bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 27-02-2011, 07:18   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Terörle Mücadele Kanunu Nedir?

Terörle Mücadele Kanunu Nedir?


Kanun Numarası : 3713

Kabul Tarihi : 12/4/1991

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843
Mükerrer
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım ve Terör Suçları

Terör tanımı


Madde 1 - Terör; baskı cebir ve şiddet korkutma
yıldırma sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasi
hukuki sosyal laik ekonomik düzenini değiştirmek Devletin
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak Türk
Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek
devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek temel hak ve hürriyetleri yok etmek Devletin iç ve
dış güvenliğini kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından
girişilecek her türlü eylemlerdir.
Bu Kanunda yazılı olan örgüt iki veya daha fazla kimsenin
aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.

Örgüt terimi Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren
özel kanunlarda geçen teşekkül cemiyet silahlı cemiyet
çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

Terör suçlusu

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için
meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da bu amaçlar
doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu
olan kişi terör suçlusudur.

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç
işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi
cezalandırılırlar.

Terör suçları

Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125 131 146 147 148
149 156 168 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar
terör suçlarıdır.
Terör amacı ile işlenilen suçlar

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun
145 150 151 152 153 154 155 157 169 ve 384 üncü
maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı
suçlar
b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b)
(c) (e) bentlerinde yazılı suçlar
1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği
takdirde terör suçu sayılır.


Cezaların artırılması

Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler
hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda gerek o fiil
için gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı
sınırı aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda
bu sınır ağır hapiste 36 hapiste 25 hafif hapiste 10 yılı
geçemez.

Açıklama ve yayınlama

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek
kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette
kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini
veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla
kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara
veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar
ağır para cezası verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon
liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı
Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle
işlenmesi halinde ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az
süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının
aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış
miktarının mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile
yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise en yüksek tirajlı
günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının
yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak bu ceza
ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu
müdürlerine sahiplerine verilecek cezanın yarısı
uygulanır.(1)

Terör örgütleri

Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168
169 171 313 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı
kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren
örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya
bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş
yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan
beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası bu örgütlere
girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt
mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda
yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir
yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Bu yardım; dernek vakıf siyasi parti işçi ve meslek
kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina
lokal büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya
öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa
ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

Ayrıca; dernek vakıf sendika ve benzeri kurumların
teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri
durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların
mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili
propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi
halindeayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli
isebir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute
niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren
mevkuteler hakkında iseen yüksek tirajlı günlük mevkutenin
bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar
ağır para cezası verilir. Ancak bu para cezaları yüzmilyon
liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)


Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü
propaganda ile toplantı gösteri ve yürüyüş yapılamaz.
Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde verilecek cezalar
paraya çevrilemez.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı
Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler
vasıtası ile işlenmesi halinde ayrıca sahiplerine de mevkute
bir aydan az süreli ise bir önceki ay ortalama satış
miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak
bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin
sorumlu müdürlerine sahiplerine verilecek para cezasının
yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
hükmolunur.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci
fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle
iletişim araçları ile işlenmesi halinde sorumluları ve ayrıca
kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla
kadar hapis yüzmilyon liradan üçyüzmilyon l iraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.


(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
hakkında ise en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal
edilmiş olup iptal hükmüsözkonusu Kararın yayımı tarihi olan
27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe
girecektir.
(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası"...benzeri
kurumlar..."ibaresi yönünden Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda
yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
hakkında ise en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. Mah.'nin (1)
nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi
halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir
günden onbeş güne kadar yayından men'ine karar verilir.

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü
fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi
halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.


İKİNCİ BÖLÜM
Yargılama Usulleri
Görevli mahkeme

Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili
davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları
işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu
Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18
K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)


Gözetim süresi

Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)


Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması
sırasında sanıkların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay
ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları
zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak
dinlenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

Erteleme ve paraya çevrilme

Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı
verilen cezalar para cezasına veya tedbirlerden birine
çevrilemez ve ertelenemez.
(Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü 8 inci
madde uyarınca verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.


Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları
ihbar edenlerin hüviyetleri rızaları olmadıkça veya ihbarın
mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.


Müdafi tayini (2)

Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile)(3)

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve
memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu
görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı
aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve
bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak

ödemeler ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten
karşılanır.
(Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve
E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(3)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı
Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası

Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
olanların cezaları tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine
göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.

(2) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken 18/11/1992 tarih
ve 3842 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin
birbirleriyle irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleşmesine
engel olunur.
Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle
geçiren hükümlülerden (...)(1) diğer kapalı infaz kurumlarına
nakledilebilirler.
Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da
birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde
muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında
da uygulanır.

Şartla salıverilme

Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
olanlardan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36
yıllarını müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30
yıllarını diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm
edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da
iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleri
olmaksızın şartla salıverilirler.

Bunlardan tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya
firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı
ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunanlar ile disiplin
cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar bu
disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar
hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına
giren bir suçu işlemeleri halinde şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.

Bu hükümlüler hakkında647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları
ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ceza ve tutukevi inşaatı

Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve
tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerinin yapımında
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri
uygulanır.

Madde 19 - İçişleri Bakanlığınca belirlenecek bu Kanun
kapsamına giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı
olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere 1481
sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun
hükümlerine göre para ödülü verilir.

İçişleri Bakanlığınca ödül verilenler hakkında koruma
tedbirleri alınır.

Koruma tedbirleri

Madde 20 - Terör ve anarşi ile mücadelede görev veren veya
bu görevi ifa eden adli istihbari idari ve askeri
görevliler zabıta amir ve memurlarıCeza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarıterör suçlularının
muhafaza edildiği ceza ve tutukevlerinin savcıları ve
müdürleri Devlet Güvenlik Mahkemeleri hakim ve savcıları ile
bu görevlerinden ayrılmış olanlar ve terör örgütlerinin açık
hedefi haline gelen veya getirilenler ile suçların
aydınlatılmasında yardımcı olan tanık ve ihbarcılar hakkında
gerekli koruma tedbirleri Devlet tarafından alınır.

(Değişik: 10/3/1993-3871/1 md.) Bu koruma tedbirleri;
talep halinde estetik cerrahi yoluyla fizyolojik görünümün
değiştirilmesi dahil nüfus kayda ehliyet evlenme cüzdanı
diploma ve benzeri belgelerin değiştirilmesi askerlik
işleminin düzenlenmesi menkul ve gayrimenkul mal
varlıklarıyla ilgili hakları sosyal güvenlik ve diğer
hakların korunması gibi hususlarda düzenleme yapılır.Korumaya
alınmış emekli personelden meskende korunmaları mutlak
surette zorunlu bulunanlar; görev yaptıkları Bakanlık veya
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konutlardan Maliye ve Gümrük
Bakanlığınca rayiç kiralar dikkate alınarak tespit olunacak
kira bedeli ile kiralama esaslarına göre yararlandırılır.

Bu tedbirlerin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar gerekli her türlü gizlilik
kurallarına uymak zorundadırlar.
Koruma tedbirleriyle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça
çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Yukarıda sayılanlardan kamu görevlilerigörevlerinden
ayrılmış olsalar dahi terör suçluları tarafından kendilerine
veya eş ve çocuklarının canına vuku bulan bir taarruzu savmak
için silah kullanmaya yetkilidirler.(1) Bu aradaki "...Şartla tahliyelerine 3 yıldan az kalmış
olanlar..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve E.:
199/18 K.: 1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup
sözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlülüğe girmiştir.

Yardım(1)

Madde 21 - Memur ve kamu görevlilerinden yurtiçinde ve
yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış
olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör
eylemlerine muhatap olarak yaralanan sakatlanan ölen veya
öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca;

a) (Değişik: 28/21995 - 4082/6 md.) Malul olanlarla
ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak
aylığın toplam tutarı bunların görevde olan emsallerinin
almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri
halinde isedul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam
tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli
aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri
yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak
derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en
yüksek devlet memuru aylığı üzerinden diğerlerine mevcut
aylıkları üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli
ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla
olarak yapılan ödemeler faturası karşılığı ilgili sosyal
güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir.

b) Yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından
yararlanmakta iken malul olanların kendileri ölenlerin aylığa
müstehak dul ve yetimleri Kamu Konutları Kanununda gösterilen
özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl
süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre
sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan
yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların
istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki
taşınmazın kira bedeli on yıl süre ile Devletçe karşılanır.
Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı
kira bedelleri de istekleri
halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır.

c) Konut kredisinden istifade bakımından 2559 sayılı Polis
Vazife ve Selahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin üçüncü
fıkrasındaki hüküm; malul olanlar ile bunların dul kalan
eşieşi hayatta değilse veya evlenmiş ise çocukları hakkında
da uygulanır.


d) (Değişik: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Malul olanlar
ölenlerin dul kalan eşleri ile dul ve yetim bırakmadan
ölenlerin anne ve babaları yuriçinde Devlet Devlet
Demiryollarında Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye
toplu taşıt araçlarında ücretsiz seyahat ederler.

e) (Değişik:28/2/1995 - 4082/6 md.) Eksilen vücut
organları yurtiçi veya yurtdışında en son teknik usullere
göre yapılması mümkün sunileriyle tamamlattırılır ve gerekirse
tamir ettirilir veya yenisi yaptırılır.
f) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yurtiçinde tedavileri
mümkün olmayanlar yetkili sağlık kuruluşlarının raporlarına
istinaden yurtdışında tedavi ettirilirler.

g) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yaşamak için gerekli
hareketleri yapmaktan aciz olanlar ile kimsesizler kamu kurum
ve kuruluşlarına ait bunlar bulunmadığı takdirde özel
rehabilitasyon ve bakım merkezleri yurtlar ve huzurevlerinde
parasız olarak veya masrafları devlet tarafından karşılanmak
üzere barındırılır baktırılır ve tedavileri yaptırılır.

h) (Ek: 28/2/1995 - 4082/6 md.) Yukarıdaki (e)(f) ve (ç)
bentlerinde belirtilen haklardan terörle mücadelede görev ifa
ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 2330 sayılı
Nakdi Tazminat Kanunu hükümleri uygulanmış olan erbaş ve
erler de aynen yararlanırlar.

ı) (Ek: 13/11/1995 - 4131/1 md.) Terörle mücadeleden
dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve
ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince
Başbakanlıkça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonundan karşılıksız burs verilir. Burs verilen öğrenciler
hakkında 351 sayılı Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 15 inci maddesinin
ikinci fıkrası uygulanmaz.

Kendilerine aylık bağlanan dul ve yetimler;ilgili sosyal
güvenlik kurumları mevzuatı gereği aylıklarının kesilmesi
halinde bu madde ile verilen diğer haklardan da
yararlanamazlar.


Terörden zarar gören diğer kişilere yardım

Madde 22 - (Değişik: 13/11/1995 - 4131/2 md.)

Terör eylemlerinden dolayı yararlananların tedavileri
Devlet tarafından yapılır. Zarar gören can ve mal kaybına
uğrayan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonundan öncelikle yardım yapılır. Bu fondan ilk ve orta
öğrenim çağındaki şehit çocuklarının öğrenim masrafları
karşılanır. Yardımın kapsam ve ölçüsü Fonun mahalli
yetkililerince belirlenecek miktarı aşmamak kaydıyla Fon
Kurulunca tespit edilir.(1) Bu madde başlığı 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanun'un
1 inci maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Ek Madde 1 - (Ek: 13/11/1995 - 4131/3 md.)

A) Genel katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla
mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait
olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli
personel ve sürekli işçi kadrolarının % 0.5'ini bu Kanunun 1
inci maddesinde yazılı tetör eylemleri nedeni ve etkisiyle;

a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu
görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerinin yoksa
çocuklarından birisinin çocukları da yoksa kardeşlerinden
birisinin veya
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların istihdamı
için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek
kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar.

İçişleri Bakanlığı yukarıdaki fıkra kapsamına giren
kişileri tespit etmek bunlardan bir işe girmek için istekli
olanların nitelikleri ile iş gereklerini gözönüne almak
suretiyle işe alınmaları veya atamalarının yapılması için
durumlarına uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve
kuruluşlarına bildirmekle görevlidir. Bu kişilerin işe
alınmaları veya atanmaları sırasında açıktan atama izni
alınması gerekmez. Ancak ilgililerin sınav hariç olmak üzere
kadro veya işin gerektirdiği nitelik özellik ve şartları
taşımaları zorunludur.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan mamullerin
istihdamında takip edilecek usul ve esaslar; Maliye Milli
Savunma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Devlet
Personel Başkanlığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun görüşleri
alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca üç ay içerisinde
çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir.

B) Bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri
nedeni ve etkisiyle;
a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede mamul olan kamu
görevlileri ile er ve erbaşların varsa eşlerini yoksa
çocuklarından birisini çocukları da yoksa kardeşlerinden
birisini veya
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanları Talep
halinde işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları
işyerlerinde (aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri
bulunanlar için toplam işçi sayısı dikkate alınır.) % 2
oranında daimi işçi statüsünde istihdam ile yükümlüdürler.


Çalıştırılacak bu kişilerin sayısının tespitinde daimi
işçi sayısı esas alınır. % 2'nin hesaplanmasında yarıma kadar
olan kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha fazla olanlar
tama iblağ edilir.
İlgili idarelerce bu fıkra hükümlerine aykırı hareket
eden işveren veya vekilleri hakkında çalıştırmadığı kişi
başına ve çalıştırmadığı her ay için o yıl için tespit edilen
asgari ücretin 10 katı para cezası verilir.
Şehit yakınları ile çalışabilir durumda olan malullerin
işverenlerce istihdamında takip edilecek usul ve esaslar;
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri alınmak
suretiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca üç ay
içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. İşveren
çalıştırmak zorunda olduğu bu kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu
aracılığı ile sağlar.


Ek Madde 2 - (Ek : 29/8/1996-4178/3 md.)

Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlarda
teslim ol emrine itaat edilmeyerek silah kullanmaya teşebbüs
edilmesi halinde kolluk kuvveti görevlileri failleri etkisiz
kılmak amacıyla doğruca ve duraksamadan hedefe karşı ateşli
silah kullanmaya yetkilidirler.BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler


Geçici Madde 1 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar
sebebiyle;
a) Verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu durumda
olanlar 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu
maddesi hükmüne göre çekmeleri gereken cezalarının on yılını

b) Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü olanlar çekmeleri
gereken cezalarının sekiz yılını

c) Diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahküm edilmiş
olanlar hükümlülük süresinin beşte birini

Çektikleri takdirde iyi halli olup olmadıklarına
bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla salıverilirler.

Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler
de hesaba katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hükümleri
uygulanmaz.
Geçici Madde 2 - 8/4/1991 tarihine kadar işlenen suçlar
sebebiyle tutuklu olan sanıklardan;

a) Hazırlık tahkikatında iddianameye esas olan suçun
vasfına
•b) b) Son tahkikatta iddianamede beyan olunan suça
veya değişen suç vasfına

Göre Kanunda belirtilen cezanın asgari haddi esas alınmak
suretiyle geçici 1 inci maddede belirtilen süreler kadar
tutuklu kaldıkları anlaşılanlarKanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren otuz gün içerisinde
1. Hakkında kamu davası açılmamış tutuklu sanıklar
savcılıklarca
2. Hakkında kamu davası açılmış tutuklu sanıklar ilgili
mahkemelerce
3. Dosyaları Yargıtayda veya Askeri Yargıtayda bulunanlar
ilgili dairesince veya Başsavcılıklarınca

Salıverilirler.

Haklarında kamu davası açılacaklar ile daha önce kamu
davası açılmış olan sanıkların yargılamaları yapılır.
Duruşmalara gelmeyen sanıkların savcı veya hakim huzurunda
alınmış mevcut beyanları ile yetinilir. Yapılan yargılama
sonunda mahkümiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini müteakip
haklarında Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartla
salıverilme hükümleri uygulanır.(1)

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yayımı tarihinden sonra
Geçici 1 inci madde hükümlerinden istifade edecek olanlar
cezaevinin disiplinini bozucu hareketlerinden dolayı disiplin
cezası aldıkları takdirde Ceza İnfaz Kurumları ile
Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük
hükümlerine göre disiplin cezaları kaldırılmadığı
süreceGeçici 1 inci madde hükümlerinden istifade edemezler.
Geçici Madde 4 - 8/4/1991 tarihine kadar;

a) (İptal: Ana. Mah. 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15K:
1991/22 sayılı Kararı ile)

b) Türk Ceza Kanununun 125(...)(2)
403404/1405406407414416/İlk ve 418 inci maddelerine
giren suçları işleyenler(3)
c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının "Devlet İdaresi
Aleyhinde İşlenen Cürümler" başlıklı üçüncü babında yer alan
hükümlere aykırı hareket edenler ile Bankalar Kanununa aykırı
hareketle bankalardan haksız ve usulsüz para alanlar 1918
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun hükümlerine
muhalefet ederek menfaat temin edenler; usulsüzyolsuz ve
gerçek dışı işlemlerle ihracat ithalat ve yatırım teşvikleri
suretiyle vergi iadesi prim kredifaiz farkı ve benzeri
adlarla kamu kaynaklarından haksız menfaat temin edenler
yukarıda belirtildiği şekilde haksız usulsüz ve yolsuz olarak
sağladıkları menfaat karşılıkları ve bunların fer'ilerini
zamanaşımına bakılmaksızın ödemedikleri takdirde
d) Askeri Ceza Kanununun 55565758 ve 59 uncu
maddelerine giren suçları işleyenler

Hakkında bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükümleri
uygulanmaz. Ancak bu maddede sayılan suçlar dolayısı ile
verilen ölüm cezaları yerine getirilmez. Bu hükümlüler
hakkında;

Ölüm cezasına hüküm giyenler 20 yıllarını; müebbet ağır
hapis cezasına hükümlüler 15 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezalara mahküm edilmiş olanlar hükümlülük
süresinin 1/3 ünü; çektikleri takdirde iyi halli olup
olmadıklarına bakılmaksızın ve talepleri olmaksızın şartla
salıverilirler.
Bu sürelerin tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı süreler
de hesaba katılır.

Bu hükümlüler hakkında 647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun Ek 2 nci maddesindeki indirim hükümleri
uygulanmaz.
Geçici 2 nci madde (son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye
yapılan atıf hükmü hariç) ve Geçici 3 üncü madde hükümleri bu
hükümlüler hakkında da uygulanır. (4)

(1) Bu maddenin ikinci fıkrasındaki "Duruşmalara gelmeyen
sanıkların savcı veya hakim huzurunda alınmış mevcut beyanları
ile yetinilir." hükmü Ana. Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve
E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup
iptal hükmü sözkonusu kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993
tari hinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

(2) Bu aradaki"... 146 (son fıkra hariç) ..." hükmü Anayasa
Mahkemesinin 19/7/1991 tarih ve E: 1991/15 K : 1991/22 sayılı
Kararı ile iptal edilmiştir.

(3) Bu bent Anayasa Mahkemesinin 8/10/1991 tarih ve E:
1991/34 K: 1991/34 sayılı kararıyla Türk Ceza Kanununun 403
üncü maddesi yönünden 8/10/1991 tarih ve E: 1991/36 K :
1991/35 Sayılı kararı ile de Türk Ceza Kanununun 414 ve 418/2
maddeleri yönünden iptal edilmiştir. Bent ayrıca Ana. mah'nin
31/3/1992 tarih ve E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı kararıyla
Türk Ceza Yasa sı'nın 404/1 405 406 407 416/1 ve 418/1
maddeleri yönünden iptal edilmiş olup iptal hükmü sözkonusu
kararın yayımı tarihi olan 27 Ocak 1993 tarihinden başlayarak
altı ay sonra yürürlüğe girecektir.
(4) Bu maddedeki "...son fıkrasındaki Geçici 1 inci maddeye
yapılan atıf hükmü hariç..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18 K.1992/20 sayılı Kararı ile iptal edilmiş
olupsözkonusu Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı 27/1/1993
tarihinden başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmiştir.


Geçici Madde 5 - 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25
inci maddesinin (g) bendi gereğince Türk vatandaşlığı
kaybettirilenlerin bu Kanunun geçici maddeler hükümlerinden
istifade edebilmeleri için bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren iki yıl içinde yurda girişlerinde herhangi
bir şart aranmaz ve hudut kapılarından girişleri
engellenemez.

Geçici Madde 6 - Özel infaz kurumu binaları inşa
edilinceye kadar terör suçundan tutuklu veya hükümlü olanlar
diğer infaz kurumlarında muhafaza edilir.

Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 17 nci maddesi hükmü bu
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu Kanun kapsamına giren
suçları işleyenler hakkında uygulanır.

Geçici Madde 8 - Bu Kanunun 21 inci maddesi 1/1/1968
tarihinden itibaren bu madde şümulüne girenleri de kapsayacak
şekilde yayımı tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak
uygulanır.

Geçici Madde 9 - (İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve
E.:1991/18 K.:1992/20 sayılı Kararı ile.)(1)


Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 23 - a) 2 sayılı Hıyaneti Vataniye Kanunu

b) 6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetlerinin
Korunması Hakkında Kanun
c) 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 140 141 142 ve 163
üncü maddeleri
d) 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5 inci maddesinin 7 ve
8 numaralı bentleri ile 6 ncı maddesinin 2 numaralı bendi

e) 2932 sayılı "Türkçeden Başka Dillerle Yapılacak
Yayınlar Hakkında Kanun"

Yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük

Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER:

1) 27/10/1995 tarih ve 4126 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:

Geçici Madde 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci
maddesi uyarınca mahkum edilenlerin dosyaları bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde hükmü veren
mahkemece ele alınarak bu Kanunun 1 inci maddesiyle 3713
sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişiklik sebebiyle
mahkumiyet sürelerinin yeniden belirlenmesine ve 13.7.1965
tarihli ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinden
yararlanma durumları hakkında gerekli karar verilir.


(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Terörle Mücadele Kanunu Nedir?

Terörle Mücadele Kanunu Nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: terörle mücadele nedir, terör suçları nelerdir, terörle mücadele ne demek, terörle mücadele kanunu nedir, terörle mücadele kanunu 8 madde, terörle mücadele ile ilgili bilgi, terörizmle mücadele nedir, terörle mücadelede nedir, terörler mücadele nedir, terorle mucadele nedir, terörün maddeleri nelerdir, http wwwbakimliyizcom kadin ve hukuk 72320 terorle mucadele kanunu nedirhtml, terörle mücadele kanunu ne ise yarıyor, terör suçları nedir, terör suçu nedır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
isim değişikliği kanunu Jülyet Kadın ve Hukuk 9 11-09-2014 12:40
Adli Sicil Kanunu Nedir? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 07:13
Soyadı Kanunu Nedir?(21 Haziran 1934) elif Tarih 0 09-02-2011 03:04
TÜrk Ceza Kanunu CooLKadin Kadın ve Hukuk 9 30-04-2008 06:40
TÜrk MedenÎ Kanunu CooLKadin Kadın ve Hukuk 0 30-04-2008 06:06

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats