bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-06-2011, 04:48   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sosyoloji Çalışma Notları

Sosyoloji Çalışma Notları

1)Kültür nedir?
Cvp:Bir toplumun maddi ve manevi alanlarda oluş. ürünlerin tümüne denir.Başka bir değişle kültürbir toplumun ayırt edici değerleri normları ve maddi olanaklarıdır.
2)Alt kültürkültürel gecikmekarşı kültür kavramlarını açıklayınız.
Cvp:Alt kültür:Bir toplum içindetoplumun ulusal kültüründen bir ölçüde farklı durumda olan kültüre denir.
Kültürel Gecikme:Kültürün maddi değerlerinin hızla değişmesine karşınmanevi ögelerinin çok yavaş değişmesi sonucu ort. çıkan uyumsuzluk durumudur.
Karşı Kültür:Toplumu oluş. kimi gruplarıniçinde yaşadığı kültürün temel değerlerini yadsıyarak başka değer yargılarını benimsemelerine denir.Ör:ABD=>Hippilik Almanya=>Neonazi hareketi
3)Kültürün özellikleri nelerdir?
Cvp:*Toplumdaldır.
*Hem öğrenilir hem öğretilir.
*Tarihseldir.
*Süreklidir.
*Görelidir.
4)TörelergeleneklerÂdetgöreneklergörgü kuralları gibi kültür özelliklerini açıklayınız.
Cvp:Töreler(Örfler)Bir topluluk üyelerinin çoğunluğunun inandığı ve kendilerini uymakla yükümlü saydıkları tutum ve davranış örnekleridir.
Gelenekler:Bir toplumda ya da toplumsal bir grupta eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel kalıntılaralışkanlıklarbilgi ve davranışlardır.Örn:Misafir odası…
Âdet(Alışkı):Törelere ve geleneklere göre daha hafif yaptırımı olan ve topluluk içinde eskiden beri uygulanan davranış örnekleridir.Âdetlergeleneklerin temelini oluşturur.
Görenekler:Bir toplumun yapmaya ve uymaya alıştığıtoplumca da yapılması ve uylması uygun görülenbireylerin birbirinden görerek yaptığı bölgesel davranışlardır.Ör:yeni doğan bebeğin kundağa sarılması…
Görgü Kuralları:Bir toplumda ya da toplumsal gruptadavranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kurallara denir.
5)Kültürün işlevleri nelerdir?
Cvp:*Kişinin toplumsal davranışlarını bir düzene koymakçevresindekilerin gözünde “nerede durduğu” nu bilmesine yardım eder.
*Kültürbir toplumu başka bir toplumdan ayıran en geçerli ölçüdür.
*Kültürtoplumsal dayanışmanın temelini oluşturur.
*Kültürtoplumsal kişiliğin oluşmasında basat etkendir.
6)Kültürel katılma nedir ve kültüre katılma kaç şekilde gerçekleşir?
Cvp:İnsanı yaşadığı toplumun kültürünü kazandıra sürece kültüre katılma denir
Kültürün genel ögelerine katılma: Dilaile tiplerievlenme şekillerikonut biçimigelenek ve görenekler kültürü oluş.başat etkendir.Topluma katılanlar bunları bilmek zorundadırlar.
Kültürün özel ögelerine katılma:Kişi çıkarınailgisine ya da görüşüne göre toplumsal gruplarını birine veya birkaçına katılır.Ör:Öğretmenlik mesleğini seçen bir kimsealan bilgisinipedagojik formasyonuyaşadığı toplumun öğretmenler için gerekli gördüğü özel kültür ögelerini benimsemek zorundadır.
Seçenekler aracılığıyla kültüre katılma:Bazı toplumların kültüründe insanlara değişik seçenekler sunulmakta ve bireykişiliğine uygun olarak bunlardan birini seçebilmektedir.Ör:Bir kimse durumuna göreçeşitli mesleklerden birine yönelebilmekteisted. bir derneğe üye olabilmekte ve oyunu kendisine yararlı olabileceğine inandığı bir partiye verebilmektedir.Çünkü değişkenlerininsanların zorlayıcı gücü yoktur.
7)Toplumsallaşma nedir ve bireyin toplumsallaşarak kişilik kazanmasındaki etkenler nelerdir?
Cvp:Bireyin diğer kişilerle ilişki kurması sonucunda toplumdaki davranış örneklerini öğrenmesibenimsemesi ve onlara uymasına toplumsallaşma denir.
Yaradılış etkeni:İnsandan insana farklılık gösteren özelliklerfarklı kişiliklerini oluş. neden oluyor.
Toplumsal çevre etkeni:Bireykişiliğinin en önemli özelliklerini toplumsan alır.Çünkü toplum bireyi sürekli etkiler.Ona kendi dilinideğer sistemleriniideallerini herkes tarafından kabul edilen ve beğenilen davranış tarzlarını benimsettirir.
8)Kültürel kimlikkültürlemekültürlenmekültürleşmekültür emperyalizmikültürel yozlaşma kavr. açıklayınız.
Cvp:Kültürel kimlik:Bireyin kendini nasıl algıladığıhangi toplumsal grup ya da toplumla özdeşleştirdiğidir.
Kültürleme:Bireyin doğumundan ölümüne kadartoplumun istek ve beklentilerine uyacak biçimde etkilemesi ve değiştirmesidir.Ör:eğitim
Kültürlenme: Değişik kültürlerden ya da alt kültürlerden gelen kişilerin birbirlerini etkilemesi ile yeni bir bileşimin oluşmasına denir.Ör:1960’lardan başlayarak Türkiye’den gelişmiş Avr. ülkelerine özellikle Almanya’ya giden Türk işçilerin torunlarında görülen kültürel oluşum…
Kültürleşme:Farklı kültürlerden birey ya da grupların kültürel etkileşime girmeleri ve karşılıklı etkileşimleri sonucu her ikisinin de değişmesidir.Kültürleşme genellikle huzursuzluğa çatışmalar yol açar.Kültürleşmeye ör: Hristiyan misyonerlerin Afrikalılara kendi inançlarını benimsetmeleri
Kültür Emperyalizmi:Gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeningüçlü devletin kültürel sömürgesi durumuna getirilmesidir.
Kültürel Yozlaşma:Bir toplumun kültürüne bir başka toplum ya da toplumun kültüründen bazı maddi ve manevi ögelerin geçmesi sonucuo kültürün uyumlu bütünlüğünün bozulmasıdır.
9)Kurum nedir? Toplumsal kurumların ayırt edici özellikleri nelerdir?
Cvp:Kurum:Toplumun yapısını temel değerlerini korumayı amaçlayan kökleşmiş kurallar topluluğudur.Ayırt edici özellikleri:
1.Her kurumun belli bir amacı vardır.
2. “ “ yapısı “
3.Kurumda yer alan bireyler arasında iş bölümü vardır.
4.Her kurumun kendine özgü değerleri ve normları vardır.
10)Toplumsal kurumların işlevleri nelerdir?
Cvp:Olumlu işlev:Toplumsal baskı aracılığıyla sapma davranışı gösterenlerin davranışlarını düzeltmesinde etk. olur.
Olumsuz işlev:Toplumlar çağın gerisinde kalmış bazı normları korumada direnebilir.Bu da değişmeyi ve gelişmeyi engelleme niteliğindedir.
Açık İşlev:Kurumların açıkça amaçlanmışyerine getirmeleri öngörülen işlevleridir.
Örtülü İşlev:Kurumların açıklanmamışyerine getirmeleri öngörülmediği halde ort. çıkan işlevlere denir.
11)Örgüt ve örgütlenme kavramlarını açıklayınız.
Cvp:Örgüt; belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulmuş bir yapı içerisinde bir arada çalışan insan topluluğudur.
Örgütlenme:Belirli bir iç yapısı olanönceden saptanan amaçlara yönelen ve üyeleri bu amaçları gerçekleşmesi için katkıda bulunan kümelenme biçimidir.
12)Ailenin temel işlevleri nelerdir?
Cvp:1.Neslin devamını sağlar.
2.Çocukların eğitimine yardımcı olur.
3.Üyelerinin ekonomik gereksinimlerini karşılar.
4.Çocukların toplumsallaşmasını gerçekleştirir.
5.Üyelerinin duygusal gereksinimlerini karşılar.
6.Kültürün taşıyıcılığı görevini üstlenir.
12)Aile türlerini açıklayınız.
Cvp:Klân Ailesi:Totem denilen kutsal hayvan bitki ya da nesneden geldiklerine inanan bu nedenle kendilerini akraba sayan ve ilkel toplumlarda görülen ailedir.Burada herkes akraba sayıldığından bir erkeğin aynı klândan bir kadınlabir kadınından aynı klândan bir erkekle evlenmesi yasaktı.
Anaerkil Aile:Kadının üstlendiği görev erkeğinkinden üstündü.Anaerkil ailede yönetim ana soyundan gelen bir erkekteydi.Bu da genellikle ananın büyük erkek kardeşiydi.Aile bireylerin soyu anayla belirlenirdi.
Ataerkil Aile:Erkeğin görevi ön planda kadın ikinci planda kalmıştır.Babanın otoritesi mutlaktır.
Geniş Aile:Geleneksel aile diye de adlandırılır.Evli bir çiftiçocuklarını ve bunlara bir akrabalık bağı ile bağlı olan gelintorun gibi yakınlıklarını içine alam bir ailedir.
Çekirdek Aile:Modern aile diye de adlandırılır.Bugünkü gelişmiş toplumlarda ve ülkemizin büyük kesimlerinde görülür.Sadece anne-baba ve çocuktan oluşur.
13)Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri nelerdi?
Cvp:Cana kastsuç işlemeterkakıl hastalığıevlilik birliğinin sarsılmasıdır.
14)Totemizmfetişizmanimizmnatüralizmpoliteizm monoteizm gibi din kökenlerini açıklayınız
Cvp:Totemizm:Klanda görülen din şeklidir.Totem klan üyelerinin kutsal saydıkları canlılar ya da nesnelerdir.
Fetişizm: Dinlerin en ilkelidir.İçinde büyüsel bir güç old. inanılan kuru ağaçpostkoç boynuzundan yardım beklenir.Totemizm ile fetişizm arasındaki başlıca fark;
Totemin ortakfetişin ise kişisel oluşudur.
Animizm(ruha tapınma): İnsan ruhuna benzer ruhların doğada da bulunduğuna inanılırdı..Ayrıca ata ruhlarınınbaşka bir dünyada yaşadıklarına ve bu dünyayı yönettiklerine inanırlardı.
Natürizm(doğacılık):İnsanların doğal olayların oluşturduğu korkuhayranlıksaygı sonucu onlara tapmasıdır.
Politeizm(çok tanrılı din anlayışı):İnsanların kendi yasalarıyla yönetilen bir ya da birkaç kentten oluşan sitelere yaşamaya başlamalarıçok tanrılı dinlerin doğmasına yol açmıştır.Siteye yerleşenlerailelerinkabilelerin ve sitenin dinine inanırlardı.Böylece bir kişi birden tanrıya tapardı.
Monoteizm(tek tanrılı din anlayışı):Evrenin yaratıcısı ve yöneticisi olarak tek bir tanrı kabul edilir.Müslümanlık Musevilik ve Hristiyanlık tek tanrılı dinlerdir.
15)Dinin başlıca işlevleri nelerdir?
Cvp:1.Güven ve dirlik sağlama
2.Toplumsal kontrolü sağlama
3.Toplumsal dayanışmayı sağlama
4.Ahlaklı davranmaya yöneltmek.
5.Ölümü göğüslemeyi kolaylaştırmak.
16)Ekonomi nedir?
Cvp:Gereksinimlerin sürekli olarak karşılanması amacıyla gerekli olan mal ve hizmetlerin en iyi biçimde elde edilmesinidağıtılmasını ve tüketilmesini inceleyen bilim dalıdır.
17)Ekonomini temel ögeleri nelerdir?
Cvp:Üretim tüketim ve bölüşümdür.
18)Üretimi açıklıyınız.
Cvp:Üretim gereksinimlerimiz giderecek mal ve hizmetleri elde etmek için girişken etkinliklere denir.Üretimde rolü olan etkenler şunlardır:
Doğaemeksermaye(insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarına denir)girişimdir.
19)Tüketimi açıklayınız.
Cvp:Gereksinimleri karşılamak amacıyla üretilen mal ya da hizmetlerin kullanılmasına denir.
=>tasarrufun üretim için kullanılmasına yatırım denir

20)BölüşümGSMHSMH kavramlarını açıklayınız.
Cvp:Bölüşüm:Üretim sonucu elde edilen malların ve değerlerin üretime katılanlar arasında paylaştırılmasına denir.
GSMH:Bir ülkede bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerlerinin brüt toplamına denir.
SMH:GSMH’den malların yıpranma payı(amortisman) düşülmesiyle elde edilen değere denir.
21) İşlevsel dağılım ve bireysel dağılım kavramlarını açıklayınız.
Cvp:İşlevsel dağılım:Ulusal gelirin üretime katılan ögeler arasından nasıl paylaşılacağını ifade eder.
Bireysel dağılım:Bireylerin ya da bireyleri oluş. toplumsal gruplarınulusal gelirden aldıkları pay bireysel gelir dağılımı olarak adlandırılır
22)İş bölümü nedir?Olumle ve olumsuz yanları nelerdir?
Cvp:Bir işhizmet ya da üretimin karşılıklı bağımlılık yaratacak biçimde uzmanlaşmış işlere mesleklere bölünmesine denir.
Olumlu yanları:1.Kişiye istekli ve yetenekli old. alanda çalışma olanağı vermektedir.
2.Kişinin belli bir iş üzerine çalışması başarı kazanmasını sağlar.
3.İşin parçalara ayrılmasıher işçiye bütün araç ve gereklerden birer tane vermenin yol açacağı savurganlığı önlemektedir.
4.Bir işten diğerine geçerken boşa giden zamanın yitimine engel olmaktadır.
Olumsuz yönü:İşçiyi tüm yaşamı boyunca bir cıvatayı sıkıştırmak gibi basit bir işle karşı karşıya bırakması bir tür otomatlaşmaya neden olmaktadır.
23)DeğişimEnflasyonDeflasyonDevalüasyonRevalüa syon kavramlarını açıklayınız.
Cvp: Değişim(mübadele):Bir mal ya da hizmetinbaşka bir mal hizmet ya da para ile değiştirilmesi işlemidir.Para istenilen anda malı almakhizmetten yararlanma olanağı sağlayan bir araçtır.3 önemli öz. vardır;
Para bir değer ölçüsüdür
Para bir değişim aracıdır.
Para bir değer taşıyıcısıdır.
Enflasyon:Bir ülkede değişim aracı olan paranın gereksinimden çok miktarda piyasaya sürülmesibu nedenle de paranın satın alma gücünün sürekli düşmesi olgusudur.
Deflasyon(para darlığı):Enflasyon durumunda fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayıenflasyon eğilimi karşısında da fiyatları düşürmeyi ön gören tutumdur.
Devalüasyon/(değer düşürümü):Ulusal para değerlerininaltın ya da yabancı devlet paralarına(döviz) göre düşürülmesidir.
Revalüasyon(değer katma) devalüasyonun karşıtıdır. Bir ülkede para biriminin altın ya da yabancı para birimleri karşısındaki değerinin yükseltilmesidir.
24)Kapitalist ekonomik sistemi açıklayınız
Cvp:Özünü üretim araçlarının özel kişilerin elinde toplanmasıyla oluşturur.Hangi malların ne kadar üretileceği kâra göre belirlenir.Bu sistemin sakıncaları:Çalışanların sömürülmesinegelir dağılımındaki uçurumun genişletilmesine neden olur


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sosyoloji Çalışma Notları

Sosyoloji Çalışma Notları konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anatomi Ders Notları elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 06:23
Hukuka giriş ders notları -1- elif Açık Öğretim Fakültesi - AÖF 0 09-06-2011 05:31
AÖF Maliyet Muhasebesi Ders Notları elif Açık Öğretim Fakültesi - AÖF 0 09-06-2011 05:16
Sitoloji Notları-Prokaryotlar Bkmlyz Biyoloji 0 27-11-2009 04:20
Sosyoloji Bölümü Nedir? - Sosyoloji Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 12:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats