bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-02-2011, 08:50   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Beyin Göçü ve Sonuçları Nelerdir?

Beyin Göçü ve Sonuçları Nelerdir?

BEYİN GÖÇÜ
Beyin göçü; bize göre nitelikli insangücünün ülkesinin sosyal ve ekonomik kalkınma gayretleri ve menafatleri karşısında pasifleştirilmesi sürecidir. Gelişmiş ülkelerin yüksek vasıflı emek ithalinden vazgeçemeyişleri sadece geniş istihdam imkânlarına bağlanamaz. Yüksek vasıflı İnsangücü arzının artışı ne ölçüde olursa olsun bu ülkeler uzun dönemde yine de bir insangücü açığı ile karşı karşıya gelebilmektedirler. Bir vasıflı elemanın yetiştirilmesi hem belirli bir zaman almaktadır ve bir süre beklemek gerekmektedir hem de bir eğitim yatırımı gerektirmektedir. Bunun yerine yetişmiş bir vasıflı elemanı ithal etmek az bir eğitim maliyetiyle o kimseden faydalanmak demektir. Bu kimsenin yetişmesi bilgi ve kabiliyetinin geliştirilmesi yönünden kendi ülkesi maliyeti taşımaktadır.
Göç ettiği ülke ise bir eğitim yatırımına veya daha dar anlamda herhangi bir harcamaya gitmeden sınırlı bir konut ve sağlık harcaması hariç bu kimseden faydalanacaktır. Bu durumda göç edilen ülke eğitim yatırımı açısından karlı çıkmakta ve o kimseye düşen yatının miktarı kadar tasarruf etmiş sayılmaktadır. Böylece bir kısım eğitim harcamaları daha verimli bir alana kaydırılmış olmaktadır. Bir de bu kimsenin sosyal ve ekonomik gelişmeye yapacağı katkı düşünülürse göç alan ülkenin bu işten ne kadar kârlı çıktığı ortadadır.
Sosyal ve ferdi hasıla açısından düşünürsek göç eden kimse ferdi bakımdan karlı sayılabilir. Daha yüksek ücret alacak bilgi ve görgüsü artacak daha rahat imkânlar içinde çalışabilecek ilmî araştırma ikliminden yararlanacak yenilik ve buluş merkezlerine yakın olacaktır. Ancak sosyal açıdan göç veren ülke için büyük bir kayıptır. Göç alan ülke için ise sosyal hâsılayı arttıran bir unsurdur.
Beyin göçü alan ülkeler genellikle gelişmiş ülkelerdir. Az gelişmiş ve gelişme potansiyeline sahip olmayan bir ülkeden bir vasıflı elemanın gelişmiş ülkeye göçü şüphesiz ki önem taşır. Ancak gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş ülkeye göçü daha çok dikkat çeker. Çünkü genellikle gelişmekte olan ülkeler potansiyel olarak gelişme imkanlarına sahip olan ülkelerdir. Beyin göçü insangücü açıkları bulunan ve bu açıkları en kısa zamanda kapamak durumunda olan gelişmekte olan ülkelerin gelişme eğilimini sarsar. Üstelik eğitimin maliyeti göç dolayısıyla yükseleceğinden gelişmekte olan ülkelerde eğitime ayrılan kaynakların etkinliği azalacaktır. Kaynaklan kıt ve bunları optimal dağıtarak kalkınma zorunda olan bu ülkeler göç dolayısıyla daha büyük kayıplarla ve açıklarla karşılarlar.
Gelişmiş ülkelerden diğer gelişmiş ülkelere olan göç “beşeri kapitalin milletlerarası dolaşımı” olarak değerlendirilmektedir259. Meselâ; İngiltere’den A.B.D. Kanada ve F. Almanya’ya olan göç örneğindeki gibi… Göç alan ve veren ülkelerin kayıp ve kazançları gelişmekte olan ve gelişmemiş ülke arasındaki ilişkide görüldüğü kadar büyük etkiler doğurmaz. Göç alan ülkeler eğitim maliyetine katılmadıklarından yapmadıkları harcama bu ülkeler için bir tasarruftur. Bu tasarruflar daha etkin bir alanda araştırmageliştirmede (A+G) kullanılmaktadır.
Bu değerlendirmelerde bu ülkenin kalkınma ve gelişmesi ve faydalanacağı beşeri kaynakların göçle kaybedilmesinden ziyade beşeri kaynakların dünya ölçüsünde optimal verim ve katkı sağlayacak şekilde serbest piyasa şartları altında dolaşımı esas alınmaktadır. Aslında göç hem ülke hem de ülkelerarası alanlarda ortaya çıkan çok sayıda karmaşık faktörün etkisinde kalmaktadır. Beyin göçü ile işgücü ihracını birbirine karıştırmamak gerekir. Beyin göçüne konu olanlar işgücünden ziyade “insangücü” kapsamı içinde yer alırlar. İşgücünün de mutlaka o ülkeye göçü anlamına gelmez. Bununla beraber göçün yönü ve niteliği itibariyle işgücü ihracı insangücü ile birlikte de görülebilir. İnsangücünün dolaşımı konusunda günümüzde dikkati çeken bir özellik de kapitalist olarak nitelenen ülkeler arasında bu dolaşımın görülmesinin yanısıra sosyalist olarak kabul edilen ülkelerden de kapitalist sayılan Batı ülkelerine doğru bir emek akımına rastlanmasıdır.
Dış yardım ile beyin göçünden doğan katma değeri karşılaştırılanların ortaya koyduklarına göre meselâ A.B.D.’de beyin göçünden elde edilen katma değer bu ülkenin dış yardımlarından birkaç kat fazladır. A.B.D. ve Kanada’nın yamsıra İngiltere Fransa ve F. Almanya gibi ülkeler de geniş ölçüde beyin göçü almaktadırlar.
3. BEYİN GÖÇÜNÜ DOĞURAN FAKTÖRLER
» Sayı ve nitelik olarak bazı dallarda eğitilen insangücü ile talep edilen insangücü arasındaki dengesizlik
» Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında vasıfları belirli işlere farklı ücret seviyelerinin uygulanması ve maddî tatminsizliğin yanısıra manevî tatmine erişememek
» Üniversite eğitim ve öğretim kadrolarına girişte doğan engeller
» İstihdam imkânlarının gelişmekte olan ülkelerde sınırlı olması işsizliğin ve bilhassa aydın işsizliğinin görülmesi eğitimistihdam ilişkilerinin yeterince düzenlenmemesi
» Yaratıcı gücün teşvik edilmemesi araştırma ve inceleme konusunda imkânların yetersizliği ilim zihniyetinin ve ikliminin bulunmaması araç gereç ve kalkınma hedefleriyle bütünleşmiş bir araştırmageliştirme politikasının noksanlığı
» Millî ideallerin eğitim ve kültür politikaları yoluyla gençlik ve aydınlar arasında yer edememesi
» Siyasî ve ekonomik istikrarın bulunmaması demokratik yapının zedelenmesi can ve mal güvenliğinin azalması
» Mevcut eğitim sisteminin ve bilhassa bazı eğitim kuruluşlarının gelişmiş ülkeler içi pazar olabilme özelliği
» Gelişmiş ülkelerin teknolojik gelişme ve yeniliklerini merkezi olmaları
» “Alıştırma” ve “telkin” yoluyla gelişmiş ülkelerin cazip gösterilmesi için sürdürülen kültürel baskı ve yüksek öğretimde yabancı dille eğitim ve öğretim
» Özellikle lisans düzeyinde burslu ve kendi hesabına okumak üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi
» Siyasi tercihler.
Beyin göçünü tahrik eden ve arttıran bu gibi sebeplerin dışında göçü azaltan bazı faktörlerden de bahsedebiliriz. Tabiatıyla yukarıda belirttiklerimizden ters yönde doğacak eğilimler göçü hafifletebilir. Bunların dışında ekonomik büyüme dönemleri genişleyen yatırım hacmi eğitimistihdam ilişkilerinin düzenlenmesi araştırma ve geliştirme kuruluşlarının yeterli olması üniversite öğretim üyeliğine geçişte fırsat eşitliğini önleyen engellerin kaldırılması ve yeni kadroların tahsisi yurt dışındaki insangücümüzle temas yollarının arttırılması ve ilişkiler kurulması gibi tedbirler de göçü hafifletebilir. Yapılan bir araştırmada göçü önleyici çareler arasında Türkiye’de ilmi araştırma faaliyetlerinin özendirilmesi ve genişletilmesi başarıya prim verilmesi üniversite kariyer sisteminin ele alınması ücret ve maaş düzenlenmesi dış temasların arttırılmasına yer verilmektedir.
Eğitimin “millî” olup olmaması da beyin göçü üzerinde tesirli olabilir. Burada eğitim nasıl milli olur sorusunu cevaplandırmamız gerekmektedir. Meselâ iktisat öğretimi Türk İktisat Tarihinin diğer toplumların iktisat tarihlerinden ayrılan kendine has özelliklerini vermediği sürece o iktisat öğretimi milli sayılamaz. Tıp öğreniminde tıp tarihi ve dünya tıp kaynaklarına girmiş Türk ve İslâm bilginleri ve katkıları öğrenciye verilemiyorsa o tıp öğrenimi millî olamaz. Sanat tarihinde Türk kültürünün maddeye yansımış üstün özellikleri öğrenciye verilemiyorsa gayet tabii ki aydınımız Anadolu’da yaşamış küçük toplulukların yaşayış ve medeniyetleri ile ilgilenir ve karşısında bir dev gibi duran Osmanlı Selçuklu ve eski Türk sanat ve medeniyetinden habersiz olur. Sosyoloji öğretiminde şehirleşmesanayileşme süreci ele alınırken sadece Batı Avrupa’da ticaretin filizlendiği şehirler (burglar) ele alınıp özellikle X. ve XI. Yüzyıllarda Doğu’da beyin göçü dahi alan; Türklerin yerleşik hayatını belgeleyen medeniyette ve teknikte o yüzyıllar için ileri sayılan Türk şehirleri ihmal ediliyorsa bu öğretime de milli denemez. Bunları bilmiyorlar diye de genç insanlar suçlanamaz. Yabancı dil öğreniminde yabancı dilin bir araç olduğuTürkçe konuşulması gereken yerde Türkçeden taviz verilmeyeceği öğrenciye kazandırılmazsa yabancı dilin kültür dairesi içinde insanımız kaybolup gider. Yabancı dile bakış gerçekçi olmalı ve yerinde kullanılmalıdır.
4. TÜRKİYE’NİN VERDİĞİ BEYİN GÖÇÜNÜN NİTELİKLERİ
Ülkemizin dışarıya verdiği beyin göçünü tam anlamıyla tesbit edebilmek güçtür. Ücret farklılığı mesleki tatminin elde edilememesi yaratıcılığın teşvik görmemesi yeterli bilgi ve kabiliyete sahip olmak yerine siyasî mülâhazalarla statü kazanılması siyasî istikrarsızlık ve huzursuzluk gibi sebeplerle yüksek vasıflı insangücü beyin göçüne konu olmaktadır. Önceki dönemlere göre beyin göçüne konu olan doktor sayısında azalma görülmesine karşılık mimar ve mühendis sayısında artış izlenmektedir. Ayrıca; beyin göçünün alışılmış geçici merkez bölgelerinin Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri olmasının yanısıra son yıllarda Orta Doğu ülkelerine de göç izlenmektedir. Yüksek vasıflı insangücünün yanısıra; son yıllarda zaten yetersiz olan orta vasıflı teknik insangücünün de beyin göçüne konu olması insangücü kaynağının yurt içinde değerlendirilememesi bakımından olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.
Daha önce belirttiğimiz sebeplerden dolayı süregelen beyin göçü konusunda bugünkü nitelikli insangücü mevcudunun yaklaşık olarak onda birinin yurt dışında bulunduğu Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında tahmin edilmektedir. Nitekim stratejik önem taşıyan fen adamı mühendis ve doktor gibi elemanların son 15 yıl içinde yurt dışında bulunan oranı bu elemanları yetiştiren kurumların toplam mezun sayısının yüzde 1118′i kadardır.
İnsangücü yetiştirilmesinde eğitime ayrılan kaynakların yetersizliğini kaynakların etkin bir şekilde kullanılmamasını teknik mesleki ve genel eğitim arasında yatırımların dengesiz dağılımını; eğitim sistemi ile ekonomik gelişme arasındaki uyumun yetersizliğini eğitim yatırımlarından sağlanacak hâsılanın uzun süreyi gerektirmesini laboratuar araç ve gereç gibi darboğazları da göz önünde tutarsak ve bir de yetişkinlerin göç ettiklerini düşünürsek Türkiye’nin bundan ne kadar zarar gördüğü daha iyi anlaşılır.
Meselâ Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde % 7′lik bir kalkınma hızı esas alınmış Birinci Plan döneminde % 67 İkinci Plan döneminde de % 69 kalkınma hızı sağlanabilmiştir. Sanayi sektöründe ise Birinci Plan döneminde % 12.3 hedef alınmış ve % 97 oranında gelişme sağlanmıştır. İkinci Plan döneminde ise % 12 olarak tesbit edilen gelişme hızı % 76′da kalmıştır. Sanayi sektöründe hedef alınan gelişme hızı ekonominin yıllık genel büyüme hızından yüksek tutulmuştur. Sanayi sektöründe planlanan gelişme hızının altında bir oranın ortaya çıkışı birçok faktöre dayandırılabilir. Sermaye teknoloji hammadde enerji emek ve altyapının yetersizleşmesi bunların belli başlılarındandır. Ancak bu gerilemede insangücü açığının nitelikli insangücünün ve yerinde kullanamayarak verimi düşen emeğin etkisi büyüktür.
Birleşmiş Milletler istatistiklerinden alınan bilgilere göre çeşitli sebeplerle gelişmiş ülkelere (19621967 ortalamasına göre) her yıl ortalama 375 Türk bilim adamı ve yüksek nitelikli eleman göç etmektedir. Aslında bu rakam bir fikir vermesine rağmen oldukça düşük sayılabilir. Göç eden elemanların % 51l’i tıp % 40′ı mühendislik % 55′i tabii ilimler ve % 3′ü sosyal ilimler alanlarındadır20. Ancak son yıllarda daha önce de belirttiğimiz gibi göç edenler arasında doktor oranında azalma görülmesine karşılık mimar ve mühendis oranının artışı konusunda özellikle hangi mühendislik branşlarında göçün yoğunlaştığı da ülkemiz açısından önem taşımaktadır. Zira mimar inşaat mühendisi gibi mühendislik branşlarında arz fazlası görülmesine karşılık elektrik maden; petrol ve harita mühendisliği gibi branşlarda bir açıkla karşı karşıya bulunmaktayız.
Arz fazlası bulunan inşaat mühendisliği ve mimarlık gibi dalların dışında konuya bütüncü bir açıdan eğilirsek eldeki verilere göre ülkemizden diğer ülkelere yüksek düzeyde eleman göçünü arz fazlası veya ihtiyaç fazlası elemanların yurt dışına taşması olarak kabul edemeyiz. Nitekim P. G. Frenck tarafından Türkiye’de kabiliyet göçünün temelde ihtiyaç fazlası elemanınülkedışına taşması şeklinde bir olayla karşılaşıp karşılaşamadığı konusunda yapılan araştırmada Türkiye’de genellikle yüksek düzeyde eleman için istihdam piyasasının elverişli olduğu pek az alanda ihtiyaç fazlası mezun bulunmasına karşılık pek çok alanda mütevazı ölçüler içinde de olsa yetişen mezun sayısını aşan eleman ihtiyacı bulunduğu belirtilmiştir. “Bununla birlikte Türkiye’nin yüksek düzeyde eleman istihdamında karşılaştığı başlıca sorunlar özellikle sağlık ve teknik alanlarda süregelen ara insangücü eksikliği ile işletmecilik alanındaki kalifiye insangücü yetersizliği gibi yapısal bozukluklar ile tipik olarak hekimlerin coğrafi dağılımında kendini belli eden bölgesel dengesizliklerdir1.
Ülkemizde sağlık alanında hekimlerin dağılımı açısından dengesizlikler vardır. Özellikle. İstanbul Ankara İzmir Adana gibi gelişmiş illerimizde ve bu illeri kapsayan yörelerde doktor sayısının % 69′ı faaliyet göstermekte 1963 yılından itibaren az gelişmiş yörelerimizde başlatılan sosyalizasyon çalışmaları ise; tesis ve sağlık hizmeti açısından âtıl kapasite yaratmıştır. Birinci Beş Yıllık Plan Döneminde az gelişmiş yörelerimizde arttırılan eğitim ve sağlık yatırımlarına rağmen standart kadroların çok altındaki sayılarda sağlık personeli ile çalışmaya mecbur kalmıştır. Az gelişmiş yörelerimizdeki sağlık ocaklarının çok sayıda kurulmasının hedef olarak kabul edilmiş olması bir hata olmuş ve sosyalizasyon programının maliyetini arttırmıştır. Fizikî hedeflere paralel olarak insangücü hedeflerinin tam olarak gerçekleşmediği görülmüş ve kaynak israfına yol açılmıştır.
Yüksek düzeyde insangücü göçünün ülkemize maliyeti konusunda bazı araştırmalara rastlanmaktadır. H. Üner tarafından yapılan araştırma bunlardan birisidir. 1967 yılında Türkiye’den A. B. D.’ne kabul edilmiş bulunan 203 eleman için hesaplanan maddi kayıp 18.270.000 doları bulmuştur. 1965 yılı değerine göre yaklaşık olarak kişi başına 90.000 dolarlık bir kayıp sözkonusudur. Bulunan bu rakamlar içinde okul masrafları bakım ve idame masrafları öğrenim süresince vazgeçilmiş gelirler ile bu elemanların çalışma hayatına girmeleri halinde tahmini toplam gelirleri hesaplamanın kapsamı içinde tutulmuştur.
Yurt dışında çalışan doktoralı Türkler üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca ve T. Oğuzkan tarafından yapılan araştırmada 1968 yılında yurt dışında çeşitli ülkelerde çalışan doktoralı Türk sayısı en az 217 olarak tahmin edilmiştir. Bu rakkam ülkemizin aynı tarihlerde yurt içinde iki yılda yetiştirebildiği toplam doktoralı eleman sayısına yaklaşmaktadır. Ayrıca sadece fen ve mühendislik alanlarında yetişmiş doktoralı eleman dikkate alındığı takdirde yurt dışında çalışan Türklerin sayısı ülke içinde sırasıyla 6 ve 7 yılda verilen mezun sayısını buluyordu. Öte yandan karşılaştırma yalnız fen alanında doktora sahipleri için yapıldığı zaman yurt dışında çalışan grup Türkiye’nin 19331967 yılları arasındaki 36 yıllık dönemde yetiştirdiği toplam doktoralı eleman sayısının % 18′ini oluşturmaktadır.
Yapılan çalışmada göçün yönü göç edenlerin yaş ve medeni durumları hakkında aşağıdaki noktalara temas edilmiştir: “Araştırmada bilgi toplamak üzere uygulanan ankete 150 kişiden gelen cevaba göre göç edilen başlıca ülkeler % 71 ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere % 10 ile Kanada % 8 ile Almanya olarak saptandı. Geriye kalanlar Fransa İngiltere ve diğer ülkelere dağılmışlardır. Büyük çoğunluğu evli olan grubun yaş medyanı 40 olarak bulundu. Genel olarak incelenen grup aile hayatlarında ve mesleklerinde yerleşmiş çalıştıkları kurumlarda unvan ve mevki bakımından ilerlemeler kaydetmiş kimselerden oluşuyordu. Ankete alınan cevaplardan grubun % 79′unun Türk uyruğunu koruduğu görüldü.”
Araştırmalarda ayrıca tesbit edilen bir husus da şöyledir: “Türkiye’de çalışmakta iken göç edenlerin yanında öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönmeyip çalışma hayatına intikal edenlerin sayıca geniş bir grubu oluşturduğu görüldü. Örneğin incelenen grupta doktora derecesi aldıktan sonra Türkiye’de çalışmadığını bildirenlerin oranı % 58′i bulmaktaydı.
Buraya kadar olan açıklamalarımızda beyin göçünü coğrafi bir hareketlilik olarak ele aldık. Ancak mekân değişikliği söz konusu olmadan da beyin göçü olayına rastlamaktayız. Bu tip bir göçün gerçekleşmesi içi gelişmekte olan ülke devamlı veya geçici olarak gelişmiş ülke lehine eleman kaybetmeyebilir. Alıştırma ve telkin süreçleri sonunda dünya çapında yaygın kitle haberleşme araçlarının da etkisiyle yabancı ideolojiler tarafından sömürgeleştirilen vasıflı elemanlar göç etmeseler de ülkeleri için birer kayıp sayılırlar. Bu tip bir göç sonunda kaybedilenler sosyal ve ekonomik kalkınmaya kendilerinden beklenen en uygun katılmayı gösteremeyecekleri gibi Türkiye’nin milli menfaatleriyle de ters düşeceklerdir. Nitekim 12 Eylül öncesi bazı sabotajlar arızalar ile anarşi örgütleri içinde yer alan bazı yüksek vasıflı elamanlar bu konuda tipik birer örnektir
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Я (06-02-2011)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Beyin Göçü ve Sonuçları Nelerdir?

Beyin Göçü ve Sonuçları Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: beyin göçünün olumlu etkileri, beyin göçü sonuçları, beyin göçünün sonuçları, beyin göçünün ülkemize olumlu ve olumsuz etkileri, beyin göçünün olumlu ve olumsuz etkileri, beyin göçünün sonuçları madde madde, beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri, beyin göçünün sonuçları nelerdir, beyin göçünün olumlu yönleri, beyin göçünün sonuçları maddeler halinde, beyin göçünün ülkemizdeki olumlu ve olumsuz etkileri, beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu etkileri, beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumsuz etkileri, beyin göçünün ülke gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, beyin göçü olumlu etkileri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Bedir Savaşı ve Sonuçları Nelerdir? Я Tarih 40 24-11-2014 10:29
Uhud Savaşı ve Sonuçları Nelerdir? Я Tarih 25 21-10-2014 05:13
Hendek Savaşı ve Sonuçları Nelerdir? Я Tarih 27 10-04-2014 10:14
Aydınlanma Çağı Ve Sonuçları Nelerdir? elif Tarih 1 15-03-2012 09:38
Beyin Hastalıkları Nelerdir? daywest Sağlığımız 2 12-10-2011 12:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:13 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.