bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-06-2011, 05:24   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi Nedir

4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi Nedir

4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi
4 B Hizmet Sözleşmesi


SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER 4/B
(Hizmet Sözleşmesi)

Milli Eğitim Bakanlığı adına hareket eden İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Milli
Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
öğretmen istihdamıyla kapatılamaması. hallerinde öğretmen unvanlı pozisyonda istihdam
edilecek ……(Silinip Kişi adı yazılacak)……………………………….. arasında aşağıdaki
şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Sözleşmede geçen Bakanlık Milli
Eğitim Bakanlığını "İdare" Marmaris İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğünü "Kurum" Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarından
…… ( Silinip Okul adı yazılacak)………………… “personel” okul öncesi öğretmeni
/ sınıf öğretmeni / branş öğretmeni alanında istihdam edilen ……( Silinip Kişi adı
yazılacak)…………… isimli sözleşmeli öğretmeni tanımlamaktadır.
Madde 1 - Personel Bakanlıkça/İdarece gösterilecek görev yerlerinde eğitim
kurumlarının idari yönetmeliklerinde kadrolu öğretmenler için öngörülen görevleri ve
verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı
öğretmenlik mesleği ve etik kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
Personel hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali
Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar
ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır. Çeşitli kanun tüzük
ve yönetmeliklerle kadrolu öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler karşılığında
uygulanan yaptırımlar personel için de geçerlidir.
Madde 2 - Personel görevi sırasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa bile
Kurumun İzni olmadan açıklayamaz. Sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma
ait araç gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.
Madde 3 - Personelin çalışma saat ve süreleri emsali kadrolu öğretmenler için
belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır.
Madde 4 - Personele sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak
emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık
karşılığı kadar ders görevini yapmaları kaydıyla her ay brüt 1.44639 TL ücret ödenir.
Görevli oldukları eğitim kurumlarında haftada okutmaları gereken sözleşme ücreti
karşılığı ders saatini dolduramayan personele görev yaptıkları yer belediye (köylerde ise
köy sınırlan) sınırlan içinde kalmak ve öncelikle en yakın eğitim kurumunda olmak üzere
alanlarında veya girebilecekleri diğer alanlar dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan
diğer eğitim kurumlarında ders görevi verilerek eksiklik tamamlattırılır. Ödemeler her ay
başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son
verilmesi halleri dışında kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.
Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden
ayrılmalarda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya
ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında kalan günlere düşen ücret tutarı
doğrudan geri alınır.
Madde 5 -Personelden sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda
oldukları ders saatlerini tamamlayanlara emsali kadrolu öğretmenlere alanları İtibarıyla
haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir.
Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için kadrolu öğretmenlere ödenen tutar kadar
aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
Madde 6 - Her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının
başladığı ay içerisinde görevi başında bulunan personele kadrolu öğretmenlere ödenen
öğretim yılma hazırlık ödeneği aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Anılan aydan sonra
göreve başlayanlara bu ödenek verilmez.
Madde 7 - Personel görev- yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik
ve yol giderleri unvanı hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen
esas alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

Madde 8 - Personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
Madde 9 - Personel sözleşmede belirtilen öğretmenlik görevi dışında başka bir işte
çalıştırılamaz.
Madde 10 - Personel sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununa tabidir.
Madde 11 - Personelin izin hakları;
a ) Yıllık İzin: Yaz tatili ile dinlenme tatillerinde yıllık izinli sayılırlar. Bunlara
aşağıda sayılan hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
b ) Hastalık îzni: Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü
geçmemek üzere ücretli izin verilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca
ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür. Personelin izin hakları;
c ) Mazeret İzni: Personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde iki gün
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi annesinin babasının eşinin çocuğunun veya
kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.
Personelin izin hakları;
d ) Doğum İzni: Sözleşmeli kadın personele doğumdan önce sekiz doğumdan
sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik
halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum
tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile
belgeleyen sözleşmeli kadın personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde
çalışabilir. Bu durumda sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı
süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.
Personelin izin hakları;
e ) Süt îzni: Sözleşmeli personele bir yaşından küçük çocuklarım emzirmeleri için
günde toplanı bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımına ilişkin saat seçimi ders
görevi aksatılmayacak şekilde kurum amiri ile birlikte değerlendirmek suretiyle belirlenir.
Madde 12 - Personel sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mesleki
eğitime tutulur.
Madde 13 - Sözleşmenin Feshi:
a ) Personelin bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a aykırı
davranışı tespit edildiğinde bu durum personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta
belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.
b ) Personelin sözleşme akdetme şartlarından veya belirlenen nitelikler ile
Bakanlığın sözleşmeli öğretmenler için belirlemiş olduğu diğer şartlardan herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi
halinde sözleşmesi sona erdirilir.
c ) Personelin sözleşmesi norm kadronun gerektirdiği kadrolu öğretmen temin
edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi
feshedilir.
d ) 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar ve tevbih cezasını gerektiren fiil
veya hallerin dört defa ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren
fiil veya hallerin üç defa kademe ve derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ile meslekten
çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği yapılacak disiplin
soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.
e ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinde belirtilen uyarma
veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa aylıktan kesme cezasını
gerektiren fiil veya hallerin üç defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren
fiil veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa
işlendiği yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin
sözleşmesi feshedilir.

f ) Mesleki eğitimde başarısız bulunanların sözleşmesi feshedilir.

g ) Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında
sözleşme ücreti karşılığı ders Yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir.
Yangın yer sarsıntısı. salgın hastalık su basması kar yağışı vb. mücbir nedenlerle Kurumun
kapalı olması nedenleri ile ' derslerin yapılamaması durumlarında bu şart aranmaz.
Sözleşmenin feshi hallerinde sözleşmeli personelin görevli olduklar! il milli eğitim
müdürlüğünce gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa bildirilir. Sözleşmenin feshi Bakanlıkça
yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre karara bağlanır.
Madde 14 - Personel herhangi bir sebeple sözleşme yaptığı Kurumun bulunduğu
ilçe dışında görev yapma talebinde bulunamaz. Ancak idarenin sözleşmeli personel
ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde personel aynı il/ilçe içerisinde
boş pozisyon bulunması halinde alanında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer bir Kurumda
istihdam edilmek üzere yeni sözleşme yapılabilir.Personel aynı ilin başka bir ilçesindeki
boş pozisyonda istihdam edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına tabidir. Onay
3 işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Bu durumlarda personel ertesi iş günü içinde yeni
kurumunda görevine başlamak zorundadır. Personel ile yeni kurum için yapılacak sözleşme
eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
Personel Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilecek eş ve sağlık
mazeretinin bulunması hallerinde yarıyıl veya yaz tatilinde olmak kaydıyla sözleşmesinin
feshini talep edebilir. Mazeretlerinin kabul edilmesi halinde sözleşmesi feshedilebilir.
Bu şekilde sözleşmesi fesih edilen personelin başka bir ilde sözleşmeli olarak
çalıştırılabilmesi; ilgili ilde norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu
öğretmen istihdamıyla kapatılamaması emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla
haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevinin bulunması ve boş
pozisyon bulunması hallerinde mümkündür.
Madde 15 - Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga
Vergisi hariç) amca karşılanır.
Madde 16 - Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık Mahkemelerince çözümlenir.
Madde 17 - işbu sözleşme 01.01.2010
tarihinden 31.12.2010
tarihine
kadar geçerlidir.
Madde 18 - Bu sözleşme 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca
akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Esaslar ile Milli Eğitim
Bakanlığınca çıkarılacak yönerge düzenlemeleri uyarınca işlem yapılır.

Sözleşmeli Personel
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi Nedir

4 B Öğretmen Hizmet Sözleşmesi Nedir konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 4 b öğretmen nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Engelliler için hizmet veren kuruluşlar nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 13 16-02-2016 12:43
Ayıplı Mal Ya da Hizmet Nedir? elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:38
evlilik sözleşmesi nedir Jülyet Kadın ve Hukuk 1 04-12-2009 12:17
viledadan mükemmel hizmet... incitanesi Komik Resimler 2 21-05-2009 01:38

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:46 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.