bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 04:10   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri

Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri


Yerel Yönetim Kuruluşları

a) il özel idaresi

b) belediye idaresi

c) köy idaresi

il özel idaresi: ayrı bir kamu tüzelkişiliği vardır. İl genel idaresi ise devlet tüzelkişiliğini temsil etmektedir. Yerel yönetim olması nedeniyle karar organları o yörede yaşayanlarca secimle başa gelir. Günümüzde önemini yitirmiştir. İl içersinde küçük yerleşim birimleri arasında yol Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri okul Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri onarım Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri yapımı bakım. Bataklıkların ve göllerin kurutulması… 3 birimden oluşur.

- İl genel meclisi: karar organıdır. Üyeler seçimle başa gelir. Bu seçimlerde nispi temsil sistemi uygulanır. Üyelerin sayısı nüfusa göre değişir. Her istediğinde toplanamaz. Mayıs ve kasım olmak üzere ve max. 30 gün süreyle yılda 2 kez toplanır. Ancak olağanüstü toplanma valice istenebilir. En önemli görevi il bütçesini onaylamak. Bütün kararları valinin onayına tabidir. Vali bu kararları onaylar ya da 20 gün içinde Danıştay’a gönderir. Danıştay 1. dairesi bu konuda karar verir. Onay veya onaylamama yönünde olur. Bu karar bir idari karar olup hakkında Danıştay dava dairelerinde dava açılabilir.

- İl daimi encümeni: il özel idaresine danışmanlık yapar. İl genel meclisi üyeleri arasından seçilir. İl genel meclisinin toplantıda olmadığı zamanlarda onun adına hareket eder. O ilin bir bakıma sayıştayı.

- Vali: yerel birim olmasına rağmen başkanı merkezi idare temsilcisi olan validir. Buradaki sıfatı yerel yönetim biriminin başkanı. Devletin temsilcisi olması nedeniyle il genel meclisi kararları üzerinde vesayet denetimi yapıyor.
Belediye: devlet tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzelkişiliğe haiz. Büyükşehir belediyelerinin olduğu yerde hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin ayrı tüzelk. Var. 1580 sayılı belediyelerin kuruluş kanunu. Her il ve ilçe merkezinde kurulması zorunlu. Nüfusa bakılmaksızın. İl ve ilçe merkezi olmayan nüfusu 2000den fazla olan yerlerde Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri aralarındaki mesafe 500 mtr. Geçmemek kaydıyla birden çok köy birleştirilerek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri öncelikle referandum yapılır ve çoğunluk olumlu karar verirse il genel meclisi karar alır. Dosya valiye gider. Vali onaylarsa içişleri bakanının onayı halinde Danıştay incelemesi kabulü halinde müşterek kararname ile kurulur. O yerdeki yerel ihtiyaçları sağlamakla görevli. Belediyeler kanununa göre zorunlu ve ihtiyari görevleri sayılmıştır. Çeşitli yetkiler de bu kanunda yer almıştır. Zabıta yetkileri Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri vergi ve resimleri tarh ve tahsil etme Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri emlak ve çöp vergisi Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri su havagazı Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri otobüs ve vapur gibi bir takım hizmetlerin yürütülmesi için imtiyaz verme ve sözleşme yapma yetkisi tanınmıştır. Son yıllarda enerji ve telekomünikasyon konularında bu yetkiler bağımsız idari otoritelere geçmiştir.

Belediye meclisi: seçimle Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri nispi temsil Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri nüfusa göre Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri 9dan az olamaz. Yılda 3 toplantı. Ekim şubat haziran. Bütçenin görüşüldüğü toplantı 30 gün diğerleri ise 15 gün. Olağanüstü toplanma belediye başkanı Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri vali onayı ve meclis üyelerinin 1/3 ü istemi üzerine. Toplantı yer ve zamanı kanunda belirlenmiş ve bunlara uyulmaması halinde üyeler yaptırıma tabi. Meclisin feshine yol açabilir. İçişleri bakanının önerisi ve Danıştay’ca 3 temel nedene dayanır:

1. toplantı yer ve zamanı dışında toplanma.

2. Toplantıda siyasi karar almak.

3.Kanunla gösterilen zorunlu görevlerin yapılmamış olması.

Bütçeyi onaylar. Valilik onayından geçtikten sonra yürürlüğe girer. Bütün kararları valinin onayına tabi değil. Mülki amir 1 hafta içinde onaylamazsa içişleri bakanınca danıştaya gönderilir ve Danıştay’ca karar verilir. Meclisin onaya tabi olmayan kararları için de itiraz üzerine il merkezi dışındaki yerlerde il idare kuruluna Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri il merkezi yerlerde Danıştay’a başvuru. İl idare kurulu veya Danıştay’ca verilen karar vesayet yetkisi kullanılarak verilen bir idari karardır.

belediye encümeni: il encümeninden farklı olarak sadece danışma kurulu değil Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri verilen yetkilerle icrai kararlar da alabilir. Belediye meclisi toplantıda olmadığı zamanlarda onun yerine geçer. Üyeleri iki gruptan oluşur. İlk üyeler belediye başkanı ve belediye içindeki önemli birimlerin başkanlarından oluşur. İkinci grup ise belediye meclisinin kendi içinden seçtiği üyelerdir. Kanuna göre bu ikinci grup birinci grubun üye sayısının yarısını geçemez. Bu nedenle belediye başkanının istediği yönde kararları çıkar. Burada anayasal bir sorun vardır. Anayasa md. 122 ye göre yerel yönetimlerin karar organları seçimle başa gelmelidir. Ancak belediye encümeni üyelerinde bu söz konusu değil. Gündemi belediye başkanı belirler. İhaleleri kararlaştırmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri şartnameleri hazırlamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri onaylamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri belediye adına kamulaştırma kararı almak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri cezaları vermek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri memurların özlük işlerini yapmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri belediye hesap ve harcamaların incelemek ve denetlemek bu bağlamda Sayıştaylık.

Belediye başkanı: belediye tüzelkişiliğini temsil eder. Aslında karar organı değil. Anayasaya göre de bu nedenle seçimle başa gelme zorunluluğu yoktur. yürütme organıdır. Asıl görevi belediye encümeni içindeki konumundan kaynaklanır. Başkanlığın düşmesi; bu her şekilde yargı kararı ile olur. Meclis feshine neden olan olaylara karışmışsa Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri 20 gün boyunca işe gelmemişse içişleri bakanının teklifi ve Danıştay kararı ile. ; belediye başkanının verdiği yıllılık faaliyet raporunun meclisçe reddedilmesi (meclis üyelerinin 2/3 verilen gensoru oylayıp çoğunluk kabulü hallinde vali veya kaymakam durumu danıştaya havale eder ve Danıştay sadece verilen kararlardaki üyelerin yeter sayılarına bakar. Ve son olarak da belediye başkanının geçici olarak görevden el çektirilmesi haklarında ceza soruşturması başlatılmışsa içişleri bakanlığınca yapılır.

Büyükşehir belediyesi:

1984 yılında 3030 sayılı Büyükşehir belediyesi kanunu. İl ve ilçe belediyeleri kamu tüzelkişiliklerini korur Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri Büyükşehir belediyesi de ayrı bir kamu tüzelkişiliğine sahiptir. Sorun Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeler arasındaki yetkilerin paylaşımıdır. Büyükşehir belediyesi kanununda yetkiler tek tek sayılmıştır. Anayolları Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri su şebekeleri yapımı gibi konularda bunların yapımı tüm ilçeleri ilgilendiriyorsa ya da tek ilçe belediyesi tarafından yürütülmeyecek işlerse Büyükşehir belediyesi tarafından yapılır. 3 organdan oluşur. Büyükşehir belediyesi meclisi Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri encümeni ve başkanıdır.

Büyükşehir belediyesi meclisi: seçimle başa gelen üyeleri yoktur. belli sayıda ilçe belediyesi meclisi üyelerinden ve başkanlarından oluşur. Anayasanın 127. maddesine aykırılık yoktur. dolaylı seçim hali Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri kasım Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri mart ve temmuz olmak üzere yılda 3 kez toplanır.

Büyükşehir belediyesi encümeni: sadece teknisyenlerden oluşur. Büyükşehir belediyesi meclisi üyelerinden kimse bulunmaz.

Büyükşehir belediyesi başkanı: doğrudan seçimle gelir. Yürütme organıdır. Büyükşehir belediyesini temsil eder. İlçe belediye meclisi kararları üzerinde Büyükşehir belediyesi başkanının denetim yetkisi kabul edilmiştir. İlçe belediye meclislerinin aldığı tüm kararlar Büyükşehir belediyesi başkanına gönderilir. Onaylamazsa tekrar görüşme isteyebilir. 2/3 çoğunluk ile bu karar tekrar ilçe belediye meclisinden çıkabilir. Bu denetimin vesayet denetimi olarak adlandırmak gereklidir. Bir kamu tüzelkişinin bir başka kamu tüzelkişisinin üzerindeki denetimidir.

Köy idaresi: 442 sayılı köy kanunu. Köy idaresinin kurulması için nüfus 150. isim değişikliği Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri başka ilçeye bağlanma Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri köye katılma içişleri bakanlığı kararı ile olur. Ayrı bir kamu tüzelkişiliği bulunmaktadır. Köy derneği Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri ihtiyar heyeti ve muhtar dan oluşur. Karar organı köy derneğidir. O köydeki kayıtlı tüm seçmenlerden oluşur. Muhtar köy tüzelkişiliğinin başıdır. Yürütme organıdır. Aynı zamanda köyde devletin ajanıdır. Muhtarın tüm işlemleri mülki amirin onayına tabidir. İl veya ilçe idare kurulunca görevden alınabilir. İlçe ve idare kurulları merkezi idarenin birimleri olması ve muhtarı görevden alabilmeleri Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri muhtarın devletin temsilcisinin olması nedeniyle yerel yönetim özerkliği konusunda soru işareti söz mevcuttur. Burada denetim idari vesayetten çıkıp hiyerarşi halini almıştır.
Valinin Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri Kaymakamın Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri Muhtarın Ve Belediye Başkanının Görevleri
Valinin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz:
-Vali Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri kanun Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri tüzük Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almaya yetkilidir.
-Kanun Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri tüzük Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.
-İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur
-Vali Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.
-Vali Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder
-Vali Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
-İldeki devlet memurlarının bir kısmını doğrudan atamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bir kısmının atanması konusunda görüşünü bildirmek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bir kısmının da görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek.
-İldeki yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak.

Kaymakamın Görevleri :
Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür.
Başlıca görevleri şunlardır:
İlçede yasaların uygulanmasını sağlar Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
Valinin emirlerini uygular Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
İlçedeki çeşitli kamu kurumlarının çalışmaları arasında eşgüdümü sağlar Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
Törenlere başkanlık eder Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri resmi ziyaretleri kabul eder.

Mahalle Muhtarının Görevleri
1- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
2- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
3- Cadde Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
4- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
5- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
6- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
7- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
8- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
9- Muhtaç Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri yaşlı Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri sakat ve kimsesizlere Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri
10- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.
Belediye başkanının görev ve yetkileri
Madde 38: Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır;
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bu stratejilere uygun olarak bütçeyi Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri izlemek ve değerlendirmek Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
Bütçeyi uygulamak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
Şartsız bağışları kabul etmek.
Belde halkının huzur Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri esenlik Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri

Yerel Yönetim Birimlerinin İsimleri Ve Görevleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: yerel yönetim birimleri, yerel yönetim birimleri nelerdir, yerel yönetim birimlerinin aldığı kararlara ve uygulamalarına kimler yön verebilir, yerel yönetim nedir görevleri nelerdir, yerel yönetim kimlerden oluşur, yerel yönetim birimlerinde halkı kimler temsil eder, yerel yönetim birimleri hangileridir, yerel yönetimler kimlerden oluşur, yerel yönetimlerin görevleri nelerdir, yerel yonetim kimlerden olusur, yerel yonetim birimleri nelerdir, yerel yönetimin aldığı kararlara kimler yön verebilir, yerel yonetim birimleri, yerel yönetim birimlerinden belediyelerin belli başlı görevleri nelerdir, yerel yönetimler hangileridir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Yerel Yönetim Nedir? - Yerel Yönetim Hakkında elif Kadın ve Hukuk 8 20-08-2015 12:13
Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir? - Yerel Yönetim Birimleri Hakkında elif Soru Cevap 12 19-04-2015 08:29
Yerel Yönetim Birimlerinin Aldığı Kararlara Ve Uygulamalarına Kimler Yön Verebilir? gizem Soru Cevap 1 18-04-2014 11:46
Yerel Yönetim Birimlerinin Belli Başlı Görevleri elif Soru Cevap 0 17-02-2013 03:57
Yerel Yönetim Birimleri Nelerdir?-Yerel Yönetim Birimleri elif Soru Cevap 0 17-02-2013 02:58

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats