bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 12-06-2011, 05:27   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 4 B Öğretmen Sözleşme Metni

4 B Öğretmen Sözleşme Metni

4 b öğretmen sözleşmesi
4/B Sözleşme Metni
öğretmen sözleşmesi 4 b
657 4 b sözleşme metni(Hizmet Sözleşmesi)

Milli Eğitim Bakanlığı adına hareket eden İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması. hallerinde öğretmen unvanlı pozisyonda istihdam edilecek………….arasında aşağıdaki şartlarda bu hizmet sözleşmesi yapılmıştır.
Sözleşmede geçen Bakanlık Milli Eğitim Bakanlığını "İdare" …………İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünü "Kurum" Bakanlığa bağlı örgün eğitim kurumlarından “'personel" …………alanında istihdam edilen……………………. isimli sözleşmeli öğretmeni tanımlamaktadır.

Madde 1- Personel Bakanlıkça/İdarece gösterilecek görev yerlerinde eğitim kurumlarının idari
yönetmeliklerinde kadrolu öğretmenler için öngörülen görevleri ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı öğretmenlik mesleği ve etik kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
Personel hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuruna emrettiği ödevleri yerine getirmek uyulmasını zorunlu kıldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır. Çeşitli kanun tüzük ve yönetmeliklerle kadrolu öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler karşılığında uygulanan yaptırımlar personel için de geçerlidir.

Madde 2- Personel görevi sırasında edindiği gizli bilgileri görevinden ayrılsa bile Kurumun İzni olmadan açıklayamaz. Sözleşmesi sona erdiği zaman elinde bulunan Kuruma ait araç gereç ve belgeleri geri vermek zorundadır.

Madde 3- Personelin çalışma saat ve süreleri emsali kadrolu öğretmenler için belirlenen çalışma saat ve sürelerinin aynıdır.

Madde 4- Personele sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yapmaları kaydıyla her ay brüt (..) YTL ücret ödenir.
Görevli oldukları eğitim kurumlarında haftada okutmaları gereken sözleşme ücreti karşılığı ders saatini dolduramayan personele görev yaptıkları yer belediye (köylerde ise köy sınırlan) sınırlan içinde kalmak ve öncelikle en yakın eğitim kurumunda olmak üzere alanlarında veya girebilecekleri diğer alanlar dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan diğer eğitim kurumlarında ders görevi verilerek eksiklik tamamlattırılır.
Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.
Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

Madde 5- Personelden sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayanlara emsali kadrolu öğretmenlere alanları İtibarıyla haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için kadrolu öğretmenlere ödenen tutar kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
Personelden sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayanlara emsali kadrolu öğretmenlere alanları İtibarıyla haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için kadrolu öğretmenlere ödenen tutar kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.

Madde 6- Her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içerisinde görevi başında bulunan personele kadrolu öğretmenlere ödenen öğretim yılma hazırlık ödeneği aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Anılan aydan sonra göreve başlayanlara bu ödenek verilmez.

Madde 7- Personel görev- yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri unvanı hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen esas alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.

Madde 8- Personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 9- Personel sözleşmede belirtilen öğretmenlik görevi dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Madde 10- Personel sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir.


Madde 11- Personelin izin hakları;

a)Yıllık İzin: Yaz tatili ile dinlenme tatillerinde yıllık izinli sayılırlar. Bunlara aşağıda sayılan hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında ayrıca yıllık izin verilmez.
b) Hastalık îzni: Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli izinverilebilir. Hastalık sebebi ile sosyal sigortalar kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı personelin ücretinden düşülür.
c) Mazeret İzni: Personele isteği üzerine eşinin doğum yapması halinde iki gün kendisinin veya çocuğunun evlenmesi annesinin babasının eşinin çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir.

d) Doğum İzni: Sözleşmeli kadın personele doğumdan önce sekiz doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.
Bu durumda sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.

e) Süt îzni: Sözleşmeli personele bir yaşından küçük çocuklarım emzirmeleri için günde toplanı bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımına ilişkin saat seçimi ders görevi aksatılmayacak şekilde kurum amiri ile birlikte değerlendirmek suretiyle belirlenir.

Madde 12 - Personel sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde mesleki eğitime tutulur.

Madde 13-Sözleşmenin Feshi:
a) Personelin bu sözleşmeye veya 6.6.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a aykırı davranışı tespit edildiğinde bu durum personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer.
b) Personelin sözleşme akdetme şartlarından veya belirlenen nitelikler ile Bakanlığın sözleşmeli öğretmenler için belirlemiş olduğu diğer şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlarından birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.
c) Taraflar bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
d) Personelin sözleşmesi norm kadronun gerektirdiği kadrolu öğretmen temin edildiğinde veya sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde sözleşmesi feshedilir.
e) 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda belirtilen ihtar ve tevbih cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa ders ücretlerinin kesilmesi ve maaş kesilmesi cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa kademe ve derece indirilmesi cezasını gerektiren fiil ile meslekten çıkarılması cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin dört defa aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil veya Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya hallerin bir defa işlendiği yapılacak disiplin soruşturması sonucunda tespit edilmesi halinde ilgili personelin sözleşmesi feshedilir.
g) Mesleki eğitimde başarısız bulunanların sözleşmesi feshedilir.
ğ) Eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders Yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmesi feshedilir. Yangın yer sarsıntısı. salgın hastalık su basması kar yağışı vb. mücbir nedenlerle Kurumun kapalı olması nedenleri ile ' derslerin yapılamaması durumlarında bu şart aranmaz.
Sözleşmenin feshi hallerinde sözleşmeli personelin görevli olduklar! il milli eğitim müdürlüğünce gerekli bilgi ve belgeler Bakanlığa bildirilir. Sözleşmenin feshi Bakanlıkça yapılacak değerlendirmenin sonucuna göre karara bağlanır.

Madde 14 - Personel herhangi bir sebeple sözleşme yaptığı Kurumun bulunduğu ilçe dışında görev yapma talebinde bulunamaz. Ancak idarenin sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması gibi haklı ve zorunlu hallerde personel aynı il/ilçe içerisinde boş pozisyon bulunması halinde alanında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer bir Kurumda istihdam edilmek üzere yeni sözleşme yapılabilir.
Personel aynı ilin başka bir ilçesindeki boş pozisyonda istihdam edilmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına tabidir. Onay 3 işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Bu durumlarda personel ertesi iş günü içinde yeni kurumunda görevine başlamak zorundadır. Personel ile yeni kurum için yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
Personel Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilecek eş ve sağlık mazeretinin bulunması hallerinde yan yıl veya yaz tatilinde olmak kaydıyla sözleşmesinin feshini talep edebilir. Mazeretlerinin kabul edilmesi halinde sözleşmesi feshedilebilir.
Bu şekilde sözleşmesi fesih edilen personelin başka bir ilde sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi; ilgili ilde norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevinin bulunması ve boş pozisyon bulunması hallerinde mümkündür.

Madde 15- Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) amca karşılanır.

Madde 16- Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlık ………. Mahkemelerince çözümlenir.

Madde 17- İşbu sözleşme ……………. tarihinden ………………. tarihine kadar geçerlidir.

Madde 18- Bu sözleşme 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca akdedilmiştir. Bu sözleşmede yer almayan hususlar hakkında anılan Esaslar ile Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönerge düzenlemeleri uyarınca işlem yapılır.

Sözleşmeli Personel
İdare Yetkilisi
…………………İl/ilçe Milli Eğitim Müdürü
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


4 B Öğretmen Sözleşme Metni

4 B Öğretmen Sözleşme Metni konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: öğretmen sözleşme örneği, öğretmen sözleşmesi örneği, öğretmen sözleşme örnekleri, 4 b li öğretmen sözleşme örneği, 4 b sözleşme metni, 4 b sözleşme örneği, öğretmenlik sözleşme örneği, sözleşmeli öğretmen sözleşme örneği, 4 c sözleşme metni 2011, örnek öğretmen sözleşmesi, milli eğitim öğretmen sözleşme örneği, sözleşmeli öğretmen hizmet sözleşmesi örneği, öğretmenlik sözleşme örnekleri, sözleşme metni 4 b öğretmen, ogretmen sozlesme ornegi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme elif Kadın ve Hukuk 1 09-10-2011 06:11
Nişan Töreni Konuşma Metni elif Evlilik Hazırlığı 1 22-09-2011 11:41
İlköğretim haftası konuşma metni örneği elif İlköğretim 0 10-06-2011 03:23
Sözleşme Çeşitleri Nelerdir? - Sözleşme Çeşitleri elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 02:47
Çağrı Film Metni Şarkı Sözü elif Yerli Şarkı Sözleri 0 10-01-2010 04:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.