bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 22-02-2013, 09:14   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Nasureddin Tusinin Milliyeti

Nasureddin Tusinin Milliyeti
Nasirüddin Tusi 13. yüzyılda yetişen ünlü müslüman bilim adamı. İsmi Nasureddin Tusinin Milliyeti Muhammed bin Muhammed bin Hasan olup Nasureddin Tusinin Milliyeti künyesi Ebû Câfer; lakabı Nâsirüddîn’dir. 1201 senesi Şubatında Horasan bölgesindeki Tûs şehrinde doğdu. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kemâleddîn bin Yûnus Mûsulî Nasureddin Tusinin Milliyeti Muînüddîn Sâlim bin Betrân-ı Mısrî’den ve İbn-i Sînâ’nın talebelerinden Behmen Yâr’dan ve diğer meşhur bilginlerden ilim ve fen öğrendi. İlminin çokluğuna rağmen Nasureddin Tusinin Milliyeti Eshâb-ı kirâm düşmanlarının sapık fikirlerine kanarak Nasureddin Tusinin Milliyeti Şiîlik yoluna saplandı. Şöhreti her tarafa yayılınca Nasureddin Tusinin Milliyeti Moğol Hükümdârı Hülâgu tarafından vezir tâyin edilip Nasureddin Tusinin Milliyeti onun tavsiyelerine göre işlerini yürüttü. Hülâgu’nun Bağdat’ı yakıp yıkmasına ve yüz binlerce Müslümanın öldürülmesine sebep olanlardan biri oldu. Hülâgu’nun desteğiyle Meraga’da kütüphâne ve rasathâne kurdu. Nâsirüddîn Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti ömrünün sonuna kadar bu rasathânede çalıştı. 1274 senesinde gittiği Bağdat’ta hastalanarak haziran ayında öldü.

Nâsirüddîn Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti rasathâneyi kurduktan sonra Nasureddin Tusinin Milliyeti çeşitli İslâm memleketlerinde tanınmış ilim adamlarını burada topladı. Ayrıca rasathânenin yanında büyük bir kütüphâne yaptırdı. Bağdat Nasureddin Tusinin Milliyeti Dımeşk ve diğer şehirlerden birçok kitabı buraya getirtti. Kütüphânedeki kitapların sayısı dört yüz bine ulaşmıştı.

Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti trigonometriyi astronominin bir dalı olmaktan çıkararak Nasureddin Tusinin Milliyeti başlı başına bir ilim hâline getirdi ve bu husûsta bir eser yazdı. Geometride söz sâhibi olan Tûsî’den sonra gelenler Nasureddin Tusinin Milliyeti onun nazariyeleri ve görüşleri üzerine fazla bir şey ilâve edemediler. Sinüs cedvellerinin yeni hesaplama metodlarını bulan Ebü’l-Vefâ’nın ulaştığı noktaya Nasureddin Tusinin Milliyeti Avrupa asırlar sonra ulaşabildi. Ebü’l-Vefâ’nın ulaştığı bu yüksek noktayı daha da geliştiren Nâsirüddîn Tûsî oldu.

Nâsirüddîn Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti çeşitli ilim dallarına âit bir çok eser yazdı. Eserlerin sayısının altmış dörde ulaştığını kaynaklar bildirmektedir. Bunların bâzıları şunlardır:

1. Ez-Zîc-ül-İlhânî: Bu eseri Hülâgu’nun isteği üzerine on iki senede hazırlamıştır. Aslı Farsça olan eser dört ciltten meydana gelmektedir. Birinci ciltte Nasureddin Tusinin Milliyeti Çin Nasureddin Tusinin Milliyeti Yunan Nasureddin Tusinin Milliyeti Arap ve Fars takvimleri; ikinci ciltte gezegenlerin hareketi; üçüncü ciltte ise yıldız hareketleri îzâh edilmektedir.

Eser Nasureddin Tusinin Milliyeti önce Şihâbüddîn Halebî Nasureddin Tusinin Milliyeti sonra da 1527 senesinde Ali bin Rifâî tarafından Hall-uz-Zîc adıyla Arapçaya çevrilmiştir.

2. Tezkire fî İlm-il-Hey’e: Tûsî’nin en önemli eseridir. Astronomi ilminin kısa ve öz olarak yazılmış bir özeti olup anlaşılması çok zordur. Bunu Nasureddin Tusinin Milliyeti yapılan açıklamaların çokluğu göstermektedir. Eser Nasureddin Tusinin Milliyeti dört bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde geometrik ve kinematik bir giriş ve hareketsizliğin Nasureddin Tusinin Milliyeti basit ve karmaşık hareketlerin açıklanması; ikinci bölümde: Genel astronomik kavramlar Nasureddin Tusinin Milliyeti ekliptikte meydana gelen değişmelerin Nasureddin Tusinin Milliyeti İbn-ül-Heysem tarafından ileri sürülen ve çapları farklı kürelerden ibâret olduğu görüşü ele alınmıştır. Bu bölümün diğer kısmında Almagest; özellikle aydaki düzensizlikler Nasureddin Tusinin Milliyeti Merkür ve Venüs’ün hareketleri yönünden ilgi çekici bir şekilde tenkit edilmiştir. Karmaşık Batlemyüs sistemi yerine Nasureddin Tusinin Milliyeti yeni bir sistem öne sürülmektedir. Üçüncü bölümde: Yer küresi ve diğer gök cisimlerine yaptığı etkiler Nasureddin Tusinin Milliyeti bâzı astronomi âlimlerinden nakledilen jeodezi bilgileri Nasureddin Tusinin Milliyeti Kusta bin Lûgâ ve Bîrûnî’nin jeodezisi Nasureddin Tusinin Milliyeti denizler Nasureddin Tusinin Milliyeti deniz rüzgârları hakkında bilgiler; Dördüncü bölümde ise Nasureddin Tusinin Milliyeti gezegenlerin büyüklükleri ve mesâfeleri ele alınmıştır.

Tezkire’ye birçok âlim tarafından şerhler yapılmıştır. Ayrıca eser Fransızca ve Farsçaya da tercüme edilmiştir.

3. Tansûh Nâme-i İlhânî: Önemli eserlerinden biri olup Farsçadır. Hülâgû’nun isteği üzerine 1256 ile 1259 seneleri arasında yazılmış olup; mineraloji Nasureddin Tusinin Milliyeti özellikle kıymetli taşlar hakkındadır. Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti eseri yazarken Nasureddin Tusinin Milliyeti hangi kaynaklardan istifâde ettiğini bildirmemekte Nasureddin Tusinin Milliyeti sâdece kendinden önceki âlimlerin ve kendisinin müşâhedelerine dayandırıldığını yazmaktadır. Dört bölümden meydana gelen eserin birçok yerinde Bîrûnî’ye atıflar yapılmıştır.

Birinci bölümde kıymetli taşlar Nasureddin Tusinin Milliyeti jeolojik incelemenin temelini teşkil eden elementler Nasureddin Tusinin Milliyeti minerallerin neden meydana geldiği Nasureddin Tusinin Milliyeti kıymetli taşların mâdenlerle kesilmiş biçimleri Nasureddin Tusinin Milliyeti bu taşların renklendirilmesinde kullanılan kimyevî maddeler anlatılmıştır.

İkinci bölümde kıymetli taşlardan Nasureddin Tusinin Milliyeti bunların menşelerinden Nasureddin Tusinin Milliyeti bulunabilirliklerinden Nasureddin Tusinin Milliyeti çıkarıldıkları mâdenlerden Nasureddin Tusinin Milliyeti kalitelerinden Nasureddin Tusinin Milliyeti ilgi çekici yanlarından Nasureddin Tusinin Milliyeti hakîkî ve taklit taşlar arasındaki farktan Nasureddin Tusinin Milliyeti taşların optik özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu bölümde ayrıca taşları kesme ve parlatma teknikleriyle bunlara paha biçmenin yollarını da anlatmıştır.

Üçüncü bölüm Nasureddin Tusinin Milliyeti Tûsî’nin Nasureddin Tusinin Milliyeti metalurji ilmine önemli katkılar yaptığı kısımdır. Bu bölümde yedi temel mâden olan altın Nasureddin Tusinin Milliyeti gümüş Nasureddin Tusinin Milliyeti bakır Nasureddin Tusinin Milliyeti demir Nasureddin Tusinin Milliyeti kurşun Nasureddin Tusinin Milliyeti kalay ve camdan bahsedilmektedir. Ayrıca Nasureddin Tusinin Milliyeti özellikleri Nasureddin Tusinin Milliyeti çıkarıldıkları yerler de geniş olarak anlatılmıştır.

Dördüncü ve son bölümde ise; çeşitli kokular Nasureddin Tusinin Milliyeti ilâçlar ve tedâvi edici mâcunlar anlatılmıştır.

Tûsî’ye göre bütün taşlar başlangıçta kil olup Nasureddin Tusinin Milliyeti hava şartlarına bağlı olarak Nasureddin Tusinin Milliyeti daha sonra taşa dönüşürler. Onun îzâhı Nasureddin Tusinin Milliyeti kilin aşırı sıcağa mâruz bırakılmasının toprak meydana gelmesine yol açacağı Nasureddin Tusinin Milliyeti aşırı sıcağın bâzan topraklaşmış bir maddeyi taşa çevirebileceği şeklindedir. Onun bu görüşleri zamânımızın jeologları tarafından da kabûl edilmektedir.

Taşların renklerindeki çeşitliliği açıklarken Nasureddin Tusinin Milliyeti esas olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki rengin olduğunu söyleyen Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti toprağın çeşitli renklerde olabileceğini Nasureddin Tusinin Milliyeti bu yüzden taşların da toprak rengine bağlı olarak Nasureddin Tusinin Milliyeti değişik renkler alabileceğini anlatır.

Tansûh Nâme’de otuz kadar kıymetli taş Nasureddin Tusinin Milliyeti bunların menşeleri Nasureddin Tusinin Milliyeti teşekkül etme şekilleri Nasureddin Tusinin Milliyeti kullanılışları vb. konuları anlatılmıştır.

Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti yâkutu en kıymetli taş olarak kabûl etmektedir. Yâkut hakkında şu bilgileri vermektedir: “Yâkut Nasureddin Tusinin Milliyeti kendine has bir ışık saçar. Ateş bu taşı yakamaz. Isıtıldığı zaman beyazlaşır Nasureddin Tusinin Milliyeti sıcaktan ayrılırsa eski rengine döner. İlâç îmâlinde kullanılması için defâlarca ısıtıldıktan sonra suya atılması gerekir. Böylece toz hâle gelecek şekilde yumuşar. Yâkutun şu tıbbî özellikleri vardır: Vebâyı önler Nasureddin Tusinin Milliyeti ağızda tutulursa güç verir Nasureddin Tusinin Milliyeti sıkıntı ve moral bozukluğunu giderir. Susuzluğa çâredir. Gözün keskinliğini arttırır. Kanı temizler Nasureddin Tusinin Milliyeti hattâ ölü bir kimseye iliştirilirse kanın çabuk soğumasına mâni olur.”

Eserde Nasureddin Tusinin Milliyeti zümrüt hakkında çeşitli bilgiler verildikten sonra şöyle denmektedir: “Zümrüt takanlar kötü rüyâ görmez. Zümrüt kalbe iyi gelir. Dizanteri tedâvisinde kullanılır Nasureddin Tusinin Milliyeti göz keskinliğini arttırır. Bir yılan zümrüte bakarsa kör olur.” Yılanın kör olmasının doğruluğu Nasureddin Tusinin Milliyeti Tifaşı isimli bir ilim adamı tarafından isbât edilmiştir.

4. Kitâbu Şekl-il-Katta: Trigonometriyle ilgili bir eserdir. Beş ciltten meydana gelmektedir. Üçüncü ve dördüncü ciltleri düzlem ve küresel geometri hakkındadır. İlk defâ bu eserde trigonometri astronomiden ayrı olarak verilmiştir. Bu yüzden orta çağın en büyük eserlerinden biridir. Sinüs teoremi iki isbâtı ile açıkça verilmiştir. Ayrıca dik açılı küresel üçgenlerin çözümü için altı temel bağıntı açıklanmıştır. Diğer üçgen çeşitlerinin çözümü de bunlara bağlanarak verilmiştir. Eser 1891 senesinde İstanbul’da Alexandre Caratheodory Paşa tarafından Traife du quadrilatere ismiyle Fransızcaya tercüme edilmiştir.

5. Ahlâk-ı Nâsırî: Ahlâk kitabıdır. Eser Nasureddin Tusinin Milliyeti Risâle fî-Tahkîk-il-İlm ismiyle Arapçaya tercüme edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. J.Stephenson tarafından 1923’te İngilizceye ve M.Plesener tarafından 1928’de Almancaya tercüme edilmiştir.

6) Kitâb-ul-Mutevassitât Beynel-Hendese vel-Hey’e Nasureddin Tusinin Milliyeti 7) Muhtasar bi-Câm-il-Hisâb bit-Tahti vet-Türâb Nasureddin Tusinin Milliyeti 8) Kitâb-ül-Cebr vel-Mukâbele Nasureddin Tusinin Milliyeti 9) Kavâid-ül-Hendese Nasureddin Tusinin Milliyeti 10) Risâlet-i Bist Bâb der Ma’rifeti Usturlâb Nasureddin Tusinin Milliyeti 11) Zübdet-ül-Hey’e Nasureddin Tusinin Milliyeti 12) Kitâb-üt-Teshîl fin-Nücûm Nasureddin Tusinin Milliyeti 13) Muhtasar fî İlm-it-Tencîm ve Ma’rifet-it-Takvîm Nasureddin Tusinin Milliyeti 14) Tahrîru Kitâb-il-Menâzir (optiğe dâirdir) Nasureddin Tusinin Milliyeti 15) Mebâhis fî İn’ikas-iş-Şu’â’ât (Kırılma ve yansıma üzerinde araştırmalar). 16) Kitâb fî İlm-ül-Mûsikî Nasureddin Tusinin Milliyeti 17) Kitâbu Sûret-il-Ekâlim Nasureddin Tusinin Milliyeti 18) Kitâb-üt-Tecrid fî İlm-il-Mantık Nasureddin Tusinin Milliyeti 19) Tecrîd-ul-Akâid (Kelâm ilmiyle ilgili bir eserdir.)

Asırlarca Avrupa veİslâm âleminde tesirleri görülen Nâsirüddîn Tûsî Nasureddin Tusinin Milliyeti bu kadar ilmine rağmen bozuk îtikâd sâhibi olmaktan kurtulamadı. Ehl-i sünnet âlimleri Nasureddin Tusinin Milliyeti kendisini îtikâd yönüyle red Nasureddin Tusinin Milliyeti ilim yönüyle takdir etmişler ve ilminden faydalanmışlardır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Nasureddin Tusinin Milliyeti

Nasureddin Tusinin Milliyeti konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: nasreddin tusi milliyeti, nasreddin tusinin milliyeti, nasureddin tusinin milliyeti,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Nasureddin Tusinin Yapmış Oldukları Nelerdir? elif Soru Cevap 0 22-02-2013 09:13
Nasureddin Tusin'in Yaşadığı Coğrafya elif Soru Cevap 0 22-02-2013 09:12

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats