bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-06-2011, 01:46   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Okul kütüphaneleri yönetmeliği (MEB)
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hakkında

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ


Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği


Milli Eğitim Bakanlığı


Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001


Resmi Gazete Sayısı: 24501


BİRİNCİ BÖLÜM :


Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar


Amaç


Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen demokratik davranışlara sahip okuma alışkanlığı kazanmış öğrenmeye araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak görev ve sorumluluklarının bilincinde; çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.


Kapsam


Madde 2 - Bu Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş işleyiş ve personelle ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsar.


Dayanak


Madde 3 - Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını b) Başkanlık : Yayımlar Dairesi Başkanlığını c) Kurum : Okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını d) Müdür : Okul öncesi ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumları müdürlerini e) Kütüphaneci : Lisans düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almış personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM :


Kuruluş ve Görevler


Kuruluş


Madde 5 - Yönetmeliğin amacını gerçekleştirmek üzere kurumlarda okul kütüphanesi ve ilköğretim kurumlarında ayrıca sınıf kitaplığı kurulur.


Kütüphanelerin Düzenlenmesi


Madde 6 - Kütüphanede bulundurulacak gerekli donatım malzemesi ile kitap ve diğer eğitim araçları okul kütüphaneleri standartlarına uygun olarak düzenlenir. Bu standartlar Yönerge ile belirlenir. Teknolojik kaynak için gerekli düzenlemeler yapılır ve elektrik tesisatı kurulur.


Atama veya Görevlendirme


Madde 7 - Kitap sayısı 3000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır. Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen memura başka görev verilmez.


Kütüphanecinin Görevleri


Madde 8 - Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmen modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenler ve yönetir. Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda öğrencileri öğretmenleri ve diğer personeli bilgilendirme öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olur diğer tür kütüphanelere tanıtım gezileri düzenler.


Teknik Hizmetler


Madde 9 - Teknik hizmetler kütüphane kaynaklarının; a) Seçimi ve sağlanması b) Düzenleme kataloglama ve sınıflandırılması c) Bakım onarım ve güncelliğini yitiren eserlerin ayıklanması etkinliklerinden oluşur.


Kaynaklar Seçimi ve Sağlanması


Madde 10 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/1.mad) Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar; a) Basılı kaynaklar: Her tür eğitici ve öğretici kitap dergi broşür poster kupür ve resimlerden b) Teknolojik kaynaklar: Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM DVD ile film video kaset plak ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten oluşur. Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında ilgili zümre başkanları kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni kütüphanecilik kulübü temsilcisi okul-aile birliğinden bir üye okul öğrenci meclisi başkanı kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur. Kaynaklar Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilir. Kitap seçiminde öğretmen öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınır. Ayrıca bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulur. Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanır.


Kataloglama ve Sınıflama


Madde 11 - Kütüphaneye sağlanan kaynakların gerekli kayıtları tutulur ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikleri hazırlanır. Bu işlemler için AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) kullanılır. Sınıflamada Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılır. Kataloglar ; yazar adı kaynak adı ve konularına göre alfabetik olarak düzenlenir. Yapılan işlemler bilgisayar ortamına aktarılır. Bütün bu işlemler kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.


Bakım Onarım Ayıklama


Madde 12 - (Değişik fıkra : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/2.mad) Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. Onarımı gerekli görülen kaynakların her türlü bakımı yaptırılır. Okul müdür başyardımcısı veya okul müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında kütüphanecilik kulübünde görevli öğretmen kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen nedenlerle ayıklanmasına karar verilen kaynaklar bir tutanakla tespit edilerek Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre kayıtlardan düşümü yapılır. Ancak kurumun düzeyine uygun olmayan eserler uygun olan kurumlara verilir. Ayıklama kapsamına; a) Aşırı kullanımdan dolayı yıpranan b) Bilimsel değeri kalmayan c) Kurumun düzeyine uygun olmayan d) Uygunluk kararları kaldırılan eserler alınır.


Kullanıcı Hizmetleri


Madde 13 - Kullanıcı hizmetleri kütüphane dermesinden öğrenci öğretmen ve diğer personelin etkili biçimde yararlanmasıyla ilgili işlemlerden oluşur.


Danışma Hizmetleri


Madde 14 - Öğretmen ve öğrencilerin dersleri ile çeşitli konulardaki bilgi gereksinimlerini en kısa sürede karşılamalarına yardımcı olmak üzere kütüphanede danışma hizmeti verilir. Bu hizmet basılı kaynaklarla olduğu gibi olanaklar ölçüsünde elektronik ortamlarla da karşılanır. Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılır: a) Danışma dermesi oluşturulur. Burada ders kitapları ansiklopediler sözlükler atlaslar yıllıklar rehberler bibliyografyalar kataloglar listeler ve benzerleri bulundurulur. b) Basılı olmayan kaynaklardan CD-ROM'lar kasetler videolar ve benzerleri olabildiğince sağlanarak hizmete sunulur. c) Derme kütüphanede ulaşılabilecek bir alanda hizmete sunulur. d) Bu hizmetlerden yararlanacaklara sürekli yardımcı olunur.


Kütüphaneden Yararlanma


Madde 15 - (Değişik paragraf : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/3.mad) Kütüphaneci veya kütüphane öğretmeni kütüphanecilik kulübü yayın ve iletişim kulübü kültür ve edebiyat kulübü rehber öğretmenleriyle de iş birliği yaparak: a) Her öğretim yılı başında öğrencilere gruplar halinde kütüphanenin danışma kaynakları ile varsa elektronik kaynakların kullanımını öğretir. b) Kütüphanede bulunmayan ancak öğretmen ve öğrencilerce gereksinim duyulan kaynakları başka kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla sağlar. (EK-1'deki Örnek-6) c) Her yıl mart ayının son haftasında yapılan "kütüphane haftası" ve çocuk kitapları ile ilgili çalışma yapar ve programlar düzenler. Bu çerçevede; 1) Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenmesi 2) Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer verilmesi 3) Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendirilmesi 4) Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenlenmesi dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesi programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulması 5) Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılması 6) Rehberlik ve denetimlerde kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi 7) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması sağlanır.


Ödünç Verme Hizmeti


Madde 16 - Okul kütüphanelerinden; öğrenci öğretmen diğer personel ile çevre halkının gereği gibi yararlanmasını sağlamak ve öğrencilerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine olanak hazırlamak amacıyla kütüphanelerde "Ödünç Verme Hizmeti" yapılır. Haftanın belli gün ve saatlerinde öğrenci öğretmen ve diğer personel ile çevre halkına kütüphanenin dışında okumak üzere ödünç kitap verilir. Ödünç verme gün ve saatleri kütüphaneci veya kütüphane öğretmeninin görüşü alınarak okul müdürlüğünce tespit ve ilan edilir. Yatılı ve pansiyonlu okullarda ders saati bitimi ve hafta sonu tatil günlerinde okul yönetiminin hazırlayacağı planlamaya göre kütüphanenin açılış ve kapanış saatleri ayrıca belirlenir. Ancak; a) Danışma kaynakları b) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar c) Süreli yayınların son sayıları ödünç verilmez.


Ödünç Verme Servisi


Madde 17 - Öğrenci öğretmen ve diğer personel üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar. Ödünç verme servisine üye olmak isteyen öğretmen öğrenci ve diğer personel örneğine uygun üye kartını doldurup imzaladıktan sonra kütüphaneciye verir. Ödünç kitap almak isteyenler için EK-2'deki (2) numaralı örneğe uygun bir Üye Kayıt Defteri tutulur. Bu defterin her sayfası okul müdürlüğünce mühürlenir ve onanır.


Ödünç Alma Süresi


Madde 18 - Bir kitabın ödünç alma süresi yedi gündür. Bu süreyi özürsüz olarak geçiren öğrenciler ilgililerce sözlü olarak uyarılır ve rehberlik yapılır. Her öğrenciye bir defasında en fazla iki öğretmen ve personele ise en fazla üç kitap ödünç verilebilir.


Kütüphane Kaynaklarının Hasara Uğratılması veya Kaybedilmesi


Madde 19 - Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın o günkü piyasa bedeli hasara uğratan veya kaybeden kişiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı yoksa kaybedilenin kaydı silinerek başkası satın alınır.


Kullanıcı Ödünç Kitap Alma Kartı


Madde 20 - Ödünç kitap almak isteyen üye öğretmen öğrenci ve diğer personele kütüphane yöneticisi tarafından EK-2'deki (3) numaralı örneğine uygun bir kullanıcı kartı düzenlenerek verilir.


Kitap veya Kaynaklara Numara Fişinin Verilmesi


Madde 21 - Ödünç verilecek kitapların arka dış kapaklarının iç tarafındaki alt sol köşesinde EK-2'deki (4) numaralı örneğine göre içine kitap numarası fişinin konulabileceği bir kitap cebi bulundurulur. Kitap kütüphanede bulunduğu sürece kitap veya kaynak fişi cebin içinde bırakılır.


Kitap Kontrol Fişi


Madde 22 - Ödünç verilecek kitaplar için EK-2'deki (5) numaralı örneğine göre bir kitap kontrol fişi kullanılır. Bu fiş kitabın arka dış kapakta bulunan EK-2'deki (4) numaralı örnekteki şekilde konulur. Bu fişe kitabın ödünç verilişinde kütüphaneye geri getirileceği tarih ve kullanıcının adı yazılır.


Kitabın Ödünç Verilmesi


Madde 23 - Kütüphaneden ödünç verilebilmesi için şunlar yapılır: a) Öğrenci öğretmen veya personel kartını kütüphane görevlisine verir. b) Görevli istenilen kitabın kitap fişini cebinden çıkarır kitabın geri getirileceği ay ve gün sırasına göre ödünç verme kutusuna yerleştirir. c) Görevli kitap kontrol fişine kitabın geri getirileceği tarihi yazar veya tarih damgasını vurarak kitabı alanın adını da yazar. d) Alınan kitap kütüphaneye geri getirildiğinde kütüphane görevlisi ödünç verme kutusuna yerleştirilmiş olan kitap kontrol fişini kutudan çıkarır kitap cebine koyarak kitabı yerine kaldırır.


Geçici Madde


Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kurum kütüphanelerindeki eserler Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirilir.


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat


Madde 24 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 26/08/1976 tarihli ve 15689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İnternet Kafe Yönetmeliği elif Kadın ve Hukuk 1 02-12-2011 06:33
Okul Aile Birliği Yönetmeliği Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 02:32
Sınıf Geçme Yönetmeliği Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 02:28
Okul Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 01:33
Noterlik Kanunu Yönetmeliği - Noterlik Kanunu Yönetmeliği Nedir? elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 03:50

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats