bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 05:31   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız

Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız- Petrolun korunması ile ilgili neler yapmalıyız

a) EPDK tarafından yayımlanan boru hattı tesislerine ait Yönetmeliklere Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız Tebliğ ve Kurul kararlarına uyulur.
b) Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız yapım ve montajı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız test ve kontrolü Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız işletmeye alma ve işletilmesi Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bakımı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; EN (Avrupa Standartları) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız TS (Türk Standartları) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız TSE (Türk Standardları Enstitüsü) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız Amerikan Milli Standartlar Enstitüsü (ANSI) Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME) ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksa Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Yukarıdaki hususlarla ilgili standartların başlıcaları ek-1'de yer alır. Bu faaliyetlerde Yönetmelik ekinde yer alan BOTAŞ tipik çizimlerine uyulur.
c) Ayrıca Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız doğal gaz ve ham petrol taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm bina ve tesislerin projelendirilmesi ve hesap yöntemlerinin belirlenmesinde 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır. Tesislerde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.
ç) Boru hattı tesislerinin çalışma ömrü boyunca teknik ve çevre güvenliği sağlanır.
d) Tüm faaliyetler; TS EN ISO 9001; bazında hazırlanan "BOTAŞ Kalite Yönetim Sistemi'' Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız TS EN ISO 14001; bazında hazırlanan "BOTAŞ Çevre Yönetim Sistemi'' ve TS 18001; temel alınarak hazırlanan "BOTAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'' adındaki prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilir. Bu prosedürler Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız asgari olarak sağlık Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız güvenlik Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız çevre ve emniyet kalitesi Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız denetim ve gözden geçirme Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız tesis idaresi Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız standartlaştırma ve eğitim konularında ortak ve/veya boru hattına özel politikalar içerir.
e) BOTAŞ tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin fenni usullere Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız endüstriyel standartlara Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız genel kabul görmüş teknik kurallara ve mevzuatlara uygun olarak yapımı ve işletilmesi amacıyla Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesisleri Teknik Emniyet ve Çevre Uygulama El Kitapları hazırlanır.
f) 15/6/2005 tarihli ve 25846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturacağı bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız BOTAŞ gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigorta veya sigortaları yaptırmakla yükümlüdür. Ayrıca BOTAŞ Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız petrol tesisleri ile mülkiyet veya emanetlerinde bulunan petrolü tüm risklere karşı sigortalatmakla yükümlüdür. Bunun yanında Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız LNG ve doğalgaz tesislerinde gerçekleştirilen hizmet ve varlıkların türüne göre olası risklere karşı da BOTAŞ tarafından sigorta yaptırılır.
g) Doğal gaz boru hattı tesislerine ait yapım ve hizmet faaliyetleri Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız sertifika sahibi yüklenici Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız alt yüklenici veya taşeron gibi gerçek veya tüzel kişilere yaptırılır. Bu hususların ihalenin teklif verme aşamasında bilindiği kabul edilir. BOTAŞ Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bu faaliyetleri kendisi de gerçekleştirebileceği gibi söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin test ve/veya kontrolleri bu işe uygun başka bir sertifika sahibine de yaptırabilir. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin işletme Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bakım ve onarım kayıtları yüklenici firma ve/veya BOTAŞ tarafından tutulur.
ğ) BOTAŞ Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız kendi tesis ve faaliyetlerini önemli ölçüde tehdit eden veya olumsuz yönde etkileyen bir durum oluştuğunda Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız kamunun can Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız mal ve çevre güvenliğini dikkate alarak ilgili kamu kurumlarını ve bundan etkilenme ihtimali bulunan diğer kuruluşları haberdar etmek Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız tehdidin niteliği ve niceliği ile bunu önlemek üzere alınmakta olan tedbirleri EPDK'ya bildirir ve çevreye zarar vermemek için gerekli diğer tedbirleri alır.
h) Bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu tutulacak sayısallaştırılmış güzergâh haritaları Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız pig ve katodik koruma ölçüm sonuç ve değerlendirme raporları gibi kayıtların ilgili birimlerde muhafazasından Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız ham petrol boru hattı tesislerine ait "Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası"nın EPDK'ya onaylattırılmasından Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız BOTAŞ Genel Müdürlüğünün kurumsal kalite Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenlikli işletimi faaliyetlerini yürüten daire başkanlığı sorumludur.
ı) Üçüncü şahısların Yönetmelikte yer alan güzergâh şeridi ve emniyet mesafesi kurallarına uymalarını sağlama Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bu kurallara uyulmasının takibi ve Yönetmelikte yer alan boru hatlarının teknik emniyeti ve güvenli işletimi ile ilgili alınacak diğer tedbirler konusunda Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız taşra teşkilatında görev yapan ham petrol Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız doğal gaz ve LNG işletme müdürlükleri de sorumludur.
i) BOTAŞ boru hattı tesislerinin mühendislik çalışmaları sırasında ilgili mevzuata uygun olarak gerekli Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanır.
j) Petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinin yangına karşı korunmasında 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve BOTAŞ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme prosedürlerine uygun tedbirler alınır.
k) Eskiden yapılmış veya yeni yapılacak tüm ham petrol ve doğal gaz boru hatları Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bunlara ait tesislerin yerleri ve boru hattı güzergâhlarının kamulaştırma planlarına uygunluğu sağlanır. Bu tesislere ait her türlü haritalar Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız harita bilgileri Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız konum bilgileri "Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) veri tabanına" aktarılarak muhafaza edilir.
l) Boru hatlarının tamamı SCADA ve telekomünikasyon sistemleri ile donatılarak Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bu sistemlerin boru hatlarının inşaatı ile birlikte eş zamanlı olarak bitirilmesi ve işletmeye alınması sağlanır. Bu kapsamda boru hatlarının tümü için kaçak tespit programları kullanılır.Madde 6 - (1) BOTAŞ ham petrol boru hatları ve tesisleri çevresindeki planlama ve imar uygulama çalışmalarında uyulması gereken koşullar ve teknik emniyet kriterleri olarak; 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasasında Uyulacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile bu konuyla ilgili teknik standardlar ve BOTAŞ tipik çizimleri uygulanır.
(2) Ham petrol boru hattı tesislerinde de Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız doğal gaz dağıtım hatlarının ve donanımlarının tanınması ve yerlerinin belirlenmesi için kullanılan işaret levhalarının aynısı kullanılır. Bunların ölçülendirilmesi ve yazılmasında ek - 2'de yer alan BOT-TYP-PL-65-1/2-Rev.2-02/07/2009 ve ek- 3'de yer alan BOT-TYP-PL-65-2/2-Rev. 2-02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri dikkate alınır. Ayrıca Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız diğer detaylar için TS 10874 standardından yararlanılır. Ancak Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bazı boru hatlarının gizlenmesine karar verilebilir. Bu takdirde gizli işaretleme metodları uygulanır.
(3) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre yeni boru hattı güzergâhları içme ve kullanma suyu havzası sınırları dışından geçirilir.
(4) Ham petrol boru hattı üzerinde bulunan bütün hat vanalarının uzaktan kumandalı olması zorunludur. Ayrıca Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız deniz Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız göl Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız nehir Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız su havzası Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız milli park Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız baraj gibi çevre kirlenmesi ve ekolojik denge bakımından hassas alanların yakınından veya üzerinden zorunlu hallerde hat geçmesi durumunda Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız geçişlerin giriş ve çıkış noktaları ile diğer uygun yerlere uzaktan kumandalı hat vanaları yerleştirilir.
(5) Ham petrol boru hatlarının ve tesislerinin inşaatı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bakımı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız onarımı ve işletilmesinin yapılabilmesi için gerekli güzergâh şeridi ek - 4'de yer alan BOT-TYP-PL-0010-1/1-Rev. 2-02/7/2009 ve ham petrol boru hattı kanalı ile toprak geri doldurma ebatları ise; ek - 5'de yer alan BOT-TYP-PL-0015-1/1-Rev. 2-02/07/2009 numaralı BOTAŞ tipik çizimleri ile ek - 8 ve ek - 9'da yer alan tablolar dikkate alınarak belirlenir.
(6) Boru hattı güzergâhının geçtiği arazinin deniz Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız göl Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız nehir Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız su havzası Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız milli park Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız baraj Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız yoğun sanayi ve ticari kuruluşlar tarafından çevrili olması Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız topoğrafik ve jeolojik yapının müsait olmadığı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız fay hatları ve heyelan bölgelerinin yer seçimini zorlaştırdığı Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız hâlihazırdaki mevcut boru hatları Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız enerji bölgeleri ve teknik alt yapı tesislerinin konumlarının getireceği engeller nedeni ile yukarıda yer alan emniyet mesafelerinin daraltılmasına BOTAŞ tarafından izin verilebilir. Söz konusu bölge ile ilgili risk analizi yaptırılır ve mevcut riski artırmayacak tedbirler alınır. Ancak Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız emniyet mesafesinin daraltılması talebinde bulunan kişi veya kuruluş tarafından hazırlanacak projenin BOTAŞ tarafından onaylanması ve bu projenin BOTAŞ gözetiminde yapılması Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız bu ve benzeri teknik tedbirlerden doğacak masrafı ödemeyi taahhüt etmesi şarttır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız

Petrolü Korumak İçin Ne Yapmalıyız konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: petrolü korumak için neler yapabiliriz, petrolü korumak için neler yapmalıyız, petrol kaynağını koruyabilmek için neler yapabiliriz, petrolü korumak için ne yapmalıyız, petrolü korumak için ne yapabiliriz, petrol kaynağının korunması için neler yapılır, petrolu korumak icin ne yapabiliriz, petrolu korumak icin neler yapilmali, petrolü korumak için ne yapabiliriz kısa, petrolü korumak için neler yapabiliriz kısa bilgi, petrolün korunması için ne yapmalıyız, petrol un korunmasi, petrol un korunmasi ile ilgili neler yapariz, petrolün korunması,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İngilizce Çevreyi Korumak İçin Neler Yapmalıyız? Я Soru Cevap 2 07-11-2013 10:21
Kalp Sağlığını Korumak İçin Neler Yapmalıyız? elif Kalp Sağlığı 0 27-04-2011 03:39
Pankreası korumak için ne yemeliyiz neler yapmalıyız daywest Kanser 0 20-12-2010 12:43
Tecavüzden Korumak İçin Memeleri Yakılıyor nurküllü Haberler 3 27-08-2010 05:00

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:37 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats