bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-10-2010, 09:01   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Deprem ve Korunma Yoları Nelerdir?

EĞİTİM VE TOPLUM BİLİNCİ

• Eğitim uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir. Eğitimin amacı insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak güzelleştirmek zenginleştirmek iyileştirmek kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitim bilgi akıl zekâ kültür zevk etik gibi değerlere dayanan ve kişinin doğuşundan başlayıp hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir.

• Eğitimde atılan her bir adım toplumun duyarlılık bilincini yaratıcılığını akılcı düşünme gücünü doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek için gereken gücü artırmaktadır.

Afet Türleri

“Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesi” ekinde ise afet türleri aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir.
a. Doğal Afetler: Bu kapsamda deprem dev dalgalar volkanik patlamalar toprak kaymaları tropikal siklonlar sel kuraklık çevre kirlenmesi ormanların yok edilmesi çölleşme veba salgını gibi afetler bulunmaktadır.
b. Teknolojik Afetler: Nükleer santral kazaları kimyasal ve endüstriyel kazalar uçak kazaları demiryolu afetleri gemi kazaları terörizm ile ilgili eylemler bu sınıf içinde yer almaktadır. Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da tetiklenebilir. Büyük oranda doğal afetlere maruz kalan ülkemizde doğal afetlere ilişkin sorumluluk kanunen İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na aittir.

* İdeal Bir Afet Yönetimi;

1- Afet Öncesi
2- Afet Esnası
3- Afet Sonrası safhalarından oluşmalıdır.
.
a. Afet Öncesi: Afet öncesi dönemde afet yönetimi genel olarak afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı mümkün olan hallerde önlemeyimümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin bir biçimde yapılmasını sağlamayı afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır.

b. Afet Esnasında: Afet yönetiminin afet sırasındaki amaçları mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumak; afetten etkilenen toplulukların hayati gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak ve hayatın normale dönmesini sağlamaktır. Bu amaçların gerçekleşmesi afet öncesi yapılan plan ve hazırlık çalışmalarının kurulacak teşkilatın afet anında etkin bir biçimde harekete geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir.

c. Afet Sonrası: Afet sonrası dönemde afet yönetiminin amacı afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya etkilerin en kısa sürede düzeltilmesini ve afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulmasını sağlamaktır.

* Türkiye'de Afet Yönetimi

Afet insanlar için fiziksel ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen doğal teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır. Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini durdurarak yada kesintiye uğratarak bir yada daha fazla yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir. Bu tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi afet olayın kendisinden çok doğurduğu sonuçlar olarak görülmektedir. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar açısından neden olduğu can ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir.
Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan ülkemizde meydana gelen tabii veya teknolojik afetler özellikle ekonomik açıdan büyük kayıplara yol açmaktadır. Bunlara yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekler 1992 Erzincan 1995 Dinar depremleri 1995 Senirkent heyelanıdır ve 17 Ağustos1999 Gölcük depremi.
Marmara havzasında İstanbul’u etkisi altına alabilecek bir büyük depremin ülkenin tamamını durma noktasına sürüklemesi akılda tutulması gereken bir ihtimaldir. Böyle bir durumda resmi kuruluşların da etkisinin yetersiz kalmaması beklenmelidir. Afet zararlarının azaltılması inşa edilmiş insan çevresinin iyi planlama ve teknik hizmetlerle afetlere dayanıklı hale getirilmesi ile mümkündür.

DEPREMLER


Depremin yol açacağı zararları azaltmak için;

• Üretim kalitesinde yüksek bir standart sağlamak denetim mekanizmalarını etkili işletmek gerekir. Dolayısıyla devlete yerel yönetimlere meslek odalarına sivil toplum kuruluşlarına mimar mühendislere ve medyaya çok büyük sorumluluk düşmektedir.

• Yukarıda sayılan bütün unsurları denetleyecek standartları yüksek tutmaya zorlayacak olanlar; bilgili bilinçli ve sorumlu bireyler olmalıdır. Yurttaşlar sadece tüketici değildir. Deprem kayıplarından bireyler de doğrudan doğruya sorumludur.

Sonuç olarak

• Depremden korunmanın ilk ve tek yolu bilgili bilinçli sorumlu yurttaşlar yetiştirmektir. Bütün bunların başarılabilmesi için de afet eğitimine okul öncesinden başlanmalıdır.

• Çağdaş eğitimin gereği olan düşünme araştırma irdeleme ve tartışma yeteneklerini geliştirmek için eğitim programlarında yeniden düzenleme yapılması zorunludur.

• Geçmişte yaşanan can ve mal kayıplarına yol açan büyük depremlerden ders alınarak öncelikle deprem olmadan yapılması gereken çalışmaların tamamlanması halinde deprem zararlarının en aza indirilmesi büyük ölçüde eğitim çalışmalarına verilecek ağırlıkla mümkün olacaktır.

Birey ve toplumun deprem konusunda eğitilip bilinçlendirilmesi öncelikle örgün eğitim sistemi tarafından gerçekleştirilmeli aynı zamanda yaygın eğitim yoluyla örgün eğitim dışında kalan geniş halk kitlesinin eğitimine önem verilmelidir.

Bilinmelidir ki;

İnsanlarımız deprem sırasında kendilerine öğretilenlerin tümünü özümsese bile yıkılan bir binadan kurtulma şansları çok düşüktür. Bu nedenle Türkiye’deki tüm binaların sağlamlık envanterleri çıkarılarak deprem sırasında yıkılması olası binaların nasıl güçlendirileceği konusundaz toplumun bilgilendirilmesi gerekir.

Ülkemizde

• Gerek kent merkezleri gerekse kırsal alanlarda bulunan ve kültürel mirasımızı oluşturan tescilli veya tescilsiz sivil mimarlık örneklerinin anıtsal ve antik yapıların arkeolojik alanların özgün kentsel dokuların korunması ve gelecek nesillere aktarılması kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğinin ve yaşanılabilirliğinin sağlanması adına önem taşımaktadır

• Deprem sonrası hasar tespiti önlem ve uygulamalara yönelik yapılan işlemlerin deprem öncesinde mevcut yapı stokunun envanter çalışmaları sırasında ele alınarak güçlendirme gerektiren yapılar için; sağlamlaştırma bütünleme yenileme yıkılacak durumundaki yapılar için yeniden inşa etme önerilerinin getirilerek yapısal dayanımın artırılması ve kullanıcıların eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu konuda uzman mühendislerin yetiştirilmesi çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan ülkemizdeki zengin kültürel mirasın korunarak yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.

Deprem Konusunda

1. Çok disiplinli araştırmaların kurumsallaştırılması
için yöntemler geliştirilmeli ulusal araştırma
programı çerçevesinde iki yılda bir ulusal sempozyum yapılmalı genç araştırmacılara burslar
başarılı araştırmalar için ödül programları geliştirilmelidir.
2. Kamu yöneticileri için afet yönetimi konusunda risk belirleme zarar azaltma müdahale ve iyileştirme gibi konuları kapsayan bir eğitim programı gereklidir. Kamu kuruluşlarının gereken önlemleri alması ve tüm personelin eğitimli olması açık bir sorumluluktur. Bu programda afet yönetiminde halk katılımının önemi ve gerekliliğine yer verilmelidir
3. Üniversitelerimizde jeoloji jeofizik inşaat mühendisliği mimarlık kent planlaması v.b. meslek öğretimi yürüten bölümlerde günümüzde uygulanan öğretim programlarında deprem konularına yeterli önemin verilmesi gerekmektedir.

DEPREM VE MEDYA

Medya toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesinde depremin yol açtığı kayıp ve zararlarda da kendini sorumlu hissetmelidir.

• Resmi kurumlar ve medya arasında daha önceden kurulmuş sıkı koordinasyonla doğru ve güvenilir bilgi akışı sağlanarak yanlış ve abartılı bilgi akışı önlenmeli böylece toplumun aldığı bilginin doğruluğuna güveni sağlanmalıdır
• Deprem konusunda eğitsel psikolojik ve bilimsel olarak konunun uzmanlarınca hazırlanmış materyalin topluma aktarılmasında yayın organlarının kullanılması ve bunun gelişigüzel değil bir plan dahilinde ve süreklilik arz edecek şekilde yapılması gerekmektedir.
• Bilgiye en hızlı ulaşacak ve medyaya sürekli olarak ilk elden bilgi aktaracak yetkili bir birim oluşturulmalıdır. Bu birim yetkin ve tarafsız kişilerden oluşmalıdır.

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM

Doğal afetlerin etkisini azaltmak kayıpları en aza indirmek toplumun her ferdinin ve her kesimin bilinçli ve etkin katılımı ile olacaktır. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle mümkündür.

Afet Eğitimi;

• Örgün Eğitim Sistemi
• Yaygın Eğitim Sistemi
• Hizmet İçi Eğitim
• Meslek İçi Eğitim
• Halk Eğitimi

Örgün Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi

• Okul Öncesi Afet Eğitimi
• İlk Öğretim
• Orta Öğretim

Yaygın Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi

Halk eğitiminin nasıl ve nerede yapılacağı hangi metot ve yolla kimin tarafından verileceği ilgili kurum ve kuruluşlarca kararlaştırılıp plan ve programlar hazırlanmalıdır. Bu kuruluşlar;

• Milli Eğitim Bakanlığı
• Görsel ve yazılı kitle iletişim kuruluşları
• Sivil toplum örgütleridir.

Kalfalık Ustalık ve Taşeronluk Temiz Belgesi

• İşverenlerce yaptırılan iş tarif edilerek yapılan anlaşmalara uygun olarak işin fen ve sanat kurallarına ahlaki değerlere uygun olarak tamamlandığı ve çalışmalar sırasında verilen işi zamanında tamamlandığını belirten belgedir.

DEPREMDEN VE DEPREMDEN KORUNMA YOLLARI

 • KİŞİSEL VE AİLE HAZIRLIKLARI
 • BİNA GÜVENLİĞİ VE EV HAZIRLIĞI
 • TOPLUM HAZIRLIĞI
 • DEPREM SONRASINDA YAPACAKLARINIZ
 • ÇOCUKLARIN BİR DEPREM FELAKETİYLE BAŞA ÇIKMALARINA NASIL YARDIM EDEBİLİRSİNİZ?
 • DOĞAL AFET SONRASI ORTAYA ÇIKABİLECEK PSİKOLOJİK SORUNLAR
 • DEPREMİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

KİŞİSEL VE AİLE HAZIRLIKLARI

 • Aileniz için bir deprem anında nasıl hareket edeceğinizi düşünün ve kendinize göre planlama yapın. Bu amaçla; Evinizin her odasındaki güvenilir yerleri belirleyin.
 • Evin tehlikeli noktalarını bilin (pencereler aynalar asılı eşyalar şömineler ve yüksek mobilya)
 • Pratik egzersizler yapın. Çocuklarınızla evin içerisindeki güvenilir noktalara yerleşin.
 • Bölgenizdeki Kızılay Sivil Savunma veya diğer toplum kuruluşlarından ilkyardım kurallarını öğrenin.
 • Birbirinizden ayrı olmanız halinde ailenizin nerede buluşacağını belirleyin; Bu yerler herkesin bildiği yakın çevreden olsun. Örneğin; Komşunun veya size yakın oturan akrabaların evi mahallenizdeki okul ve camilerin avluları ile parklar.... gibi.
 • Belirlemiş olduğunuz bu yerlerde buluşmanız mümkün olmayabilir çünkü bu yerler de depremden zarar görmüş olabilirler. Bu sebeple oturduğunuz şehirden en az 100 km. uzakta yaşayan bir akrabanızı haberleşme aracı olarak seçin.
 • Yukarıdaki bilgileri içeren kartlardan hazırlayın. "AİLEYLE TEKRAR BİR ARAYA GELME" kısmındaki boşlukları doldurun ve tüm aile bireyleri için çoğaltın. Evde herkese cüzdanlarında çantalarında veya ceplerinde taşımaları için verin. Bu isim ve telefon numaralarını daima yanınızda taşıyın. Tüm aile üyelerinin depremden sonra en kısa sürede önceden belirlemiş olduğunuz bu kişiye haber vermelerini söyleyin. Ve sizde aynı şekilde bu kişiye nerede ve nasıl olduğunuzu söyleyin. Eğer tüm aile üyeleri seçmiş olduğunuz kişiye haber verebilirse birkaç gün bir araya gelemezseniz dahi birbirinizin nerede ve nasıl olduğundan haberdar olabilirsiniz. Birbirinizden haberdar olabilmek kaygı ve stresinizi oldukça azaltacaktır.
 • Aracı kişiler dışında ihtiyacınız olabileceğini düşünerek bazı önemli telefon numaralarını saklamanızda fayda vardır. Bu telefon numaralarını ACİL TELEFON NUMARALARI çizelgesine kaydediniz.
 • Bir deprem sırasında aileniz için yaşamsal önem taşıyan belgeleri kaybetmemek için önlem almak gerekir. Senetler vasiyet vergi kayıtları doğum belgeleri nüfus kağıtları ve diğer yaşamsal önem taşıyan belgeleri ateşten etkilenmeyecek bir yerde saklayın. Bu belgeleri emanet kasada saklayabilirsiniz yada su geçirmeyen bir poşetle afet çantasına koyabilirsiniz.
 • Bu belgelerin arasına bir de ÖNEMLİ AİLEVİ BİLGİLER çizelgelerini doldurarak saklarsanız yararlı olacaktır.
 • Aile bireyleri için; bilek veya boyunda taşınabilen madeni künyeler (Adı soyadı doğum yeri doğum tarihi dini ve kan grubu) hazırlayın.
 • Aileniz için taşınabilir bir ilkyardım çantası hazırlayın ve ulaşılabilir bir yerde hazır bekletin

BİNA GÜVENLİĞİ VE EV HAZIRLIĞI

 • Evlerinizi yetkililerin size verdiği kurallar doğrultusunda inşa edin. İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki alanlara evlerinizi inşa etmeyin. Evlerinizi deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırın.
 • Evlerinize izinsiz kat inşa etmeyin ve balkon eklemeleri yapmayın veya yaptırmayın. Bu ilave kat bir deprem sırasında evinizin tamamen yıkılmasına sebep olabilecektir.
 • Oturduğunuz binanın güvenliğinden emin değilseniz ve bilgi almak isterseniz şehrinizdeki Mühendisler ve Mimarlar odasından bu konuda yardım ve bilgi alabilirsiniz.
 • Hatların zarar görmemesi halinde gaz su ve elektriğin nasıl kapatılacağını öğrenin.
 • Evinizdeki bütün odaların en güvenli yerlerini önceden belirleyin. Bu yerler arasında: İki duvarın birleştiği köşe sağlam bir masanın altı veya yanı kaloriferlerin veya buzdolaplarının yanı çekyat veya kanepelerin yanı olabilir. Deprem anında panik yaşayabilir ve doğru düşünemeyebilirsiniz. Böyle bir durumda önceden nerelere saklanabileceğiniz belirlemeniz bunu ailedeki herkese öğretmeniz ve zaman zaman denemeniz faydalı olacaktır. Ayrıca her odanın en güvenli kısımlarını EK-E’deki DEPREM GÜVENLİK PLANI formatında boş bırakılan yerleri not edip keserek herkesin görebileceği yere yapıştırın.
 • Evinizde hasar görebilecek ve/veya verebilecek eşyaları planın uygun yerine not edin.
 • Acil durumlar için yiyecek su ilaç ilkyardım çantası alet ve giyecek bulundurun.
 • Büyük bir deprem eşyalarınıza önemli zarar verebilir. Aslında deprem zararlarının üçte birinin bina ile ilgili olmayıp içindeki eşyalardan ve aletlerden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu mobilyalar ev aletleri ve diğer eşyaları kapsar.

a) Ağır Eşyaları ve Su Tanklarını Sabitleme;

 • Kitaplık vitrin ve raflı üniteler gibi yüksek bir yere bağlı bulunmayan eşyaları “L” dirsekler köşe dirsekleri yada alüminyum kornişler kullanarak duvar çivileriyle duvara veya döşemeye sabitleyin.
 • İçindeki eşyaların kayıp düşmesini önlemek için dolap kapaklarına tahta yada metalden bir sürgü takın. Bu özellikle pek çok cam eşyanın bulunduğu durumlarda son derece önemlidir.
 • Ağır ve/veya eşyaları alt raflara yerleştirin.
 • Su kazanını altından ve üstünden sağlam bir zincir veya bantla sarın. Bu bantları duvardaki çivilere sıkıca bağlayın. Yakıt borusu biraz esnek kalsın.

b) Eşyaları Raf Üstlerine Sabitleme;

Televizyon müzik seki bilgisayar ve mikrodalga fırın gibi raf üzerindeki eşyaları depremlere eşlik eden ileri geri hareketlere karşı korunmak için sabitleyin. Bu eşyaları ve hatta vazo gibi kırılabilecek diğer hassa eşyaları da çift taraflı bantlarla kullanarak bulundukları mobilyanın üzerine yapıştırıp sabitleyebilirsiniz.

c) Ayna ve Tabloları Sabitleme;

 • Depremler duvardaki ağır tabloları ve aynaları aşağıya indirir. Eğer bunlar üzerinize düşerse ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Bu nedenle ağır çerçevesi olan tüm tabloları ve aynaları yataklardan koltuklardan ve sandalyelerden uzak bir yere koyun.
 • Bu tür eşyaları alt ve üst kısımlarına vidalar yerleştirerek yada bunları bir telle bağlayarak sabitleyebilirsiniz.
 • Çift tarafı yapışkan bantlar tabloları aynaları duvar saatleri ve benzeri eşyaları duvara sabitlemek için de kullanabilirsiniz.

d) Asılı Duran Eşyaları Sabitleme;

Asılı duran tüm eşyaların yerini dikkatlice kontrol edin. Bunların bir deprem sırasındaki şiddetli sarsıntıda pencerelere çarpacak kadar yakın olup olmadığına kara verin. Eğer bu kadar yakınlarsa onların yerini değiştirin.

Evinizde tavandan asılı olan avize ve saksılar varsa onların sarsıntı sırasında yere düşmeyeceğinden emin olun. Eğer bu avize ve saksılar tavanda ucu açık bir kancaya asılılarsa saksı kancadan kurtulup düşebilir. Bunu engellemek için saksının asılı durduğu kancanın diğer ucunun da tavana girmesini sağlayın yada kancanın ucu kalmayacak şekilde tel bağlayın.

e) Mutfak ve Banyo Dolaplarını Sabitleme;

 • Mutfak ve banyo dolap kapakları yer hareketi ile birlikte genellikle kendiliğinden açılır ve içindekilerin hepsi yere düşer. Sürgü takmak dolapların içindekileri yerinde tutmaya yardım eder.
 • Acil durumlar için yiyecek su ilaç ilkyardım çantası alet ve giyecek bulundurun.
 • Aileniz için bir deprem anında nasıl hareket edeceğinizi düşünün ve kendinize göre planlama yapın. Bu amaçla; Evinizin her odasındaki güvenilir yerleri belirleyin.
 • Evin tehlikeli noktalarını bilin (pencereler aynalar asılı eşyalar şömineler ve yüksek mobilya)
 • Pratik egzersizler yapın. Çocuklarınızla evin içerisindeki güvenilir noktalara yerleşin.
 • Bölgenizdeki Kızılay Sivil Savunma veya diğer toplum kuruluşlarından ilkyardım kurallarını öğrenin.
 • Birbirinizden ayrı olmanız halinde ailenizin nerede buluşacağını belirleyin; Bu yerler herkesin bildiği yakın çevreden olsun. Örneğin; Komşunun veya size yakın oturan akrabaların evi mahallenizdeki okul ve camilerin avluları ile parklar... gibi.
 • Belirlemiş olduğunuz bu yerlerde buluşmanız mümkün olmayabilir çünkü bu yerler de depremden zarar görmüş olabilirler. Bu sebeple oturduğunuz şehirden en az 100 km. uzakta yaşayan bir akrabanızı haberleşme aracı olarak seçin.
 • Yukarıdaki bilgileri içeren kartlardan hazırlayın. "AİLEYLE TEKRAR BİR ARAYA GELME" kısmındaki boşlukları doldurun ve tüm aile bireyleri için çoğaltın. Evde herkese cüzdanlarında çantalarında veya ceplerinde taşımaları için verin. Bu isim ve telefon numaralarını daima yanınızda taşıyın. Tüm aile üyelerinin depremden sonra en kısa sürede önceden belirlemiş olduğunuz bu kişiye haber vermelerini söyleyin. Ve sizde aynı şekilde bu kişiye nerede ve nasıl olduğunuzu söyleyin. Eğer tüm aile üyeleri seçmiş olduğunuz kişiye haber verebilirse birkaç gün bir araya gelemezseniz dahi birbirinizin nerede ve nasıl olduğundan haberdar olabilirsiniz. Birbirinizden haberdar olabilmek kaygı ve stresinizi oldukça azaltacaktır.
 • Aracı kişiler dışında ihtiyacınız olabileceğini düşünerek bazı önemli telefon numaralarını saklamanızda fayda vardır. Bu telefon numaralarını ACİL TELEFON NUMARALARI çizelgesine kaydediniz.
 • Bir deprem sırasında aileniz için yaşamsal önem taşıyan belgeleri kaybetmemek için önlem almak gerekir. Senetler vasiyet vergi kayıtları doğum belgeleri nüfus kâğıtları ve diğer yaşamsal önem taşıyan belgeleri ateşten etkilenmeyecek bir yerde saklayın. Bu belgeleri emanet kasada saklayabilirsiniz yada su geçirmeyen bir poşetle afet çantasına koyabilirsiniz.
 • Bu belgelerin arasına bir de ÖNEMLİ AİLEVİ BİLGİLER çizelgelerini doldurarak saklarsanız yararlı olacaktır.
 • Aile bireyleri için; bilek veya boyunda taşınabilen madeni künyeler (Adı soyadı doğum yeri doğum tarihi dini ve kan grubu) hazırlayın.
 • Aileniz için taşınabilir bir ilkyardım çantası hazırlayın ve ulaşılabilir bir yerde hazır bekletin

TOPLUM HAZIRLIĞI

Bölgenizde bulunan Sivil Savunma ve diğer toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek depreme hazırlık seminer konferans kurs gibi eğitim faaliyetlerine ilkyardım yangın söndürme zarar değerlendirme ile arama ve kurtarma eğitimlerine katılın.

Araç teçhizat materyal listeleri ve paylaşılabilecek özel beceri ve kaynaklara sahip olan bölge sakinlerinin yer aldığı listeler hazırlayın ve yakın komşular arasında kendi kendine yardım ağları geliştirin.

Özel ihtiyaçları olan veya özel yardıma gereksinimleri olacak olan komşularınızı belirleyin.

Depremden sonra can kaybı olmadığını anlamak için beyaz bir bez (çarşaf) asılması için komşularla anlaşın ve arama kurtarma çalışmalarının beyaz işaret bezi asılı olmayan yerlerden başlamasını sağlayın.

HALK TARAFINDAN HAZIRLANACAK İLKYARDIM ÇANTASI

Acil durum sonrasında ilkyardım çantaları önemlidir. Ayrıca günlük yaşamdaki yaralanmalar için de çok kullanışlı olabilir. Evde ve arabanızda bulunması gereken ilkyardım çantasının yararlı olabilmesi için ulaşılabilir bir yerde ve hazır olması gerekir. Yılda iki kez tüm ilkyardım malzemelerinizi kontrol ederek değiştiriniz.

Bir ilkyardım çantasında bulunması gerekenler;

(a) İLAÇLAR

 • Oksijenli su ve Tentürdiyot
 • Antibiyotik merhem
 • Aspirin veya ağrı kesiciler
 • İshal ilacı
 • Göz damlası
 • Soğuk algınlığı/öksürük ilacı
 • Haşere ilacı
 • Kulak ve burun damlası
 • Deri için dezenfektan (mikrop öldürücü) ilaç (püskürtme)
 • Reçete ile satılan ilaçlardan yedek (Aile fertlerinin kullanmak zorunda olduğu)
 • Kullananlar için yedek numaralı gözlük
 • Vitamin
 • Bir kalıp sabun
 • Hijyenik kadın bağı

(b) TIBBİ MALZEMELER

 • Yara bandı
 • Kauçuktan yapılmış ameliyat eldiveni
 • Ameliyat maskesi
 • Tekli sargı
 • Kelebek sargı
 • Gazlı bez
 • İlaç sürmeye veya yara temizlemeye yarayan pamuk parçaları
 • Yapışkan bant
 • Sterilize sargı bezi
 • Kırıklar için malzeme
 • Eşyaları dezenfekte etmek için %10 çamaşır suyu içeren şişe (püskürtmeli)
 • Termometre
 • İlkyardım el kitabı

(c) YİYECEKLER

 • Kurutulmuş besinler Konserve et/balık Konserve sebzeler Meyve suları Hazır çorbalar Şeker Tatlı-tuzlu bisküviler Kuru üzüm-incir Kuruyemişler saklamak için uygundur. Bu besinler her zaman evinizin karanlık rutubetsiz bir köşesinde saklanabilir.
 • Pişirilmesine gerek olmayan hazır besinler tercih edilmelidir.
 • Depolanan besinler her an kullanılma hazır taze olmalıdır.
 • Depolanan besinler sağlam bir kutuda evdeki gaz gibi zehirli olabilecek maddelerden uzak farelerin veya böceklerin erişemeyecekleri yerlerde saklanmalıdır.
 • Yiyeceklerin yanında evde her zaman fazladan bir iki paket peçete kağıt bardak-tabak ve plastik çatal kaşık şişe/konserve açacağı bulundurmakta da fayda vardır.
 • Evde her zaman haftalık ihtiyacımızdan fazla su bulundurmaya çalışın. Deprem sonrası temiz su ihtiyacımızın bir süre karşılamak için kullanabilirsiniz.

5. HALK TARAFINDAN HAZIRLANACAK MALZEME VE TEÇHİZAT ÇANTASI

Deprem için malzeme hazırlarken bu malzemelere deprem evinizi alt üst ettikten sonra ulaşmanız gerektiğini unutmayın. Söz konusu malzemeleri koymak için düşen eşyalar altında kalma şansı az olan kolay bulunur bir yer seçin. Yeriniz darsa büyük bir çöp bidonu mükemmel bir saklama yeri olabilir. Apartmanda yaşıyorsanız malzemeleri sakladığınız kabı güzel bir masa örtüsüyle kapatabilirsiniz. Deprem malzeme ve teçhizat çantasında bulunması gerekenler:

 • İş eldiveni
 • Balta/tokmak
 • Kürek (yassı başlı ve sivri uçlu)
 • Süpürge
 • Çekiç ve çivi
 • Tornavida
 • Kriko
 • Plastik kaplama rulosu
 • İp bobini
 • Tel bobin
 • Çadır (aile)
 • Katranlı muşamba bez (PVC veya çadır bezi en az 2 mt. Olacak)
 • Uyku tulumu battaniye
 • Tülbent bezi (sudaki pislikleri süzmek için)
 • Bir miktar para
 • Kurutulmuş yiyecek
 • Su
 • Giysi
 • Yürüyüş ayakkabısı ve çorap bölgenin yol haritası
 • Yangın söndürme aleti
 • Düdük
 • Pusula
 • Su geçirmeyen bir kapta el feneri ve piller veya kimyasal ışık çubuğu kibrit küçük radyo (taşınabilir pilli)
 • Eğlence paketi-aile resimleri not defterleri kitap gibi malzemeler.

SIHHİ MALZEMELER

 • Plastik torba-çöp bidonuna uygun dayanıklı torba ile daha küçük boyutlarda fermuarlı torba.
 • Toz halinde klor kireci (oksitleyici ve aşındırıcı olduğu için uygun bir şekilde saklanmalıdır)
 • Tuvalet kağıdı
 • Susuz temizlik için hazır nemli temizlik peçeteleri
 • Tuvalet malzemeleri-havlu-şampuan-diş fırçası ve macunu deodorant
 • Böcek sinek sivrisinek ve karınca için ilaç.
 • Çift tarafı yapışkan bantlar tabloları aynaları duvar saatleri ve benzeri eşyaları duvara sabitlemek için de kullanabilirsiniz.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 17-10-2010, 09:02   #2 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

15 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve 30 bin kişinin de yaralandığı Marmara depremi ile birlikte yetkililer
yurdumuzun deprem kuşağında olması nedeniyle 30 yıllık bir zaman diliminde depremlerin olabileceği ihtimali doğrultusunda
arayış içerisine girdiler. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'de bu doğrultuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla
'internet' kanalıyla deprem anında neler yapılması gerektiği konuları hakkında tek tek bilgiler veren sayfalar açtılar.
1995 Baskılı 'Deprem Önerileri 119' isimli Obunsha Publishing Company'nin yayınladığı 'Deprem Olurken Nasıl Davranmalı'
ismi altında İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından 1998 yılında yayınlanan kitaba göre deprem anında neler
yapmalıyız? Bu bilgilere göre deprem anında yapılacak olan işler;
Eğer apartman içerisinde bulunuyorsak
* Çok katlı apartmanlarda üst katlar alt katlara göre daha çok sallanıyor. Deprem anında bu binalarda bulunan insanlar
* Yangın merdivenlerinin kapıları açık bulundurmalı
* Ortak tehlike çıkışının (koridor) kapısını açık tutmalı
* Binayı boşaltırken asansörü kesinlikle kullanmamalı
* Asansörde iseniz bütün düğmelere basın ve durduğu ilk katta asansörden inin
Tek katlı ev içerisinde depreme yakalandıysak
* Piyano dolap buzdolabı raf gibi birçok tehlikeli cisim vardır. Bunlar kişilerin üzerlerine devrilip düşebilirler. En tehlikelisi tavanın çökmesi ya da evin kendisinden yıkılmasıdır.
* Uykuda deprem olursa ve yataktan kalkmak güç olursa şiltenin altına girin
* Masanın altına girin ve başınızı iki elinizle örtün.
* Kapı ve pencereler açık tutulmalı kapı ve pencereler depremde sıkışabilir ve dışarı çıkmak güçleşebilir.
* En çok hasarın zemin katta olacağı için ikinci kattan ya da üst katlardan zemin kata girilmemeli
* Gazla ve elektrikle çalışan ev aletleri (soba ve ocak gibi) kapatılmalı. Kapatamıyarsanız bunlara yakın olanlara kapatmalarını söyleyin.
* Fişleri prizden çekin ocakları söndürün eğer olanak varsa ana musluğu kapatın ve ana sigortayı gevşetin
* Bebek ve yaşlıların güvenliklerini sağlamaya çalışın
* Tuvalet ya da banyo da iseniz kendinizi aynadan ya da raflardan düşebilecek eşyalardan koruyun. Banyo ve tuvalet küçük olduğu için daha güvenilir ve orda kalınması daha doğru olur.
* Eğer eviniz yıkılmıyorsa hemen dışarı çıkmayın. Çünkü dışarıda kırılan pencere camları çatı ya da duvarlardan düşen kiremit tuğla ve sıva parçalı olabilir.
* Bulunduğunuz mahalleden uzaklaşmak şehir dışına çıkmak için arabanızı kullanmayın. Çünkü çok sayıda araba olduğu için trafik sıkışıklığı olur. Kurtarma ve yangın söndürme araçları gereken yerlere ulaşamazlar.
* Telefon acil durumlarda kulllanılmalı
* Televizyon ve radyo dinleyerek deprem ile ilgili bilgileri izleyin. Söylentilere itibar etmeyin. Onları kesin bilgi olarak görmeyin.
Depreme market ve mağazada yakalandıysak
* Büyük kolonların yanında durmaya çalışın. Raflardan ve dolaplardan uzak durun
* Yangın çıkışlarına merdivenlere ve yürüyen merdivenlere koşmayın.
* Anonsları dinleyin. Mağaza güvenlik personelinin uyarı ve önerilerini yerine getirin onlara uyun dediklerini yapın
* Satın aldığınız şeyleri bırakın ve dışarı çıkarken elleriniz boş olsun
Eğer yüksek yapılarda depreme yakalandıysak
* Üst katlar alt katlara göre çok daha fazla sallanır. Daha çok dikkatli olmak gerekir
* Başınızı çanta minder kitap klasör gibi şeylerle koruyun. Dolap kahve makinesi ve sebil gibi şeylerden uzak kolonlara yakın durun
* Masaya yakınsanız altına girin
* Asansörde iseniz bütün düğmelere basın durduğu ilk katta asansörden inin.
İş merkezinde veya sokakta bulunuyorsak
* En tehlikeli şeyler dökülen kırılmış cam parçalı ilan levhalarıdır. Bunlar düşebilir. Buralardan uzaklaşın.
* Başınızı koruyun. Geniş açık alanlara gidin ya da güvenliğinden kuşku duymadığınız yapı varsa içine girin.
* Geniş bir yol varsa ve trafik yoğun değilse yolun ortasındaki refüje kaçın ve orada durun
* Satış makinalarından reklam levhalarından ve bahçe duvarlarından uzak durun.
* Yolun kenarında ağaçlar varsa altına girip ve durun
Deprem anında Tiyatro veya sinemadaysak
* Gösteri sırasında salon çok karanlıktır. Panik yapmayın. Güvenlik görevlilerine ve yetkililere dikkat edin onları dinleyin.
* Başınızı bir çanta ile koruyun sıralar arasında çömelmiş durumda koltukların altına girebilecek biçimde durun
* Tavanda büyük bir aydınlatma armatürü veya avize varsa bunların altından uzaklaşın.
* Yangın çıkışına doğru hemen koşmayın.
* Yönetici ve yetkililerin sözlerine uyun
Yeraltı çarşısı veya yay geçidinde bulunuyorsak
* Yeraltı çarşısı ya da yaya geçidinde eğer yangın gaz sızıntısı ve su basması yoksa yer yüzeyinden daha güvenlidir. Elektirik kesilirse panik yaşanabilir.
* Vitrinlerden uzak durun
* Düşen cisimlere dikkat edin kendinizi koruyun
* Elektrik kesilse bile yangın çıkışı işaretleri yanık kalabilir paniğe kapılmadan hareket edin.
* Hemen çıkış merdivenlerine koşup yukarı çıkmaya çalışmayın
* Eğer yangın olursa ağzınıza bir mendil ya da bir bez tutun. Duvarların kenarlarında çömelmiş ya da yere eğilmiş konumda bulunduğunuz yeri boşaltmaya çalışın. Yeraltı çarşısı ya da geçidinin çıkışları vardır ve duvar diplerinden giderek çıkışa kesinlikle varırsınız.

Tren istasyonunda neler yapmalıyız?
* Deprem yolcuların çok olduğu saatlerde olursa panik yaşanabilir. Panik yapılmamalı istasyon amirinin uyarıları dikkate alınmalı
* Kendi kendinize birşey yapmaya çalışmayıp yetkililerin uyarıları doğrultusunda hareket etmeliyiz.
* İstasyondaki hoparlörde yapılan yayınları dinleyip deprem haberlerini dinlemeliyiz
* Çocuk ve yaşlılara dikkat edip onları kollamalıyız
Üst geçitte ya da köprü üstünde bulunuyorsak
* Köprünün yıkılma ya da devrilme olasılığı olsa da parmaklıklara tutunmak daha güvenlidir.
* Parmaklıklara ve trabzanlara tutunun
* Sarsıntının bitmesini bekleyin
* Parmaklıklara tutunarak merdivenlerden inip uzaklaşın
Metro içerisinde neler yapmalıyız
* Raflara konulmuş eşyalar düşebilir. Başınızı kollayın ve koruyun ellerinizle direklere ve tutunacak yerlere sıkıca tutunun.
* Metro durunca herhangi bir anons yapılmadan dışarı çıkmayın; tren rayları üzerinde ya da yakınında yüksek voltaj hatları vardır ve çok tehlikelidir. Ters yönden gelebilecek metro katarına dikkat edin. Ters yönden tren gelmediğinden emin olun.
* Elektirik kesilmiş ise bir anda çok karanlık olacaktır. Kısa bir süre sonra acil durum ışıkları yanacaktır. Hemen paniklemeyin.
* Tren yöneticilerinin sözlerine uyun
* İstasyonda platformda tren beklerken deprem olursa düşen cisimlere dikkat edin ve kolonların yanında bekleyin
Elektrikli tren ve otobüste neler yapmalıyız?
* Raflara konulmuş eşyalar düşebilir. Başınızı kollayın ve koruyun. Ellerinizle direklere ve tutunacak yerlere sıkıca tutunun
* Tren ya da otobüs durunca sürücünün sözlerini dinleyin. Hemen dışarı çıkmaya çalışmayın
* Dışarı çıkınca ters yönden gelebilecek otobüs ya da trenlere dikkat edin
Araba kullanırken deprem anında neler yapmalıyız?
* Depremden sonra pek çok kişi arabasına atlayıp yola çıkacaktır. Yoğun bir trafik sıkışıklığı olması kaçınılmazdır. Kaza ve çarpmalara dikkat edin ve önlemeye çalışın. İlk anda yavaş yavaş sağa yanaşıp durun.
* Yavaşlayın sağa yanaşıp durun motoru durdurun. Kontak anahtarı yerinde kalsın pencereleri kapatın ve kapıları kilitlemeden çıkın
* Eğer otoyolda iseniz yolun kenarındaki aydınlatma direklerine ve eğer varsa ses yalıtım duvarlarına dikkat etmeli devrilebilir.
* Radyodan yoldaki hasar ve diğer durumlar hakkında bilgi almaya çalışmalı
* Büyük kamyon ve tankerlerden uzak durmalıyız
* Otoyolda araç sürerken yoldaki anormal durumları ve yangınları cep telefonu ile ya da yol kenarındaki acil telefon ile ilgililere haber vermeliyiz
Stadyumda maç izlerken deprem olursa
* En tehlikeli durum tribünlerde panik olmasıdır. Sakin olun doğru karar vermek çok önemlidir.
* En güvenilir yer sahanın ortasıdır. Sahanın ortasına gitmeye çalışın
* Anonsları dinleyin ve onlara uyun
Dere ve ırmak kenarında depreme yakalanırsak
* Yerin sesini ve titreşimlerini dinleyin ve izleyin
* Eğer dağlık bir arazide dik yamaçları olan küçük bir vadide iseniz yamaçlardan toprak kayması ya da kaya düşmesi olabilir. Dikkatli olun.
* Nehrin kaynak tarafında baraj varsa yıkılabilir ve bir su baskını olabilir hemen nehre dik yönde yüksek yerlere çıkmaya başlayın
* Hemen yükseklere çıkın.
Deniz kenarında ve rıhtımda bulunuyorsak
* Küçük bir depremde bile Tsunami olabilir. Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.
* Deniz yanında yalıyar biçiminde yüksek bir yamaç varsa hemen yüksek yerlere doğru gidin
* Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın bazen ikinci dalga ilk dalgadan daha büyük olabilir.
* Radyodan Tsunami haberlerini dinleyip gerekenleri yapın.
* Tsunami dalgaları genellikle çok yüksek olurlar. Bu dalgalar önüne çıkan herşeyi devirebilirler. Bu yüzden herhangi bir bina direk gibi engellerin önüne geçip korunmaya kalkmayın. Sonra o bina veya direkler devrilir altında kalabilirsiniz.
* Bir gemi bot veya sandal içindeyseniz sakın paniğe kapılmayın. Dalgalar tekneyi devirecek diye bir kural yoktur. Tekne dalga boyuyla birlikte yükselip tekrar aşağıya inebilir. Paniğe kapılmayın


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Deprem ve Korunma Yoları Nelerdir?

Deprem ve Korunma Yoları Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: depremin zararlarından korunmak için evinizde ne gibi önlemler aldınız, depremde tehlikeli durumlar, depremde tehlikeli durumlar nelerdir, depremde evde tehlikeli durumlar, depremin insan hayatına etkileri ve korunma yolları, depremin insan hayatına etkileri, depremin zararlarından korunmak için neler yapmalıyız, evimizde depremde tehlikeli durumlar, doğal afetler ve doğal afetlerden korunma yolları nelerdir, ülkemizde depremin olumsuz etkilerinden korunmak için hangi hazırlıklar yapılmalıdır, evde depremde tehlikeli durumlar, depremden korunmak için neler yapmalıyız, evimizde depremde tehlikeli olabilecek durumlar ve önlemleri, depremden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz, depremden korunma yolları 2 sınıf,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Deprem Olasiligi mormavi Haberler 0 23-06-2010 06:32
Deprem Sarsintilari mormavi Coğrafya 0 26-04-2010 03:25
ELAZIĞ da deprem... nurküllü LakLak Bölümü 6 09-03-2010 11:41
Bel Fıtığı Nedir?-Korunma Yolları Nelerdir? elif Sağlığımız 0 19-06-2009 02:38
Deprem ve Ruh Sağlığı gizem Psikoloji 0 05-07-2008 06:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats