bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 01-06-2013, 03:46   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Öğrenme biçimleri hakkında bilgi

Öğrenme biçimleri hakkında bilgi- Öğrenme biçimleri konu anlatımı1-Genel
Öğrencilerbilginin alınması ve süreçlendirilmesinde (işlenmesinde) "öğrenme modeli" olarak adlandırılan farklı karakteristik etkilenme ve tercihlere sahiptirler. Bazı öğrenciler gerçek olgulara verilere ve algoritmalara yönelirken diğerleri teorilerle ve matematiksel modellerle daha barışıktır. Bazıları bilginin resimler diyagramlar şemalar v.b. gibi görsel biçimlerine diğerleri sözel biçimde yazılı ve sözlü tanımlamalara daha fazla yanıt verirler. Bazıları aktif olarak ve birbirlerini etkileyerek ve diğerleri kendi duygu ve düşünceleriyle kişisel olarak öğrenmeyi tercih ederler.


Bununla beraber herhangi bir mesleki etkinlikte tiim öğrenme modellerinde çalışmak gerekir. Örneğin uzman mühendisler ve bilim adamlan hem gözlemci metodik ve dikkatli (duyumsal öğrenmenin özelliği) ve hem de yenilikçi meraklı ve gerçek olguların yorumuna ve teoriye eğilimli (sezgisel öğrenmenin özelliği) olmalıdır. Buna ilaveten görsel ve sözel iletişim becerilerini geliştimek zorundadır.Bilgiler rutin olarak her iki biçimde de gelir. Bu öğrenme modellerinden her ikisi de görev yapmadığı durumlarda bilginin çoğu kaybolacaktır.


Eğer profesörler kendi öğrencilerinin daha az tercih ettikleri öğrenme biçimine göre öğretirler ise öğrencinin öğrenmesi yeterli derecede olmayabilecek ve öğrenci sıkıntıya düşecektir. Diğer taraftan profesör sadece öğrencinin tercih ettiği öğrenme biçiminde öğretirse öğrenciler okulda ve meslek yaşamlarında başarı için kendi potansiyellerine ulaşmada ihtiyaç duyulan zihinsel yeteneklerini geliştiremeyecektir.
Eğitimin bir amacı öğrencilere kendi tercih ettikleri ve daha az tercih ettikleri öğrenme modellerinde onların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmektir.Öğrenme modelleri bu modların sınıflandırılmasında istenen genişlikte bir tasarım için iyi bir
çerçeve sağlarlar.Amaç her gruptaki öğrencinin ihtiyacı olan öğrenme gereksinimini belirlemek ve en az bir süre öğrenciyi bu öğrenme biçimiyle karşılaştırmaktır.

2-Öğrenme modelleri üzerindeki araştırmalar
Mühendislik öğretimindeetkin olarak geçerli olabilecek öğrenme modelleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiş ve farklı göstergelere (belirteçlere) göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Bunlar; Myers-Briggs tip göstergeler (MBTI) Kolb’un öğrenme tipi modelli Hennan Brain Dominance Instrument (HBDI) Felder-Silveran öğrenme tipi modeli v.b. dir. Bu çalışmalardan Felder-Silveran öğrenme tipi modeli çok sayıda mühendislik fakültesinde test edilmiştir ve model üzerindeki araştırmalar devam etmektedir. Ayrıca Richard M.Felder Üniversitemizde de bilinmektedir ve izlenmektedir. Bu nedenlerle bu model üzerinde durulacaktır. Ancak diğer modellerinde gelecekte izlenmesi gerekmektedir.

3-Felder öğrenme tipi modeli ve öğretme biçimleri
Bu modele görebir öğrencinin öğrenme modeli asağıdaki beş soruya verilen cevaplarla büyük ölçüde tanımlanabilmektedir:
1- Öğrencilerin tercihen "algıladıklan" bilgi tiirü nedir?
Duyumsal öğreniciler: görüntüler sesler fiziksel heyecan verici olaylarla etkilenirler ve somut pratik konulara ve işlemlere yönelirler.
Sezgisel öğreniciler: olasılıklar anlayışlar ve önsezilerden etkilenirler ve soyut kavramsal yenilikçi teori ve anlama yönelirler.
2- Dışsal bilgi en etkili olarak hangi "duyu kanalıyla "algılanıyor?
Görsel öğreniciler; resimler diyagramlar grafikler ve gösteri sunumlarını tercih ederler.
Sözel öğreniciler: yazılı ve sözlü tanımlamaları ifadeleri tercih ederler.
3- Öğrenciye en uygun "bilgi organizasyonu" hangisidir?
Tümdengelimci öğreniciler: genelden özele gelişen sunumu tercih ederler.
Tümevarımcı öğreniciler: özelden genele gelişen sunumu tercih ederler.
4- Öğrenciler "bilgiyi naıil işlemeyi" tercih ediyorlar?
Aktif öğreniciler: deneyerekdiğerleriyle çalışarak veya tartışmalara katılarak öğrenirler.
Düşünsel öğreniciler:kendi başlarına çalışarak düşünerek öğrenmeyi tercih ederler.

5- Öğrenciler "anlamayı" nasıl geliştirirler?
Sıralı (adım adım) öğreniciler: lineer olarak küçük artımlı adımlarla öğrenirler.
Bütüncül(global) öğreniciler: tepeden bakarak sistemler düşünerek büyük sıçralarla öğrenirler.

Öğrenme modellerine paralel olarak "öğretme biçimleri" de tanımlanabilir. Öğretme biçimleri aşağıdaki beş soruya verilen cevaplarla tanımlanabilir:
1- Öğreticiler tarafından "vurgulanan bilginin tipi" nedir? Somut:gerçeklere dayanan
Soyut: kavramsal teorik
2- "Vurgulanan sunumun tarzı" nedir?
Görsel: resimler diyagramlar filmler tanıtım gösterileri
Sözel: ders notları okumalartartışmalar
3- "Sunumun organizasyonu " nasıldır?
Tümdengelimsel: ilkelerden olaylara gider
Tümevanmsal: olaylardan ilkelere gider
4- "Öğrencinin katılımı" nasıldır?
Aktif: öğrenci konuşur hareket eder nakleder
Pasif: öğ renciler izler ve dinler
5-"Sunumla sağlanan bakış açısı" nedir?
Sıralı (adım adım): birbirini takip eden adım adım gelişme (ağaçlar)
Bütüncül: tepeden bakış açısı ile bütüncül içerik ve uyum (orman)
Yukarıdaki sınıflandırmalar aşağıdaki biçimde özetlenebilir.
Tercih edilen öğrenme modeli - Buna uygun öğretme biçimi
Duyumsal - Somut
Algılama - İçerik
Görsel - Görsel
Sezgisel - Soyut
Verigirişi - Sunum
Sözel - Sözel
Tümdengelimsel - Tümdengelimsel
Organizasyon - Organizasyon
Tümevarımsal - Tümevarımsal
Aktif - Aktif
Bilgiyi işleme - Öğrenci katılımı
Düşünsel - Pasif
Sıralı (adım adım) - Sıralı (adım adım)
Anlama - Görüş açısı
Bütüncül - Bütüncül

Tümevarımsal öğrenme doğal öğrenme modelidir. Bebekler yaşamlarına genel ilkeler setiyle başlamazlar. Diğer yandan tümdengelimsel öğretme biçimi en azından mühendislik seviyesindeki teknik öğretim için doğal öğretme biçimidir. Temel ilkelerden başlayıp uygulamalara geçiş mevcut konuların
anlaşıldığı yeterli ve mükemmel sunum organizasyon yoludur. Sonuç olarak bir çok mühendislik programı tümdengelim esasına göre düzenlenir.
Yapılan bir araştırma öğrencilerin

ne okuduklannm %10 unu
ne işittiklerinin %26 sını
ne gördüklerinin %30 unu
ne gördükleri ve işittiklerinin %50 sini
ne söylediklerinin %70 ini
yaptıkları şey konusunda ne söylediklerinin %90 ını

akılda tuttuklarını göstermiştir.
Yine profesörler arasında yapılan bir araştırma yarısının tümdengelimci öğrenici yarısının tümevarımcı öğrenici olduklarını ancak tümünün tümdengelimci öğretim biçimiyle öğrettiklerini göstermiştir.

4-Tüm öğrenme modellerini karşılayacak öğretme teknikleri
Bir dersin etkin sunumu ve öğretilmesi için yukarıdaki bilgilerin ışığında aşağıdaki uygulamalar dikkate alınabilir.

Öğrenmeyi motive edin. Derste sunulan konuları önceden sunulan konularla diğer derslerdeki konularla ve özellikle öğrencinin kişisel deneyimiyle olurunca fazla ilişkilendirin (tümdengelimsel/bütüncül).
Somut bilgi ile (konular veriler gerçek veya kavramsal deneyimler ve onların sonuçları) ve soyut kavramların (ilkeler teoriler matematik modeller) bir dengesini saglayın (sezgisel).
Pratik problem çözme yöntemlerinde vurgulanan konularla (duyumsal/aktif) temellerin anlaşılması için vurgulanan konuların (tümdengelimsel/düşünsel) dengesini sağlayın.
Sezgisel modellerin (lojik girişim model tanımagenelleştirme) ve duyumsal modellerin (çevredeki gözlemler ampirik deneyim detaylara dikkat etme) açık ifade edilmesini sağlaym ve her iki tip modeli tüm öğrencilerin denemesini cesaretlendirin (duyumsal/sezgisel).
Teorik konuların sunumunda bilimsel yöntemleri izleyin. Teorileri tanımlayan veya önceden haber veren olayların somut örneklerini sağlayın (duyumsal/tümdengelimsel) sonra teoriyi veya formülü geliştirin (tümevarımsal/adım adım).Teorinin veya modelin nasıl geçerli olabileceğini ve sonuçlarını (tümevarımsal/adım adım) ve uygulamalarını gösterin (duyumsal/tümevarımsal/adım adım).
Sözel konuların sunumundan önce esnasında ve sonrasında resimler şemalar grafikler ve basit diyagramlar kullanın (duyumsal/görsel). Filmler gösterin. Eğer mümkünse tanıtım sunumlarını elde edin.
Bilgisayar destekli öğretimi kullanın-Duyumsallar buna çok iyi cevap verirler (duyumsal/aktif).
Sınıfta ders zamanının her dakikasını tahtaya yazarak doldurmayın. Öğrencilere ne söylendiğini düşünmek için zaman sağlayın (düşünsel).
Öğrencilerin tuttukları notlarla aktif olarak bir şeyler yapmalarına olanak sağlayın. Bu amaçla küçük gruplarla beş dakikayi geçmeyen beyin firtınası etkinlikleri oldukça yararlıdır (aktif).
Öğrenilen temel yöntemlere ilişkin bazı alıştırma örnekleri belirleyin (duyumsal/aktifi/adım adım) ancak bunun dozunu kaçırmayın (sezgisel/düşünsel/bütüncül).Analiz ve sentez gerektiren açık uçlu problemler ve uygulamalar sağlayın (sezgisel/düşünsel/bütüncül).
Öğrencilere mümkün olduğu kadar geniş ve kapsamlı ekip çalışması opsiyonlu ev ödevleri verin (aktif). Aktif öğreniciler genellikle diğerleriyle etkileşimde olduklarında en iyi öğreniyorlar. Eğer onlara bu şekilde çalışma olanağı yaratılmaz ise onlar en etkili öğrenme aracından yoksun bırakılmış olur.
Yaratıcı çözümmleri yanlış olsalar bile alkışlaym (sezgisel/bütüncül).
Öğrencilerle sınıfta ve öğütlerken öğrenme modelleri konusunda konuşun. Bu öğrencilerin kişisel yetersizlikleri nedeniyle oluşmayabilen akademik güçlüklerini bulmalarına yardımcı olur.
Öğrencilerin başarılı olabilecekleri öğrenme deneyimlerini yeniden şekillendirmede en önemli adım onların öğrenme modellerini belirleme çabasıdır. (tüm modeller için).


5-Öğrencilerin öğrenme modellerinin belirlenmesi
Felder'e göre öğrencilerin öğrenme modellerinin belirlenebilmesi için "Felder-Solomon Öğrenme Modeli Belirleme Testi” geliştirilmiştir. Bu test; güvenirlik ve yapısal geçerlik açısından incelenmiştir. Sosyal bilimlerdeki testlerde kabul gören güvenirlik sınır değeri %70 dir. ABD ve Kanada'da değişik üniversitelerde yapılan uygulamaların sonuçları söz konusu testin %65-70 güvenirlikle sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sonuçta bu testin Felder'e göre öğrenme modellerini ayırt etmede kullanılabileceği gösterilmiştir. Test üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

6-Değerlendirme
Bölümümüzde yürüttüğümüz kalite iyileştinne çalışmalarına bilimsel açıdan yaklaşılması ve literatürün yakından takip edilmesi gerekmektedir. İlk aşamada gerçekleştirdiğimiz anketlerin sonuçlarını programımızın geri beslemesine dönüştürmede yukarıdaki temel bilgilerin de göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.
ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Öğrenme biçimleri hakkında bilgi

Öğrenme biçimleri hakkında bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Öğrenme kavramı nedir?-Öğrenme hakkında bilgi ebush Eğitim ve Öğretim 0 06-04-2013 02:13
anlatım biçimleri hakkında bilgi merve karahan Soru Cevap 1 12-12-2012 07:56
Öğrenme teknikleri hakkında bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-12-2011 10:36
Öğrenme Biçimleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 04:53
Kubaşık Öğrenme Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 04:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:54 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.