bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 27-02-2011, 10:15   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Personel İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Personel İzinleri Nasıl Ayarlanır?

T.C. ADALET BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü
Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.01/010.06.02/2

Konu : Yıllık mazeret hastalık vedoğum izinleri


GENELGE
No: 76
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'na tâbi hâkim ve savcılar ile ataması Bakanlıkça yapılan diğer personelin yıllık ve mazeret izinleri ile sağlık raporları konusunda tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması bakımından izin mazeret izni ve raporların verilmesi ile kullanılmasına dair esaslar aşağıda gösterilmiştir.


(1)YILLIK İZİN:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 56 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara Adalet Bakanlığınca uygun görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verileceğini birbirini izleyen son iki yılın izni bir arada verilebileceği gibi yıllık izinlerin bölümlere ayrılarak da verilebileceğini daha önceki yıllara ait izin haklarının da düşeceğini düzenlemiştir.


Bu itibarla;
1) Yıllık izin taleplerinin iznin kullanılmak istendiği tarih açıkça gösterilmek suretiyle ve bu tarihten en az 15 gün önce;
a) Adlî yargıda görevli Cumhuriyet savcıları için ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarınca hâkimler için adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlarınca
b) İdarî yargıda görevli hâkimler için bölge idare mahkemesi başkanlarınca
İş ve kadro durumuna göre ilgililerin izne ayrılmasında sakınca olup olmadığı konusunda görüş bildirilerek gönderilmesi
2) Bakanlıkça verilen iznin mahalline ulaşma tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kullanılması bu süre içerisinde kullanılmayan izinler için yeniden izin talep edilmesi
3) Yıllık izinlerin en çok üç defada kullanılması
4) İzni Bakanlıkça özel bir şarta bağlanan ilgililerin bu şart gerçekleşmeden ve ilgisine göre Cumhuriyet başsavcısı veya komisyon başkanına bilgi vermeden görevden ayrılmaması
Cumhuriyet başsavcısı veya komisyon başkanının konuyu takip etmesi ve kadro sıkıntısı olabilecek durumlarda ilgilileri izne ayırmaması
5) Maliye Bakanlığı 140 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin 6 ncı maddesi gereğince yılı içinde kullanılmayan izinlerin izleyen yılın 31 Aralık gününe kadar kullanılıp göreve başlanması gerektiğinin ve bir sonraki yıla devredilemeyeceğinin bilinmesi
6) Yıllık izin kullanılmakta iken hastalık nedeniyle rapor alan ilgililerin hastalık izninin bitiş tarihi yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe sarkması halinde yıllık iznin geri kalan kısmını kullanmaksızın hastalık izninin bitimini müteakip göreve başlaması gerektiği
(Örnek 1: 20 gün yıllık izin alan ilgili izninin üçüncü gününden itibaren 15 gün usulüne uygun hastalık izni (rapor) almışsa 3 gün yıllık izin + 15 gün hastalık izni + 17 gün kalan yıllık izin süresi = 35 gün yasal izin kullanmış olacaktır.
Örnek 2: 15 gün izinli iken iznin 10 uncu gününden itibaren 20 gün usulüne uygun rapor alan ilgili 10 gün yıllık izin + 20 gün rapor = 30 gün yasal izin kullanmış olacaktır. Burada sağlık izni yıllık izni keserek işlemektedir. Sağlık izni sonunda ilgilinin görevine dönmesi zorunludur.)
7) İzinlerini yurt dışında geçirecek olanların ayrı bir onaya ihtiyacı olmayıp Bakanlığa bilgi vermelerinin yeterli olduğu


(2) MAZERET İZNİ:
I- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 56 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası acil ve zorunlu hallerde ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları veya adalet komisyonu başkanlarının üç güne kadar mazeret izni verebileceklerini bu şekilde verilen izinlerin Adalet Bakanlığına bildirilmesi gerektiğini 4 üncü fıkrası da hâkim ve savcıların; mazeret hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunundaki hükümlerin uygulanacağını düzenlemiştir.
Bu itibarla;
1) 2802 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104 üncü maddesinin (Ç) fıkrasına göre acil ve zorunlu hallerde bir yılda toplam 10 günü geçmemek üzere;
a) İl Cumhuriyet başsavcıları ile il adalet komisyonu ve bölge idare mahkemesi başkanlarına Bakanlık Müsteşarı
b) İlçe ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları ve adalet komisyonu başkanlarına Personel Genel Müdürü tarafından
c) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilgilisine göre komisyon başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı üç güne kadar mazeret izni verilebileceği
d) (a) ve (b) bentlerinde gösterilen görevlilerin mazeret izin taleplerini acil hallerde telefonla diğer hallerde ise faksla ilgisine göre Müsteşarlığa veya Personel Genel Müdürlüğüne bildirmesi
Hafta sonu ve resmi tatil günlerini görev mahalli dışında geçirebilmek için hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Cumhuriyet başsavcısı veya komisyon başkanından Cumhuriyet başsavcısı ve komisyon başkanının ise yukarıdaki usule göre Bakanlıktan izin almaları gerektiği
2) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının üç günden fazla süreli mazeret izinlerinin Personel Genel Müdürlüğünden talep edilmesi
3) 657 Sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen doğum evlenme ve ölüm hallerindeki yasal mazeret izinlerinin kullanılması konusunda Bakanlık onayının beklenmeyip mazeretin ortaya çıkması ile iznin kullanılmaya başlanılması ve en geç 10 gün içerisinde iznin kullanılması
II- Hâkim ve savcılar ile 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamındaki personel dışında ataması Bakanlık tarafından yapılıp adlî ve idarî yargı teşkilatında görev yapan personelimizin mazeret izinlerinin;
1) Hâkim ve savcı adaylarına; Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde yaptıkları staj esnasında Eğitim Merkezi Müdürü Danıştay ve Yargıtay'da yaptıkları staj esnasında ilgili merci diğer yerlerdeki staj süresince ise adalet komisyonu başkanı
2) Mahkemelerde görev yapan sosyal çalışmacı pedagog ve psikologlara mahkeme başkanı
3) Adlî Tıp Kurumunda görev yapan personel için; merkezde çalışanlar ile grup başkanı ve müstakil şube müdürlerine kurum başkanı grup başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde görev yapanlara grup başkanları müstakil şube müdürlüklerinde çalışanlara şube müdürleri
4) İcra müdür ve yardımcılarına; ilgili icra mahkemesi hâkimleri
5) Adalet meslek liselerinde görev yapan personele; okul müdürleri
6) Bölge idare mahkemelerinde görev yapan daire tabiplerine; bölge idare mahkemesi başkanı
7) Yukarıda sayılan görevliler dışında kalan ve Bakanlıkça ataması yapılan tüm personele; sıralı sicil amirlerinin uygun görmesi şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcıları
tarafından verilmesi
III- Mazeret izinleri ancak acil ve zorunlu hallerde istenebileceğinden mazeret izinlerinin ilgili kanunda belirtilen esaslara uygun olarak ve gerektiğinde belgelendirilerek talep edilmesi;


(3) DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI MAZERET İZNİ VE SÜT İZNİ:


2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 56 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası hâkim ve savcıların; mazeret hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunundaki hükümlerin uygulanacağını düzenlemiştir.


Devlet memurlarına doğum sebebiyle verilen mazeret izni ve aylıksız izne ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendinde: "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır." hükmüne


Aynı Kanunun 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile de "Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir." hükmüneyer verilmiştir.


Bu itibarla;


1) Normal doğumun 40 ıncı haftada olduğu düşünüldüğünde ilgilinin doğum öncesi iznine ancak 32 nci (çoğul gebelik halinde 30 uncu) haftada ayrılabileceği bu sürelerden önce erken doğum olması halinde Kanun gereğince doğum öncesi izninden yararlanılamayacağı


2) İlgilinin hamileliğin 32 nci haftasında (çoğul gebelik halinde 30 uncu haftasında) mutlaka doktor raporu alması gerektiği sağlık durumunun uygun olması halinde tabibin onayı ile doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabileceği bu durumda çalıştığı sürelerin doğum sonrası iznine ekleneceği tabibin doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına onay vermemesi halinde hamileliğin 32 nci haftasında (çoğul gebelik halinde 30 uncu haftasında) zorunlu olarak doğum öncesi izne ayrılması gerektiği ilgilinin tabibin onayı olmadan doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışması halinde ise bu sürelerin doğum sonrası iznine eklenmeyeceği


3) Doktor raporuyla çalışabileceği belirtilen süre içerisinde yıllık izin veya mazeret izni kullanılması durumunda izinli geçirilen sürelerin doğum sonrası mazeret iznine ekleneceği ancak; anılan süre içerisinde rapor alınmak suretiyle geçirilen sürelerin doğum sonrası mazeret iznine eklenemeyeceği


(4) HASTALIK İZNİ:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 56 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasına göre hâkim ve savcıların mazeret hastalık ve aylıksız izinleri hakkında Devlet Memurları Kanunundaki hükümlerin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.


Memurların hastalanmaları halinde verilecek izinlere ilişkin hükümler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Hastalık İzni" başlığını taşıyan 105 inci maddesinde; "Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
a) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar
b) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar
c) Kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar izin verilir.


Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.


İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tesbit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.


Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar iyileşinceye kadar izinli sayılırlar." hükümleri yer almıştır.


Yine 657 sayılı Kanunun 107 nci maddesi uyarınca yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet memurunun hastalanması halinde rapor "Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği"ndeki esaslar dairesinde memuru muayene ve tedavi eden tabipler veya sağlık kurulları tarafından verilir.
Geçici görev bilgi görgü artırmak veya staj yapmak amacıyla yurt dışında bulunan memurlardan hastalananlarla yıllık izinlerini yurt dışında geçirirken hastalanan memurlar hakkında da yurt dışı için öngörülen usuller uygulanır.


Hâkim ve savcılar ile ataması Bakanlıkça yapılan diğer personelin sağlık raporlarının alınması ve bunların uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;


1) Hasta sevk işlemlerinin 6/2/1981 tarihli ve 17243 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik ile 6/3/1999 tarihli ve 23631 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı'nın 5 nolu Bütçe Uygulama Talimatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde sevk zincirine riayet edilerek yapılması
2) Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Resmî Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tek hekim tarafından 20 güne kadar rapor verilebileceği hususunun gözetilmesi ve bu süreyi aşan raporların mutlaka sağlık kurullarından alınması


(Örnek: Tek hekim tarafından gerekli görülmesi halinde önce 5 gün hemen akabinde 10 gün ve tekrar 5 gün daha hastalık izni verilebilir ve bu raporların sağlık kurullarınca onaylanması gerekli değildir. Tek hekim tarafından verilen 20 günlük raporu kısım kısım veya bütün olarak kullandığı halde aynı hastalığının devam etmesi veya başka bir hastalığa tutulmuş olması nedeniyle görevine başlayamaması halinde hasta memurun muayene ve tedavisi resmi yataklı tedavi kurumlarında yapılarak raporun bu kurumların sağlık kurullarınca düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde tek hekim tarafından verilen raporlar geçersiz sayılacaktır.)


3) Anılan Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimin değişik tarihlerde düzenlediği hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya il sağlık müdürlüğünün belirleyeceği resmî sağlık kurullarınca onaylanması
(Örnek 1: 5/2/2004 tarihinde 15 gün 5/4/2004 tarihinde 20 gün 5/6/2004 tarihinde ise 5 gün rapor alan bir memurun almış olduğu bu raporları her hangi bir mercie onaylatmasına gerek yoktur. Çünkü bir yıl içinde memura tek hekim aralıklı olarak (her bir raporun 20 günden fazla olmaması kaydıyla) en çok 40 güne kadar herhangi bir merci tarafından onaylanmaya gerek kalmadan sağlık izni verebilir.


Örnek 2: Tek hekimden 5/2/2004 tarihinde 20 gün 5/4/2004 tarihinde 20 gün rapor alan memur 5/6/2004 tarihinden itibaren tek hekimden 10 gün daha rapor alırsa; bu 10 günlük raporun geçerli olabilmesi için (önceki rapor süreleri 40 günü doldurduğundan) sağlık kurullarınca onaylanması gerekir. Aksi halde alınan rapor geçersiz sayılır.)


4) Anılan Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyeceği usulüne uygun olmayan raporlara dayanılarak görevinden ayrılan ve görevlerine başlamayanların izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılacakları ve buna göre haklarında işlem yapılacağı


5) Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre memurların hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbî zorunluluk üzerine veya ilgili amirin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebileceği


6) Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmesinin geçici görevi veren makamın onayına bağlı olduğu


7) Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurların hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirerek görevlerine başlamaları gerektiği


8) Hastalık izinlerinin yukarıda açıklanan esaslara uyulmadan bulunduğu yer dışında geçirilmesi sırasında alınacak ikinci raporların geçerliliği bulunmadığı bu şekilde usulüne uygun olarak alınmayan raporlara dayanılarak devamsızlık gösteren ilgililerin izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılacakları ve haklarında işlem yapılacağı


9) Yurt dışında alınan raporlarda raporun o ülkenin mevzuatına uygun olduğunun misyon şeflerince onaylanması ve bu rapor ile onaylı bir tercümesinin de Bakanlığımıza gönderilmesi


10) Hastaneye her türlü sevk veya refakatli sevk ile raporlu olarak görevden ayrılış ve başlayışlarda görevden ayrılış yazısı ile birlikte sevk evrakı ve raporunun; sevk sonunda veya rapor bitiminde göreve başlama yazısı ile birlikte tetkik ve tedavi görüldüğüne dair sevk evrakı ve raporun onaylı bir örneğinin mutlaka Bakanlığa ivedilikle gönderilmesi


(5) AYLIKSIZ İZİN:
1) Aylıksız izin onayı alınıp ilgililere tebliğ edilmedikçe ilgililerin görevlerinden ayrılmaması


2) Muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle görevden ayrılanların durumu bildirilirken askere sevk belgesi ve dilekçelerinin mutlaka Bakanlığa gönderilmesi ve kısa ya da uzun dönem askerlik hizmetinden hangisine tabi olduklarının açıklanması


3) Askerlik dönüşü göreve başlama onayı alınabilmesi için ilgililerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesi ile Bakanlığa müracaat etmeleri gerektiğinden göreve başlama ile ilgili onay alınıp başlama yazısı ilgililere tebliğ edilmeden hiçbir surette göreve başlatılmaması


Her türlü izin-rapor ayrılış ve başlayış tarihlerinin derhal ayrılış ve başlayış tarihlerinin hafta sonu veya resmî tatil günlerine rastlaması halinde (izin veya rapor bitimini takip eden günde göreve başlanması) takip eden ilk mesai gününde faksla bildirilmesi yazı aslının da posta yoluyla gönderilmesi


Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 18-11-2012, 10:14   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Raporluyken yurtdışına çıkılabilir mi?


 

Alt 06-12-2013, 01:46   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Sağlık raporu alan işçi il dışına çıkabilir mi?


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Personel İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Personel İzinleri Nasıl Ayarlanır? konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: rapor alan memur il dışına çıkabilir mi, raporlu iken yurtdışına çıkmak, memur raporluyken şehir dışına çıkabilir mi, raporlu iken yurtdışına çıkılır mı, personel izinleri, raporluyken şehir dışına çıkmak, devlet memuru raporlu iken il dışına çıkabilir mi, raporlu memur yurtdışına çıkabilir mi, yurt dışına izinsiz çıkan memur, raporluyken il dışına çıkmak, raporluyken yurt dışına çıkmak, raporlu iken il dışına çıkmak, raporluyken yurt dışına çıkılır mı, raporlu işçi şehir dışına çıkabilir mi, raporlu memur il dışına çıkabilir mi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Boşanmada Tazminat ve Nafaka Nasıl Ayarlanır? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 07:50
AB Genel Sekreterliği geçici görevli personel alacak Bkmlyz İş ve Kariyer 0 09-05-2009 08:11
AB Genel Sekreterliği personel alımı Bkmlyz İş ve Kariyer 0 06-05-2009 12:35
Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Bkmlyz İş ve Kariyer 0 10-04-2009 09:20
Sözleşmeli personel başvuruları başlıyor Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 12-05-2008 12:00

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:29 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats