bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-07-2013, 09:56   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Uluslararası İlişkiler konu anlatımı

Uluslararası İlişkiler konu anlatımı-Uluslararası İlişkiler hakkında bilgi-Uluslararası İlişkiler
Siyasi Bilimlerin bir dalıdır ve Uluslararası Sistem içindeki aktörlerin özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin diğer devletlerle uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler çok uluslu şirketler uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.
Disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle Siyaset Bilimi İktisat (Uluslararası İktisat Uluslararası Politik Ekonomi) Tarih (Siyasi Tarih) Hukuk (Anayasa HukukuYönetim Hukuku ve özellikle Uluslararası Hukuk) Felsefe (Siyaset Felsefesi ve Etik) Sosyoloji Psikoloji Coğrafya Antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.
Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir.Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi Sürdürülebilir kalkınma Nükleer yayılma Terörizm Organize suç Milliyetçilik İnsan hakları Çevre sorunları Güvenlik ve İnsan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.
Bu disiplinin alt dalları şu şekilde sıralanabilir:
Diplomasi
Siyasi Tarih
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Hukuk
Uluslararası İktisat
Uluslararası Örgütler
Uluslararası Güvenlik (Savaş-Barış Çalışmaları)
Uluslararası Politik Ekonomi
Uluslararası Politika
Tarih
Uluslararası Sistem
Uluslararası ilişkiler tarihinin başlangıcı çoğu akademisyen tarafından 1648 tarihli Westphalia Barışı devlet sisteminin oluşturulması egemenlik kavramının kabul edilmesi ve eski ortaçağ Avrupası'nın din dayanaklı sisteminin terkedilmesidir. Westphalia Barışı ile birlikte devlet yöneticilerinin sınırları içinde tek egemen oldukları ve devletleri dışında bir merciye bağlı olmadıkları belirtilmiş ayrıca ulus devlet kavramının oluşturulmasına destek ve yükselmesine olanak sağlanmıştır. Bu gelişmeler sayesinde devletler bürokratik diplomatik ve askeri kurumsallaşmaya yönelmiştir. Avrupa kökenli bu sistem kolonileşme süreciyle tüm dünyaya yayılmış ve medeniyetin şartları olarak gösterilerek çoğu zaman zorla benimsetilmiştir. Günümüz uluslararası sistemine geçiş ise Soğuk Savaş ve bu süreçte gerçekleşen kolonilerden çekilme ve eski sömürgelerin bağımsızlıklarını ilan ederek çoğunlukla ulus devletler örneğinde kurulmalarıyla gerçekleşmiştir.

Teoriler
Realizm

Realizme göre tüm devletlerin ortak özelliği hepsinin idealler veya etik değerler yerine çoğunlukla ekonomik ve askeri güç peşinde olmasıdır. Realizm temelde devletlerin birbiriyle işbirliği yapmaya yanaşmayacağını işbirliği halinde dahi öncelikli olarak kendi çıkarlarını gözeteceğini belirtir.Bu bağlamda realist teoriler güç dengesiçıkar optimizasyonu gibi konularla yakından ilişkilidir. Bu teoriye göre devletler arasındaki işbirlikleri kısa süreli ve rastlantısaldır. II. Dünya Savaşı ile yükselişe geçen realizmin kurucuları Thucydides Morgenthau Machiavelli ve Thomas Hobbes olarak kabul edilir.

Liberalizm/İdealizm
Liberalizm tartışmalı da olsa Uluslararası İlişkilerin ilk teorisidir. I. Dünya Savaşı sonrasında devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde savaşı engelleyememeleri ve kontrol edememelerine bir tepki olarak yükselişe geçmiştir. Liberalizme göre devletler sadece siyasi değil ekonomik ilişkilerle de birbirlerine bağlıdır. Bu teoriye göre devletler karşılıklı olarak işbirliğinden faydalanırlar ve savaş yıkıcılığından ötürü tamamen faydasızdır. Woodrow Wilson teorinin ilk destekçilerindendir.

Neorealizm
Neorealizmin kurucusu kuşkusuz olarak Kenneth Waltz'di r. Neorealizm Klasik ve Neoklasik realizmin bazı noktalarını kabul eder - örnek olarak egemen devletlerin uluslararası anarşi içinde varolduklarını ve işlediklerini - fakat asıl ayrılma noktası insan doğası ve devlet yönetiminin ahlaki boyutunu reddederek daha bilimsel bir açıklama getirmeye çalışmasında yatmaktadır. Devletlerin dışişlerinde uyguladıkları yıkıcı ve çıkarcı tavrın sebebinin uluslararası anarşi olduğunu ve devletin iç politikalarıyla uluslararası arenadaki tavrının açıklanamayacağını çünkü devletlerin diğer devletlerle ilişkilerini göreceli kazanç ve güç odaklarına karşı denge sağlama amacıyla sürdürdüğünü belirtir.

Neoliberalizm
Neoliberalizm neorealist bir öneri olan uluslararası ilişkilerde anahtar oyuncuların devletler olduğunu kabul ederek liberalizmi güncelleştirmeyi amaçlar fakat Uluslararası Örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin önemini de vurgular. Teori neoliberal ekonomik teoriden etkilenmiştir. Soğuk Savaş süresince artan devletlerarası bağımlılık teorinin şekillenmesinde etkili olmuş ve bu yüzden liberal kurumsalcılık olarak da adlandırılmıştır. Teorinin öncüleri Robert O. Keohane ve Joseph S. Nye olarak kabul edilir.

Küresel Yönetişim
Küresel Yönetişim dünya hükümeti anlamına gelmemektedir. Uluslararası İlişkilerdeki artan resmi kurumsallaşmaya ve bu kuruluşlar aracılığıyla artan devletler arası bağımlılığa dikkati çekmektedir. Mülteciler çevre sorunları kalkınma suç şebekeleri küresel terörizm gibi konuların gittikçe karmaşıklaştığını ve sadece devletler arası resmi işbirliği ile çözülebileceğini belirtir.

Uluslararası Toplum Teorisi
Uluslararası toplum teorisi devletlerin ortak değer ve ilkelerini ve bunların uluslararası ilişkilere etkilerini inceler. Bu ilkelerin örnekleri diplomasi düzen ve uluslararası hukuku içerir. Neorealizmin aksine pozitivist değildir ve daha çok İngiltere'de kabul gören bir yaklaşım olduğundan İngiliz okulu olarak da adlandırılır. Teori insani müdahale kavramı üzerine yoğunlaşmıştır ve teorisyenler bu konuda ikiye bölünür. Dayanışmacılar insani müdahaleyi savunurken çoğulcular ülkelerin egemenliğine ve uluslararası düzene daha çok önem verirler. Teorinin önde gelen isimleri çoğulcu Hedley Bull ve dayanışmacı Nicholas Wheeler'dir.

Kritik Teori (Eleştirel teori)
Kritik teori doğası gereği pek çok sosyal bilimi kapsar ve sadece bir uluslararası ilişkileri teorisi değildir. Devlet merkezli bir teoridir ve diğer uluslararası ilişkiler teorilerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır. Bütün uluslararası ilişkiler teorilerinin belirli siyasi amaçları haklı çıkarmak veya desteklemek amacıyla oluşturulduğunu savunur. İnsanların daha serbest bırakılması gerektiğini ve devletlerin görevlerinin azaltılarak hizmetlerin ve bireylerin güvenliğinin sağlanmasıyla sınırlı kalması gerektiğini savunur.

Kavramlar
Temel Kavramlar

*Güç kavramı uluslararası ilişkilerde kaynaklara (askeri ve ekonomik) erişim kabiliyet devletlerarası sisteme etkinin büyüklüğü olarak tanımlanır ve bunlar aracılığıyla ölçülür. Genellikle katı güç (ing. hard power) ve hafif güç (ing. soft power) olarak ikiye ayrılır. Katı güç askeri kabiliyeti tanımlarken hafif güç ise ekonomi diplomasi ve kültürel etkiyi tanımlar.
*Kutuplaşma kavramı uluslararası sistem içindeki güç düzenine işaret eder. Kavram özellikle Soğuk savaş döneminde iki süpergücün çekişme halinde bulunduğu iki kutuplu düzenle ortaya çıkmıştır. Bu kavram çerçevesinde 1945 öncesi sistem gücün büyük devletler tarafından paylaşılması sebebiyle çok kutuplu olarak isimlendirilir. Benzer biçimde SSCB'nin 1991'de dağılmasıyla ABD'nin tek süpergüç kalmasıyla oluşan düzen de pek çok akademisyen tarfından tek kutuplu sistem olarak adlandırılır.
*Uluslararası bağımlılık yani karşılıklı sorumluluk ve başkalarına bağımlı olma çoğunluğun görüşüne göre uluslararası sistemin karakteridir. Bu görüşün savunucuları küreselleşmeye özellikle ekonomik ilişkilere işaret ederek Uluslararası örgütlerin rolünün ve uluslararası ilişkilerde giderek artan belirli ilkelerin kabul edilmesinin uluslararası sistemin ana ilkesinin uluslararası bağımlılık olduğunu belirtmektedirler.
*Bağımlılık uluslararası bağımlılıktan farklı bir şekilde marksizimle yakından ilişkili bir teori olan bağımlılık teorisini belirtir. Bu teoriye göre gelişmiş merkezdevletler kendi refahları için zayıf çevre devletleri sömürürler.
Diplomasi devletler arasındaki müzakerelerin temsilciler vasıtasıyla yürütülmesidir. Bir bakıma uluslararası ilişkilerin tüm diğer araçları diplomasinin başarısızlığı sonucu kullanılırlar.
Yaptırım diplomasi başarısızlığa uğradığında başvurulan ilk yöntem ve devletleri anlaşmalara zorlamanın ana yollarından biridir. Yaptırımlar diplomatik ve ekonomik şekillerde olabilir ve diplomatik ilişkilerin kesilmesi ekonomik bariyerler ve ambargoları da içerir.
Savaş ya da güç kullanımı uluslararası ilişkilerde son çare olarak kabul edilir. Çağımızda savaş sadece devletler arasında yapılmamaktadır. Uluslararası ilişkilerde "Savaş çalışmaları" ve "Stratejik çalışmalar" disiplinlerinde incelenir.
Uluslararası bilgilendirme de uluslararası ilişkilerin bir aracı olarak düşünülebilir. Bir ülkenin işlediği suçların uluslararası düzeyde kamuoyuna açıklanarak devletlerin haysiyetlerinin alçaltılaması yoludur. BM'nin İnsan Hakları Komisyonu'nun 1235nci prosedürüyle insan hakkı ihlalinde bulunan ülkeleri teşhir etmesi buna bir örnektir.
Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler (BM) kendini "adalet ve güvenliği ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlayan günümüzün en önemli uluslararası kuruluşudur.

Uluslararası Yargı Organları

Yargı
Uluslararası Adalet Divanı
Avrupa Adalet Divanı
Afrika Adalet Divanı
İnsan Hakları
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bölgesel Güvenlik Örgütleri
NATO
ASEAN
Arap birliği
İktisadi Kuruluşlar
WTO
Dünya bankası
IMF
Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Eğitimi
Tüm dünyada ve Türkiye'de birçok üniversitede bu isim altında ayrıca "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler vb." isimleri altında bölümler bulunmaktadır.


Türkiye'nin Uluslararası İlişkiler bölümüne sahip bazı üniversiteler:
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doğuş üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Ticaret Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
ODTÜ
Sabancı Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Düşünce Kuruluşları
Bu alanda faaliyet gösteren düşünce araştırma kuruluşları da belirtmeye değerdir. Ülkemizde TURKSAM TESEV USAK TASAM SETA TUSAM ve ASAM AGAM [SAAF] gibi düşünce-araştırma kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na bağlı SAM ve Genelkurmay'a bağlı SAREM de resmi düşünce kuruluşları arasındadır.


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 05-11-2016, 05:39   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Bana acil ortaçağda uluslararası ilişkiler nasıl ve nedir ya bi cvp veririmisiniz


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Uluslararası İlişkiler konu anlatımı

Uluslararası İlişkiler konu anlatımı konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: uluslararası ilişkiler konu anlatımı, uluslararasi iliskiler konu anlatim, uluslararası ilişkiler konu anlatım, uluslararası ilişkiler konu anlatımı video, uluslararasi iliskiler oncesi konu anlatimi, content, uluslararasi iliskiler konu anlatimi, kritik teori uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler bölgesel sorunlar konu anlatimi, uluslar, uluslararası ılıskılerde dıploması basarısızlıga ugradıgında basvurulan yontem, uluslararası ilişkiler konu anlatimi, siyasi tarih uluslararası ilişkiler konu anlatimi, uluslararası ilişkilerde işbirliği, türkiyenin abimfbm ilişkisini tarihsel anlarimi siysset sosyolojisi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İvme konu anlatımı-Hız değişimi konu anlatımı ebush Eğitim ve Öğretim 0 17-05-2013 12:34
Çekim ekleri konu anlatımı-Yapım ekleri konu anlatımı ebush Eğitim ve Öğretim 0 14-05-2013 12:22
Ortaçağda Uluslararası İlişkiler Nasıldır elif Soru Cevap 0 25-03-2013 07:54
Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? - Uluslararası İlişkiler Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 02:47
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Nedir? / Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:32

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats