bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-06-2011, 02:32   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Okul Aile Birliği Yönetmeliği Nedir?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
Meb Okul Aile Birliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı okul-aile birliklerinin kuruluş işleyiş görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri; sosyal ve kültürel etkinlikler ile kampanya ve kurslardan sağlanan maddi katkılar bağışların kabulü harcanması ve denetlenmesiyle kantin açık alan salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri oranları harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 5257 sayılı Kanun ile değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını

Okul: Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın öğretim okul/kurumunu

Birlik: Bakanlığa bağlı okullarda kurulan okul-aile birliğini

Veli: Öğrencinin annesini/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi

Kantin: Okullardaki büfe kantin çay ocağı yemekhane ve kafeteryaları

Açık alan: Okullardaki bahçe arazi açık alan ile sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin yapıldığı muhtelif alanları

Salon: Okullardaki spor konferans ve çok amaçlı kapalı salonlar ile kapalı alanları

Üye: Okulun yönetici ve öğretmenleri ile öğrenci velilerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Görev-Yetki ve Üyelik
Kuruluş

Madde 5 -Birlik okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak eğitim-öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak ve okula maddi katkı sağlamak üzere kurulur.

Birlik kurulduğu okulun adını alır.

Birliğin görev ve yetkileri

Madde 6 -Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Öğrencileri Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılap ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi öğretmenler veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.

b) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesine stratejik gelişimine fırsat eşitliğine imkan vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.

c) Kurs ve sınavlar seminer müzik tiyatro spor sanat gezi kermes ve benzeri etkinlikler de okul yönetimi ile iş birliği yapmak.

d) Özel eğitim gerektiren öğrenciler için ek eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini ve desteklenmesini sağlamak.

e) Okulun bina tesis derslik laboratuvar atölye teknoloji sınıfı salon ve odaları ile bahçe ve eklentilerinin bakım ve onarımlarının yapılmasına teknolojik donanımlarının yenilenmesine geliştirilmesine ilave tesis yaptırılmasına eğitim-öğretime destek sağlayacak araç-gereç ve yayınların alımına katkıda bulunmak.

f) Eğitim-öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik spor salonu kütüphane laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının kamu yararı doğrultusunda kullanılmasını sağlamak.

g) Okulun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak.

h) Okulda uyulması gereken kurallar hakkında velileri bilgilendirmek ve onlarla iş birliği yaparak zararlı alışkanlık ve eğilimlerin önlenmesi için okul yönetimine yardımcı olmak.

ı ) Milli bayramlar anma kutlama günleri belirli gün ve haftalar ile düzenlenecek tören ve toplantıların giderlerine katkıda bulunmak.

i) Öğrencilere sağlık ve temizlik alışkanlıkları kazandırmada alınacak ortak tedbirler için katkı sağlamak.

j) Ailede okulda ve çevrede öğrencilerle diğer çocukların iyi alışkanlıklar kazanmalarını iyi birer vatandaş olmalarını sağlayıcı tedbirler alınmasında okul yönetimine yardımcı olmak.

k) Okula yapılan ayni ve nakdi bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak; sosyal kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek; kantin açık alan salon ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.

l) Okul yönetimi ile iş birliği yaparak okula ve imkanları yeterli olmayan öğrencilere maddi-manevi destek sağlamak. Belirlenen kardeş okullara katkıda bulunmak.

m) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.

n) Eğitim-öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.

o) Eğitim-öğretimi geliştirmek amacıyla çalışma komisyonları oluşturmak.

p) Eğitim-öğretimi geliştirici diğer etkinliklere katkı sağlamak.
Üyelik

Madde 7 -Okul yöneticileri öğretmenler ve veliler birliğin tabii üyesidir.

Yönetici ve öğretmenin üyeliği okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erer.

Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

Ayrıca aynı okulda başarılı olarak görev yapmış okul müdürü müdür yardımcısı öğretmenler ile okula katkı sağlayan hayırsever ve mezunlara birlik yönetim kurulu kararı ile birlik onur üyeliği verilebilir. Onur üyesi genel kurula katılabilir ancak birlik organlarında görev alamaz ve oy kullanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birliğin Organları

Birliğin organları

Madde 8- Birliğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.
Genel kurul

Madde 9 -Genel kurul birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

Genel kurul katılan üyelerle toplanır ve bunların çoğunluğu ile karar alır. Ancak toplantı yeter sayısı yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının dört katından öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üye sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurul yönetim kurulunun kararı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantılarının yeri zamanı ve gündemi en az 15 gün önceden üyelere okul ilan panosu ve diğer iletişim araçları ile duyurulur.

Genel kurul gündem maddelerini sırası ile görüşür. Gündem maddelerine ekleme ve çıkarma yapılarak değiştirilmesinde oy çokluğu aranır.

Okul öğrenci kurulu/okul öğrenci meclisi/onur kurulu başkanları ile her sınıf seviyesinden seçilen birer temsilci öğrenci genel kurula gözlemci olarak katılabilir.

Olağan genel kurul toplantısının yapılamaması durumunda yukarıda belirtilen usulle 30 gün içinde olağanüstü toplantı yapılır ve kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel kurul toplantısı

Madde 10 -Genel kurul toplantısı aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Genel kurula katılacak üyeler toplantı katılım cetvelini imzalar.

b) Toplantının açılışı birlik başkanı veya okul müdürü tarafından yapılır.

c) Açık oyla bir divan başkanı ve iki yazman seçilir.

d) Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

Genel kurulun görevleri

Madde 11 -Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Yönetim kuruluna okul müdürü öğretmenler kurulunca seçilen birer asil ve yedek müdür yardımcısı ve öğretmenin dışında veliler arasından 4 asil 4 yedek; öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise öğretmenler kurulunca seçilen bir asil bir yedek müdür yardımcısı/öğretmen dışında veliler arasından 3 asil 3 yedek üyeyi seçmek.

b) Denetim kuruluna veliler arasından 2 asil 2 yedek; öğretmenler arasından da birer asil ve yedek üye seçmek.

c) Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarını görüşerek ibra etmek.

d) Önceliklerine göre okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan tahmini bütçeyi görüşmek.

e) İhtiyaçların giderilmesine yönelik yönetim kurulunu yetkilendirmek.

f) Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yönetim kurulu

Madde 12 -Yönetim kurulu;

a) Okul müdürü

b) Müdür yardımcıları ve öğretmenler arasından seçilen birer üye

c) Veliler arasından seçilen dört üye

olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise müdür müdür yardımcısı/öğretmen ve veliler arasından seçilen üç üye olmak üzere yönetim kurulu 5 üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde okulda toplanarak başkan bir başkan yardımcısı bir muhasip üye ve bir sekreter üye seçerek görev dağılımı yapar.

Başkan veli üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar yönetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.

Yönetim kurulunun görev yetki ve sorumlulukları

Madde 13 -Yönetim kurulu birlik adına görev yapar; birliğin görevlerini ve genel kurulda alınan kararları bir plan dahilinde yürütür.

Eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerde bulunmak karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamak üzere okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapar.

Ders yılı içinde en az ayda bir toplanır. Toplantılar gerektiğinde okulun açık olmadığı zamanlarda da yapılabilir.

Toplantılar en az 5 üyenin öğrenci mevcudu yüzün altında olan okullarda ise 3 üyenin katılımı ile yapılır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Birliği temsil eden başkan yönetim kuruluna başkanlık eder. Başkan yardımcısı başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekalet eder. Muhasip birliğin gelir-gider işlemlerini sekreter de yazışmalarını yürütür. Yazışmalar okul müdürü ile koordineli olarak yapılır.

Yönetim kurulu kararları karar defterine yazılarak imzalanır.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır. Bu şekilde ayrılan üyeler ile istifa öğrencinin okuldan ayrılması veya öğrenciliğin sona ermesi nedenleriyle yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre asil üye olarak görev yaparlar.

Yönetim kurulu üye sayısının yedeklerle birlikte karar yeter sayısının altına düşmesi halinde genel kurul başkan veya okul müdürü tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçilen yeni yönetim kurulu olağan kongreye kadar görevine devam eder. Yönetim kurulu yaptığı iş ve işlemlerden dolayı genel kurula ve diğer yetkili mercilere karşı sorumludur.
Denetim kurulu

Madde 14- Denetim kurulu genel kurulca seçilen ikisi veli olmak üzere üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler genel kuruldan sonraki ilk hafta içinde toplanır ve aralarında görev bölümü yapar. Denetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Denetim kurulu altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna verir. Ayrıca yönetim kurulunun faaliyetlerini ayrıntıları ile inceleyerek hazırladığı raporu faaliyet dönemi sonunda genel kurula sunar. Denetim kurulu başkanı kesintisiz en fazla dört defa seçilebilir.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılmış olanlar denetim kurulunda görev alamazlar. Görev almış olanların bu niteliği haiz olmadıkları sonradan veya görevleri sırasında anlaşılanların görevi sona erer.

Çeşitli nedenlerle boşalan asil üyeliklere yedek üyeler aldıkları oy sırasına göre alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelirlerin Kabulü Harcanması ve Kiraya Verme UsulüGelirler

Madde 15 -Resmi okullarda birliğin gelirleri;

a) Ayni ve nakdi bağışlardan

b) Okulların bünyesindeki kantin açık alan salon ve benzeri yerlerin işletme gelirlerinden

c) Sosyal kültürel sportif kurslar proje kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirlerden

d) Diğer gelirlerden
oluşur. Gelirlerin kabulü

Madde 16 –Resmi okullardayönetim kurulunca;

a) Şartlı bağışlar

b) Okulların kantin açık alan salon ve benzeri yerlerinden sağlanan gelirler

c) Nakdi bağışlar sosyal kültürel sportif kurslar proje kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler ile diğer gelirler

ayrı hesaplarda toplanır.

Ayni ve nakdi bağışlar belge karşılığı birlikçe kabul edilir. Nakde çevrilebilecek ayni yardımlar nakde çevrilerek nakdi bağışlar hesabına yatırılır. Nakde çevrilemeyen ayni yardımlar belge karşılığında okul müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenci velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlanamaz.

Bağışlar bankaya yatırılır. Banka şubesi bulunmayan yerleşim birimlerinde belge karşılığında alınır ve en geç bir hafta içinde birliğin banka hesabına yatırılır.

Alındı belgesi; müteselsil seri cilt ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde kullanılır. Form veya sürekli form şeklinde kullanılacak belgelerin belirtilen nitelikte olması zorunludur (EK-1). Kullanılacak belgelerin sayısı ve türü yönetim kurulunca tespit edilerek karar altına alınır.

Kiraya verme usulü

Madde 17 -Resmi okullarda birlik; kantin açık alan salon ve benzeri yerleri eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletebilir.

Bu yerler 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir (EK-2).

Kantin açık alan salon ve benzeri yerlerin muhammen bedel tespiti ve kiralanması;

a) Muhammen bedel tespiti; valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü/müdür yardımcısı birlik başkanı defterdarlık/mal müdürlüğü gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisi ile varsa ilgili meslek odası temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak komisyonca belirlenir. Aylık kira bedelinin belirlenmesinde okulların açık olduğu günler dikkate alınır.

b) Kiralama işlemleri valilik/kaymakamlıkça görevlendirilecek il/ilçe milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürü birlik başkanı defterdarlık/mal müdürlüğü gerektiğinde özel idare müdürlüğü temsilcisinin katılımıyla oluşturulacak ihale komisyonunca yapılır.

Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan ustalık belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi bulunmaması durumunda sertifika kurs bitirme belgesi kalfalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet irtikap rüşvet hırsızlık dolandırıcılık sahtecilik inancı kötüye kullanma dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

Kantin ve benzeri yerlerde alanlarında mesleki ve teknik eğitim diploması sertifika kurs bitirme belgesi kalfalık ustalık ve iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip eğitim-öğretim ortamına ve öğrenci psikolojisine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir.

İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar yakınları ihaleye katılamaz.

İşletme hakkı verilen yerler kiralama amacı dışında kullanılmaz.

Gelirlerinin dağılımı

Madde 18 -Resmi okullarda kantin açık alan salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi halinde işletilen yerin gayri safi hasılatının %1 i birlikçe işletmecilere kiraya verilmesi halinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 ü üçer aylık dönemler halinde takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenir. Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Okulların kantin açık alan salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % 80 i birliğin % 10 u ilçe milli eğitim müdürlüğünün % 10 u il milli eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20 si il milli eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri hesaplarına yatırılan paralar il/ilçe milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği ilgili müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki okul müdürü ve iki birlik başkanından mülki amirin onayı ile oluşturulan komisyonca öncelikle imkanları kısıtlı olan okulların ve öğrencilerinin eğitim-öğretimle ilgili ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilgili birliğin hesabına aktarılır. Ayrıca il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin eğitim-öğretimle ilgili gerekli ihtiyaçlarında kullanılabilir.

Gelirlerin harcanması

Madde 19 -Birliğin gelirlerinin okulun bütçe disiplini çerçevesinde eğitim-öğretim giderleri ile maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçları için harcanması esastır. Harcamalar yönetim kurulu kararıyla belgeye dayalı olarak yapılır. Mal ve hizmet alımları usulüne göre oluşturulacak komisyonlarca yapılır.

Banka hesabındaki paralar okul müdürü birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzalarıyla çekilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı yetkilidir.

Alınan demirbaşlar okulun demirbaş defterine kaydedilir ve ayniyat makbuzunun bir örneği harcama belgesine eklenir.

Yönetim kurulu yıllık tahmini bütçeyi ve yıl sonu mali raporunu okul ilan panosu ile diğer iletişim araçlarından yararlanarak duyurur.

İlgili mevzuatına göre tutulan gelir-gider kayıtları üçer aylık aralıklarla velilerin görebileceği şekilde ilan panosunda ya da diğer iletişim araçları ile duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter Dosya ve Belgeler Tutulacak defter dosya ve belgeler

Madde 20 –Yönetim kurulunca;

a) Genel kurul tutanak dosyası

b) Yönetim kurulu karar defteri

c) Gelen-giden evrak defteri

d) Gelir-gider defteri

e) Harcama belgelerinin yer aldığı dosya

f) Yönetim kurulunca ihtiyaç duyulan diğer dosya ve kayıtlar

g) Mali mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gelir makbuzu

h) Mali mevzuat hükümlerine göre düzenlenen gider makbuzu

i) Kantin açık alan salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi halinde oluşacak iktisadi işletmeler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen belgeler ve defterler

usulüne göre tutulur.

Tutulan defter dosya ve belgeler okulda muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Birliklerin yapamayacağı işler

Madde 21 -Birlikler milli eğitim mevzuatına aykırı çalışmalar ile siyasi faaliyet ve kişilere çıkar sağlayıcı iş ve işlemler yapamaz.

Denetim

Madde 22 -Birlikler en az iki yılda bir olmak üzere Bakanlık/valilik veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince milli eğitim mevzuatına ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre denetlenir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 23 -Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili diğer genel hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 24 -18/5/1983 tarihli ve 18051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 -Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan birlikler kuruluşlarını altı ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirir.
Yürürlük

Madde 25 -Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan buYönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 26 -Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Okul Aile Birliği Yönetmeliği Nedir?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği Nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: öğretmenmesleğineden seçilir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
çocuğun gelişiminde okul mu aile mi önemlidir? mormavi Anketler 23 18-12-2016 03:45
Sınıf Geçme Yönetmeliği Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 02:28
Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 01:33
Öğretmen Nöbet Yönetmeliği Nedir elif Öğretmenler Forumu 0 12-06-2011 06:17
Noterlik Kanunu Yönetmeliği - Noterlik Kanunu Yönetmeliği Nedir? elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 03:50

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats