bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-03-2011, 01:45   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Alacak Teminat Ve Rehinleri

Alacak Teminat Ve Rehinleri

1-GENEL

Ticari hayatın gerektirdiği kredi hacminin karşılanması Alacak Teminat Ve Rehinleri alacaklının alacağının yeterli teminatla donatılabilmesine bağlıdır. Ticari işlerle meşgul olanlar Alacak Teminat Ve Rehinleri ellerindeki çeşitli değerleri karşılık göstermek Alacak Teminat Ve Rehinleri teminat vermek suretiyle ihtiyaç duydukları meblağları ödünç almak isterler. Bu değerler Alacak Teminat Ve Rehinleri taşınmaz mal(gayrimenkul) türünden ise Alacak Teminat Ve Rehinleri rehni tapu siciline kayıt ile tesis olunur. Böylece borçlu Alacak Teminat Ve Rehinleri taşınmaz malı belirli şartlar altında kullanmağa devam edebilir Alacak Teminat Ve Rehinleri o mal ekonomik bakımından kendisine yararlı olarak kalabilir. Taşınır mallarda ise Alacak Teminat Ve Rehinleri malın teminat olarak kullanılması Alacak Teminat Ve Rehinleri rehnedilmesi için genel kural olarak teslim edilmesi gerekir: teslimi meşrut şekilde rehin. Alacaklının ve 3. Kişilerin menfaatlerini korumak gayesiyle konmuş olan bu hüküm Alacak Teminat Ve Rehinleri borçlunun taşınır mallarını teminat olarak göstermekle beraber Alacak Teminat Ve Rehinleri onlardan yararlanmağa devam etmesine Alacak Teminat Ve Rehinleri hatta borcunu ödemek için gerekli üretimi yapmasına engel olur.
Ekonomik alanda duyulan çeşitli ihtiyaçlar Alacak Teminat Ve Rehinleri teslim şartına bazı istisnaların getirilmesine yol açmıştır. Böylece sistemimizde Alacak Teminat Ve Rehinleri hayvan rehni Alacak Teminat Ve Rehinleri maden cevheri rehni Alacak Teminat Ve Rehinleri gemi ipoteği Alacak Teminat Ve Rehinleri bazı zirai krediler karşılığı teminat esnaf ve sanatkarlara sağlanan kredide teminat özelliği (Halk Bankası K. 1970’de yapılan değişiklik) belli başlı istisnalar olarak sayılabilir. Ayrıca Alacak Teminat Ve Rehinleri taşınmaz malın “teferruatı” olan taşınır mallar da Alacak Teminat Ve Rehinleri gayrimenkul rehninin kapsamına girerek bir bakıma istisna teşkil etmektedir.

Sistemimizde buluna bu istisnalar Alacak Teminat Ve Rehinleri belli başlı sistemlerde de aşağı yukarı mevcutturlar. Buna rağmen Alacak Teminat Ve Rehinleri gerek o sistemlerde Alacak Teminat Ve Rehinleri gerek Türkiye’de daha genel olarak teslimsiz rehin müessesesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç Alacak Teminat Ve Rehinleri çeşitli unsurlardan teşekkül eden ve ekonomik değeri haiz bir bütün olan işletmenin mameleki veçhesi (ticaret fonu) nun bir bütün olarak rehnedilmesi Alacak Teminat Ve Rehinleri fakat gene de işletme sahibinin hakimiyetinde kalarak fonksiyonunu devam etmesi şeklinde belirlenmiştir. Fransız sisteminde Alacak Teminat Ve Rehinleri daha yukarıda da belirttiğim gibi önce 1896 Alacak Teminat Ve Rehinleri sonra 1909 tarihli kanunla ticari işletmenin rehni özel olarak düzenlenmiştir. Alman sisteminde ise Alacak Teminat Ve Rehinleri taşınır malların teslim edilmeksizin rehni kabul edilmediğinden Alacak Teminat Ve Rehinleri inançlı devir işlemi ile ihtiyaç karşılamıştır.

Memleketimizde bu konuda çalışmalar Ankara Üniversitesi Özel Hukuk Enstitüsü çevresinde yürütülmüş ve 1965 yılında Doçent Dr. Seza Reisoğlu Alacak Teminat Ve Rehinleri Menkul İpoteği “Teslimsiz Menkul Rehni” isimli bir inceleme yayınlayarak son kısmına gerekçeli bir “Ticari İşletme İpoteği Kanunu Projesi” eklemiştir. Sonradan Alacak Teminat Ve Rehinleri kendisi ile beraber Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Tandoğan Alacak Teminat Ve Rehinleri Turgut Kalpsüz ve Burhan Gürdoğan tarafından gözden geçirilen ve ismindeki “ipotek” terimi “rehin” olarak değiştirilen taslak bir milletvekili tarafından “Ticari İşletme Rehni Kanunu” olarak teklif edilmiş ve Yasama Meclislerince müzakere edilirken Esnaf İşletmeleri de terim bakımından çok kötü bir sistemle ithal edilip Alacak Teminat Ve Rehinleri bazı değişiklikler yapılarak kabul edilmiştir.
Böylece Alacak Teminat Ve Rehinleri sistemimizde 1447 sayılı ve 21.07.1971 tarihli Ticari İşletme Rehni Kanunu ile konu düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun 24 madde ve bir ek maddeden ibarettir. Yayımı tarihinden (28.07.1971) itibaren 6 ay sonra (28.01.1972) yürürlüğe girmiştir. Kanunu 21. Maddesi yürürlüğe girme tarihinden itibaren 6 içinde tescili ve sicil memurluğunca yapılacak diğer işlemleri düzenleyen bir tüzüğün yürürlüğe konmasını gerektirdiğinden Alacak Teminat Ve Rehinleri “Ticari İşletme Rehni Sicili Hakkında Tüzük” kabul edilmiştir. Ayrıca Alacak Teminat Ve Rehinleri bu tüzüğün 19. Maddesinde öngörülmüş olduğu üzere bir de Yönetmelik çıkartılmıştır. Tüzüğün 19. Maddesi uyarınca Alacak Teminat Ve Rehinleri ayrıca ilgili defterlerin de ticaret sicili memurluklarına gönderilmesi gerekmektedir.

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu Alacak Teminat Ve Rehinleri 1990 tarihli Fransız kanunu model alınarak hazırlanmıştır. Ancak Alacak Teminat Ve Rehinleri çeşitli konularda değişik veya daha belirli çözümler getirmesi bakımından Fransız kanunundan ayrılmaktadır.
1447 sayılı Kanun Alacak Teminat Ve Rehinleri belli başlılarına aşağıda temas edeceğim aksaklıklar arz etmektedir. Tüzüğün daha ciddi bir çalışma mahsulü olması temenni edilirdi. Ancak bu kanunla bir ihtiyaca cevap veren yerinde bir tedbir getirilmiştir. Uygulamada çıkacak aksaklıklarla Alacak Teminat Ve Rehinleri şimdiden belli olanlar Kanunda yapılacak değişikliklerle halledilebilir.

Seza Reisoğlu’nun eseri ticari işletme rehni dışında Alacak Teminat Ve Rehinleri Alman ve Fransız sistemlerindeki çeşitli teslimsiz menkul rehni türlerini iyi bir şekilde özetlemekte ve bu konuda çeşitli bibliyografya vermektedir. Taslak hakkında ayrıca Kocayusufpaşaoğlu ve Gürdoğan’ın 3. Türk-İsviçre Hukuk Haftası kitabında Fransızca tebliğleri mevcuttur.


2-TİCARİ İŞLETMENİN REHNİNDE TARAFLAR

A) Rehin veren (rahin) ticari işletmenin maliki bulunan gerçek veya tüzel kişidir. Kanun “ticari işletme” terimini Alacak Teminat Ve Rehinleri sistemimizde bilimsel kavramlara ters düşecek şekilde Alacak Teminat Ve Rehinleri ticari işletme ve esnaf işletmesi için kullanılmıştır. 1. Madde “Ticaret veya esnaf ve sanat sicilinde kayıtlı bir ticari işletme”den bahsederek anlamsız bir şekilde bu kargaşalığa sebep olmuştur. Ayrıca Ek Madde: “bu kanundaki ticari işletme tabiri Alacak Teminat Ve Rehinleri ticari veya sınai işletme ile Esnaf veya Sanatkarın işletmesindeki mesleğini icraya yarayan şeylerdir’ demek suretiyle Alacak Teminat Ve Rehinleri unsurları belirtmek gayesiyle işletmeyi “şeyler” olarak tarif etme garabetine düşmüştür. Bu korkunç bir hatadır. Kaldı ki Alacak Teminat Ve Rehinleri unsurları sanki işletmeden ayrı olarak rehnedilme durumuna sokan bu hüküm esasta da isabetsizdir. Her ne ise Alacak Teminat Ve Rehinleri bütün bu yanlışların arasından rehin veren bakımından şu sonuca varmak gerekiyor: Rehin veren Alacak Teminat Ve Rehinleri ilgili sicile kayıtlı bir ticari işletmenin sınai işletme TK. sisteminde ticari işletmeye dahildir Alacak Teminat Ve Rehinleri ayrıca belirtme gereği yoktur- sahibi bir gerçek veya tüzel kişi ya da bir esnaf işletmesinin sahibi gerçek kişi olabilir.

B)Lehine rehin verilen (mürtehin) ancak

Ba) tüzel kişiliği haiz Alacak Teminat Ve Rehinleri sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri Alacak Teminat Ve Rehinleri

Bb) Kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişiliği haiz müesseseler Alacak Teminat Ve Rehinleri

Bc) kooperatifler Alacak Teminat Ve Rehinleri

Olabilir

Mürtehin bakımından yapılan kısıtlama Alacak Teminat Ve Rehinleri aslında bu imkanı sadece kredi müesseselerine tanımak amacını gütmektir. Tasarının ilk şeklinde sadece kredi kooperatifleri ve tüzel kişiliğe sahip kredi müesseseleri öngörülmüştü. Kapsam sonradan genişletilmiş ve bir yandan kredili satış yapan müesseseler bu kapsam içine sokulurken Alacak Teminat Ve Rehinleri kooperatifler için kredi kooperatifi şartı kaldırılmıştır. Bu son nokta tartışılabilir. Ayrıca Alacak Teminat Ve Rehinleri kredili satış yapan gerçek kişinin sahip olduğu müesseseler de Mecliste eklenmiştir. Tasarının ilk şeklinde gerçek kişilere bu hakkı tanımak tehlikeli bulunmuştu. Kredili satış müesseseleri Alacak Teminat Ve Rehinleri tüzel kişiliğe sahip olsalar Alacak Teminat Ve Rehinleri ancak işletme faaliyetine tahsis edilmiş olan ve rehnin tescili anında mevcut Alacak Teminat Ve Rehinleri makine Alacak Teminat Ve Rehinleri araç Alacak Teminat Ve Rehinleri alet ve motorlu nakil araçları üzerinde Alacak Teminat Ve Rehinleri bunların vadeli satışı için rehin hakkından faydalanabilirler.


3. REHİN MUHTEVASI VE KAPSAMI

Ticari işletmenin bütün unsurları rehnin “tabağı” içine alınmamıştır. 1447 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre ticari işletme rehni ancak : a) ticaret unvanı ve işletme adı Alacak Teminat Ve Rehinleri b) rehnin tescili anında mevcut ve işletme faaliyetine tahsis edilmiş olan makine Alacak Teminat Ve Rehinleri araç Alacak Teminat Ve Rehinleri alet ve motorlu nakil araçları Alacak Teminat Ve Rehinleri c) ihtira beratları Alacak Teminat Ve Rehinleri markalar Alacak Teminat Ve Rehinleri modeller ve resimler ve lisanslar gibi sınai haklar unsurlarını kapsar. Böylece Alacak Teminat Ve Rehinleri TK. m. 11 Alacak Teminat Ve Rehinleri f: 2’de sayılanlardan kiracılık hakkı ve gayrimenkul işletme tesisatını rehnin kapsamı dışında da bırakıldığı görülmektedir. Kiracılık hakkının değerinin; tartışma ***üreceği ve gayrımenkulleri esasen ipotek etmenin mümkün olduğu düşünülmüş görülmektedir. İşletme tesisatı olarak gayrımenkuller başka türlü değerlendirilir Alacak Teminat Ve Rehinleri bu sebeple düzenleme tarzı eksiktir. Kiracılık hakkının değeri de bugün bilimsel olarak tespit edilebilir.
Taraflar Alacak Teminat Ve Rehinleri yukarıda rehnin kapsamında olarak sayılan unsurlardan ticaret unvanı Alacak Teminat Ve Rehinleri işletme adı ve menkul işletme tesisatını rehnin dışında bırakamazlar. Demek ki (c) altında sayılan sınai haklar ancak bu kapsamın dışında kalabilir. Bu (c) bendindeki “gibi” esasen lüzumsuzdur Alacak Teminat Ve Rehinleri zira sayılanlar dışında memleketimizde de kabul edilmiş olan 1883 Paris Sınai Mülkiyet Antlaşmasına göre ticaret unvanı ve işletme adı –ki (a)’da sayılmıştır- ve haksız rekabetten başka bir şey yoktur. Burada başka bir sorun vardır: ticaret unvanı ve işletme adı rehnin dışında bırakılamamaktadır. Ticari işletme rehni kapsamına esnaf işletmeleri de alınmıştır. Oysa Alacak Teminat Ve Rehinleri esnaf ticaret unvanı kullanılmaz Alacak Teminat Ve Rehinleri ancak işletme adı kullanılabilir. Bu aksaklık bir yorumla halledilemezse Alacak Teminat Ve Rehinleri uygulamada esnaf işletmenin rehinden faydalanmalarında imkansızlıkla karşılaşılabilir. Ayrıca Alacak Teminat Ve Rehinleri m. 3 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 2’deki “menkul işletme tesisatı” terimi Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 1 Alacak Teminat Ve Rehinleri b deki sayılanlardan daha geniş görünmektedir. Bu fark da istenilerek yaratılmamıştır ve aksaklıktır.


4- REHNİN KURULMASIa. Rehin Sözleşmesi

Taraflar noter tarafından tanzim edilen bir sözleşme yapmalıdırlar. Kanun noterin “işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresinde” olmasını aramaktadır. Aslında bu hüküm lüzumsuzdur.
Sözleşmeye Alacak Teminat Ve Rehinleri rehne dahil unsurların tam listesi “ayırt edilmelerini kılacak özellikleri ile birlikte” ithal edilmek gerekir (aynı madde).
Sözleşmede tescil harç ve masrafların hangi tarafa ait olacağı da belirtilir

b. Tescil

Rehin hakkı tescil ile doğar. Rehnedilen işletmenin türüne göre tescil işletmenin kayıtlı bulunduğu Ticaret Siciline (TK. m. 26 vd.) veta (62 sayılı khk ile 507 Sayılı Kanunun 114 Alacak Teminat Ve Rehinleri 118 ve 119. Maddelerinde yapılan değişiklik uyarınca kurulacak) Esnaf ne sanatkar Sicili’ne yapılır.
Tescil Alacak Teminat Ve Rehinleri işletme sahibinin Alacak Teminat Ve Rehinleri kredi müessesenin veya alacaklının (bum ayrım lüzumsuzdur) tazılı talebi üzerine yapılır (m. 5 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 1). Bu talep sözelşme tarihinden itibaren 10 gün zarfında yapılmalıdır (f. 2). Bu süre geçtikten sonra hakkın düşüp düşmeyeceği Alacak Teminat Ve Rehinleri süre geçmiş olmasına rağmen her nasılsa tescil yapılırsa durumun ne olacağı Alacak Teminat Ve Rehinleri süre geçince mukavelenin hükümden düşeceğine dair olan hüküm kanunlaşmadığına göre durumun ne olacağı Alacak Teminat Ve Rehinleri üzerine eğilinmesi gereken önemli sorunlardır.
Tescil’de alacaklının ticaret unvanı Alacak Teminat Ve Rehinleri açık adresi ve ikametgahı Alacak Teminat Ve Rehinleri alacağın TL. olarak miktarı Alacak Teminat Ve Rehinleri miktar belirli değilse Alacak Teminat Ve Rehinleri işletmenin ne miktar için teminat teşkil edeceği Alacak Teminat Ve Rehinleri alacak faizli ise Alacak Teminat Ve Rehinleri faiz nispeti Alacak Teminat Ve Rehinleri kaydolunmalıdır (m. 6).
Tescil ile doğan rehin Alacak Teminat Ve Rehinleri 3. Kişilerin haklarının korunması bakımından Alacak Teminat Ve Rehinleri duruma göre tapu kütüğüne Alacak Teminat Ve Rehinleri sınai haklar siciline Alacak Teminat Ve Rehinleri maden siciline Alacak Teminat Ve Rehinleri nakil vasıtaları siciline ve işletmenin şubesi varsa şubenin kayıtlı bulunduğu sicile de kaydedilir.
Aynı işletme üzerine birden fazla rehin tesis edilebilir. Bu halde alacaklıların hakları rehnin tescil sırasına göre tayin olunur.


5. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI VE 3. KİŞİLERİN DURUMU

a. İşletme Sahibi

Bu özel rehnin esas gayesine uygun olarak işletme sahibi Alacak Teminat Ve Rehinleri “işletmenin normal faaliyette bulunabilmesi için her türlü muameleri yapmak yetkisine haizdir” (m. 10 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 1). Buna karşılık Alacak Teminat Ve Rehinleri işletme sahibi Alacak Teminat Ve Rehinleri işletmeyi veya rehne dahil münferit unsurları devretmek Alacak Teminat Ve Rehinleri ayni hakla takyid etmek Alacak Teminat Ve Rehinleri yer değiştirmek veya takas etmek için alacaklının iznini almalıdır (m. 10 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 2). Değişiklikler listeye alınmalı ve tescil edilmelidir (f. 3 ve 4). İşletme sahibi işletmenin merhun değerini muhafaza için gerekli tedbirleri almalıdır. İzinsiz işlem yapar veya bu tedbirleri almaz ve bu yüzden işletmenin merhun değeri düşerse ve hakimin kendisine vereceği mühlet içinde durumu düzeltmezse Alacak Teminat Ve Rehinleri teminat noktasına tekabül eden miktarı ödeme hükmü yer. İzinsiz değiştirme veya zarar kastıyla tahrip ve imha halinde ayrıca alacaklını şikayeti üzerine bir yıldan beş yıla kadar hapis ve iki yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca alacak miktarına kadar bir tazminatla da mükellef tutulabilir.

b. Rehinli Alacaklı

İlgili sicildeki kayda dayanarak rehin hakkı iktisap edenin bu hakkı muteberdir ve işletmeyi devralan herkese karşı ilri sürülebilir. Rehnedenin ( rahin Alacak Teminat Ve Rehinleri m. 5 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 3’de yanlış olarak “rehin” denmiş Alacak Teminat Ve Rehinleri Senato’da düzeltilmesine rağmen RG. De gene yanlış yazılmış ve ayrıca daha sonraki bir RG. İle düzeltilmiştir) unsurlardan bazıları üzerinde tasarruf hakkı bulunmasa dahi m. 5 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 3 Alacak Teminat Ve Rehinleri MK. M. 853’e atıf yapmak suretiyle hüsnüniyetli mürtehin’i korumuş Alacak Teminat Ve Rehinleri rehin hakkının iktisap edileceği hükmünü koymuştur.
İyiniyet sahibi 3. Kişinin korunduğu hallerde alacaklı Alacak Teminat Ve Rehinleri işletme sahibinin talep hakkı sigorta veya sigorta veya tazminat bedeli üzerinde rehin hakkına sahip olur. 3. Kişi ihbara rağmen işletme sahibine ödeme yaparsa Alacak Teminat Ve Rehinleri alacaklının zararını tazmin eder. Alacaklı 3. Kişinin fiilinin men’ini dava eder.

c. Üçüncü Kişi

Rehinden haberdar olmaksızın Alacak Teminat Ve Rehinleri ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hak iktisab eden hüsnüniyetli 3. Kişinin hakları saklıdır. Bu konuda tasarının ilk şeklinde “sicil bölgesi dışında” kaydı Alacak Teminat Ve Rehinleri haklı olarak konmamıştı. Zira Alacak Teminat Ve Rehinleri sicile bakmak mükellefiyeti münfarit unsurlar bakımdan yüklenemez. Esasen kendi sicillerinde kayıtlı unsurlar ise Alacak Teminat Ve Rehinleri m. 7 dolayısıyla iyiniyetle iktisap edilemez Alacak Teminat Ve Rehinleri özel sicilden durum görülür. Arada özel sicile kaydedilinceye kadar işlem yapıldı ise Alacak Teminat Ve Rehinleri 3. Kişiyi korumak gerekir. Bu sicil bölgesi dışı şartı haklı değildir.


6. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Rehnin paraya çevrilmesi Alacak Teminat Ve Rehinleri İcra ve İflas kanunun menkul rehninin paraya çevrilmesi hükümleri uyarınca olur. İşletmenin veya unsurlarından hangilerinin satılacağına Alacak Teminat Ve Rehinleri tarafların haklı menfaatlerini gözetmek şartıyla icra memuru karar verir (m. 15 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 2) herhalde alacak karşılanmalıdır. Muhafaza Alacak Teminat Ve Rehinleri idare ve işletme tedbirlerini de icra memuru alır (m. 16)
Alacaklı Alacak Teminat Ve Rehinleri merhunun paraya çevrilmesini isteyebileceği gibi Alacak Teminat Ve Rehinleri ihtiyati haciz de talep edebilir.
Teminat hukunun genel ilkesine uygun olarak Alacak Teminat Ve Rehinleri borç ödenmediği takdirde Alacak Teminat Ve Rehinleri işletmeyi veya unsurlarını alacaklıya temellük etme hakkı veren her türlü mukavele hükümsüzdür. “Lex commissoria” yasağı.


7. REHNİN SONA ERMESİ

a. Alacaklını Takip Yapması

İşletme sicilden terkin edilirse Alacak Teminat Ve Rehinleri durum derhal alacaklıya bildirilir ve alacağın tamamı muaccel olur. Bu halde Alacak Teminat Ve Rehinleri alacaklı durumun kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 2 ay içinde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapmalıdır. Yapmazsa rehin hakkı düşer.

b. Alacağın Son Bulması

Alacağın son bulması Alacak Teminat Ve Rehinleri yani işletme sahibinin borcunun ödenmesi halinde Alacak Teminat Ve Rehinleri işletme sahibi alacaklıdan sicildeki rehnin terkinini ister. Alacaklı gaip ise veya alacağını almaktan imtina ediyor ve rehni çözmüyorsa Alacak Teminat Ve Rehinleri İİK. M. 153 uygulanır- mahkeme marifetiyle- m. 19 Alacak Teminat Ve Rehinleri f. 2. Rehnin çözüldüğü m. (2deki sicillere de bildiririr.

8. TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

1447 Sayılı Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde Alacak Teminat Ve Rehinleri gayrimenkul rehni hükümlerinden aykırı olmayanlar uygulanır.

9. YETKİLİ MAHKEME

1447 sayılı Kanunun uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların halinde görevli mahkeme Alacak Teminat Ve Rehinleri sicilin bulunduğu mahallin Ticaret Mahkemeleridir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Alacak Teminat Ve Rehinleri

Alacak Teminat Ve Rehinleri konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
20 TL alacak için arkadaşını öldürdü `»HicЯet GeLini«´ Haberler 1 11-02-2011 10:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats