bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-06-2011, 05:02   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri Nelerdir?

Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri Nelerdir?

Termik santral reaktöründe toz halindeki linyit kömürünün yanması sonucu kömürde bulunan mineral
maddeler yanmayıp uçucu kül olarak reaktörü terk etmektedir. Reaktör çıkışında bulunan elektro filtreler
normalde tozların % 994'ünü arıtabilmektedir. Ancak her termik santralde bakım ve onarım çalışmaları
nedeniyle bir ünite devamlı yedekte bekletilir.
Uçucu küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara göre bacadan itibaren
belirli mesafelerde yere çökerler. Bu esnada içerdikleri Co Cd Zn Pb Cu gibi metal bileşikleri de baca
dumanındaki S02 ve NOx gazlarının toksin etkisini arttırır ve asit yağmurlarına dönüşmesinde katalizör
etkisinde bulunurlar [8].
Yerli linyitlerin kükürt içeriklerinin yüksek ve ısıl değerlerinin düşük olması nedeniyle linyite dayalı termik
santrallerden kaynaklanan SO2 emisyonlarının yüksek olması Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde
(HKKY) verilen sınır değerlerin aşılması önlem alınmasını gerektiren en önemli çevre sorunlarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Su Kirliliği
Termik santrallerin soğutma sularını deşarj ettikleri su ortamındaki normal sıcaklık derecesi zamanla yükselerek
termik santral kurulmadan önceki doğal halinden farklı yeni bir sıcaklık dengesi oluşur. Sıcaklık sulardaki canlılar
ve canlı metabolizması üzerinde hızlandırıcı katalizleyici kısıtlayıcı ve öldürücü gibi çeşitli etkilerde bulunur.
Sıcaklık aynı zamanda sudaki çözünmüş oksijen konsantrasyonunun azalmasına neden olmaktadır [8].
Termik santrallerden atılan sıvı atıklardan 31 Aralık 2004’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde (SKKY)
termik santraller için verilmiş olan deşarj sınır değerlerini sağlamayanlar sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtma
işlemine tâbi tutulmaktadırlar.

Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği
Termik santrallerin bacasından çıkan duman bileşenlerinin zamanla yere çökmesi çevresindeki alanlarda toprak
kirliliğine neden olabildiği gibi yanma sonucu Linyit kömüründe %35–55 oranında bulunan küller de kül barajında
toprak üzerinde depolanarak toprak kirliliği oluştururlar. Ayrıca kömürün çıkarılması sırasında büyük alanlardan
toprağın alınarak kömür olmayan alanlara yığılması da yanlış arazi kullanımına neden olduğu için bir nevi toprak
kirliliği sayılmaktadır [8].
Nükleer Santrallerin Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar
Katı Atıklar
Katı atıklar tesisten tesise farklılıklar göstermekle birlikte kabaca kuru ya da ıslak olarak sınıflandırılabilir.
Islak atıklar sıvı atıkların arıtımı sırasında ortaya çıkan iyon değiştirici reçineler buharlaşma ve süzme
kalıntılarıdır. Kuru katı atıklar ise nemi alınmış giysiler havalandırma sistemi filtreleri yer döşemeleri alet
vb. gibi radyoaktivite içeren atıklardır [2].
Çoğu ülkelerde Düşük ve Orta Seviyeli katı atıklar ulusal atık giderme tesisleri kurulana kadar santralde
özel kaplar içinde saklanırlar [2].
Sıvı Atıklar
Nükleer yakıtın içinde meydana gelen parçalanma ürünleri yakıt çubuklarının içinde kalırlar. Yalnızca yakıt
çubuklarında oluşabilecek arızalar nedeniyle soğutma suyuna karışan parçalanma ürünleri radyoaktivite
temizleme filtrelerinde tutulurlar. Santral soğutma suyundan ayrıştırılan yüksek düzeyde radyoaktif maddeler
katılaştıktan sonra özel kaplar içine doldurulup yeraltı depolama yerlerine bırakılırlar [2].
Çevreye bırakılan radyoaktivite miktarı Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesinin (ICRP) koyduğu
standartlarla sınırlanmıştır. Bu sınırlar nükleer santrale sahip ülkeler tarafından genellikle tavan olarak kabul
edilmekte ve çoğu kez çevreye bırakılan radyoaktivite miktarı bu sınırların altında tutulmaktadır.
Gaz Atıklar
Gaz atıklar Ksenon Kripton İyot gibi parçalanma ürünleri olup yakıt çubuklarının içinde bulunur fakat nadiren
reaktörün soğutulması için kullanılan soğutma suyuna karışırlar. Bunlar gaz atıklar olarak soğutma suyu
sisteminden alınırlar ve gaz atıklar işleme sisteminde tutularak çeşitli filtrelerden geçirilip bekletme tanklarında
radyoaktivitelerini kaybetmeleri için yeterli olacak süre kadar bekletildikten sonra atmosfere bırakılırlar. Gazlar
sürekli olarak ölçülen aktivite düzeyinin uluslararası kuruluşların öngördüğü sınır değerlerin altında olması
halinde bacadan dışarıya bırakılmaktadır [2].
Hidrolik Santrallerin Sebep Olduğu Çevresel Sorunları
Hidrolik güçle çalışan santrallerin çevreye etkileri olumlu ve olumsuz olarak iki şekilde tanımlanabilir. Gerek
enerji gerekse çok amaçlı Hidroelektrik Santrallerinin (HES) taşkın koruma çevre ziraatını geliştirme
balıkçılığı destekleme ağaçlandırma ile çevrenin estetik kalitesini ve mansapta su kalitesini yükseltme gibi
olumlu etkileri vardır [2].
Hidrolik enerjinin mikroklimatik hidrolojik ve biyolojik çevre etkileri vardır. Baraj gölünün geniş yüzey alanı
buharlaşmayı artırmakta tarım arazilerinde tuzlanma ve çoraklaşma olmakta sudan kaynaklanan paraziter
hastalıklar artmakta rezervuar altında kalacak bitki ve ağaçların kesilip temizlenmemesi ile denge oluşuncaya
kadar başlangıçta birkaç yıl su kalitesi negatif yönden etkilenmektedir.
Baraj gölü nedeniyle su yüzeyinin genişlemesi insanlar için zararlı bazı organizmaların üremesine neden
olabilmektedir. Suda üreyebilen hastalık mikropları gerek taşıyıcı gerek taşıyıcısız olarak malarya (şiştozom)
ve nehir körlüğü gibi hastalıkların yayılmasına yol açabilirler. Assuan barajında kurulan sulama sisteminin
devreye sokulması sonucu ortaya çıkan büyük boyutlu şiştozom patlaması bilinmektedir [9].
Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sebep Olduğu Çevresel Sorunlar
Dünya enerji sektöründe önceleri petrol krizine bağlı olarak gelişen arz kısıtlamalarına sonraları çevresel etki ve
çevreci baskıların eklenmesi değişik enerji kaynak türlerini gündeme getirmiş olup genelde temiz çevre dostu yeşil enerji olarak adlandırılan Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını ön plana çıkarmıştır.
Güneş Enerjisi
Güneş enerjisi hem bol ve bedava hem de sürekli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşunun yanında insanlık
için önemli bir sorun olan çevreyi kirletici atıkların bulunmayışı yerel olarak uygulanabilmesi işletme kolaylığı
dışa bağımlı olmaması karmaşık bir teknoloji gerektirmemesi ve işletme masraflarının az olması gibi üstünlükleri
sebebiyle son yıllarda fosil yakıtlardan meydana gelen çevresel etiklerin azaltılması için kullanılan yaygın
yenilebilir enerji kaynaklarından biridir [10].
Güneş kaynaklı enerji üretim sistemlerinde atmosfere veya herhangibir alıcıortama direkt bir kirletici (zehirli
gazlar sera gazları vs) emisyonu bulunmamaktadır. Dolaylı olarak yapılan kirletici emisyonları hesaba
katıldığında bile emisyon miktarı çok düşük olmaktadır[10].
Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr santrallerinin avantajları; hammaddelerinin atmosferdeki hava olması kurulumlarının diğer enerji
santrallerine göre daha hızlı oluşu temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmaları enerjide dışa bağımlılığı
azaltmaları fosil yakıt tüketimini azaltmaları neticesinde sera etkisinin azaltımına katkıları her geçen gün
güvenilirliklerinin artması ile maliyetlerinin ucuzlaması bunun yanında rüzgâr türbinlerinin kurulduğu arazinin
tarım alanı olarak kullanılabilmesi gibi sıralanabilir [11].
Rüzgâr kaynaklı enerji üretim sistemlerin sahip olabileceği muhtemel olumsuzluklar ise şöyle sıralanabilir.
Büyük arazi kullanımı gürültü görsel ve estetik etkiler doğal hayat ve habitata etki elektromanyetik alan
etkisi gölge ve titreşimler olarak sıralanabilir. Ayrıca kesikli bir enerji kaynağı olması da dezavantaj olarak
söylenebilir [11].
Rüzgâr türbini veya üretim donanımı elektromanyetik alana tesir edip Radyo-TV alıcılarında parazit
yapabilirler. Fakat engellenmesi basit ve ucuzdur. Enerji üretmek amacıyla kurulan rüzgâr çiftliklerinin görsel
etkilerinden söz etmek mümkündür. Görsellik estetik öznel bir olgudur. Ancak temel kıstas doğaya uyumlu
bütünleşmiş bir görsel etkinin oluşturulmasıdır [29 11 12].
Jeotermal Enerji
Jeotermal enerjinin aranması aşamasında çevreyi en çok etkileyebilecek husus sondaj çalışması sırasında
olabilmektedir. Arama aşamasında alınan tedbirlerle çok küçük ölçekli kalıcı olmayan bu etkiler bertaraf
edilebilmektedir [2].
Yeni nesil jeotermal elektrik santrallerinde çevre kirliliği sıfıra yakındır. Yakıt yakılmadığından azot emisyonu
oluşmamaktadır kükürt dioksit emisyonu ise çok düşüktür.
Biyokütle Enerjisi
Biyokütle enerjisi genel anlamda çevreye uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte kullanılan biyokütle türüne
göre bazı çevresel etkiler yaratabilmektedir. Örneğin çöp ve benzeri bazı atıkların yakılması sonucu ortaya
çıkan atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (TAKY) kapsamına girmekte ve bazı çevresel önlemlerin
alınmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan depolanması ile geçici görsel çevre kirliliği yaratabilen bu tür
kaynaklar enerji kaynağı olarak kullanılması sonucunda bertaraf edilmektedir [2].
Klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; konvansiyonel ormanlardan
elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından oluşur. İkincisi yani
modern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları tarım kesimindeki bitkisel
atıklar kentsel atıklar tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri Nelerdir?

Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: enerji kaynaklarının çevreye etkileri nelerdir, enerji kaynaklarının çevreye olumlu etkileri nelerdir, enerji kaynaklarının çevreye etkileri nasıl olur kısaca, enerji kaynaklarının çevreye etkileri, enerji kaynaklarının çevreye olan olumlu etkileri nelerdir, enerji kaynaklarının çevreye olan olumlu olumsuz etkileri nelerdir, enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yönleri, enerji kaynaklarin cevre etkilwri, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkileri nelerdir, enerji kaynaklarının çevreye olan olumlu olumsuz etkileri, enerji kaynaklarının kullanımı ve çevreye etkileri, enerji kaynaklarinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir, kömürün çevreye olumlu ve olumsuz etkileri, temiz enerji kaynaklarının sağlıga olumlu ve olumsuz etkileri madde halinde, enerji kaynaklarının olumlu ve olumsuz yönleri maddeler halinde,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ege Bölgesinin Enerji Kaynakları Nelerdir? elif İlköğretim 2 08-02-2015 03:16
Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına ve Çevreye Etkileri Nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 2 22-05-2012 03:42
Enerji Kaynaklarının Kullanımında Tasarrufun Önemi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:58
Kimyasal Maddelerin Çevreye Verdigi Zararlar Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:36
Nükleer Enerji ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 11-12-2010 07:26

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:29 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats