bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-03-2011, 05:40   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler

ALTINCI KISIM
İlgili Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
MADDE 25.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 2 ncimaddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır. Ancak bunlar istekleri halinde malûllük yaşlılık ve ölüm sigorta kolları bakımından bu Kanunun85 inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Bu şekilde çalıştırılanların işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu işveren vekilleri ceza infaz kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür ve amirleridir.
MADDE 26.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 incimaddesinin birinci fıkrasında yer alan "işçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten önce" ibaresi" en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte" şeklinde değiştirilmiş veaynı maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
İş yerinin miras yolu ile intikali halinde yeni işveren iş yeri bildirgesini ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde doğrudan Kuruma vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.
MADDE 27.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Meslek hastalığının tespiti
Madde 18.- Meslek hastalığı halinde bu Kanunda yazılı yardımlardan yararlanmak için sigortalının çalıştığı işte veya iş yerinde meslek hastalığına tutulduğunun ilgili Sosyal Sigortalar Kurumumeslek hastalıkları hastanesince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbibelgelerle tespit edilmesi gereklidir.
Meslek hastalığı; sigortalı olarak çalıştığı ve böyle bir hastalığa sebep olacak işten veya iş yerinden ayrıldıktan sonra meydana çıkmış isesigortalının bu Kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmesi için; eski işinden veya iş yerinden fiilen ayrılması ile hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için; yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması gerekir.
Ancak meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin iş yeri incelemesi ile kanıtlandığı hallerde yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalık Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.
MADDE 28.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 26 ncı maddesininbirinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.
MADDE 29.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sigortalıların bu maddenin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.
MADDE 30.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi analık halinde yukarıdaki Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler (B) Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler ve (E) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar.
MADDE 31.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 üncü madde gereğince sözleşme ya da protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına imkân görülmeyen yer ve hallerde gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre artırılır.
MADDE 32.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.
MADDE 33.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kimlerin malûl sayılacağı
Madde 53.- A) 1- a) Kurum hastanelerince düzenlenecek usulüne uygun sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği
b) 34 üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda Kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3'ünü yitirdiği
c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucumeslekte kazanma gücünün en az % 60'ını yitirdiği
Kurumca tespit edilen sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.
2- Meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü azalma oranının tespiti Kurumun meslek hastalıkları hastanelerince yapılır.
B ) Bu Kanun kapsamında ilk defa çalışmaya başladıkları tarihte mevcut hastalık veya arızası bulunanlar bu hastalık veya arızasının malûl sayılmayı gerektirecek düzeyde olmadığını Kurum veya Kurum dışındakihastanelerden işe girmeden önce alınmış usulüne uygun sağlık raporu ve dayanağı tıbbi belgelerle kanıtlamakla yükümlüdürler. Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık ve arızalarının bulunduğu önceden veya sonradan tespit edilen sigortalılar bu hastalık veya arızaları nedeni ile malûllük sigortası yardımlarından yararlanamazlar.
Bu gibi sigortalılara malûllük sigortasından evvelce ödenmiş bulunan aylıklar geri alınır.
C ) Bu maddenin uygulama hükümleri çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.
MADDE 34.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler bendinin (a) ve (b) alt bentleriile Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişikliklerbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
b) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca I. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onsekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılık aylığı alanlar Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabilir.
F) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların er olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.
Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 incimaddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malûllük yaşlılık ve ölüm sigortaları primi tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.
Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılan gün sayısı kadar geriye ***ürülür.
Aylık bağlanmasına askerlik grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.
MADDE 35.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 üncü maddesinin VII. numaralı bendi ile 68 inci maddesinin VII. numaralı bendindeki "çalışmaya" kelimesinden sonra gelmek üzere "buralardan gelir veya aylık almaya" ibaresi eklenmiş 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 71 inci maddesinin IV. numaralı bendindeki "geçimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibareleri ile 69 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen" ibaresi " sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmayan veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere buralardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almayan" şeklinde değiştirilmiş 68 inci maddenin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler numaralı bendinin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler alt bendinin (a) fıkrasında ve 71 inci maddesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler numaralı bendinin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler alt bendinde yer alan “erkek” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
MADDE 36.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Şu kadar ki ölüm doğum ve evlenme yardımları yolluklar kıdem ihbar ve kasa tazminatları aynî yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek çocuk ve aile zamları sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur.
Her sigortalının prim hesabına esas tutulacak aylık kazanç toplamının bin liraya kadar olan lira kesri nazara alınmaz.
MADDE 37.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
İşveren bir ay içinde çalıştırdığı sigortalının sigorta primleri ve destek primi hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile bu primleri gösteren ve örneği yönetmelikle belirlenen asıl veya ek belgeleri ait olduğu ayı veya dönemi takip eden ayın sonuna kadar Kuruma vermekle ve Kurumca istenilmesi halinde iş yeri kayıtlarını ibraz etmekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İşverenin sigortalıyı 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin bu fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait iş yerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur
Fiilen veya iş yeri kayıtlarından tespit edilecek her türlü bilgiden ya da kamu kuruluşları tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı tespit edilen sigortalılara ait olup bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir.
Bu Kanunun 83 üncü maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır. Usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde iş yeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabilir.
Sigorta müfettişi tarafından Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutarı üzerinden Kurumca re'sen tahakkuk ettirilen sigorta primleri bu Kanunun 80 inci maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunur. İşveren tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma itiraz edebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazın reddi halinde işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvurulması prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz.
Sigorta müfettişince Kuruma asgari işçilik tutarı bildirilmediği tespit edilen işyerleri hakkında ayrıca bu Kanunun 140 ıncı maddesine göre işlem yapılır.
Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) Kurumca yazı ile istenilecek bilgileri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdurlar.
Kuruma yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasına ilişkin yöntem işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespitinde ve Kuruma yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının araştırılmasında dikkate alınacak asgari işçilik oranlarının saptanması ve asgari işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla Kurum bünyesinde; KurumteknikelemanlarındanbeşkişiYönetimKurulundat emsiledilenişçiveişverenkonfederasyonlarınca görevlendirilecek iki teknik eleman olmak üzere toplam yedi kişiden oluşan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulmuştur. Kurum Yönetim Kurulu kararı ile birden çok Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kurulabilir. Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile işçi ve işveren konfederasyonlarınca görevlendirilecek teknik elemanlara komisyona katılan Kurum teknik elemanlarının yararlandığı tutarda ek ödeme yapılmasıyla ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.
MADDE 38.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 80 incimaddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hariç diğer maddeleri uygulanır. Kurum söz konusu Kanunun uygulanmasında Maliye Bakanlığı diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilere verilen yetkileri kullanır. Şu kadar ki; Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihte % 10 oranında artırılır. Bulunan bu tutara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak Türk Lirasıcinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır. Ancak ödemenin yapıldığı ay için gecikme zammı günlük hesaplanır.
MADDE 39.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik85 inci maddesinin (E) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
E- Bu maddenin Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler bendinin (a) alt bendinde belirtilen koşullar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçileri için aranmaz. Bu maddenin (D) bendinin (a) (b) ve (c) alt bentlerine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona eren sigortalının yeniden isteğe bağlı sigortayadevam edebilmesi için tekrar yazılı müracaatta bulunması şarttır.
MADDE 40.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Malûllük yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların malûllük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bu Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak şartıyla kendilerinin belirleyeceği miktarın % 30' udur. Ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmeyen primler için bu tarihten başlanarak 80 inci madde hükmüne göre gecikme zammı uygulanır.
Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yurt dışındaki iş yerlerinde çalışmak üzere giden Türk işçilerine istekleri halinde 85 inci madde hükümleri uygulanır.
MADDE 41.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sigortalı olan ana ve babalarının ölümlerinde her ikisinden de gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan çocuklara ana veya babadan bağlanan gelir ve aylıklardan önce bu Kanunun 92 ncimaddesi dikkate alınarak yüksek olanın tümü eksik olanın da yarısı bağlanır.
MADDE 42.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişen gelir ve aylıkların başlangıcı
Madde 95.- Bu Kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerin durumlarında kendilerine veya başka hak sahiplerine bağlanmış bulunan gelir veya aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse gelir veya aylık miktarları değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ödeme dönemi başından başlanarak yeni duruma göre değiştirilir. Bu Kanunun 25 57 ve 101 inci maddeleri hükümleri saklıdır.
MADDE 43.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Sigortalı veya hak sahibine bu Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir veya aylıklardan ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için yukarıdaki fıkralardaki hükümler uygulanmaz. Aynı anda birden fazla gelir veya aylık hak edilirse yüksek olanı ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınır.
MADDE 44.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 104 üncü maddesine aşağıdaki (D) bendi eklenmiş ve maddenin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre
Bu Kanunun 32 35 37 48 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve onbeş ayın hesabında da nazara alınmaz.
MADDE 45.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi
MADDE 46.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi
Madde 110.- Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.
Suç sayılır bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.
MADDE 47.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 121 inci maddesinin başlığı "Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği yanlış ve yersiz ödemelerin tahsili" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Ancak yanlış ve yersiz ödendiği anlaşılan her türlü gelir aylık ve sigorta yardımları 84 üncü maddenin son fıkrası saklı kalmak kaydıyla ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır.
MADDE 48.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Madde 129. - Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere öncelikle Ankara'daki tıp fakülteleri tarafından seçilecek bir halk sağlığı bir göğüs hastalıkları ve bir psikiyatri profesörü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca görevlendirilecek bir dahiliye uzmanı ile bir nöroşirurji uzmanı Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecekbir kalp damar cerrahisi uzmanı ile bir göğüs hastalıkları uzmanı Sosyal Sigortalar Kurumunca görevlendirilecek malûliyet işlemlerinde deneyimli bir hekim ile bir ortopedi uzmanı en fazla üyeye sahip işveren kuruluşu tarafından seçilecek bir kardiyoloji uzmanı ve en fazla üyeye sahip işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir nöroloji uzmanından teşekkül eden Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Ayrıca Kurula üye sayısı kadar yedek üye seçilir.
Profesörlükte kıdemli olan hekim Kurula başkanlık eder. Bu Kurulda görevlendirilecek olan hekimlerin hizmet süreleri üç yıl olup yeniden görevlendirilebilirler. Bir takvim yılı içerisinde birbirini izleyen beş veya toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayanların görevleri kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren hekimin yerine bir başka hekim yerini aldığı hekimin görev süresini tamamlayacak şekilde aynı usulle görevlendirilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlere katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderleri Kurumca karşılanır. Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kimselerin görüşüne başvurabilir.
Kurul Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığının talebi üzerine Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Yüksek Sağlık Şûrasının görev alanına giren konular hariç olmak kaydıyla mesleki bilgi ve tecrübeye dayalı konularda bilirkişi sıfatıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir.
Kurul mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında bu Kanunun uygulanmasından kaynaklanan görevlerle sınırlı olmak kaydıyla gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirir. Anılan mahkemeler bahse konu dosyalar için Adalet Bakanlığınca belirlenen bilirkişi ücretini Kurul üyelerine iletilmek üzere Kurumun ilgili birimine gönderir.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun görev yetki çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 49.- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 130 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
İşverenin Kuruma emsaline yapılan işin nitelik kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun Kurumca saptanması halinde işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarı yapılan işin niteliği bünyesinde kullanılan teknoloji iş yerinin büyüklüğü benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edilir.
Sigorta müfettişlerince görevleri sırasında saptanan Kurum alacağını doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemler yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir.
Bu maddenin uygulamasında teftiş kontrol ve denetleme yetkisine sahip olanlar tarafından düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar muteberdir.
İşverenler ve sigortalılar ile işle ilgili Kurum personeli görevli sigorta müfettişleri tarafından bilgi vermek üzere çağrıldıkları zaman gelmek gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek görevlerini yapmak için her türlü kolaylığısağlamak ve bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.
Sigorta müfettişlerine bu görevleri yaparken tüm kamu görevlileri gerekli kolaylığı gösterir ve yardımcı olurlar.
Kurum sigorta yoklama memurları vasıtasıyla iş yerlerinin mevcut durumları faal olup olmadığı sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı çalıştırılıyorsa kimlerin hangi sürede ve ücretle çalıştırıldıklarıprime esas kazanç ve prim ödeme gün sayılarıyla diğer bilgileri içeren ilgilibelgelerin işyerlerinde asılı olup olmadığı ile bu hususların tutanağa kaydedilmesi adres mal varlığı ve sağlık yardımlarına müstahaklık ve kendilerine verilecek benzeri görevlerde inceleme araştırma tespit ve yoklama yaptırabilir.
İhaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine Kuruma prim borçlarının bulunmadığını gösteren ilişiksizlik belgesininverilmesinde 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göreyetki verilmiş serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirler tarafından iş yeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda Kurumabildirildiğitespitedilen işçilik tutarlarının uygunluğu Kurumun denetimyetkisi saklıkalmakkaydıyla esasalınabilir. Şukadar ki usulve esasları Kurumca belirlenmiş hesaplama yöntemine uygun olarak serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirce düzenlenen rapor ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği anlaşılan iş yeri ve işverenlerinin tespit edilen fark işçiliktutarı üzerinden hesaplanacak prim ve gecikme zammıtutarının buKanunun 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının(c )ve(d)bentleriuyarıncaverilecekidarîparacezalarıil ebirlikteödemelerikaydıyla ilişiksizlik belgesi verilebilir. Kurumca belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket ederekKurum zararına sebebiyet verdiği anlaşılan meslek mensuplarınca düzenlenen raporlar dikkate alınmaz ve bunların dahasonra düzenleyecekleri raporlar hiçbir zaman Kurumca işleme konulmaz. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyen meslekmensupları hakkında Kurumun genel hükümlerine göre takiphakkı saklıdır. Bu fıkranın uygulanmasıyla ilgili esas ve usuller Kurumca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 03-02-2012, 07:11   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Özel Sektörde işçi olarak çalışmaktayım. iş yerinden 15 yıl 3600 gün doldurduğum için istifa ettim. İşveren 150 gün Mesai karşılığı olan izinlerimin olduğunu ve bu izinlerimin kullanılmasını gerektiğini Kullanmazsam bu izinlerimin bana ödenmeyeceğini bildirdi. Ben ise Yurt dışında isteğe bağlı sigortalı olarak tekrar işe başlayacağım.
Bundan dolayı; Eski çalıştığım yerden Ücretli olarak izne ayrılıp Yeni işimde Çalışabilirmiyim. Bunun için yasal olarak bir engel varmıdır. Teşekkürler.
Ahmet ÇELİK


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler

Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sigortadaki değişiklikler, sosyal güvenlik kanunu ile gelen değişiklikler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
1924 Anayasasının Özellikleri ve Yapılan Değişiklikler Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 24 10-04-2016 08:43
İstiklal Madalyası Kanunu Nedir? - İstiklal Madalyası Kanunu Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 28-02-2011 05:05
Atatürk zamanında matematik ile ilgili yapılan değişiklikler ´ λŋтiьioтiף ´ Soru Cevap 0 29-11-2010 05:51
Basın İlan Kurumu işçi alım ilanı Bkmlyz İş ve Kariyer 0 01-05-2009 12:36
Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) - Tüp Bebek İle İlgili Önemli Bilgiler elif Tüp Bebek Bölümü 0 19-09-2008 02:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:22 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats