bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-02-2013, 04:57   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir

Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir


Belediyenin görev ve sorumlulukları

- Belediye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir gerekli kararları alır Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir su ve kanalizasyon Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir temizlik ve katı atık; zabıta Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir itfaiye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir acil yardım Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir turizm ve tanıtım Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir evlendirme Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000â??i geçen belediyeler Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Belediye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.Belediye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir her türlü araç Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir yaşlı Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir sorumluluk ve yetki alanı Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir emir vermek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir belediye yasakları koymak ve uygulamak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir resim Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir harç Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir katkı ve katılma paylarının tarh Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir su Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir atık su ve hizmet karşılığı alacakların tarh Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kurdurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir deniz ve su ulaşım araçları Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir tünel Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kurdurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir taşınması Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir ayrıştırılması Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir geri kazanımı Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak

mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kamulaştırmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir satmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kiralamak veya kiraya vermek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir trampa etmek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir tahsis etmek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir otobüs terminali Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir fuar alanı Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir yat limanı ve mezbaha kurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kurdurmak Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir işletmek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir odun Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir (e) Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000â??i geçen belediyeler Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir meclis kararıyla; turizm Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir sağlık Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir termal su Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir kanalizasyon Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir doğalgaz Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir eğitim Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyetler

- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir resim Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir harç Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir katılma ve katkı paylarından muaftır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir

Belediyelerin Belli Başlı Görevleri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: belediyelerin belli başlı görevleri nelerdir maddeler halinde, belediyenin belli başlı görevleri, belediyelerin belli başlı görevleri nelerdir, belediyenin görevleri nelerdir, belediyelerin belli başlı görevleri, belediyenin belli başlı görevleri nelerdir, belediyenin belli başlı görevleri madde madde, belediyenin belli başlı görevleri kısaca nelerdir, belediyenin görevleri nelerdir maddeler halinde kısaca, belediyelerin belli başlı görevleri nelerdir kısaca, belediyenin görevleri, belediyenin görevleri nelerdir maddeler halinde, belediyenin görevleri nelerdir madde halinde, belediyenin belli başlı görevleri kısaca, belediyelerin belli başlı görevleri madde madde,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Herhangi Bir Metin Üzerinde Belli Başlı Ses Olayları gizem Soru Cevap 14 03-06-2014 10:32
Belediyelerin Görevleri Nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 08-05-2012 06:25
İslam tarihinde gelişen belli başlı sanat dalları nelerdir? Я Soru Cevap 0 07-03-2012 12:40
Belli Başlı Aruz Kalıpları Nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 26-02-2012 07:43
Türkiyedeki Belli Başlı Akarsular elif İlköğretim 0 23-02-2012 04:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats