bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > İlköğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-06-2011, 04:55   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

KELİMELERİN YAPI ÖZELLİKLERİ


KÖK : Bir kelimenin daha küçük parçalara ayrılmayan anlamlı en küçük parçasına denir.

Kelimenin kökünün kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır. Örnek: “Okul” kelimesinin kökü “oku” fiilidir. Fakat bu kelimede “ok” kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

Kökler iki çeşittir:

1. İsim Kökleri
2. Fiil Kökleri

İSİM KÖKLERİ : Bir varlığı niteliği ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:


a) Varlık kökleri : Çöl yol sıra ev...

b) Nitelik kökleri : İyi güzel kötü...
c) Duygu kökleri : Ah vah tüh ey...
d) İlgi kökleri : Ben sen o ile için...

İsim kökleri cümle içinde “isim zamir zarf sıfat edat bağlaç ve ünlem” göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur.


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Karınca kelebek araba...

FİİL KÖKLERİ : Hareketleri işleri anlatan köklere denir.


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Gel- otur- ver- ...

Sesteş (Eşsesli ) Kökler : Kullanıldığı cümleye göre hem isim hem fiil olabilecek köklere denir.


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Yaz kız geç...

GÖVDE : E n az bir yapım eki almış olan sözcüklere denir.


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Uçak gözlük evci...

YAPILARINA GÖRE SÖZCÜKLER


1. Basit Sözcük : Hiç ek almayan veya yapım ekleri dışındaki ekleri almış olan sözcüklere denir.

Ev yol git otur evler evi....

2. Türemiş Sözcük : İsim veya fiil köklerine çeşitli yapım ekleri getirilerek oluşan sözcüklerdir. Evli yolluk gergin başla ...


3. Birleşik Sözcük :İki veya daha fazla kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan sözcüklerdir. Dedikodu mirasyedi Karaköy...


EKLER


Köklere getirilerek onların anlamlarını tamamlayan veya değiştiren parçalara ek denir. Ekler tek başlarına anlamsızdır. Köklere getirilerek anlam kazanır. İki çeşit ek vardır:

1. Çekim Ekleri 2. Yapım Ekleri

ÇEKİM EKLERİ : Eklendiği kelimenin anlamını ve türünü değiştirmeyen sadece cümledeki durumlarını belirten eklere denir.


YAPIM EKLERİ : Eklendiği köklerden yeni kelimeler türeten eklere denir. Yapım ekleri eklendiği kök veya gövdelerin her zaman anlamını bazen de türünü değiştirir. İçinde bir yapım eki olan ve yeni kelimeler türetmeye elverişli birime gövde denir.


EKLER


Yapım Ekleri

1. İsimden isim yapan ekler
2. İsimden fiil yapan ekler
3. Fiilden fiil yapan ekler
4. Fiilden isim yapan ekler

Çekim Ekleri

a) İsim çekim ekleri
*İyelik ekleri
*Hal ekleri
*Tamlama ekleri
*Çoğul ekleri
b) Fiil çekim ekleri*Kip ekleri

*Kişi ekleri

Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir
Olumsuzluk eki bazı dilciler tarafından yapım eki bazıları tarafından da çekim eki olarak kabul edilir. Bu nedenle yukarıdaki gruba yazılmamıştır.

ÇEKİM EKLERİ


A) İSİM ÇEKİM EKLERİ


1. İYELİK EKLERİ : Eklendiği ismin karşıladığı varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren eklere denir.


Tekil Kişiler: Ben (-ım -im -um-üm) Kitab-ım

Sen (-ın -in -un -ün) Kitab-ın
O (-ı -i -u -sı -si -su -sü) Kitab-ı araba-sı

Çoğul Kişiler: Biz (-ımız -imiz -umuz -ümüz) Kitab-ımız

Siz (-ınız -iniz -unuz -ünüz) Kitab-ınız
Onlar (-ları -leri) Kitap-ları

2. HÂL EKLERİ : İsimlere gelerek onların durumlarını bildiren eklerdir. Durum ekleri olarak da adlandırılır.


a) İsmin Yalın Hâli ( Yalın Durumu) : Belirli bir eki yoktur. Hiç ek almayan veya hal ekleri dışındaki ekleri alan isimler yalın haldedir. (Ev evim evler..)

b) İsmin –i hâli (Belirtme Durumu) : Ekleri -i -u -ü ‘dür. (Ev-i kalem-i)
c) İsmin –e hâli (Yönelme Durumu) : Ekleri –e -a ‘dır. (Ev-e)
d) İsmin –de hâli (Bulunma kalma durumu) : Ekleri –de -da -te -ta şeklindedir. (Evde okulda...)
e) İsmin –den hâli (Çıkma Ayrılma Durumu) : Ekleri -den -dan -ten
-tan şeklindedir. (Evden okuldan...)

3. TAMLAMA EKLERİ : İsim tamlamalarında kullanılan –ın -in -un -ün ve –ı -i -u -ü ekleridir. (Ali’nin defteri okulun duvarı...)


4. ÇOĞUL EKLERİ : İsimlere gelerek onların sayısını çoğaltan –lar -ler ekleridir. (Evler okullar...)B) FİİL ÇEKİM EKLERİ


1. KİP EKLERİ : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklere denir. (Gelmiş gelir gelecek....)

2. KİŞİ EKLERİ: Fiillere kip eklerinden sonra gelerek o işi kimin yaptığını belirten eklere denir. (Geldi-m okudu-n...)

EKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:


1)Türkçe’de dört çeşit –ı -i -u-ü vardır. Bunların farkı cümlelerden anlaşılır.


Ev-i yandı (İyelik eki)

Ev-i yıktılar (Hâl eki)

Veli-nin ev-i (Tamlama eki)

Gez-i yaz-ı (Yapım eki)

2) İyelik ekleri ile kişi ekleri karıştırılmamalıdır. İyelik ekleri isimlere kişi ekleri fiillere gelir. (Ev-i-m....İyelik eki) (Geldi-m.....Kişi eki)


3) Türkçe’de –ım -im -um -üm ekleri hem iyelik eki hem kişi eki hem ek-fiil hem de yapım eki olarak kullanılabilir:

İç-im kan ağlıyor (İyelik eki)
İstediğin parayı vereceğ-im (Kişi eki)
Bugün dünden daha iyiy-im (Ek-fiil)
Gözlerin bir iç-im su....(Yapım eki)

4) –lar -ler ekleri bazen çoğul eki bazen kişi eki bazen de yapım eki olarak kullanılabilir:

Ev-ler şimdi daha güzel (Çoğul eki)
Dün bize geldi-ler (Kişi eki)
Bu millet nice Kemal-ler yetiştirdi. (Yapım eki)


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir
: -lar -ler ekleri özel isimlere gelip onların anlamlarını değiştirirse yapım ekidir. Bu durumda kesme işareti kullanılmaz. Özel isme gelip çekim eki olursa kesme işareti kullanılır. (Dün gece bize Mehmetler geldi.)....Yapım eki
(Sınıftaki Mehmet’ler ayağa kalksın)...Çekim eki

5) Yapım ve çekim ekleri köklere getirilirken şu sıra izlenir:

Yaz-ı-s-ı –n -ı

Hal eki

Kaynaştırma harfi
İyelik eki
Kaynaştırma harfi
Yapım eki
Fiil Kökü

6) Aslında küçültme ve sevgi eki olan –cık bazen varlık isimleri yapar . (Tepe-cik yavru-cuk ) Bu örneklerde küçültme anlamı varken; (badem-cik) kelimesinde bir organın adı söz konusudur.


7) –ı -i -u -ü yapım ekleri hem fiilden isim yapar hem de fiilden fiil yapar. (Kaz-ı çalışmaları başladı)...Fiilden isim yapma eki

(Boyayı kaz-ı-dı)..Fiilden fiil yapma eki

8. –ış -iş ekleri bazen isim bazen fiil yapar. (Tatlı bir bakışı vardı.)... Fiilden isim yapma eki. (Birbirlerine bakıştılar)... Fiilden fiil yapma eki.


YAPIM EKLERİ


Kök veya gövdelerin her zaman anlamını bazen de türünü değiştiren eklere yapım ekleri denir. Dört ana grupta incelenir:


1) İsimden İsim Yapma Ekleri : İsim köklerine gelerek bunlardan yeni isimler türeten eklere denir. Bu ekler sadece kelimenin anlamını değiştirir türünü değiştirmez. Bu eklerin başlıca olanları şunlardır:

1) –lık -lik -luk -lük : (Gözlük gecelik)
2) –cı -ci -cu -cü : (Bek-çi ev-ci) (“Bek” kelimesi Eski Türkçe’de “koruma muhafaza etme” anlamında kullanılmıştır.)
3) –lı -li -lu -lü : (Ev-li su-lu)
4) –sız -siz -suz -süz ( Ev-siz Ök-süz) (“Ök” kelimesi Eski Türkçe’de “öğ” şeklindedir ve “ana” anlamına gelir.)
5) –ki : (demin-ki şimdi-ki yerde-ki gökte-ki) (Yapım ekleri her zaman kökten hemen sonra gelirken -ki eki bu kurala uymaz. –ki ekinden önce köke bir çekim eki gelir sonra –ki yapım eki getirilir. –ki ekinin bazen kökten hemen sonra geldiği de görülür. Öte-ki beri-ki...)
6) –cık -cik -cuk -cük : (Ufa-cık küçü-cük)
7) –cak -cek -çak -çek : (Büyü-cek..)
–cağız -ceğiz -çağız -çeğiz: (Köyceğiz çocuk-çağız)
9) –ca -ce -ça -çe : Türk-çe ala-ca
10) –daş -deş -taş -teş : soy-daş ses-teş
11) –ncı -nci -ncu -ncü : bir-i-nci yedi-nci..
12) –ar -er : beş-er..
13) –z : iki-z
14) –sı -si-su -sü : çocuk-su
15) –ımsı -imsi -umsu -ümsü: ekşi-msi
16) –layın -leyin: akşam-leyin...
17) –cileyin : ben-cileyin
18) –an -en : er-en kız-an (olgun çocuk)
19) –ç: ana-ç
20) –cıl -cil -cul -cül -çıl -çil çul çül: ev-cil balık-çıl...
21) –man -men : koca-man
22) –aç -eç : kır-aç top-aç
23) –şın : sarı-şın
24) –ak -ek : sol-ak top-ak
25) –k : bebe-k top-u-k
26) –t : yaş-ı-t
27) –ay -ey : kuz-ey (Kuz : Güneş görmeyen yer)
28) –sul : yok-sul
–la -le : kış-la yay-la ( Eski Türkçe’den günümüze z y
29) değişmesiyle “ yazın gidilecek yer “ anlamındadır.

2) İsimden Fiil Yapma Ekleri: İsim kök veya gövdelerine gelerek bunları fiile dönüştürür. Bu tür ekleri alan kelimelerin hem anlamı hem de türü değişir. Başlıca ekleri şunlardır:


1) –la -le: su-la top-la...

2) –al -el: az-al dar-al...
3) –l : ufa-l...
4) –a -e : yaş-a boş-a...
5) –ar -er : sar-ar (sarı)
6) –da -de : şırıl-da..
7) –kır -kir -kur -kür : tü-kür püs-kür..
–k : gec-i-k...
9) –r: deli-r-..
10) –msı -mse :azı-ı-msa...

3) Fiilden Fiil Yapma Ekleri: Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan yeni fiiller türeten eklerdir. Bu ekler kökün anlamını değiştirir fakat türünü değiştirmez. Başlıca ekleri şunlardır:


b) -n: giy-i-n...

c) –l : kır-ı-l...
d) –ş : döv-ü-ş...
e) –r : aş-ı-r..
f) –t : kızar-t...
g) –dır -dir -dur -dür -tır -tir -tur -tür : koş-tur...
h) –ar -er : çık-ar..
i) –a -e : tık-a...
j) –ı -i -u -ü : kaz-ı...
k) –mse: gül-ü-mse
l) –ala -ele : kov-ala

4) Fiilden İsim Yapma Ekleri : Fiil kök veya gövdelerine gelerek bunlardan isimler türeten eklerdir. Bu ekleri alan kelimelerin hem anlamı hem de türü değişir. Fiilden isim yapım eklerinin başlıcaları şunlardır:


1) –mak -mek : yapmak...

2) –ma -me : kıy-ma sar-ma...
3) –ış -iş -uş -üş : bak-ış...
4) –m : giy-i-m..
5) –k : çatla-k..
6) –ak -ek : dön-ek...
7) –n : tüt-ü-n...
8)–gı -gi -gu -gü -kı -ki -ku -kü: say-gı...
9) –ga -ge : böl-ge...
10) –gın -gin -gun -gün -kın -kin -kun -kün : dal-gın...
11) –gan -gen -kan -ken : sıkıl-gan...
12) –gıç -giç -guç -güç : dal-gıç...
13) –gaç -geç : yüz-geç...
14) –ıcı -ici -ucu -ücü : uç-ucu...
15) –ç : usan-ç...
16) –ı -i -u -ü : gez-i...
17) –a -e : yar-a...
18) –ntı -nti -ntu -ntü : boz-u-ntu...
19) –t : geç-i-t...
20) –l : ışı-l...
21) –sı -si -su -sü : sin-si...
22) –anak -enek: gör-enek...
23) –aç -eç : gül-eç...
24) –alak -elek : yat-alak...
25) –maç -meç : yırt-maç...
26) –sal -sel : uy-sal...
27) –man -men : seç-men öğret-men...
28) –sak: tut-sak...
29) –ca -ce : eğlen-ce...
30) –maca -mece : bul-maca..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir

Kelimenin Yapı Özellikleri Nelerdir konusu, Eğitim ve Öğretim / İlköğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: msi msı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ekosistem ve Özellikleri Nelerdir? elif Biyoloji 1 05-05-2015 07:12
Ay ve özellikleri Nelerdir? elif Coğrafya 0 26-02-2011 09:25
Koşma ve özellikleri nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 07-02-2011 02:51
Yapı Ressamlığı Bölümü Nedir? - Yapı Ressamlığı Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:56
Yapı Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Yapı Öğretmenliği Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:15 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.