Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ? (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/115312-tasari-ile-getirilen-yenilikler-nelerdir.html)

elif 16-03-2013 03:02

Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ?
 
Tasarı ile Getirilen Yenilikler Nelerdir ?Tasarının madde gerekçelerindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg değişikliklerin gerekçesi yer aldığı için burada sadece çok genel olarak getirilen yenilikler değerlendirilecektir.

Tasarının Birinci Kısmı Genel Hükümler başlığı altındakihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Birinci bölümdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Görevhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Yetki ve Yargı Yeri Belirtilmesi incelenmiştir. Bu Bölümün Birinci Ayırımda görev düzenlenmiştir. Görevle ilgili yenilik yapılmamış sadece maddelerde tereddüt edilen hususlarda açıklık getirilmiş veya uygulamada kısmî dava açılmasında görevin belirlenmesindeki gibi bazı zorluklar aşılmaya çalışılmıştır. Nitekimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kısmî dava açan kişinin saklı tuttuğu kısmın çekişmeli olup olmadığını çoğu zaman bilmesi mümkün olmadığından maddede daha basit bir düzenleme yapılmış ve alacağın saklı tutulan kısmı da nazara alınarak görevli mahkemenin belirlenmesi kabul edilmiştir.

Sulh hukuk mahkemelerinin görevihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanun ile Tasarıda 8 inci maddede düzenlenmiştir. Farklı olarak iflâs davaları dışında konkordato veya uzlaşma suretiyle sermaye şirketlerinin yeniden yapılandırılması sulh hukuk mahkemelerinin görevi dışında tutulmuştur.

Yetki konusunda daha sistematikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg daha açık bir düzenleme yapılmaya çalışılmıştır. Bu Kısımda yeni olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yetki sözleşmelerinin sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri arsında yapılması kabul edilmiştir. Çünkü yetki sözleşmeleri ile genellikle güçlü olan tarafhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yetkili olmayan ve dilediği bir mahkemeyi yetkili kılabilmektedir. Usul hukukunun sosyal yönü güçsüz olan kişileri yargılama sırasında korumayı gerektirmektedir. Bu nedenle Tasarıdahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tacir olmayanlar bakımından yetki sözleşmesi yapılabilmesi olanağı kaldırılmıştır. Yeni getirilen hükümlere görehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tacirler ve kamu tüzel kişilerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aralarında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında bir veya birden fazla mahkemeyi yetkili kılabileceklerdir. Yine taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen mahkemelerde açılabilecektir. Böylelikle olumsuz yetki sözleşmesi yapılabilmesi tacirler veya kamu tüzel kişileri bakımından kabul edilmiştir.

Birinci Kısmın Üçüncü Bölümünün İkinci Ayırımındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hâkimlerin sorumluluğu düzenlenmiş ve hâkimlerin fiillerinden dolayı Devletin birinci derecede sorumluluğu kabul edilmiştir. Böylelikle Anayasamızın 129 uncu maddesinin beşinci fıkrasına uygun bir düzenleme yapılmıştır. Bu Kısmın Dördüncü Bölümündehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taraflar ve davaya katılan üçüncü kişiler düzenlenmiştir. Aslî müdahale dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davaya müdahale maddeleri arasında açıkça düzenlenmiştir.

Tasarı ile getirilen yeniliklerden biri de avukatla temsil zorunluluğudur. Ancak bu zorunluluk belli bir miktarın üzerindeki uyuşmazlıklar için getirilmiştir. Çünkü adlî yardım konusundaki hükümlerin yeterli olmayışıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu konuda daha düşük miktar ve değerdeki uyuşmazlıklar için bu zorunluluğun getirilmesini engellemiştir. Ancak bu konuda siyasî iktidarın daha fazla kaynak ayırabilmesi ve destek olması halinde bu miktarın daha aşağıya çekilmesi mümkün olabilir.

İkinci Kısımda düzenlenen dava çeşitleri ve dava şartları ile ilgili hükümler yenidir. Edahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tespit ve inşaî davalar dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kısmî davahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davaların yığılmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg terditli davahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg seçimlik dava ve topluluk davası yeni olarak düzenlenmiştir. Topluluk davası ile derneklerin üyeleri adına tespit davası açabilmeleri ya da müdahalenin önlenmesini isteyebilmeleri mümkün hâle getirilmiştir. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir tüketici derneğihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tüketicilerle ilgili dava açabilecektir. Bu Kısmın İkinci Bölümünde dava şartları genel olarak sayılmış ve ayrıca bu dava şartlarının incelenmesi ele alınmıştır. Derdestlik dava şartı hâline getirilerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aynı davanın ikinci kez açılması durumunda derdestliğin ilk itiraz olarak ileri sürülüp her iki davanın gereksiz yere görülmesi önlenmek istenmiştir. Bu sayede hem gereksiz masraf yapılması önlenecek hem de mahkemeler gereksiz yere meşgul edilmeyecektir. Bu Kısmın İkinci Bölümünün İkinci Ayırımında ilk itirazlar düzenlenmiştir. İlk itirazların sayısı azalmıştır. Dava ve cevap dilekçesindeki eksikliklerin ilk itiraz olarak ileri sürülmesi kaldırılmıştır. Zira bu dilekçelerdeki zorunlu unsurların ilk itiraz olarak ileri sürülmese bile her zaman ileri sürülebilmesi mümkün idi. Bunun gibi davaların birleştirilmesi de ilk itiraz olarak kabul edilmemiştir. Çünkühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk itiraz olarak ileri sürülmediği takdirde ayrı mahkemelerde görülen davaların birleştirilmesi mümkün değildir. Bu ise uygulamada davaların daha da gecikmesine neden olan bir davanın diğeri için bekletilerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yani bekletici sorun sayılarak uzamasına neden oluyordu. Üçüncü Kısım olan Yazılı Yargılama Usulü Kısmının Beşinci Bölümünün Üçüncü Ayrımında ise ön sorun ve bekletici sorun düzenlenmiştir. Ön sorun 1086 sayılı Kanunda “hadise” olarak düzenlendiği hâlde bekletici sorunla ilgili hüküm yenidir.

Üçüncü Kısımda Yazılı Yargılama Usulüne ilişkin hükümler yer almaktadır. Burada en önemli yenilik davanın açılmasıyla davacıdan avans alınmasıdır. Böylelikle dava sırasında her işlem için ayrı ayrı masraf alınması sebebiyle zaman kaybı önlenmek istenmiştir. Davanın başında avans alınması bu gecikmeleri önleyecek niteliktedir. Yargılama giderlerinin zamanında yatırılmamasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tek başına davaların gecikme sebebi olmamakla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg önemli etkenlerden biridir. Gerek kanundan gerekse yerleşmiş yargı uygulamalarından kaynaklanan bu aksaklığın önlenebilmesi amacıylahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg öncelikle dava açılmasıyla ilgili “Harç ve avans ödenmesi” kenar başlıklı 125 inci madde düzenlenmiştir. Bu hükümhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davacının dilekçesini mahkemeye sunarkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg açtığı davadan kaynaklanan yargılama giderlerinin yaklaşık olarak mahkemece hesaplanarak kendisinden peşin olarak tahsilini öngörmektedir. Yine hangi masrafların yargılama giderleri kapsamına girdiği belirlenmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ayrıca davacının davayı açarken ödemek zorunda olduğu giderin peşin olarak tahsilinden sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için belirlenen avansıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg verilen kesin süre içinde yatırma zorunluluğu getirilmiştir.
Uygulamada kabul edilmemekle beraberhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doktrinde genel kabul gören iradî taraf değişikliği Tasarıda kabul edilmiştir.

Üçüncü Kısmın Dördüncü Bölümünde Ön İnceleme düzenlenmiştir. “Ön İnceleme” başlığını taşıyan bu Bölümhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg medenî usul hukuku alanındaki kanunlaştırmadahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hukukumuz için önemli bir yeniliktir. Uygulamada en çok şikâyet edilen ve yargılamanın gecikmesi sebebi olarak gösterilen önemli bir husushttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tam hazırlık yapılmadan tahkikata başlanmasıdır. Hatta çoğu kezhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taraflar delillerini tam olarak göstermeden ve dilekçelerine eklemedenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mahkeme de delilleri tam olarak toplamadan tahkikata başlamaktadır. Delillerin ve hukukî uyuşmazlığın tartışılması için yeterli hazırlık yapılmadan tahkikata başlandığındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg istenen sonuç elde edilememektehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikathttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delillerin toplanması için gereksiz yere uzamaktadır. Bunun yanındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mahkemelercehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeterli hazırlık yapılıp dosyalar incelenmediğinden ve taraflar da bu konuda gerekli açıklamaları tam olarak yapmadıklarındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yargılamanın başında karar verilmesi gerekenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg usule ilişkin dava şartları ve ilk itirazlar davanın sonunda karar verilebilmektedir. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iki yıl süren bir davanın sonundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bazen mahkemenin görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verdiği veya zamanaşımı gerekçesiyle davayı reddettiği görülebilmektedir. Dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlandıktan ve tarafların elinde bulunan delillerin mahkemeye sunulmasındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg elde olmayanların ise masrafları ödendikten ve nereden getirtileceğine ilişkin bilgiler verildikten sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikatın başlatılması amaçlanmıştır. Buna bağlı olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikatınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg amacına uygun olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sadece uyuşmazlığın ve uyuşmazlığa ilişkin delillerin incelendiği ve tartışıldığı bir aşama hâline getirilmesi; bunun için de tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların tahkikat başlamadan tam tespiti gereklidir. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg işin esasına girilmesi gerekli olmayanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg usule ilişkin kararlarla sürelere ilişkin kararların da başlangıçta verilmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir çok uyuşmazlığın baştan hâlli sonucunu doğuracaktır. Bu aşamadahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uyuşmazlık konuları tam ve açık olarak tespit edilmiş olacağındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tarafların durumlarını gözden geçirerek sulh olmaları da daha kolay hâle gelebilecektir. Bu aşamanın diğer bir olumlu yönü isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uyuşmazlık noktaları kesin olarak tespit edildiğindenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inceleme ve hukukî tartışma da bu noktalara münhasır olarak yapılacakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gereksiz işlemlerin ve zaman kaybının önüne geçilmiş olacaktır.

Ön incelemenin amacına uygun yapılmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taraflar arasında sulh imkânını artıracakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hatta yargılama dışı uyuşmazlık çözüm yollarıyla da bağlantılı olarak tarafların doğrudan ya da arabulucu yardımıyla uyuşmazlığı çözmelerinin yolunu açacaktır. Taraflar sulh olmadıklarında ise tahkikat için tüm hazırlıklar yapılmış olduğundanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikatta sadece tanık dinlenmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bilirkişiye başvurulması ve keşif gibi usul işlemleri gerçekleştirilecekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikatın arka arakaya yapılacak birkaç oturumda da tamamlanması mümkün olabilecektir. Bu Bölümün “Ön İnceleme” olarak ifade edilmesinin sebebihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg dilekçelerden sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mahkemece yapılacak ilk inceleme aşaması olmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak işin henüz esasına tam olarak girilmemesidir. Bu aşamahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikat olmadığından tahkikat ifadesi de kullanılmamıştır. Çünkühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu aşamada bir ön tahkikat ve benzeri işlemlerden daha çokhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikattan önce yapılması gereken işlemler tamamlanmaktadır. Bu Bölümhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tasarıda yeni olmakla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hukukumuza tamamen yabancı da değildir. Nitekim istinaf aşamasında ön inceleme kabul edilmiştir. Yine temyiz aşamasında da işin esasına girilmeden ön inceleme yapılmaktadır.

Dördüncü Kısım “İspat ve Deliller” başlığını taşımaktadır. Bu Kısımdaki ispat hakkıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ispat yükü ve karşı ispatla ilgili hükümler yenidir. Dördüncü Kısmın İkinci Bölümünde “senet” yerine “belge ve senet” ibaresine yer verilmiştir. Bu Bölüm içinde delil olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belge ve senet düzenlenmiştir. Burada ilk defa hukukumuzda belge kavramı ile senet kavramı birbirinden ayrılmışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belgehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg senet kavramını da içine alacak şekilde bir üst kavram olarak kabul edilmiştir. Belge ile senedin ayrılması hem kavramsal hem de hukukî anlamda önemlidir. Her şeyden öncehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belge genel anlamda bir bilgiyi taşımaya elverişli ortamı ya da şeyi ifade etmektedir. Şüphesiz her bilgi taşıyıcının delil olarak bir değeri olmakla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg o bilginin ne kadar güvenli taşındığı ve kesinliği ile bağlantılı şekilde delil olarak kullanılırken farklı kuvvette kabul edilmektedir. Bu sebeple örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg altı imzalanmış kağıt üstüdeki bir metinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yazı veya imzası inkâr edilmedikçe senet olarak kesin delil niteliğine sahiptir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik ortamdaki veriler ise doğrudan senet olmamakla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg senet kuvvetindedir. Oysahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg imzasız sadece içinde belirli bilgiyi taşıyan bir kağıt üzerindeki yazıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yazılı delil başlangıcı olarak senet kuvvetinde değildir.

Senet kesin olarak kullanılan ve kanunun özel bir anlam yüklediği belge türüdür. Oysahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her belge senet olmadığı gibihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kanunun senet dışında da delil olarak kabul ettiği belgeler mevcuttur. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yazılı delil başlangıcıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg niteliği itibariyle bir belgedirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak kanunda kabul edilen şekliyle senet değildir. Bunun dışında günümüzde elektronik ortamda oluşturulan veriler mevcuttur. Elektronik ortamda oluşturulan bu veriler genel anlamda belgedirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak senet sayılmamaktadır. Gerek 1086 sayılı Kanunda gerekse Tasarıda düzenlenen hükümler arasında elektronik ortamda oluşturulan verilerin tamamı değil bir kısmı senet hükmünde kabul edilmiştir. Dikkat edilirsehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu tür elektronik belgeler dahi teknik anlamda senet değilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg senet hükmündedir.

Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belgenin üst kavram olarak kabul edilmiş olmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilerde meydana gelecek teknik gelişmelere daha kolay ayak uydurulmasını ve bu yönde düzenleme yapılmasını mümkün kılacaktır. Herhangi bir veri taşıyıcısıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bugün anladığımız anlamda senet ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik verilerden daha kuvvetli bir ikna gücüne ve güvenliğe sahipsehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onun kesin delil olarak kabulü de kolaylaşacakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunun için kanunun sisteminin bozulması da gerekmeyecektir.

Açıklanan sebeplerlehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belge ve senet arasında bir ayrım yapılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg senetle ispat hükümleri gözden geçirilmiş ve yeniden düzenlenmiştir. 1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler bu Bölümden çıkarılmış bulunmaktadır. Bunun bir sebebihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delillere ilişkin genel bölümde bu hükümlerin yerini alabilecek hükümlere yer verilmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer sebebi ise Tasarıda düzenlenen maddelerden bir kısmının kaldırılan hükümleri de kapsayıcı nitelikte olmasıdır. 1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güncelliğini kaybettiğinden kaldırılmış bulunmaktadır.

1086 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler Dördüncü Kısmın İkinci Bölümüne alınmamıştır. Çünkühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg belge ve senetle ilgili bazı hususlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg dilekçelerin verilmesiyle bazıları da ispat ve delillere ilişkin genel hükümlerle doğrudan bağlantılıdır. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tarafların ellerindeki belgeleri dilekçelerine ekleyerek mahkemeye vermelerine ilişkin hususlar dilekçelere ilişkin Bölümdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg başka yerden getirilecek delillerlehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delillerin incelenmesi genel olarak ispat ve delillere ilişkin genel hükümler içinde düzenlenmiştir. Bunun dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uygulanma kabiliyeti kalmayan hükümlerlehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kaldırılması boşluk doğurmayacak hükümlere bu Tasarıda yer verilmemiştir. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanunun 305 inci maddesinde yer alanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nüfus kayıtlarının zıyaı hâlinde o kimsenin ailesine ilişkin özel belge ve kayıtların delil olarak kullanılacağı hakkındaki hükme Tasarıda yer verilmemiştir. Zirahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu hüküm mevcut olmasa da zaten genel hükümlere göre ispatı ve tespiti mümkündürhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nitekim Yargıtay uygulaması da bu yöndedir. Yeni delil ibrazına ilişkin husus (HUMK m. 306)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikata ilişkin Bölümde “Yeni delil gösterilmesi” kenar başlığı ilehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delil ibraz eden tarafın karşı tarafın onayı olmadan bundan vazgeçemeyeceğine ilişkin hüküm ise (HUMK m. 307) delillere ilişkin genel hükümlerde “Delilden vazgeçme” başlığı altında düzenlenmiştir. Senetlere ilişkin bazı hükümler ise 1086 sayılı Kanunda ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş olmalarına rağmen aslında aynı hususa ilişkindir; benzer mahiyetteki hükümler mümkün olduğunca sadeleştirilerek birleştirilmiştir. Hukukî işlemlerin belli bir miktar veya değerin üzerinde olması hâlinde senetle ispatı kuralı muhafaza edilmiştir. Akdeniz ülkeleri olan Fransahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İtalya ve Yunanistan hukukunda da senetle ispat kuralı korunmaktadır. Yaklaşık yüzelli yılın üzerinde bir uygulaması olan ve uygulamada herhangi bir şikâyet konusu olmayan senetle ispat kuralıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Komisyonumuz tarafından da çoğunlukla kabul edilmiştir.

Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümünde yemin düzenlenmiştir. Tamamlayıcı yemine Tasarıda yer verilmemiştir. Takdiri delillerle ispatın mümkün olduğu hâllerdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hâkimin kanaatini yemin ile değilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer delillerle tamamlaması kabul edilmiştir. 1086 sayılı Kanunda yer alan yemin formülühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taraf yemini düzenlemesindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg daha laik hale getirilmeye çalışılmıştır.

Dördüncü Kısmın Dördüncü Bölümünde düzenlenen tanıkla ilgili hükümlerdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg önemli bir değişiklik yapılmamıştır.

Dördüncü Kısmın Beşinci Bölümünde bilirkişi incelemesi düzenlenmiştir. Bu Bölümde yeni olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü ve bilirkişinin yetkilerine yer verilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanununun bilirkişi ile ilgili hükümlerine paralel bir düzenleme yapılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bilirkişilerin bölge adliye mahkemesi adlî yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenecek listelerde yer alan kişiler arasından seçilmesi kabul edilmiştir. Böylelikle bilirkişilerin uzman kişilerden oluşmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hukukî konularda gereksiz yere bilirkişiye başvurulmaması ve denetimi sağlanmak istenmiştir. Bilirkişihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi olarak kabul edilmiştir. Bilirkişinin kasten veya ağır kusuru sonucu düzenlediği gerçeğe aykırı raporun karara esas alınması nedeniyle zarar gören kişilerin devlete karşı sorumluluk davası açabileceği düzenlenmiştir.

Dördüncü Kısmın Altıncı Bölümünde keşifle ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. 1086 sayılı Kanundan farklı şekildehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg keşfin sadece taşınmazlara ilişkin olmadığı daha açık olarak düzenlenmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ayrıca keşfe katlanma zorunluluğu ve soybağının tespiti için inceleme yapılması hakkında yeni hükümler getirilmiştir.

Altıncı Kısmında basit yargılama usulü düzenlenmiştir. Seri yargılama ve sözlü yargılama usullerine Taslakta yer verilmemiştir. 1086 sayılı Kanunda seri yargılama usulühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sadece cevap dilekçesi ile cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için yazılı yargılama usulüne nazaran kısa süreler öngörmekteydi. Bu kısa süreler dışında yazılı yargılama usulüne atıf yapıldığı içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg seri yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasında bir fark bulunmamakta idi. Hatta cevap ve diğer dilekçeler için çoğu kez mahkemeye müracaat ederek sürenin uzatılması istendiğinden ve bu talep kabul edildiğindenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg adı seri olan yargılama usulü çoğu kez yazılı yargılama usulünden daha uzun sürmekte idi. Bu nedenle uygulamada ismi dışında seri bir yargılama öngörmeyen bu usule yer verilmemiştir. Keza sözlü yargılama usulü de uygulamada yazılı yargılama usulü gibi uygulandığındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu iki yargılama usulü kaldırılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg basit yargılama usulühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yazılı yargılama usulüne nazaran daha hızlı daha kolay bir usul hâline gerilmeye çalışılmıştır.

Basit yargılama usûlünde yapılan düzenlemedehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg genel hatlarıylahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sadece dava ve cevap dilekçesi şeklindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg dilekçe aşamasına yer verilmiştirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg replik düplik safhası çıkartılmıştır. Ön inceleme ve tahkikat aşamaları birleştirilmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk duruşmada ön incelemeye ilişkin işlemlerin de yapılmasına imkân tanınmıştır. Kural olarak ilk duruşmadan sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg en fazla iki duruşmada (yani en fazla üç duruşma) tahkikatın tamamlanmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çok özel durumlarda duruşma sayısının artırılması amaçlanmıştır. Sözlü yargılama ve hükmün verilmesinin aynı duruşmada yapılması ve hükmün de kural olarak aynı duruşmada tüm unsurlarıyla tefhimi düşünülmüştür. Yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davanın takipsiz bırakılması hâlinde bir defa dosya işlemden kaldırıldıktan sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi kabul edilmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iddia ve savunmanın değiştirilip genişletilmesinin başladığı an öne çekilmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg duruşmalar arasındaki süreler kısa tutulmuşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tahkikat işlemlerinin kısa sürede tamamlanması öngörülmüştür.

Kanun yolları Sekizinci Kısımda düzenlenmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanuna 5236 sayılı Kanunla eklenen istinaf ve temyiz ile ilgili hükümler aynen muhafaza edilmiştir. Bu hükümler 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve fakat bölge adliye mahkemelerinin göreve başlamaması nedeniyle henüz uygulanmadığından ve bu hükümlerin değiştirilmesi yönünde bir eleştiri yapılmadığından aynen benimsenmiştir.

Geçici hukukî koruma kavramı doktrinde kullanılmakla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tasarıda ilk defa yer almaktadır. Geçici hukukî korumalar Onuncu Kısımda düzenlenmiştir. Asıl nihaî hukukî korumanın zaman alması ve ayrıntılı bir incelemeyi gerekli kılması sebebiylehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg günümüzde geçici hukukî korumalar daha da önem kazanmıştır. Hatta denilebilir kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg asıl yargılama veya davadan öncehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg geçici korumalar adeta bir ön yargılama hâlini almıştır. Geçici hukukî korumalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hak arama özgürlüğü ve kişilerin haklarının korunması bakımından özel bir öneme sahiptir. Hak arama özgürlüğü çerçevesindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hukukî korunma talebi için artık günümüzdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg “etkin hukukî koruma” ihtiyacı ve talebinden söz edilmektedir. Yanihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir devletin sadece yalın olarak hak arama ve hukukî korunma yollarını düzenlemesi ve bunları açık tutması yeterli değildir; aynı zamanda bu yolların etkinliğini sağlamakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg elde edilecek kararların uygulanabilir olması imkânını ayakta tutmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hukukî korunma ihtiyacı ile orantılı ve bağlantılı bir yöntemi benimsemek gibi yükümlülüğü söz konusudur.

Belirtilen sebeplerle günümüzdehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg klasik ve temel geçici hukukî koruma türü olan ihtiyatî tedbir dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir çok yeni geçici hukukî koruma türü benimsenmiştir. Asıl dava veya yargılama konusuna ilişkin olarak ihtiyatî tedbirler yanındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg para alacaklarına ilişkin takibin sonucunun güvence altına alınabilmesi için ihtiyatî hacizhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delillerin korunması için delil tespiti bilinen geçici hukukî koruma türleridir. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg özel kanunlarda bu geçici hukukî koruma türlerinin içinde yer almayan farklı geçici hukukî korumalara da yer verilmiştir. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aile hukukuna ilişkin bir çok geçici hukukî korumahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg önleyici tedbirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg koruma önlemleri ve aile ilişkilerinin geçici düzenlenmesi gibi farklı geçici hukukî korumalar mevcuttur. Bu geçici korumalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bazı yönleri ile ihtiyatî tedbire benzemekle birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ihtiyatî tedbirden daha farklı ve geniş bir alana sahiptir. Bu sebeplehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg genel bir geçici hukukî koruma başlığı altında temel olarak ihtiyatî tedbir düzenlenmekle birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer geçici hukukî korumalara da değinilmiştir. İhtiyatî hacizhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İcra ve İflâs Kanununda düzenlendiğindenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu başlık altında düzenlenmemişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu Kısımda ihtiyati tedbir ve delil tespiti ayrıntılı olarak düzenleniphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer özel geçici hukukî korumalara ilişkin genel atıf yapılmakla yetinilmiştir. Bunun dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg klasik ihtiyatî tedbir türü olan teminat amaçlı ihtiyatî tedbirler dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg eda veya düzenleme amaçlı ihtiyatî tedbirler de oldukça yaygınlaşmıştır.

Hukuk yargılaması bakımından en sorunlu alanlardan biri de geçici hukukî korumalardır. Uygulamadahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg haksız alınan ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararlarından dolayı telafisi güç zararların ortaya çıkmasına rastlandığı gibihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gerekli durumlarda ilgili geçici hukukî korumaya karar verilmediğinden dolayı elde edilen hükmün bazen uygulama kıymeti kalmamaktadır. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uygulamamızda önemli bir sorun da geçici hukukî korumaların birbirine karıştırılması ve gereği gibi uygulanmamasıdır. Örneğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg para alacakları için kural olarak ihtiyatî haciz istenmesi gerekirken ihtiyatî tedbir talep edilmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg delil tespiti yerine bir dava türü olan tespit davası açılmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunun en sık rastlanan örnekleridir. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir mahkemeden ihtiyatî tedbir talep edilip reddedilmesi durumundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg başka bir mahkemeden böyle bir talepte bulunulması gibi davranışlara da uygulamada sıkça rastlanılmaktadır.

Yukarıda açıklanan hususlar gözönünde tutularak geçici hukukî ko*rumalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu çerçevede ihtiyatî tedbir ve delil tespiti yeniden düzenlenmiştir.

Tahkimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ülkemizde ilk kabul edildiği tarih olan 1856 yılından bu yana etkin olarak kullanılamamaktadır. Tahkim kurumunu etkin kılmak içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yani özü var olan tahkim kültürünü ülkemizde geliştirmek amacıyla yapılması gereken ilk iş şüphesiz iç tahkim yani millî tahkime ilişkin usul ve esasları düzenleyen hükümlerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg günümüz tahkim yaklaşımına uygun hâle getirmektir. Tasarının Onbirinci Kısmında yer alan tahkim hükümleri düzenlenirkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu esas alınmıştır. 4686 sayılı Kanunhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir kaç istisna dışında esas olarak 1985 tarihli Uncitral Model Kanununu benimsemiş ancak iktibas esnasında bazı konular eksik alınmış ve yine bazı konularda tercihler Model Kanundan değişik olarak kullanılmıştır.

Tahkim hakkındaki hükümlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Milletlerarası Tahkim Kanunundaki hükümlerin hemen hemen aynısıdır. Tasarıdahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 4686 sayılı Kanundaki hükümlerin kabulü ile millî ve milletlerarası tahkim hükümleri arasındaki fark önlenmek istenmiştir. Ayrıca dünyada pek çok ülkenin milletlerarası ve millî tahkim için esas aldığı Uncitral Tahkim kuralları iç tahkim bakımından da benimsenmiştir.

1086 sayılı kanunda öngörülen cezalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tasarıda “disiplin hapsi” ve “disiplin para cezası” olarak düzenlenmiştir. Disiplin hapsihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg özellikle duruşmanın düzeninin sağlanması gibi hâllerde öngörülmüştür. Davanın görülmesi sırasında kötü niyetli davranışları önlemek ve yargılamayı daha etkin kılabilmek için isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg disiplin para cezası düzenlenmiştir. Bu cezaların tecili veya ertelenmesi gibi sebeplerle uygulanamaması önlenerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yargılamanın işleyişinin güvence altına alınması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu Tasarıdahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg disiplin para cezasının özelliklerinin neler olduğu ve bu cezanın nasıl tahsil edileceği hususları da açıklığa kavuşturulmuştur.

Tasarıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yürürlük ve yürütme maddesi ile birlikte 455 maddeden oluşmaktadır. Bilindiği üzerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanun 582 maddedir. Genel gerekçenin değişik yerlerinde de açıklandığı üzerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanunun farklı kısımlarında yer alanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg birbirine benzer hükümleri düzenleyen maddeler bu Tasarıda tek madde altında birleştirilmiştir. Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yürürlükteki Kanunun yaklaşık aaaaen maddesi değişik zamanlarda yürürlükten kaldırıldığı hâldehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kaldırılan maddeler dikkate alınarak teselsül ettirilmemiştir. Dolayısıyla hazırlanan Tasarıdaki madde sayısıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1086 sayılı Kanunda yer alan madde sayısından daha azdır. Bunun sebebihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uygulaması olmayanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg eskimiş ya da başka kanunlarda düzenlenmiş maddelerin Tasarıya alınmamış olmasıdır.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:09 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.