bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-06-2011, 01:59   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atauzem Hemşirelik Dersleri

Atauzem Hemşirelik Dersleri

HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Hemşirelik Lisans Tamamlama Programında uygulanacak olan uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarını tespit etmektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Atatürk Üniversitesi hemşirelik lisans tamamlama programının uzaktan eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını
b) Genel Müdürlük: Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü
c) Görev Belgesi: Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıracakların
kamu kuruluşları veya özel sektör kuruluşlarında halen çalıştıklarını gösteren belgeyi
ç) Merkez: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü (ATAUZEM)
d) Öğrenci: Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında çalışan iki yıllık Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Önlisans Mezunu olup Hemşirelik Lisans Tamamlama Programına kayıt yaptıranları
e) Program: Hemşirelik Lisans Tamamlama Programını (HELİTAM)
f) Protokol: Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 09.07.2009 tarih ve 3623 sayılı kararı ile onaylanan Sağlık Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi arasında düzenlenip imzalanan Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Protokolünü
g) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü
ğ) Üniversite: Atatürk Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Kayıt ve Kayıtlarla İlgili Esaslar

Başvuru ve kayıt yenileme koşulları
MADDE 5 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına başvuru kayıt kayıt yenileme başvurusu ve kayıt tarihleri ile istenecek belgeler süresi şekli koşulları protokol de dikkate alınarak ATAUZEM tarafından belirlenir.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına başvuru için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Üniversitelerin iki yıllık Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu Ön Lisans programını tamamlayarak ön lisans diploması almış olmak
b) Görev belgesine sahip olmak

Kayıt için istenilen belgeler
MADDE 7 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen diploma veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi
b) Görev Belgesi
c) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerinin ödendiğini gösterir banka dekontu

Kayıt yenileme
MADDE 8 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler öğrenimlerine devam edebilmek için her öğretim yılı başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) Haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenilemeyen öğrenciler o öğretim yılında sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıt yenilenmeyen yıllar toplam öğretim süresinden sayılır.
(3) Öğrenci katkı payının ve uzaktan öğrenim giderlerini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez.
(4) Bu Uygulama Esaslarının 5 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

Kayıt iptali
MADDE 9 – (1) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullananların kayıt işlemleri Müdürlükçe iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Dersler Uygulama Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Öğretim esasları
MADDE 10 – (1) Yıl esasına göre yapılan HELİTAM uzaktan eğitim programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür.
a) HELİTAM uzaktan eğitim programı iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır.
b) HELİTAM uzaktan eğitim programında ders geçme sistemi uygulanır.
c) Öğrencilerin HELİTAM Programını kayıt oldukları tarihten itibaren dört yıl içinde tamamlamaları zorunludur. Bu süre sonunda HELİTAM Programını tamamlamayan öğrencilerin kayıtları programından silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir. Öğrencilerin kayıt yenilemedikleri öğretim yılları bu süre hesabına katılır.
ç) Bu programda okuyan öğrenciler örgün açık ve diğer uzaktan eğitim programlarında okuyabilirler.
Dersler
MADDE 11 – (1) Derslerin verilmesinde uzaktan öğretim teknolojileri ile hazırlanmış ders malzemeleri iletişim araçları ve yöntemleri kullanılır.
(2) Dersler yıllık olarak alınır öğrenciler başarısız olduğu dersi tekrar eder.

Uygulama
MADDE 12 – (1) Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş Bakanlıktır.
(2) Uygulamasını tamamlamış öğrencilerin listesi ile birlikte Üniversiteye gönderilmesinden Bakanlık sorumludur.
(3) Uygulamasını tamamlamamış öğrenciler programdan mezun olamazlar.

Sınavlar
MADDE 13 – (1) Bir öğretim yılında her ders için en az bir ara sınavı bir yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavların hangi türde yapılacağı nasıl uygulanacağı ve sınav programı ATAUZEM tarafından karara bağlanır ve duyurulur.
(2) Belirlenen sınav kurallarını ihlal eden öğrencilerin sınavları ATAUZEM Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.
(3) Her ne sebep ve mazeretle olursa olsun sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz. Ancak ara sınavına katılmayan öğrenciler yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler.
(4) Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir. Milli ve dini bayram günlerinde sınav yapılamaz.

Sınavların değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1)Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.
(2) Ders başarı notu ara sınavı ile yıl sonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.
(3) Ders başarı notunun hesaplanmasında; ara sınavların ortalamasının etkisi %20 yılsonu/bütünleme sınavının etkisi %80’dir.
(4) Geçme notu 100 üzerinden 50’dir.
(5) Öğrencilerin kaydoldukları derslerde gösterdikleri başarı için aşağıdaki tabloda karşılıkları belirtilen harf notlarından biri verilir ve bu notlar ders başarı notu olarak adlandırılır.


Puanlar.. Notlar....... Katsayılar

93-100 ....AA..............4.00
85-92...... BA .............3.50
78-84.......BB..............3.00
71-77.......CB..............2.50
64-70.......CC..............2.00
57-63.......DC..............1.50
50-56.......DD..............1.00
49 ve aşağısı..FF.......0.00


Sınav notuna itirazMADDE 15 – (1) Sınav not çizelgelerinin ilanından sonra maddi hata dışında not değiştirilemez.
(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş işgünü içinde ATAUZEM Müdürlüğüne yazılı/e-mail yoluyla başvurabilirler. ATAUZEM Yönetim Kurulunca gerektiğinde dersin öğretim elemanının görüşü de alınarak sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse gerekli düzeltme yapılır. Maddi hata ilgili öğrenciye en geç otuz gün içinde duyurulur.

Başarısızlık durumu
MADDE 16- (1) Başarısız öğrenci sonraki yıl dersi tekrar eder. Öğrenciler öncelikle başarısız olduğu ders(ler)i alarak öğrenimine devam ederler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyet Kayıt Dondurma İlişik Kesme
Mezuniyet ve Adrese Bildirme İle İlgili Esaslar

Muafiyet
MADDE 17 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler programda yer alan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Daha önce başka bir programda aldıkları derslerden muaf olma talebinde bulunamazlar.

Kayıt dondurma
MADDE 18 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programına kayıtlı öğrenciler protokolde belirlenen öğrenim süresine bağlı olarak kayıt dondurma talebinde bulunamazlar.

İlişik kesme
MADDE 19– (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin HELİTAM uzaktan eğitim programı ile ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması
b) Öğrencinin 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması

Mezuniyet
MADDE 20 – (1) HELİTAM uzaktan eğitim programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan ve genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan öğrencilere ‘Hemşirelik Lisans Tamamlama’ diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenleninceye kadar isteyen öğrenciye diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.
(3) Avrupa kredi transfer sistemi kredilerine karşılık gelen diploma ekinin (AKTSDE-ECTSDS) düzenlenmesine ilişkin hususlar Üniversite Senatosunca hazırlanan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Adrese bildirme
MADDE 21 – (1) Öğrencilerle yapılacak her türlü yazışma ATAUZEM tarafından öğrencilere verilecek e-mail adresine bildirilmek suretiyle yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Uygulama Esasları 2009–2010 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Senato’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Uygulama Esasları hükümlerini ATAUZEM Müdürü yürütür.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atauzem Hemşirelik Dersleri

Atauzem Hemşirelik Dersleri konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: atauzem, atauzem hemşirelik dersleri, atauzem hemşirelik geçici mezuniyet belgeleri 2011, atauzemden ders konularini cikarma, 2011atauzem agno sinav tarihi, atauzem hemşirelikte eğitim konuları, anything, atauzem hemşirelik ders notları, atauzem dersler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hemşirelik bakım planı elif Eğitim ve Öğretim 2 27-09-2016 08:05
Atauzem Hemşirelik Esasları Vize Soruları elif Eğitim ve Öğretim 2 14-06-2016 03:09
Atauzem Hemşirelik Ders Notları elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 01:56
Hemşirelik Bölümü Nedir? - Hemşirelik Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 25-06-2009 02:14

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:02 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats