bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-02-2013, 07:46   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir

Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir


Cenabı Allahın sıfatları ikiye ayrılır. Her Müslümanın Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah'ın bütün kemâl sıfatlarına sahip Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. Allahın sıfatlarını açıklamalı olarak

TENZİHİ ve Selbi Sıfatlar

- Vücûd
- Kıdem
- Beka
- Muhalefetün lil-havâdis
- Kıyam Bi-nefsihî
- Vahdaniyet

ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR

- Hayât
- İlim
- İrâde
- Kudret
- Tekvin
- Sem' ve Basar
- Kelâm

Vücûd
Bu sıfat Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ'nın vâr olduğunu ifâde eder. Allah Teâlâ'nın varlığı başka bir varlığa bağlı olmayıp Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir zâtının îcabıdır. Yani vücûdu Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir zâtıyla kaimdir ve zâtının vâcib bir sıfatıdır. Bu sebeble Hak Teâlâ'ya Vâcibü'l-Vücûd denilmiştir. Bâzı Kelâm âlimleri Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Vücûd sıfatına Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sıfat-ı nefsiyye adını vermişlerdir. Vücûd'un zıddı olan adem (yok olma) Allah Teâlâ hakkında muhaldir. Allah'ın yok olduğunu iddiâ etmek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kâinatı ve içindeki varlıkları inkâr etmeyi gerektirir. Çünkü her şey'i yaratan ve vâr eden O'dur.

Kıdem

Kıdem Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ'nın varlığının başlangıcı olmaması demektir. Allah Teâlâ kadîmdir Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ezelîdir. Yani önce yok iken sonradan vâr olmuş değildir. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Cenâb-ı Hakk'ın vâr olmadığı bir an Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bir zaman Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir tasavvur edilemez. Aslında zaman ve mekânı yaratan da O'dur. Allah Teâlâ zaman ve mekân kayıtlarından münezzeh Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ezelî ve kadîm bir Zât-ı Zülcelâldir. Kıdem'in zıddı olan hudûs (sonradan olma Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir belli bir zamanda yaratılma) Allah Teâlâ hakkında muhaldir.

Beka

Beka Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ'nın varlığının sonu olmaması Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir daima var bulunması demektir. Allah Teâlâ'nın varlığının başlangıcı olmadığı gibi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sonu ve nihayeti de yoktur. O hem kadîm ve ezelî Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hem de bâki ve ebedîdir. Zâten kıdemi sâbit olan bir varlığın Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bekası da vâcib olur. Beka'nın zıddı fena Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yani Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bir sonu olmaktır. Bu ise Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ hakkında muhaldir.

Muhafeletün lil-Havâdis

Allah'ın Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir. Allah Teâlâ ne zâtında Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ne de sıfatlarında kendi yarattığı varlıklara benzemez. Biz Allah'ı nasıl düşünürsek düşünelim Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir O Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hâtır ve hayâlimize gelenlerin hepsinden başkadır. Çünkü hâtıra gelenlerin hepsi hâdis Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yani Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sonradan yaratılmış Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yok iken vâr edilmiş şeylerdir. Allah Teâlâ ise Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir vücûdu vâcib Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kadîm ve bâkî Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her şeyden müstağnî Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her türlü noksandan uzak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bütün kemâl sıfatlara sahip olan İlâhî ve mukaddes bir zâtdır. Şübhe yok ki Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir böyle yüce bir Zât Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir önce yok iken sonra vâr olan Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bil'âhare tekrar zeval bulan varlıklara benzemez. Nitekim Cenâb-ı Hak kendi zâtını Kur'ân-ı Kerîm'de: arapça var. "Onun "Hak Teâlâ'nın) benzeri yoktur. O Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her şey'i işitici ve görücüdür" (Şûra 11) sözleriyle tavsif etmiştir. Peygamber Efendimiz de (asm) bu mânayı te'yiden: "Her ne ki senin aklına geliyor Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir işte Allah Teâlâ onun gayrısıdır" buyurmuştur.

Kıyam Bi-nefsihî

Allah Teâlâ'nın Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç olmadan zâtı ile kaim olması demektir. Mevcudatın hepsi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sonradan vücuda gelmiştir. Bu sebeble de bir Yaradana ve bir mekâna muhtaçdırlar. Buna mukabil her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâlâ'nın vücûdu Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir zâtının gereğidir ve varlığı hiçbir şey'e muhtaç değildir. Şayet Allah da vâr olabilmek için başka bir varlığa muhtaç olsa idi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir O da mahlûk olur ve her şey'in Hâlikı ve başlangıcı olmazdı. Halbuki O Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her şey'in Hâlikı ve yaratıcısıdır. O'ndan başka her şey mahlûktur. Hâlık ise Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir mahlûkuna asla muhtaç olmaz.

Vahdaniyet

Vahdaniyet Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah'ın bir olması demektir. Vahdaniyet Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ'nın kemal sıfatlarının en önemlisidir. Çünkü bu sıfat Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah Teâlâ'nın zâtında Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sıfatlarında Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir fiillerinde bir olduğunu; saltanat ve icraatında ortaksız bulunduğunu ifade etmektedir.

ZÂTÎ ve SÜBÛTÎ SIFATLAR

Hayât
Cenâb-ı Hakk'ın hayat sâhibi olması Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hayat sıfatiyle muttasıf bulunması demektir. Cenâb-ı Hak hakkında vâcib olan bu sıfat Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir mahlûkatta görülen ve maddenin ruh ile birleşmesinden doğan geçici ve maddî bir hayat olmayıp ezelî ve ebedîdir. Bütün hayatların kaynağı olan hakikî hayattır. Hayat sıfatı Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir İlim Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir İrâde Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Kudret gibi kemâl sıfatlariyle yakından ilgilidir. Bu sıfatların sâhibi bir zâtın Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hayat sâhibi olması zarurîdir. Çünkü ölü bir varlığın ilim Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir irade ve kudret gibi kemâlâtın sâhibi olacağı düşünülemez. Bunun içindir ki Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hayat sıfatını Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Cenâb-ı Hakk'ın ilim Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir irade ve kudret gibi sıfatlarla vasıflanmasını sağlayan ezelî bir sıfattır Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir diye târif etmişlerdir. Hayat sıfatının zıddı memât Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yani Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ölü olmaktır. Bu ise Allah hakkında muhaldir.

İlim
Allah Teâlâ'nın her şey'i bilmesi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ilminin her şey'i kuşatması demektir. Bu âlemi en güzel şekilde Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir en mükemmel bir nizâm üzere yaratan ve onu idare eden Zât-ı Akdes'in Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yarattığı varlığı en ince teferruatına kadar bilmesi gerekir. Zira hakikatı Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir faydası Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir lüzum ve hikmeti bilinmeyen bir şey Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir nasıl yaratılabilir? O halde yaratıcının bir şey'i yaratabilmesi için Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir evvelâ ilim sâhibi olması Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir sonra o ilmin icablarına göre yaratması şarttır. Bundan başka Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir îman ve sâlih amel sâhiplerini mükâfatlandırmak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir isyan eden ve kötü yolda olanları da cezalandırmak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ancak bu kimselerin yaptıklarını bütün teferruatı ile bilmekle mümkündür. İlmin zıddı cehil Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir gaflet ve unutkanlıktır. Bütün bunlar Hak Teâlâ hakkında muhaldir.

İrâde
Allah'ın bir şey'in şöyle olup da böyle olmamasını dilemesi; her şey'i dilediği gibi tayin ve tesbit etmesi demektir. Allah Teâlâ kâmil bir irâde sahibidir. Bu kâinatı ezelî olan irâdesine uygun olarak yaratımştır. Bu kâinatta olmuş ve olacak her şey Allah'ın dilemesi ve irâde etmesiyle olmuş veya olacaktır. O'nun her dilediği mutlaka olur Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir dilemediği de asla vücûd bulmaz. Bu hususta Kur'an'da:

"Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmederse (yani onu dilerse) ona ancak 'ol' der Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir o da oluverir" (Âl-i İmrân Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir 47) buyrulur.

Hadîs-i şerîfte de: "Allah'ın dilediği oldu Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir dilemediği de olmadı" denilmiştir. İrâde sıfatından başka meşîet adında müstakil bir sıfat yoktur.

Kudret
Kudret Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Hak Teâlâ'nın varlıklar üzerinde irâde ve ilmine uygun olarak te'sir ve tasarruf etmesi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her şey'i yapmağa ve yaratmaya gücü yetmesi demektir. Allah Teâlâ'nın sonsuz bir kudret sahibi olduğuna ve her şey'e kadir bulunduğuna Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir görmekte olduğumuz şu kâinat ve ihtiva ettiği güzellik ve şaşmaz nizam en büyük delildir.

Tekvin
Tekvin; îcad ve yaratma demektir. Tekvin'i mâdum (yok) olan bir şey'i yokluktan çıkarmak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir vücûda getirmek diye îzah etmişlerdir. Tekvin Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Ehl-i Sünnet'in iki hak itikadî mezhebinden biri olan Mâtüridîlere göre Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir ilim Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir irade ve kudret sıfatından ayrı bir sıfattır. Yine Mâtüridîlere göre Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Hak Teâlâ'nın yaratmak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir rızık ve nimet vermek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir azâb vermek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir diriltmek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir öldürmek gibi bütün fiilleri Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir tekvin sıfatına râcidir. Onun eser ve tecellîsi sayılır. Bunlara sıfat-ı fi'liyye (fiilî sıfatlar) da denilir. Kudret ve tekvin Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir birer kemal sıfatı olup zıdları olan acz Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Allah hakkında muhaldir. Eş'arîlere göre ise: Allah'ın tekvin sıfatı diye ayrı Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir müstakil bir sıfatı yoktur. Tekvin Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kudret sıfatının makdûrata (yaratılması takdîr edilmiş şeylere) yaratma ânında taallûkundan ibarettir. Yani tekvin Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kudret sıfatı içinde itibarî bir vasıf olmaktadır. Allah Teâlâ'ya Mükevvin isminin verilmesi Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir O'na Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kudret sıfatından ayrı Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Tekvin adında bir sıfatın isnâd edilmesini gerektirmez. İcad etmek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yaratmak Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir bilfiil vücuda getirmek Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Hak Teâlâ'nın Kudret sıfatıyla olur. Mâtüridîler Tekvin sıfatını Kudret sıfatından ayrı bir sıfat kabûl ettiklerinden Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir zâtî ve sübûtî sıfatları 8 olarak sayarlar. Eş'arîlere göre ise bu sıfatlar 7'dir (Sıfât-ı Seb'a).

Sem've Basar
Allah'ın her şey'i işitip Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her işi görmesi demektir. Sem' ve basar sıfatları da Allah'ın ezelî ve ebedî kemâl sıfatlarındandır. Allah'ın işitip görmesine Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir uzaklık - yakınlık Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir gizlilik - açıklık Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir karanlık - aydınlık gibi mefhumlar bir engel teşkil edemezler. O Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir içimizdeki fısıltıları Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir kalbden ve gönülden yaptığımız duaları işitir. Hikmetine uygun şekilde karşılık verir. Hak Teâlâ'nın Semî' ve Basîr Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yani Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir her şey'i en iyi işitici ve en iyi görücü olduğu Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir Kur'ân-ı Kerîm'de defalarca zikredilmiştir. Sem' ve Basar sıfatları birer kemâl sıfatı olduğundan Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir zıdları olan a'mâlık (görmemek) ve sağırlık (işitmemek) Zât-ı Bârî hakkında muhal olan noksan vasıflardandır.

Kelâm

Allah Teâlâ'nın harfe ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Allah Teâlâ'nın kelâm Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir yani Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir söyleme Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir konuşma sıfatı vardır. Bu sıfat ezelî ve ebedîdir. Bu sebeble Allah'a Mütekellim denilir. Kur'ân-ı Kerîm'e de Kelâmullah tabir edilir. Allah'ın peygamberlerine bildirdiği vahiyler Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir onlara verdiği İlâhî kitablar Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir mahlûkatına gönderdiği ilhamlar Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir hep O'nun Kelâm sıfatının bir tecellîsidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir

Allah'ın Sıfatları ve Anlamları Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İngilizce eylemler ve anlamları nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 1 20-09-2016 10:29
Renklerin Psikolojik Anlamları Nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 5 05-10-2014 07:01
Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatları Nelerdir elif Soru Cevap 0 08-02-2013 06:24
Allah'ın Özü ve Nitelikleri Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 03:43
Allahü teâlânın sıfatları Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 06:33

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:57 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats