bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-06-2011, 02:42   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Küresel Isınmada Su Kaynaklarının Kirlenmesi

Küresel Isınmada Su Kaynaklarının Kirlenmesi

Kıtlık ve açlığın dünyayı ciddi olarak tehdit etti ğ i 21nci yüzyılda toprak ve su en önemli stratejik maddeler olarak kabul edilmektedir.
Günümüzden 6.000 yıl önce Mezopotamya bölgesinde Sümerler hendekler kazarak Fırat ve
Dicle�nin sularını tarlalarına akıtmakla insanoğlunun ilk sulu tarıma geçmesini sağladılar ve uygarlığı başlattılar. Kentler kuruldu nüfus arttı ortaya yönetici sınıflar çıktı. Benzer geliş meler Mısır�ın Nil Hindistan�ın İndus vadileriyle Çin�de Sarı Nehir civarında yaş andı.
Suyun en verimli şekilde değerlendirilmesi 2. Dünya Savaşı�ndan sonra başlamıştır.

Savaştan sonra insanların beslenme ve giyinme gibi gereksinimlerinin artışı topraktan daha
fazla yararlanmayı zorunlu hale getirmiş ve bunun da etkin sulama ile sağlanabileceği sulama yatırımlarına öncelik verilmiştir. Türkiye�de de modern anlamda sulama projelerinin geliştirilmesi 1950�li yılların başında DS İ ve TOPRAKSU gibi kamu kurumlarının kurulması ile büyük bir hız kazanmıştır. Ülkemizde ekilebilir araziler limitine 1970�li yıllarda ulaşılmış bu tarihten itibaren ise tarımsal üretimin arttırılması ancak ülke genelinde geliştirilen modern sulama projeleri ile mümkün olabilmiştir.
Ülkemiz topraklarının 258 milyon hektarlık kısmı sulanabilir arazilerden oluşmaktadır. Ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı ise 85 milyon hektardır. DSİ Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve halk sulamalarıyla bu alanın ancak 49 milyon hektarlık kısmı sulamaya açılabilmiştir.
Sektörel bazda yapılan su tüketim tahminlerinde ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir 85 milyon hektar arazisinin bu i ş için ayrılan ödenekler dikkate alındığında tamamının sulamaya açılabilmesi için yaklaşık 100 yıl daha gerekmektedir.
Dünyadaki sulanan alanlar ekili alanların sadece %17�lik kısmını oluşturmalarına karşın toplam bitkisel üretimin %40�ı bu alanlardan elde edilmektedir.

Suyun Yanlış Kullanımının Sonucu: Çölleşme!

Kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alan ülkemizde kuraklık ve çölleşme sorunlarının küresel ısınma ile daha da artacağı dikkate alındığında sulama aynı zamanda önemli bir sorunu da beraberinde getirmektedir; toprakların tuzlanması yani arazi kalitesinin bozulması çölleşme!
Yağışlı bölgelerde toprak içerisinde doğal olarak bulunan tuzlar yağmur sularıyla akarsulara
ve yer altı sularına taşınır bunlar aracılığıyla da deniz ya da göllere kadar ulaşır. Bu nedenle yağışlı bölge topraklarında genellikle tuz birikmesi olmaz.
İklimi sıcak yağış ı az bölgelerde tarımsal üretim ve verimi arttırmak amacıyla toprağa kontrolsüz-gelişigüzel verilen sular içlerinde doğal olarak bulunan tuzu toprağın içine dahil ederler. Fazla verilen bu su aynı zamanda taban suyunu yükseltmek suretiyle toprak ve taban suyu içinde bulunan tuzları da yukarı doğru harekete geçirir. Sıcağın etkisiyle beraberinde toprak yüzeyine kadar taşıdığı tuzları burada bırakarak hızla buharlaşmak suretiyle toprak yüzeyinde buzlanma yaratır tarımsal üretimi sınırlar ve verimi düşürür. Fırat Nehri�nin iyi kalitedeki suyu bile her yıl 10 dekar toprağa 11 ton civarında eriyebilir tuzlarını dahil etmektedir.
1940 yıllarında dizel motopompların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sulama masraflarının düştüğü Suriye�nin Fırat Nehri havzasında yeni alanlar tarıma kazandırılmıştır. 1980 yılına kadar geçen süreçte bu arazilerin yarısına yakın kısmında son derece yüksek tuz konsantrasyonları meydana gelmiş ve bu alanların büyük bir kısmı terk edilmiştir. Aynı durum şu anda GAP Bölgemizde de görülmektedir. Harran Ovası�nın topraklarında belirgin bir tuzlanma başlamıştır. GAP Bölgesinin kalan toprakları da sulamaya açıldıkça bu problem o kısımlarda da görülecektir. Sadece Harran Ovası de ğ il tüm GAP topraklarının ilerideki en önemli sorunu tuzluluk olacaktır. Bugün bir zamanlar �verimli ay� olarak tanımlanan Mezopotamya bölgesindeki toprakların %80�i tuzlanarak elden çıkmıştır.
Dünya tarihinde su kaynakları yönetimi uygarlıkların gelişmesinde ve hatta çöküşlerinde her zaman önemli roller oynamıştır. Mısır Çin Hindistan Mezopotamya uygarlıklarında hanedanlıkların yıkılması ile su kaynakları yönetimi arasında yakın ili ş kiler bulunmaktadır. Mezopotamya�da drenajın olmayı ş ı ya da yetersizliği sulama suyunun alt katmanlardaki tuzu bitki kök derinli ğ ine çıkartması ve sulama suyundaki tuzun bitki kök bölgesinde birikmesi sonucunda tarım alanlarında tuzlanmaya neden olmuştur.
Ülkemizde tuzlu sodyumlu ve borlu topraklar İ ç Anadolu başta olmak üzere 16 milyon hektar alan kaplarlar. Özellikle batı ve güney bölgelerimizde aşırı sulamalar sonucu toprak kalitesi bozulmuş tuzlanma zararlı ve hastalık oranları artmış ve verim düşmeye başlamış tır.Çukurova Gediz Söke ve Amik Ovaları tipik örneklerdir.
Dünyada hâlâ pek çok sulama projesi kısa vadeli ve akılcı olmayan planlamalar yüzünden tarım topraklarında tuzlanmaya neden olmaktadır. Bugün dünyada tuzlanmanın yılda 2 milyon hektar gibi bir miktarla yayıldığı ve bu nedenle sulama sayesinde elde edilen üretim artışının sağladığı gelirlerin büyük oranlarda azalmasına neden olduğu görülmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki su tüketiminin %73�ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir.
Yapılan ölçümlere göre;

- Dicle Nehri�nin 267 milyon ton/yıl

- Fırat Nehri�nin 168 milyon ton/yıl

- Kızılırmak Nehri�nin 157 milyon ton/yıl

- Çoruh Nehri�nin 78 milyon ton/yılsediment taşıdığı tespit edilmiştir.

Fırat üzerinde tesis edilmiş olan Keban Barajı�na her yıl en az 32 milyon ton toprak taşınmış ve tesis tarihi olan 1974 yılından 2001 yılına dek yaklaşık olarak 850 milyon ton toprak baraj tabanına yığılmıştır.
Dünya genelinde erozyonla kaybedilen toprak miktarı 24 milyar tondur. Ülkemizde her yıl kaybolan 500 milyon tona yakın verimli topraklarla birlikte 9 milyon ton bitki besin maddesi de yitirilmektedir. Bu özelliği ile de erozyon ekosistemin ve suların kirletilmesinde en büyük etken olmaktadır. Çünkü yüzey akışları ile taşınan bitki besin maddeleri (gübre dahil) ve tarım ilaçları su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Ülkemizdeki ortalama yıllık toprak kaybı Avrupa�da olu ş an kaybın 95 katı Avustralya�da olu ş an kaybın 29 katı Amerika�da oluşanın 16 katıdır.
Barajlar akarsuların taşıdıkları toprak materyalini tutmak suretiyle denize kavuştukları yerlerde oluşturdukları deltaların beslenmesini engellemekte denizlerin deltaları aşındırmasına-kıyı erozyonuna neden olmakta denizlerin karalar üzerinde ilerlemeleri sorununu da yaratmaktadır.


Sonuç Olarak

Hem ekolojik dengenin korunması hem de insan topluluklarının sürdürülebilir gelişiminin sağlanması için su ve toprak kaynaklarının bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek en akılcı bir şekilde kullanılması gerekmektedir.Bugün yeryüzünde en çok yararlanılan yenilenebilir su kaynağı akarsulardır (dünyada yenilenebilir su rezervi yılda yaklaşık 42.750 km 3 olarak tahmin edilmektedir). Özellikle dünya nüfusunun ve buna bağlı olarak ta gıda ihtiyacının hızlı bir şekilde artış göstermesi insanoğlunun akarsuları en fazla su tüketen sektör olan tarımda hemen hemen son damlasınakadar kullanmasına yol açmıştır. Akarsuların aşırı ve plansız kullanımlarının olumsuzluklarına örnek vermek gerekirse Aral Gölü�nü besleyen Amu Derya ve Siri Derya nehirlerinin aşırı ve plansız kullanımları bu gölün oldukça küçülmesine yol açmış bundan dolayı da 20 balık türü ortadan kalkmış ve balıkçılığın bitmesine neden olmuştur. Bir başka örnek ise Ganj Nehri gibi dünyamızdaki birçok büyük akarsu günümüzde deltasına kadar ulaşamamaktadır. Önümüzdeki süreçte denizlerin yükselmesiyle bu gibi akarsu yatakları vasıtasıyla tuzlu sular karaların içlerine ilerleyecekler toprak ve su kaynaklarında tuzlanmaya neden olacaklardır.
Kurak mevsimler boyunca yararlanabilmek ve küresel ısınmanın ülkemiz üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla elbette akarsularımız üzerindeki baraj ve özellikle de gölet sayımızı arttırmamız gerekmektedir. Ancak bu yapılaşma asla akarsularımızın do ğ al akışını ve doğanın dengesini büyük ölçüde etkileyecek yapılaşmalar olmamalıdır. Küçük birikimler sağlayacak göletlerin yapımına ağırlık verilmelidir. Su kaynaklarımızı arttırmaktan daha önemlisi bu kaynakların insanlarımız tarafından en verimli şekilde kullanılması bilincinin oluşturulmasıdır. Nüfusu hızla artan İstanbul�da önemli su rezervuarları olan Elmalı Barajı ile Küçükçekmece gölü çevrelerinin yo ğ un yerle ş im ve sanayi alanına dönüşmesi sonucu bu kaynaklar kullanma suyu olarak dahi şehre verilememektedir. Yerleşim ve sanayi alanları Büyükçekmece gölü koruma kuş aklarına kadar dayanmış durumdadır. Bu kaynakların ve bunları besleyen akarsuların çevresinde gelişigüzel kimyasal gübre ve zirai mücadele ilacı kullanmakta kirlili ğ e ve su kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle azotlu gübrekullanımındaki hatalar N2O emisyonunu da artırmaktadır. Trakya�yı boydan boya geçen ve Meriç Nehri�ne birle ş en Ergene Nehri kirlilikten dolayı tarımsal sulamada dahi kullanılamamaktadır. Oysa birçok gelişmiş ülkede büyük kentlerdeki su kaynakları ve havzaları ormanlarla çevrilmiş tir ve kirlenmediğinden dolayı da arıtılmaksızın kullanıma sunulabilmektedir.

Toprakların üretkenlik kapasitesinin düşmesi ya da yok olması çölleşme olarak tanımlanabileceğinden tarım toprakları üzerinde hızlı kentleşme ve sanayileşme yaşanan Bursa Sakarya ovaları Çukurova İzmir Manisa Kocaeli ve İstanbul Türkiye�nin en hızlı çölleşen yöreleridir. Oysa gelecekte küresel ısınmanın etkisiyle tarımında önemli verim kaybı yaşayacak Türkiye�nin tarım topraklarını kaybetmemesi su kaynaklarını cömertçe kirletmemesi gerekmektedir.
Günümüzde tarımsal üretim miktar ve verimini kaliteli tohumlar kullansak dahi ancak sulamayla arttırmamız mümkün oldu ğ undan gerek yeraltı gerekse yer üstü su kaynaklarımızı temiz ve planlı kullanmalıyız. Yıllık çekilebilir yeraltı suyu rezervi 123 km 3 olan ülkemizde tarım alanlarının sulanmasında özellikle bu su kaynaklarımızı da devreye sokmamız gerekir.
Ancak kuraklığın şiddetli görüldü ğ ü devrelerde yeraltı sularına fazla yüklenmemek yerüstü su kaynaklarını bu dönemlerde devreye sokmak yararlı olacaktır. Özellikle denizlere yakın bölgelerde yeraltı sularında aşırı kullanım deniz sularının bu alanlara ilerlemesine neden olmakta ve tuzlanan bu kaynakları tekrar geri kazanmak mümkün olmamaktadır.
Türkiye küresel ısınmanın özellikle yağışın azalması sıcaklığın ve dolayısıyla kuraklığın artmasına bağlı olarak arazi kullanım şekli ve tarım metotları ile su kaynaklarının kullanımı ve su kalitesi konusunda özen göstermelidir. Ülkemizde adeta bir gelenek haline gelen ormanların ve meraların tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. Önemli karbon yutak alanı olan bu alanların amacı dışında kullanılmaları hem verimli yüzey toprağının yok olmasına hem de yaratılan erozyonla su kaynaklarının siltasyonla kalitelerinin bozulmasına ve baraj göllerinin hızlı dolmasına yol açmaktadır. Yanlış arazi kullanımı yağışla gelen suyun toprağa sızmasını da önlemekte yüzey akışa geçerek sele ve yeraltı su kaynaklarının beslenememesine yol açmaktadır.
Gelecekte daha kurak bir periyoda girecek Türkiye�de erozyon kontrolü ve suyun toprakta muhafaza edilmesi önem kazanmaktadır. Suyun toprakta muhafazasını sağlayan anızın tahrip edilmesinin önüne geçilmelidir. Toprak yüzeyi anızsız nadasa bırakılmamalıdır. Suyun muhafazası açısından topraklar yüzlek sürülerek hafifçe kabartılmalıdır. Yüksek verimli
kurağa dayanıklı tohumlar geliştirilmelidir.
Baraj gölleri altında verimli tarım topraklarının kalmamasına özen gösterilmelidir. Sulama amaçlı inşa edilerek tarımsal üretimi ve verimliliği arttırmayı amaçlayan bir baraj aynı zamanda tarımsal üretimin gerçekleşme alanı olan verimli alüviyal toprakları suları altında bırakarak yok etmemelidir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Küresel Isınmada Su Kaynaklarının Kirlenmesi

Küresel Isınmada Su Kaynaklarının Kirlenmesi konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: su kalitesi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkileri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 04:02
Enerji Kaynaklarının Kullanımında Tasarrufun Önemi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:58
Toprak Kirlenmesi Nedir? elif Coğrafya 0 26-02-2011 10:24
Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü Bölümü Nedir? / Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 02:50
Küresel ısınma nimlahza Karikatürler 0 26-09-2008 01:44

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:06 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats