bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-02-2013, 04:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam

1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam


Kişiler arasındaki sosyal iletişim fazlaydı denebilir. çünkü komşuluk ilişkileri daha güçlüydü. Mesela şuan televizyonlar çok yaygın şimdi akşam oluyor herkes televizyon izliyor kesinlikle bir sosyalik olmuyor iletişim olmuyor. 20 li yıllarda televizyon falan olmadığı için herkes bi arada toplanıp konuşurdu.

Cumhuriyet Öncesi Dönem
Türkiye’de devletin sosyal hayata müdahalesinin Cumhuriyet dönemi ile başlatmak bazı eksiklikler doğuracağından 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal OrtamCumhuriyet öncesi dönemdeki sosyal nitelikli önlemlere ve bu mahiyetteki kanunlara kısaca değinmek uygun görülmüştür.
Küçük sınıfların zayıflaması 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortambunların mesleki organizasyonları olan Loncaları da etkilemiş ve 19.yüzyılın ortalarına doğru Türk sanayiinin modern esaslar dairesinde gelişebilmesi için siyasi ve ekonomik şartların uygun olmadığı bir dönemde Mecelle ile ortadan kaldırılmaları ile sonuçlanmıştır. 1860’da kabul edilen Mecelle 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamçalışma ilişkilerini düzenleyici ilk yasa niteliğine sahip olmak bakımından önemlidir. Bu dönemde çalışma hayatı ile ilgili çeşitli mesleklere uygulanmak üzere bazı yasalar ve tüzükler çıkarılmasına rağmen 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamhepsinde de iş ilişkilerinin düzenlenmesinde Mecelle’de olduğu bireyci görüş egemen olmuştur .
1869 yılında çıkarılan “Maadin Nizamnamesi”ile maden ocaklarında çalışanların sağlık ve güvenliği ile ilgili önlemler getirildiği görülmektedir . Bu nizamnameyi sosyal güvenlik alanındaki ilk devlet müdahalesi olarak kabul etmek mümkündür .
I. Meşrutiyet ve bunu izleyen dönemde sınırlı ve dolaylı bazı yasalaştırma girişimleri yapılmış olmakla birlikte 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal OrtamII.Meşrutiyet dönemine kadar maden işçilerini korumaya yönelik faaliyetler dışında bir devlet müdahalesine rastlanılmamaktadır. Meşrutiyetin ilanından sonra Fransız Devrimi ile gelen siyasi akımlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamzaman zaman sosyal hareketlerle de birleşerek bu devrin işçi hareketini oluşturmuştur .
II.Meşrutiyetin ilanı ile ortaya çıkan nispi özgürlük havası içinde 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamsiyasi faktörlerin etkinliği daha fazla artmış ve işçi faaliyetleri hızla artmış 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamdernek kurma grev hakkı ve hatta 1909’da çıkarılan Cemiyetler Kanunu ile sendika kurma hakları kazanılmıştır.
İmparatorluk döneminde asker ve memurlarla sınırlı bazı işyerlerinde çalışanların belirli risklere karşı korunması amacıyla resmi ve özel yardımlaşma sandıkları kurulmuştur. Bunlardan 1909 yılında kurulan “Tersane-i Amireye Mensup İşçi Vesairenin Tekaüdiyeleri Hakkında Nizamname”isimli tüzükle kurulmuş olan sandık 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortamişçileri yaşlılık ve malullükten ötür uğrayacakları gelir kayıplarına karşı koruyacak ilk sosyal güvenlik kurumunu teşkil etmektedir .

------------------------
1. Kadın Hakları
a) Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını
Atatürk devlet kurumlarında yaptığı çağdaşlaşma hareketini yeterli görmüyordu. Çağdaş medeniyet düzeyinin üstüne çıkmak 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Türk toplumun yaşantısını 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam dünyaya bakış şeklini değiştirmeye bağlıydı. Bunun için işe aileden başlamak gerekiyordu. Ailenin temel direği kadın olduğuna göre 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam onun eğitilmesi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam toplumda aktif bir konuma getirilmesi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam gelecek nesillerin inkilâpcı çizgide yetişmelerinin de bir güvencesi olacaktı.
Cumhuriyetin devraldığı Türk kadınının statüsü acaba beklenilen görevi yerine getirmeye elverişli miydi? Türk kadını ailede 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam eğitim kültür ve sosyal hayatın içinde nasıl faal ve üretken bir hale getirilebilirdi? Bu sorulara Atatürk’ün getirdiği çözümü görmeden önce 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Cumhuriyet öncesi Türk kadınının statüsüne kısaca bakmakta yarar vardır.
Eski Türk toplumunda kadın erkeğe eşit bir varlık olarak saygı görürdü. Aile tek evliliğe dayandığı gibi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam mülkiyet bakımından da karı koca arasında eşitlik vardı. Türklerin islâmiyeti kabul etmelerinden sonra Arap etkisi çoğaldı.
İslâmiyet çok eşliliğe izin vermekteydi. Erkek karısını istediği zaman boşayabiliyordu. Kız çocukları erkek çocuğa göre 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam ancak yarım hisse miras alabiliyordu. Mahkemede bir erkek şahide karşılık iki kadın şahit olması gerekmekteydi. Kadın eğitim imkânlarından yoksundur. Kafes arkasında 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam dışa kapalı bir hayat sürdürmekteydi.
Batıda başlayan kadın hakları konusundaki gelişmeler 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Tanzimat döneminde Osmanlı toplumunda küçük çapta gelişmelere yol açtı. 1843’de tıbbiyede ebelik kursları açılmıştır. Bunu 1870’de açılan Kız Öğretmen Okulu (Darülmuallimât) takip etti. Böylece kadınlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam sınırlı ölçüde ve mütevazı bir şekilde iş hayatına atıldılar. Kadın meseleleri ile ilgili kadın dergileri boy gösterdiler. Meşrutiyette konu ile ilgili tartışmalar çoğaldı. Bunda adetleri önemli ölçüde çoğalmış olan kadın dergi ve derneklerinin rolü vardır. (Derneklerin sayısı 40’a 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Dergilerin sayısı 27’ye ulaşmıştır.)
Bu gelişmelerde Batı etkilerinin yanı sıra 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Rusya kökenli Türk fikir adamları ve Türk ocakları da etken oldular. Özellikle II. Meşrutiyetin getirdiği ortamda çeşitli fikir akımları görüşlerini ortaya koydular. Tartışmalar sonunda 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam mevcut fikir akımlarının hepsi Türk kadınının eğitilmesinde birleşiyorlardı. İslâmcılar böylece kadının iyi bir ev hanımı olacağını 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Batıcılar ve Türkçüler ise 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam bunun ev hayatının yanı sıra 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam kadının sosyal hayata girmesi için de gerekli olduğunu düşünüyorlardı.
Bu ortamda oldukça gelişen kız rüştiyelerinin sayısı artmış 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam öğrencileri özellikle İstanbul’da çoğalmıştır. kız idadileri İstanbulla sınırlı olup sayıları ancak beşe ulaşmışıtır. Kızlar için meslek eğitimi alanında ebe okulu açılmış 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hemşirelik kursları düzenlenmiş 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam kızların tıp ve eczacılık alanında eğitime başlamaları ise 1922’yi bulmuştur. Tıp Fakültesine yedi kız öğrenci kaydolmuştur. Kadın eğitimi alanında üzerinde durulması gereken kız öğretmen okullarındaki nisbî gelişmedir. 1870’de açılmış olan İstanbul Kız Öğretmen Okulu (Dârülmuallimât) Meşrutiyet döneminde yatılı hale getirildi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam yeni bir düzenlemeye tabi kılındı. Öğrenci sayısı bine ulaştı. İstanbul dışındaki kız öğretmen okullarıyla bu sayı altı bini bulmaktaydı. Kız öğretmen okuluna öğretmen yetiştirmek maksatıyla bu okulların yüksek kısmı (Dârülmuallimât-ı Âliye) açıldı. Daha sonra 1915’de İnas Dârülfünunu kuruldu.
Birinci Dünya harbinde 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam erkeklerin çoğu askere alınmış 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam onların bıraktığı boşluğu doldurmak için 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam kadın memur ve işçiler alındı. Kadınlar ordunun geri hizmetlerinde de görev aldılar.
Kadınların sosyal hayatta yer etmeğe başlaması üzerine 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam aile hukukunda düzenleme yapıldı. 8 Ekim 1917’de Aile Hukuku Kararnamesi çıkarıldı. Buna göre 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam evlenme ve boşanma devlet iznine bağlanıyordu. Evlenme yaşı kadında 17 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam erkekte 18 olarak düzenleniyordu. İkinci evlilik kadının iznine bağlanıyor 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam bazı şartlarla kadına boşanmak hakkı tanınıyordu. Kararname 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam İstanbul’un işgali esnasında azınlıkların şikâyeti üzerine kaldırıldı.
Kısaca özetlenen bu gelişmelerle kadının sosyal hayatta etkin olması için öncü sayılabilecek bazı adımlar atılmıştı Fakat gelişmeler çok sınırlı bir kesimle ilgiliydi. İstanbul ve bazı büyük şehirlerde yaşayan kadınlar için geçerliydi. İstanbul’da bile kadınlar kocalarıyla lokanta ve gazinolara gidemezler 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Tramvaylar ve vapurlarda kadınlara mahsus perde çekili bölmelerde otururlardı. Okullarda jimnastik dersleri özel kıyafetle kapalı yerlerde yapılırdı. Bir erkek 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam tanıdığı bir kadına sokakta selâm veremez 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam durup konuşamazdı.
Milli Mücadele başlayınca Türk kadını vatanın kurtuluşu için canla başla çalıştı. Önce işgalleri protesto eden 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam halkı mücadeleye çağıran mitinglerde aktif rol oynadılar. Silâhlı direnme hareketleri başlayınca 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam bazıları cephelere koştular 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam vuruşmalara katıldılar. Bir kısmı cephe gerisi hizmetlerde fedakârca çalıştı. Bazıları da kadın cemiyetleri kurup Millî Mücadeleyi var güçleriyle desteklediler. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinde olduğu gibi. Halide Edip 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Müfide Ferit gibi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam eli kalem tutan kadınlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam coşkulu yazılarla ruhları ateşlediler.
Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı

CUMHURİYET ÖNCESİ SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
Altın Ordu'nun XIII-XIV. Yüzyıllarda siyasî 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam iktisadî ve kültür bakımından yalnız Şarkî Avrupa'nın değil 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam umumiyetle Türk dünyasının en mühim mevkilerinden biri olduğunda şüphe yoktur. Bu devletin ahalisinin büyük bir kısmı -Rus yurdu müstesna- halis Türk'tü; ancak üst tabakada Moğol unsur mevcuttu. Bu unsur da kısa bir zaman içinde tamamiyle Türkleşmişti. Devlet teşkilâtı 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Çingiz'den çok önce teşekkül eden devlet sisteminden ibaretti. Gök-Türk ve Uygur teşkilâtının mühim unsurlarının Altın Ordu (ve umumiyetle bütün diğer Türk devletlerinde ) mevcut olduğu muhakkak gibidir; hele teşkilât sözleri (ıstılahları)nde Uygarca mefhumların kullanıldığı görülmektedir; bunun içindir ki 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Altın Ordu ve sonraki hanlıkların devlet 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam iktisat ve sosyal teşkilâtlarını öğrenmek 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Moğolların kendi iç teşkilâtlarından başka daha evvelki Türk devletleri ve hey'etlerinin vaziyetlerini bilmeğe bağlıdır. Elde mevcut sınırlı kaynaklara göre Altın ordu'da askerlik 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam ziraat 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam ticaret 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam vergi ve her çeşit mükellefiyetleri tanzim eden belirli kanunlar mevcuttu. Çingiz tarafından kurulan teşkilâttan başka 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam siyasî ve sosyal hayatın her safhasını düzenleyen birçok nizamlar tatbik edilmekte idi. Bu itibarla da Altın Ordu Devleti'ni "yasalı" (kanunlu) bir siyasî varlık olduğu ortadadır.
Ahalinin yalnız göçebe olmadığı 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam şehirlerin ve köylerin çokluğu ile derhal görülmektedir. Zaten Orta-İdil boyundaki Türkler'in çok erkenden köyler ve şehirler kurdukları malûmdur. İdil'in aşağı mecrasında bulunan Türk-Moğol unsurunun da yavaş yavaş şehir ve köylere yerleştikleri görülüyor. Azerbaycan da dahil olduğu halde Altın Ordu'ya ait sahada şimdiye kadar 25 şehir tesbit edilmiştir. Bunlar: Azak 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Batçin 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Baku 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Büler 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Bulgar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Derbent 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Gülistan (Saray'ın banliyösü) 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Kırım 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Kırım-Cedit 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Macar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Macar-Cedit 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Mahmûd Âbad 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Muhşı 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Ordu 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Ordu-Cedit 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Ordu-Bazar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Recan 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Saray 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Saray-Cedit 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Saraycık 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Sığnak-Cedit 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Tebriz 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Ükek 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Hacı-Tarhan (Zeci-Tarhan) 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Şabran 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Şamaha.
Demekki 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Altın Ordu sadece bir "step imparatorluğu" değildi. Bu sayılan şehirlerin büyük bölümü büyük ticaret merkezleri ve "ihracat ve ithalât" iskeleleri ve transit istasyonları idi. Bilhassa Saray şehrinin büyüklüğü ve güzelliği hakkında şehri bizzat gezen seyyahların elinden çıkan kayıtlar mevcuttur. Bu cins kayıtlar yapılan hafriyat neticesinde tamamiyle tesbit edilmiştir. Saray şehrinde mükemmel bir su tesisatı olduğu 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam bahçelere 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam evlere varıncaya kadar su borulariyle su getirildiği meydana çıkmıştır; çini tezyinatı 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam yapıcılık ve bilhassa maden işleme hususunda mühim ilerlemeler elde edildiği 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam çıkan eserlerle sabittir.
Bu itibarla 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Saray şehrinin ve içinde yaşayan ahalisinin (yani yerli Türkler'in) 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam devirlerinin diğer memleketlerinden geride durmadıkları açıktır. Meydana çıkarılan maden eritme ve işletme tesisatının mükemmelliği 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Altın Ordu ustalarının 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hattâ bu hususta birçok millet ustalarını geride bıraktıklarını gösterir. Bu suretle Saray şehrinde (bilhassa Saray-Berke'de) İtil ve Bulgar şehirlerinin geleneği yalnız muhafaza edilmekle kalmamış 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam daha da ileriye götürülmüştür. Saray aynı zamanda Türkistan 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam İran 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Anadolu 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Bizans 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Rus 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Ceneviz ve Orta Avrupa'dan gelen tüccarların buluştukları bir merkez olması hasebiyle de büyük bir ehemmiyete sahipti; burada ayrı milletler için ayrı mahaller kurulduğu ve herkese kendi memleketinde alışık olduğu hayata göre yaşamak imkânı verildiğini biliyoruz. Altın Ordu'nun merkezi Saray şehri idi. Saray şehrine "Taht ili" denirdi. Batu zamanında tesis edilen Saray şehri 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Berke Han zamanında daha müsait bir yere nakledilerek Yeni Saray 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam yahut Saray-Berke adını aldı (İdil'in sol kollarından biri olan Tsares mevkiine yakın). Hanlar Saray şehrinin "Gülistan" denilen banliyösünde yaşıyorlardı; burası bilhassa hanların kışı geçirdikleri bir yerdi; yazları ise eski âdet üzere "yaylağa" çıkarlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Don ve Özü arasında kalırlardı. Hanların "yaylak"lardaki ordugâhları da büyük bir şehir manzarası arzediyor 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hanım ve büyüklerin süslü çadırları geniş bir sahayı kaplıyordu.
Keçeden yapılan çadırların (yurt) içi kıymetli halılarla süslü idi; hanın tahtı altun ve kıymetli taşlarla bezenmiş 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam ayakları gümüşten idi. Bayram ve yortu günlerinde yabancı elçiler merasimle kabul edilirdi; bu münasebetle hanın tahtı etrafında hatunu ve hanedan âzasına mensup büyükler bulunuyordu. Hanın birkaç karısı olurdu; fakat biri Ulu-Hatun 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam yani baş kadın sayılırdı. Ulu-Hatunların mevkileri gayet yüksek olup 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam devlet idaresine bilfiil iştirak ederler 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hattâ 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hanın muvaffakiyetiyle 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam kendi adlarından "yarlık" verdikleri olurdu. Ulu Hatun Osmanlı sultanlarının saraylarındaki Baş-kadın efendi ve Valide sultana çok benzemektedir; yalnız Valide Sultanın yetkileri daha geniştir.
Hanlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam yalnız Tatar büyüklerinin kızlarını değil 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam Bizans imparatorlarının ve Rus knezlerinin kızlarını da alıyorlardı; ezcümle Özbek Han'ın karısı Rum kayseri Andronik Paleologos'un kızı idi. Umumiyetle Altın Ordu Devleti'nde kadınların sosyal konumları yüksekti ve bu konuda eski Türk gelenenekleri devam ettiriliyordu. Doğu memleketlerinin kadınları ezici tesirleri henüz kökleşmemişti. Hanın hatunları ayrı saraylarda yaşıyorlar 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam göç ederken kendilerine mahsus çadırları bulunuyordu; hattâ kendilerinin mescit ve camileri 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hoca ve imamları olduğu gibi umumî hayatta ayrı muhafız kıt'aları da vardı; Altın Ordu kadınları peçe taşımadıkları gibi 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam umumî hayatta görünürler 1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam hattâ han hatunları âlimler ve şairler meclisine bile devam ederlerdi.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam

1920 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Sosyal Ortam konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 2meşrutiyetin sosyal ve ortami,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Doğal Ortam Nedir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 5 24-10-2013 09:21
Nemli ortam bitkileri ile kurak ortam bitkilerinin özellikleri nelerdir ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 15-10-2011 04:07
Nemli Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir? Я Biyoloji 0 15-10-2011 04:05
Ortam Temizliği ve Bakımı Nasıl Yapılır? elif Sağlığımız 0 01-05-2011 12:39
Cumhuriyetin İlk Kadın Hakimi zehra35 Kadın ve Hukuk 0 10-10-2008 10:45

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:39 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.