasyon Temizleyiciler. Kimyacılar İçin Matematik: Ölçme nedir; SI birim sistemi ve kuralları; Anlamlı rakamlar ve sayılar; Deney sonuçlarının grafik ve çizelge ile gösterimi; Grafikten bağıntı bulma; Doğrusal bağıntılar ve doğrusallaştırma; En küçük kareler yöntemi; İlişki katsayısı; Kuşkulu değerlerin atılması yöntemleri; Yanılgı ve türleri; Gauss dağilimi; Ortalama standart olası ve limit yanılgı hesaplanması; Ölçüm şayisi belirleme; önem sınaması. Kimyada Bilgisayar Uygulamaları: Bilgisayarın genel tanıtımı; Bilgisayarın evrimi; Kişisel bilgisayarlar; Kişisel bilgisayarı oluşturan bileşenler; Yazılım nedir; İşletim sistemleri; MS DOS’un bileşenleri ve komutları; Bilgisayarı açma ve özel ayarlar; Öteki işletim sistemleri; Üst düzey programlama dilleri; Programlama algoritma veri ve türleri; Hazır yazılımlar; MS Excel kullanımı; Ölçmede kuşkulu değerlerin atılması uygulaması; EKKY uygulaması; Bir tepkimenin hız katsayısını bulma uygulaması; Limit yanılgı hesabi uygulaması; Grafik çizim programları; Potansiyometrik pH titrasyonu grafiği çizimi; Grafikte iç değer bulma uygulaması; Bilimsel rapor yazımı; İstatistik test uygulaması. Polimer Kimyası: Polimerler hakkında genel bilgiler. Polimer ve kopolimerlerin yapı özellikleri ve molekül ağırlığı dağılımları. Polikondensasyon serbest radikal anyonik ve katyonik polimerizasyon reaksiyonları. Reaksiyon mekanizmaları reaksiyon kinetiği ve polimerizasyon reaksiyonları örnek uygulamaları. Polimerler üzerindeki kimyasal reaksiyonlar.


Genel Kimya: Periyodik sistem ve atomun yapısı. Kimyasal bağlar. Alkali metaller. Toprak alkali metaller. IIIA grubu elementleri. IVA grubu elementleri. Polonyum Skandiyum Itriyum elementleri. Nadir toprak metalleri (Lantanitler) geçiş elementleri Toryum Vanadin Niyobyum Tantal geçiş elementleri VIB grubu krom molibden wolfram uranyum geçiş elementleri VIIB grubu mangan teknesyum renyum geçiş elementleri VIIIB grubu demir kobalt nikel rodyum paladyum osmiyum iridyum elementleri platin bakir gümüş altın elementleri çinko kadmiyum cıva elementleri. Anorganik Kimya: Periyodik sistem ve atomun yapısı. Kimyasal bağlar. Alkali metaller. Toprak alkali metaller. IIIA grubu elementleri. IVA grubu elementleri. Polonyum Skandiyum Itriyum elementleri. Nadir toprak metalleri (Lantanitler) geçiş elementleri Toryum Vanadan Niyobyum Tantal geçiş elementleri VIB grubu krom molibden wolfram uranyum geçiş elementleri VIIB grubu mangan teknesyum renyum geçiş elementleri VIIIB grubu demir kobalt nikel rodyum palladyum osmiyum iridyum elementleri platin bakir gümüş altın elementleri çinko kadmiyum cıva elementleri. Pestisidler: Pestisidlerin tanımı sınıflandırılması bozunması direnç ve toksisite herbisidlerin sınıflandırılması ve eldesi insektisidler ve akarisidlerin eldesi biyolojisi fungusidlerin eldesi ve sınıflandırılması rodandisidlerin eldesi ve sınıflandırılması bakterisidlerin tanımı ve eldesi fumigantlarin tanımı ve eldesi feromanlar ve özellikler.

Organik Kimya I : • Organik Bileşikler ve Kimyasal Yapıları (Orbital-elektronik yapı-kimyasal bağlar-organik reaksiyon tipleri ve elenmanlari-adlandırma ve saflaştırma yöntemleri) • Organik Bileşiklerin Kimyasal ve Spektroskopik Yapı analizleri • Alifatik ve Alışıklık Hidrokarbonlar (doymuş ikili-üçlü mono ve çoklu doymamış bileşikler) • İzomeri ve Stereokimya • Alkol; Eter Epoksit ve Türevleri • Aminler • Hetero Alifatik Organik Bileşikler (Organo metalik azotlu kükürtlü fosforlu bileşikler) • Karbonil Bileşikleri (Aldehit-keton) ve türevleri (Her sınıfa ait adlandırmalar elde yöntemleri tipik reaksiyonlar izomeri ve kimyasal spektroskopik tanınmaları)

Organik Kimya II : • Karboksilli Asidler ve Türevleri (doymuş ve doymamış alifatik mono-di-poli asidler ester anhidrid amid açil klorür ve diğer türevleri) • Çok fonksiyonlu Organik Bileşikler (Dikarbonil bileşikleri ve reaksiyonları-keto oksi amino halo asidler v.s. malon ester asetoasit ester sentezleri v.s.) • Aromatik Bileşikler (Adlandırma izomeri reaksiyonları ve analizleri aromatik hidrokarbonlar fenol aromatik eter karbonil asid bileşikleri ve türevleri) • Poli Aromatik Bileşikler • Hetereo Halkalı ve Hetereo Halkalı Aromatik Bileşikler (Adlandırma izomeri eldeleri reaksiyonları kimyasal ve spektroskopik tanınmaları) • Doğal Maddeler (Karbonhidrat terpen feromon alkaloid lipid boyar madde tanımları)

Organik Kimya III : Tiyoeterler Taç eterler ve Kriptanlar (sentez ve özellikler)-Benzoid olmayan aromatikler-Karbosiklik ve N S O-Atomlu heterosiklik bileşikler (reaktivite sentez ve özellikler)-Perisiklik reaksiyonlar (Elektrosiklik reaksiyonların analizi Sigmatropik çevrilmeler Siklo katılmalar)-Doğal ürünler (Alkoloidler Isoprenoidler v.b. sentez ve özellikler).
Organik Reaksiyon Mekanizması : • Strüktür Reaktivite ve Mekanizma Bağıntısı • Reaksiyon Mekanizması ve Reaksiyon Hız Tayin Yöntemleri • Reaksiyon Ara Ürün Tipleri (yapı oluşum ve kararlılıkları) • Asidler-Bazlar • Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmaları • Sübstitüsyon Katılma Eliminasyon Çevrilme Oksidasyon ve İndirgeme Reaksiyonları • Fotokimya ve Kadikalik Reaksiyonlar • Perisiklik Reaksiyonlar

Tekstil Kimyası I: Tekstil elyafın sınıflandırılması yapısı temel özellikleri pamuk keten kenevir jüt rami yün ipek viskoz bakir ve asetat ipeği polietilen polipropilen politetrafloroetilen polivinilklorür polivinilalkol poliakrilonitril poliester poliamid ve poliüretan elyafın üretimi yapısı ve özellikleri.


Tekstil Kimyası II: Tekstil terbiyesinde ön işlemler. Pamuğun terbiyesi: Yıkama haşıllama hasıl sökme pişirme ağartma merserizasyon apre. Yünün terbiyesi: Yıkama karbonizasyon ağartma dinkleme krablama dekatür fiksaj keçeleşmezlik apre. Keten rejenere selüloz ve protein elyafın terbiyesi.


Organik Boyar Maddeler: Renk bilgisi boyarmaddelerin sınıflandırılması. Asid bazik direkt krom metal-kompleks reaktif azoik dispersiyon solvent azo boyarmaddeler. Nitro ve nitrozo aril metin ve aza analoglari aza [18] annulen karbonil kükürt boyarmaddeler.


Tekstil Boyama Teknolojisi: Boyama mekanizması. Direkt dispersiyon inkisaf reaktif kombine boyamalar. Çektirme ve fular yöntemleri. Gevsek elyaf ve tops iplik kumaş boyama makineleri. Kurutma fiksaj basma işlemleri ve makineleri. Çeşitli elyafın boyarmadde grupları ile boyanması.


Besin Kimyası I: Besin elementleri besin proteinlerinin özellikleri enzimler besin maddelerindeki rolü ve kontrolü lipidler antioksidanlar karbonhidratlar isinin karbonhidratlar üzerine etkisi Maillard reaksiyonu besinlerde kahverengi lekelerin olumsa reaksiyonları.


Besin Kimyası II : Vitaminler anorganik tuzlar ve elementler tahıl baklagiller meyve ve sebzeler pigmentler meyve suları yemek yağları süt ve süt ürünleri yumurta et ve et ürünleri tatlı maddeler alkoloidle maddeler.


Endüstriyel Mikrobiyoloji : Endüstriyel fermentasyon uygulamalarinin esaslari mayalar küfler ve bakterilerin yapisi ve muhafaza yöntemleri. Fermentasyon yoluyla organik asidlerin alkollerin alkollü içkilerin vitaminlerin besin maddelerinin ve ekmek mayasının üretimi. Tek hüre proterini.


Toksikoloji ve Hijyen: Genel bilgi ve tarifler zehirlerin vücuda girişi biyotransformasyonu atilimi genel etki şekilleri zehirlenmelerde ilk yardim. Belli baslı anorganik ve organik bileşiklerin çözücülerin gazların ve tozların zehirlilikleri ve hijyenik şartları.


İlaç Aktif Maddeler:
İlaçların galenik şekilleri üretimde kullanılan cihazların tanıtımı ilacın tanımı ve sınıflandırılması anestezikler analgesikler hipnotik ve sedatifler antipiretik-analgesikler lokal anestezikler sülfonamidler antibiyotikler ve vitaminler.


Biyokimya: Genel hücre yapısı suyun insan organizmada bulunuş şekilleri dağilimi görevleri. Elektrolitler organizmanın tampon maddeleri karbonhidratlar lipidler yapıları biyolojik görevleri ve metabolizmaları. Amino asitler özellikleri endojen eksojen amino asidler ve metabolizması. Proteinler özellikleri ve amino asid sıralarının belirlenmesi. Amonyak metabolizması ve üre devri. Enzimler yapıları ve biyokimyasal reaksiyonlarda etki prensipleri.


Klinik Kimyası: Klinik biyokimya yöntemleri biyolojik materyal türleri. Lipid ve protein metabolizmasını inceleyen analiz metotları. Antikoagülantlar ve kullanılan analizler. Kan bileşim ve görevleri. Plazma proteinleri kanın pıhtılaşmasındaki kimyasal reaksiyonlar. Kanın hücresel elementleri. Kanda proteinlerden baksa azot içeren küçük moleküllü organik maddeler ve biosentezleri. Hemoglobin biosentezi ve yıkılma ürünleri. Konkromentler.


Biyokimyada Seçme Konular: Bazı organların spesifik biyokimyasal fonksiyonları sindirim sistemi karaciğer böbrek bağ ve destek dokuları kan ve sinir sistemi biyokimyası.
ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Organik kimya çalışma alanları nelerdir?

Organik kimya çalışma alanları nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: organik kimya çalışma alanları, organik kimyanın kullanım alanları, organik kimya kullanım alanları, organik kimyanın çalışma alanları, organik kimyanin calisma alanlari, anorganik kimyanın çalışma alanları, anorganik kimyanın kullanım alanları, organik kimya nedir çalışma alanları, organik kimyanın kullanım alanları nelerdir, organik kimyanın çalışma alanı, organik kimya çalışma alaanları, organik kimyanin calisma alani, anorganik kimya çalışma alanları, organik kimyanın çalışma alanları nelerdir, organik kimya ve çalışma alanları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Organik kimya ne demek? ebush Eğitim ve Öğretim 0 08-05-2013 04:23
Organik kimya konu anlatımı ebush Eğitim ve Öğretim 0 26-04-2013 10:42
Jeoloji mühendisliğinin çalışma alanları nelerdir? Я Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 25-03-2013 05:18
ilahiyat bölümünün çalışma alanları nelerdir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 23-11-2011 02:55
Organik Kimya ve Kategorileri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 04:12

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:24 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.