bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-03-2011, 04:20   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu


TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU


Kanun No :
5200

Kabul Tarihi :
29/06/2004

Resmi Gazete Tarihi:
06/07/2004

Resmi Gazete Sayısı:
25514

AMAÇ VE KAPSAM


Madde 1 - Bu Kanunun amacı; üretimi talebe göre planlamak
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ürün kalitesini iyileştirmek Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.
Bu Kanun; tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu işleyişi Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu yönetimi Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
görevleri ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.
TANIMLAR


Madde 2 - Bu Kanunda geçen;


a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

b) Tarım üreticisi: Her türlü bitkisel ve hayvansal ürünler ile avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su ürünleri üretimini yaparak
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu bunları pazara sunan gerçek ve tüzel kişileri Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

c) Birlik: Tarım üreticilerinin
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ürün veya ürün grubu bazında ve gönüllülük esasına dayalı olarak kurdukları Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birliklerini Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

d) Birlik tüzüğü: Üreticiler tarafından kurulan birliklerin ve üst örgütlerinin kuruluş
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu çalışma usul ve esaslarını içeren hukuki düzenlemeyi Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu İfade eder.


ÜRÜN VEYA ÜRÜN GRUBU


Madde 3 - Tarımsal üretici birlikleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu her türlü bitkisel Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hayvansal ürünler ile su ürünleri konusunda kurulabilir. Hangi ürün veya ürün grubu için birlik kurulacağı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tarım sektöründeki ihtiyaçlar ve öncelikler ışığında Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULUŞU VE TESCİLİ


Madde 4 - Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu en az onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu asgari ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgari düzeyin altında olmaması gerekir.

Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tarım üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır.

Birlik
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır.

Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir.

Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu bunların giderilmesi Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tescili yapılmayarak Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır.

BİRLİĞİN GÖREVLERİ


Madde 5 - Birlikler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu bu Kanunun amacına uygun olarak aşağıdaki görevleri yapar:

a) Üyelerinin ürettikleri ürünlerle ilgili piyasa araştırmaları yapmak ve yaptırmak.


b) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmak
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ürünlerin pazara arzını düzenlemek.

c) Üyelerine üretim teknikleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu hasat Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu depolama Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu paketleme konularında teknik destek sağlamak.

d) Üyelerine girdi temininde yönlendirici yardımlarda bulunmak.


e) İç pazara ve ihracata uygun çeşitlerin üretilmesini sağlamak.


f) Eğitim ve yayım hizmeti vermek
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu danışman hizmeti sağlamak.

g) Ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve ürün standartlarını uygulamak.


h) Çiftlik düzeyinde yapılan tarımsal uygulamaları izlemek
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kayıtlarını tutmak ve belge düzenlemek.

ı) Paket ve ambalajlarla ilgili standartların uygulanmasını sağlamak.


i) Çevreyle uyumlu üretim tekniklerini yaygınlaştırmak.


j) Üyeleri adına ürün depolanmasına
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu gerektiğinde bu amaçla depo kiralanmasına yardımcı olmak.

k) Ürünlerin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunmak.


l) Ürünlerle ilgili her türlü kaydı tutmak.


m) Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul ettiği uluslararası ürün veya ürüne özgü ortak piyasa düzenlemelerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.


n) Sözleşmeli üretim kapsamında
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

BİRLİĞİN ORGANLARI


Madde 6 - Birliğin organları; genel kurul
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

GENEL KURUL
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7 - Genel kurul
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu birlik üyelerinden oluşur.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:


a) Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek.


b) Çalışma raporlarını incelemek.


c) Yönetim kurulu ile denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesine karar vermek.


d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.


e) Yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma programını görüşerek onaylamak.


f) Personel işlemleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu taşınır ve taşınmaz mal alım veya satımı ile üyelik aidatlarının belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

g) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere kesilecek hizmet payını tespit etmek.


h) Merkez birliğine temsilci seçmek.


ı) Üyelikten çıkarılmayı onaylamak.


i) Diğer karar ve tedbirleri almak.


Genel kurul
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ikinci toplantı çoğunluk şartı aranmadan yapılır. Genel kurul Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu denetim kurulunun veya yönetim kurulunun kararı yahut genel kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

YÖNETİM KURULU; GÖREV
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 8 - Yönetim kurulu
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu genel kurulun dört yıl için kendi üyeleri arasından seçtiği en az beş Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üye kabul etmek.


b) Genel kurul gündemini tespit etmek
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.

c) Birlik muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kesin hesap ve aktarma tekliflerini Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu aylık mizan ve bunlara ait raporları sunmak.

d) Birlik personelinin atamasını yapmak ve görevine son vermek.


e) Birliğe hizmet satın almak.


f) Genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde birliğin taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımını yapmak
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu birliğin mallarını yönetmek ve korumak.

g) Birliğin faaliyet alanı içerisindeki ürün veya ürün grubu ile ilgili piyasa fiyatlarını takip etmek
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu pazar araştırması yapmak ve yaptırmak.

h) Ürün veya ürün grubunun kalitesini yükseltmek için gerekli kişi
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak.
ı) Birlik üyelerini bilgilendirici toplantılar yapmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

i) Birliği yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.


j) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.


k) Sözleşmeli üretim kapsamında
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üyeleri adına örnek tip sözleşmeler düzenlemek ve bununla ilgili faaliyetleri koordine etmek.

l) Genel kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Yönetim kurulu üyeleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu birlik faaliyetlerine ilişkin icraatlarından on yıl süre ile sorumludurlar.

DENETİM KURULU
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9 - Denetim kurulu
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu genel kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:


a) Birlik bilanço ve defterlerini incelemek.


b) Yönetim kurulunun faaliyetleri ile ilgili yapılan denetim raporunu genel kurulun onayına sunmak.


c) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.


ÜYELİK ŞARTLARI
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu AİDAT VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 10 - Birliğe üye olmak isteyen tarım üreticilerinde aşağıdaki genel şartlar aranır:


a) Üye olacağı birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak.


b) Çiftçi belgesi sahibi olmak.


c) Gerçek kişiler bakımından
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu onsekiz yaşını doldurmuş olmak.

Üyelik için gerekli özel şartlar birlik tüzüğünde belirlenir.


Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir.


Yönetim kurulu
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder. Üyelik Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır.

Birlik üyeleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu yarısından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı ve yıllık aidat miktarları Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından belirlenir.

Üyelikten çıkarılmayı gerektiren haller
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu birlik tüzüğünde belirlenir.

BİRLİĞİN GELİRLERİ


Madde 11 - Birliğin gelirleri şunlardır:


a) Üyelik aidatları.


b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.


c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu fon ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.


e) Reklam
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.


g) Diğer gelirler.


Birlikler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üyelerine gelirlerinden pay dağıtamazlar.

BİRLİĞİN GİDERLERİ


Madde 12 - Birliğin giderleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

MERKEZ BİRLİKLERİ


Madde 13 - Birlikler ürün veya ürün grubu bazında ulusal düzeyde merkez birliği şeklinde örgütlenebilir.


Merkez birliği
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu aynı ürün veya ürün grubunda faaliyet gösteren en az yedi tarımsal üretici birliğinden oluşur. Aynı ürün veya ürün gurubu için birden fazla merkez birliği kurulamaz.

Merkez birliklerinin kuruluşu
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu tarımsal üretici birliklerinin kuruluşundaki esaslara tabidir.

Merkez birliğinin genel kurulu
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu üye birliklerinin genel kurullarınca seçilecek birer temsilciden oluşur.

Merkez birliklerinin yönetim ve denetim kurullarının üye sayısı
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu görevleri ve sorumlulukları tüzüklerinde belirlenir.

MERKEZ BİRLİKLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 14 - Merkez birliklerinin görev ve yetkileri şunlardır:


a) Faaliyet gösterdikleri ürün veya ürün grubuyla ilgili olarak ulusal düzeydeki üretim planlarına ve ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmek.


b) Üyelerinin faaliyetlerini desteklemek
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu izlemek ve değerlendirmek.

c) Üyelerini
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.

d) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin ürün bazında yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek.


MERKEZ BİRLİKLERİNİN GELİR VE GİDERLERİ


Madde 15 - Merkez birlikleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu genel kurul tarafından belirlenen oranlarda Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
üyesi olan birliklerin üyelik aidatı gelirlerinden pay alır. Bu miktar birliklerin üyelik aidatı gelirlerinin yüzde onundan fazla olamaz.
Merkez birliklerinin giderleri Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütülen faaliyetler ile üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde yapılacak giderleri kapsar.

BAKANLIĞIN GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 16 - Bakanlığın birliklerle ilgili görev ve yetkileri şunlardır:


a) Birliklerin ve merkez birliklerin kuruluşu ile ilgili işlemleri yapmak.


b) Birlikleri ve merkez birliklerini uluslararası anlaşmalar
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ulusal plan ve programlar çerçevesinde bilgilendirmek ve yönlendirmek.

c) Birliklerin ve merkez birliklerinin çalışmalarını teknik yönden desteklemek ve merkez birliklerini teknik yönden denetlemek.


CEZA HÜKÜMLERİ


Madde 17 - Birlikler ve üst örgütlerinin paraları ile para hükmündeki evrak
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

DENETİM


Madde 18 - Birliklerin ve merkez birliklerin mali denetimleri
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu genel kurul toplantısı öncesi yeminli mali müşavirlere veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılır. Denetimin sonuçları genel kurul öncesi üyelere dağıtılır.

Denetim kuruluşlarının tespiti ile denetim usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


MUAFİYET


Madde 19 - Birliğe ait her türlü taşınır ve taşınmaz mallar
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu bunların alım Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu inşa ve kullanımları ile birlikçe yürütülen hizmet ve faaliyetler damga vergisi hariç her türlü vergi Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu resim Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu harç ve katkı payından muaftır.
satım
UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER


Madde 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu genel hükümler ile 06/10/1983 tarihli ve 2908 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

MEVCUT TARIMSAL ÖRGÜTLERİN UYUMU


Madde 21 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulu bulunan tarımsal örgütler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uyulması kaydı ile bu Kanun kapsamında faaliyet gösterebilirler.

YÖNETMELİKLER


Madde 22 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler
Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulur.

YÜRÜRLÜK


Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


YÜRÜTME


Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu

Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: üretici meslekler nelerdir, birliklerin hukuki statüsü, üretici meslekler, üreten meslekler nelerdir, birliklerde üyelik aidatlarının muhasebeleştirilmesi, tarihte kanun,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
T.C. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Nedir? - T.C. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 28-02-2011 05:07
İstiklal Madalyası Kanunu Nedir? - İstiklal Madalyası Kanunu Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 28-02-2011 05:05
Tarımsal Sulama Yöntemi Bölümü Nedir? - Tarımsal Sulama Yöntemi Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:54
Tarımsal Laboratuvar Bölümü Nedir? - Tarımsal Laboratuvar Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:53
Tarımsal Kooperatifçilik Bölümü Nedir? - Tarımsal Kooperatifçilik Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:53 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.