bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-10-2011, 11:33   #1 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?


Kıdem Tazminatı Nedir

Kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde gösterilen fesih ve infisah hallerinde en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde bu işçinin hak sahiplerine işveren tarafından ödenmesi gereken paradır.
Kıdem tazminatı hem belirli süreli hizmet sözleşmesine göre çalışan işçilere hem de belirsiz süreli hizmet sözleşmesine göre çalışan işçilere ödenir. Ancak belirli süreli hizmet sözleşmelerinde sözleşmede belirlenen sürenin kendiliğinden son bulması halinde veya tarafların anlaşarak sözleşmeyi sona erdirmelerinde kıdem tazminatı ödenmez.
Kıdem Tazminatı günümüze kadar yürürlükte bulunan yada yürürlükten kalkan tüm iş kanunlarında gerek mahiyeti itibariyle gerek uygulanabilirliği açısından ve gerekse hesaplanması açısından her zaman tartışıla gelmiş bu konuda birbirleriyle çelişen yada birbirini destekleyen veya birbirine taban tabana zıt yargı kararları ile her zaman çalışma hayatının gündeminde kalmış çok kapsamlı yorumlara dayanan bir kanun maddesi olmuştur.
KIDEM T.D.K. ca şöyle tanımlanmaktadır:
1-Bir görevde rütbece eskilik
2- Bir görevde geçirilen süre.
TAZMİNAT : Zarar karşılığı ödenen para ödence.
KIDEM TAZMİNATI : Belirli süre çalıştıktan sonra ayrılan işçiye görev süresine bağlı olarak verilen para…şeklinde tanımlanmaktadır.

Kıdem tazminatı müessesesi İş Kanunu’na işçilerin gelir ve iş güvenliğini sağlayıcı gereksiz işten çıkarmaların işçiyi olumsuz etkileyecek durumların ortaya çıkmasını önleyici işverenlerin sıradan ve önemsiz nedenlerle işçi çıkarmalarını frenleyici ve aynı zamanda işyerinde liyakatle sadakatle özveri ve başarı ile çalışarak hizmet etmesi nedeniyle işçiye yıpranması karşılığı bir ödül olması bağlamında getirilmiştir diyebiliriz.
10 Haziran 2003 tarihinden itibaren1475 sayılı İş Kanunu 14. maddesi olan Kıdem Tazminatı hariç olmak üzere tamamen yürürlükten kaldırılmış yerine 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmiştir. Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 1475 sayılı yasadaki 14. maddedir.

*Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatını hak edebilmesi için;
1-İşçinin kendi isteği ile işten ayrılmamış olması
2-İşçinin işveren tarafından AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN davranışları nedeniyle işten çıkarılmamış olması
3-İşçinin erkek ise muvazzaf askerliği nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması
4-İşçinin işten ayrılması İş yasasının 24 maddesinde belirtilen İŞÇİNİN HAKLI BİR NEDENE DAYANARAK DERHAL İŞİ BIRAKMASI HAKKI şartına bağlı olması
5-İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirmiş olup emeklilik için ilgili kuruma toptan ödeme yada maaş bağlanması için müracaat etmiş olması
6-İşçi en az 7000 gün prim ödeme gün sayısı veya en az 25 yıllık sigorta ve 4500 gün prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirmiş olup kadın ise 58 erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi isteği ile işten ayrılmış olması Yada
506 sayılı yasanın geçici 81 maddesindeki emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile sadece yaşını doldurmayı bekliyor iken yine kendi isteğiyle işten ayrılmış olması
7-İşçi kadın ise ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmak istemesi
7-İşçinin ölmüş olması gerekir.
8- İşçinin aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az bir yıllık çalışma süresi olmalıdır.

Tabii ki kıdem tazminatına hak kazanabilmek için tüm yukarıdaki şartlar yanında Kıdem Tazminatının hesaplanması hesaplamaya ne tür ücret ödemelerinin dahil edileceği kıdem tazminatının üst sınırı çalışılan günler ile çalışılmış sayılan günlerin neler olduğu ödemenin nasıl yapılacağı yapılacak ödemeden Sigorta primi gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı kıdem hakkından dolayı hak arama süresi kıdemin başlangıcı ve sonu çalışılan işyerinin İş Kanunu kapsamında olup olmadığı süresi belirli süresi belirsiz yada kısmi süreli işlerde kıdem tazminatının nasıl uygulanacağı parça başına ücret esası ile olan çalışmalarda tazminatın nasıl hesaplanacağı Grevde geçen sürelerin kıdem gününe ilave edilip edilmeyeceği gibi kavramlar çok büyük özellikler arz etmektedir. Yukarıdaki soruları sıra ile şöylece cevaplayabiliriz:

*-Kıdem tazminatının hesaplanmasında uygulanacak yol;
İşçi zamana bağlı ücret alıyor ise (günlük haftalık aylık saat ücreti gibi):
İşçiye ödenecek kıdem tazminatı çalıştığı her bir yıl için son 30 günlük brüt ücreti tutarındadır. Yıl kesirleri de dikkate alınır.Önce işçinin çalıştığı sürenin kaç yıl olduğuna bakılır kaç yıl çalışmış ise çalıştığı yıl ile son çalıştığı ay içindeki brüt ücreti çarpılır. Sonra çalıştığı sürenin yıldan arta kalan ayları güne çevrilir ve son brüt ücrette 365 e bölünmek suretiyle günlük ücreti bulunur. Daha sonra günlük ücreti ile yıldan arta kalıpta güne çevrilen çalışma süreleri çarpılarak çıkan rakam önceki hesaplanan rakama ilave edilir.

İşçi götürü yada parça başına ücret alıyor ise:
Son brüt ücretinin hesaplanması özellik eder. Son brüt ücreti hesaplanırken işçinin son 1 yıl içinde almış olduğu ücretler toplanarak aynı yıl içinde çalıştığı toplam gün sayısına bölünür. Ancak işçi son bir yıl içinde zam almış ise zammın yapıldığı tarih ile işten ayrılma tarihi arasındaki toplam brüt ücreti bu süre içindeki fiilen çalıştığı gün sayısına bölünerek günlük ücreti bulunur.


* Son Brüt ücret hesaplanırken dikkat edilecek hususlar:
İşçinin aylık ücreti dışında kendisine ödenen ücret ekleri de olabilir. Bu ücret eklerinin hesaba katılabilmesi için ; a-Yapılan ödemenin sözleşmeden yada yasadan doğması gerekir.
b-Süreklilik arz etmesi gerekir.
c- Para veya para ile ölçülebilir olması gerekir.
Bu vasıfları taşıyan ücret eki mahiyetindeki ödemelerinde yıllık toplamı alınarak 365 e bölünmesi ve 30 ile çarpılması suretiyle aylık brüt ücretine eklenir.
Ücret eki sayılabilecek ve kıdem tazminatında brüt ücrete eklenecek ücret eklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
1-Sürekli olarak ödenen İkramiyeler
2-Sürekli olarak yapılan Yemek yardımı
3-Sosyal yardım zammı niteliğinde sürekli yapılan yardımlar.(Yıllık izin harçlığı konut yardımı aile yardımı eğitim yardımı giyim yardımı sağlık yardımı çocuk zammı yakacak yardımı erzak yardımı Ulaşım yardımı v.s.)
4-Sürekli olarak verilen primler
5-Kasa tazminatı
Tabii ki tüm bu ödemelerin sürekli olması yanında işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmede belirtilmiş olması da gerekir.

* Aynı işverenin işyerinde çalışmakta iken örneğin 3 yılı aşkın bir süre çalışan bir işçi kendi isteği ile işten ayrılmış ise kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bir süre sonra yeniden işe giren ancak bu kez işveren tarafından örneğin 9 ay sonra işten çıkarılan aynı işçi yine kıdem tazminatına hak kazanmıyor gözükmesine rağmen çalıştığı süre hesaplanırken önceki 3 yıllık çalışması da hesaba katılır ve toplam çalışması 1 yılı aşmış olması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak alacağı tazminat hesaplanırken sadece son 9 aya isabet eden tazminatı alabilir. Diğer üç yılı aşkın sürenin tazminatını ise işveren istese dahi yasal olarak veremez.Çünkü iş kanununa göre hak edilmeyen dönemin kıdem tazminatının işverenin rızası olsa dahi verilmesi yasaktır.
* Kıdem tazminatının bir üst sınırı vardır.
1475 sayılı iş kanunun 14 maddesine göre işçiye bir yıllık hizmeti karşılığında ödenecek kıdem tazminatı tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi EN YÜKSEK DEVLET MEMURUNA (Başbakanlık müsteşarı) bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesinden fazla olamaz. Bu rakam 01072005-31122005 dönemi için 172715 YTL. dır.
*İş Kanunu Kapsamında olmayan işlerde çalışan işçilerin Kıdem Tazminatı hakları yoktur. Aşağıda sayılan işyerleri ve işler İŞ KANUNU KAPSAMI DIŞINDADIRLAR………..
a-Deniz ve Hava Taşıma İşleri
b-50 ve daha az işçi çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin yapıldığı işyeri ve işletmeler
c-Aile Ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
d-Bir ailenin üyeleri ve üçüncü dereceye kadar yakın hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işler
e-Ev Hizmetleri
f-İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla çıraklar
g-Sporcular
h-Rehabilite edilenler
ı- 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2. maddesinin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı işyerleri……..
* Kısmi süreli ve Çağrı Üzerine Çağrı Esasına dayalı Kısmi iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilere de kıdem tazminatı uygulanmasında aynı esaslar geçerlidir. Yani bir yıllık süre hesaplanırken işçinin işe başlama tarihi ile İşi bırakma tarihi arasındaki süreye bakılır ve her hizmet yılı için bir aylık ücreti tutarında tazminat ödenir.
*İş şartları işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilir ve işçi bu şartlar altında çalışmak istemez ise 6 işgünü içinde iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
*Çalışılan günlerin S.S.Kurumuna eksik bildirilmesi halinde işçi iş akdini haklı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanır.
*Mevsimlik işte çalıştırılan bir işçiyi sonraki dönemde işe çağırmayan işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorundadır.
*İşçi çalıştığı süre içinde grevlere katılmış ise grevde geçen süreleri kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmaz.
*Kıdem Tazminatı S.S.K prim kesintisi ve gelir vergisi stopajına tabi olmayıp sadece Damga vergisi kesintisine tabidir.


Kıdem tazminatı alabilme şartları :
Kıdem tazminatı tabiri caizse bir çalışanın işverene gösterdiği sadakatin ve işyerine verdiği emeğin karşılığıdır. Bilhassa uzun yıllar aynı işyerinde çalışan personel için bu tazminat üzerine hayaller kurulmaya başlanan bir meblağa ulaşır.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus iş mevzuatına aykırı bir hareketle yılların birikiminin heba edilmemesidir. Bu yüzden iş akdi hangi hallerde son bulursa kıdem tazminatı alınabilir hangi hallerde alınamaz bunların iyi bilinmesi gerekir.

* Çalışan işveren tarafından ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı bir durumu tespit edilmediği halde işten çıkarılırsa
* Çalışan sağlık sebepleri ya da işverenin ahlak veya iyi niyet kurallarına aykırı hareketini gerekçe göstererek veyahut da zorlayıcı sebeplerle işi bırakırsa
* Askerlik görevi dolayısıyla işten ayrılırsa
* Emekliliğe hak kazanır ya da emeklilik için gerekli prim gün sayısı ile sigortalılık süresini doldurursa
* Evlendikten sonra 1 yıl içerisinde işi bırakırsa
* Çalışan vefat ederse yine hak sahipleri de kıdem tazminatına hak kazanmış olur.
Ücrette indirimi kabul etmeme :
Burada saydığımız hususların dışında çalışanlar haklı bir nedeni olmaksızın istifa ederlerse kıdem tazminatı alamazlar. Burada önemli bir hususu hatırlatalım ki çalışanlar işverenin;
* Ücrette indirim yapma teklifini
* Kısa çalışma ödeneği teklifini ve
* Ücretsiz izne çıkma teklifini kabul etmek zorunda değildir. Bu teklifleri reddeden bir çalışan işten çıkarılırsa kıdem tazminatı başta olmak üzere tüm yasal haklarını alabilir.


İhbar tazminatı için önemli uyarı :
Çalışanların işten ayrılırken alabilecekleri bir diğer hak da ihbar tazminatıdır. Fakat burada bir yanlış anlamayı düzeltmemiz gerekiyor. İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değil. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödemeleri gereken bir tazminattır. İhbar tazminatında amaç çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır. Belirsiz süreli işlerde işçi veya işveren;
* 6 aydan az süren iş ilişkisinde en az 2 hafta önce
* 6 ay – 15 yıl arası süren iş ilişkisinde 4 hafta önce
* 15 yıl – 3 yıl arası süren iş ilişkisinde 6 hafta önce ve
* 3 yıldan fazla süren iş ilişkisinde 8 hafta önce işçi işi bırakacağı işverense işten çıkaracağı bilgisini karşı tarafa iletmesi gerekir. Aksi halde bu sürelere uymayan taraf (ister işçi olsun ister işveren) karşı tarafa bildirim süresi tutarındaki ücreti ödemek zorundadır.


Çalışana ihbar süresince iş arama izni :
2-4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: bayanlarda tazminat hakkı, tazminat almanın püf noktaları, kıdem tazminatı şartları nelerdir, ihbar tazminatı alma hakkı, bayanların tazminat hakkı, kadınlarda tazminat hakkı, kıdem tazminatı almanın püf noktaları, bayanlarda kıdem tazminatı, tazminat alma sebepleri, ihbar tazminatı hesaplama püf noktaları, tazminatalmakicinnekadarcalismisolmalyiz, bayanların tazminat hakkı kac yilda, anlasarak tazminat alma, anlasarak işten ayrılmada tazminat, tazminat almanın yolları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kilo Almanın Sebebleri Nelerdir? - Kilo Almanın Nedenleri Nelerdir? elif Sağlığımız 0 01-05-2011 05:08
İhbar Tazminatı elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 03:48
Kaş almanın püf noktaları nelerdir? elif Güzellik Önerileri 0 28-02-2011 02:39
Osmanlı devletinin ilk kez savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığı anlaşma hangisidir? Я Tarih 0 04-05-2010 12:28
İmanın Şartları Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:24 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.