Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/111518-petrolu-korumak-icin-ne-yapmaliyiz.html)

elif 10-02-2013 05:31

Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız
 
Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız- Petrolun korunması ile ilgili neler yapmalıyız

a) EPDK tarafından yayımlanan boru hattı tesislerine ait Yönetmeliklerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tebliğ ve Kurul kararlarına uyulur.
b) Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yapım ve montajıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg test ve kontrolühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg işletmeye alma ve işletilmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bakımıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; EN (Avrupa Standartları)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg TS (Türk Standartları)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg TSE (Türk Standardları Enstitüsü)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü (ANSI)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME) ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Yukarıdaki hususlarla ilgili standartların başlıcaları ek-1'de yer alır. Bu faaliyetlerde Yönetmelik ekinde yer alan BOTAŞ tipik çizimlerine uyulur.
c) Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.
ç) Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik ve çevre güvenliği sağlanır.
d) Tüm faaliyetler; TS EN ISO 9001; bazında hazırlanan "BOTAŞ Kalite Yönetim Sistemi''http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg TS EN ISO 14001; bazında hazırlanan "BOTAŞ Çevre Yönetim Sistemi'' ve TS 18001; temel alınarak hazırlanan "BOTAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'' adındaki prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu prosedürlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg asgari olarak sağlıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güvenlikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çevre ve emniyet kalitesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg denetim ve gözden geçirmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tesis idaresihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg standartlaştırma ve eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerir.
e) BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg endüstriyel standartlarahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işletilmesi amacıyla Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesisleri Teknik Emniyet ve Çevre Uygulama El Kitapları hazırlanır.
f) 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg BOTAŞ gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg LNG ve doğalgaz tesislerinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ tarafından sigorta yaptırılır.
g) Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetlerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sertifika sahibi yüklenicihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır. Bu hususların ihalenin teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilir. BOTAŞhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu faaliyetleri kendisi de gerçekleştirebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilir. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin işletmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulur.
ğ) BOTAŞhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde etkileyen bir durum oluştuğundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kamunun canhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak ilgili kamu kurumlarını ve bundan etkilenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar etmekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK'ya bildirir ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri alır.
h) Bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu tutulacak sayısallaştırılmış güzergâh haritalarıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili birimlerde muhafazasındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ham petrol boru hattı tesislerine ait "Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası"nın EPDK'ya onaylattırılmasındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kurumsal kalitehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenlikli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.
ı) Üçüncü şahısların Yönetmelikte yer alan güzergâh şeridi ve emniyet mesafesi kurallarına uymalarını sağlamahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu kurallara uyulmasının takibi ve Yönetmelikte yer alan boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taşra teşkilatında görev yapan ham petrolhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doğal gaz ve LNG işletme müdürlükleri de sorumludur.
i) BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun olarak gerekli Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanır.
j) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme prosedürlerine uygun tedbirler alınır.
k) Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatlarıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunlara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergâhlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağlanır. Bu tesislere ait her türlü haritalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg harita bilgilerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg konum bilgileri "Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) veri tabanına" aktarılarak muhafaza edilir.
l) Boru hatlarının tamamı SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu sistemlerin boru hatlarının inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak bitirilmesi ve işletmeye alınması sağlanır. Bu kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit programları kullanılır.Madde 6 - (1) BOTAŞ ham petrol boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri olarak; 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Uyulacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile bu konuyla ilgili teknik standardlar ve BOTAŞ tipik çizimleri uygulanır.
(2) Ham petrol boru hattı tesislerinde dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doğal gaz dağıtım hatlarının ve donanımlarının tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılan işaret levhalarının aynısı kullanılır. Bunların ölçülendirilmesi ve yazılmasında ek - 2'de yer alan BOT-TYP-PL-65-1/2-Rev.2-02/07/2009 ve ek- 3'de yer alan BOT-TYP-PL-65-2/2-Rev. 2-02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri dikkate alınır. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer detaylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bazı boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli işaretleme metodları uygulanır.
(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre yeni boru hattı güzergâhları içme ve kullanma suyu havzası sınırları dışından geçirilir.
(4) Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı olması zorunludur. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg denizhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gölhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nehirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg su havzasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg milli parkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakınından veya üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg geçişlerin giriş ve çıkış noktaları ile diğer uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilir.
(5) Ham petrol boru hatlarının ve tesislerinin inşaatıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bakımıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onarımı ve işletilmesinin yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridi ek - 4'de yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-02/7/2009 ve ham petrol boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise; ek - 5'de yer alan BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri ile ek - 8 ve ek - 9'da yer alan tablolar dikkate alınarak belirlenir.
(6) Boru hattı güzergâhının geçtiği arazinin denizhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gölhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nehirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg su havzasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg milli parkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg barajhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmadığıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini zorlaştırdığıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hâlihazırdaki mevcut boru hatlarıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile yukarıda yer alan emniyet mesafelerinin daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir. Söz konusu bölge ile ilgili risk analizi yaptırılır ve mevcut riski artırmayacak tedbirler alınır. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg emniyet mesafesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından onaylanması ve bu projenin BOTAŞ gözetiminde yapılmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt etmesi şarttır.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:21 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.