bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et

 

LinkBack Seçenekler Stil
Alt 13-04-2013, 02:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ahilik Teşkilatı Hakkında Bilgi

Ahilik Teşkilatı Hakkında Bilgi


Ahilik Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat ticaret ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan onları ahlaki yönden yetiştiren çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın doğruluğun kardeşliğin yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahi Evran tarafından kurulmuştur.

Ahilik Sözcüğünün Kökeni

Bu konuda esas olarak iki iddia mevcuttur. İlk iddiaya göre kelime Arapça kökenlidir. Buna göre "Ahi" kelimesi Ahiyye'nin tekili olan "ah" kelimesine birinci tekil "ya" sı ilave olunarak "ahi" şeklinde telaffuz olunmuş halidir.Bu fikre göre ahi'nin sözlük manası kardeşim demektir. Bu iddianın güçlü yanı ahiliğin ilk olarak Araplarda Fütüvvet Teşkilatı adıyla çıkması dolayısıyla ahilik ile ilgili terimlerin Arapça olması gereğidir. Ancak bu kanıt yeterli değildir.


İkinci iddiaya göre Ahi kelimesi Türkçe Akı kelimesinin zamanla değişimi sonucu ortaya çıkmaştır. Bu görüşün haklılık payı oldukça yüksektir. Zira bu kelimenin Ahi birlikleri içinde zaman zaman Ahi Baba şeklinde ifade edildiğini görüyoruz. Buna göre kelimenin Arapça manası ile düşünüldüğünde Kardeşim Baba diye bir tabir uygun düşmüyor. Fakat Divânu Lügati't-Türk'te eli açık cömert yiğit delikanlı gibi manalar ifade eden Akı kelimesiyle düşünüldüğünde "Ahi Baba" tabiri daha mantıklı görünüyor.


Bu konuda Selçuk Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim üyesi Prof. Dr. Mikail Bayram şu görüşlerini dile getiriyor: Fütüvvet İslam dünyasında kahramanlık yiğitlik ve cömertlik mefkuresinin adıdır. Şövalyelik nasıl Orta Çağ Batı dünyasına ait mahsus bir ülkü ise Fütüvvet de Orta Çağ İslam dünyasına ait bir ülküdür. Nasıl ki Araplar İslam'dan önce kültürlerinde mevcut olan Fütüvvet anlayışını İslami değelerle geliştirip devam etmişler nasıl ki Farslar cevanmerdi anlayışını aynı şekilde İslam süzgecinden geçirmişler TürklerAbbasi Devleti'nin sona ermesiyle Fütüvvet yerini Ahiliğe bırakmıştır.

Anadolu'da Ahiliğin Ortaya Çıkış Sebepleri

Orta Asya'da hüküm süren Oğuz Yabguluğu yıkılınca (1040) Oguz Türkleri yavaş yavaş Selçuklu egemenliği altına girerek Anadolu'ya göç etmeye başladı. Ekseriyeti göçebe olan Oğuzlar kopup geldikleri Orta Asya steplerine benzediği için daha çok Orta Anadolu kırsalını meskun olarak tercih ediyorlardı. Dolayısıyla Orta Anadolu'nun Türleşip İslamlaşması hızlı olurken şehirlerde bu dönüşüm yavaştı. İslam dini de yerleşik hayatı gerekli kılıyordu. İşbu sebeple göçebe Türkmenlerin İslamlaşma sürecini hızlandırmak Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni tacirlerle rekabet edebilmek amacıyla Ahi teşkilatı Anadolu'da kuruldu. Kısacası Anadolu'da Ahiliğin şekillenmesi ve köylere kadar teşkilatlanması politik ve sosyo ekonomik bir mecburiyetin ürünüdür.
Ahiliğin Kuruluşu Anadolu'da Yayılışı ve Sonuçları

Azerbeycan'ın Hoy kasabasında doğan Şeyh Nasırettin Mahmut el Hoyi (Ahi Evren) Ahi Teşkilatı'nın kurucusu sayılmaktadır. Bağdat'ta büyük üstadlardan ders alan Ahi Evren Arapların kurduğu Fütüvvet Teşkilatı'ndan etkilenerek 1205'te Anadolu'ya gelmesinden kısa bir süre sonra ilk olarak Kayseri'de Ahilik Teşkilatını kurmuştur..[6]
Tarihi kaynaklardan Ahi Evren zamanında Anadolu'nun şehir ve kasabalarında ortaya çıkan Ahi kurumlarının Ahi Evrene bağlı merkezi bir teşkilat olabileceği imajı çıkıyor. En azından bu kurumlar O'nun koyduğu ilkelere bağlı kalmış olmakla manen ahi Evren'nin liderliğindeki geniş bir teşkilatın şubeleri gibidir. Fakat O'nun ölümünden sonra bağlı olunan ilkelerde büyük benzerlikler mevcut olmakla beraber İbn-i Batuta'nın belirtiği gibi Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar yayılan bu kurumlar arasında organik bir bağ bulunmamaktadır.


Ahilik Teşkilatı'nın sonuçlarını şöyle sıralıyabiliriz:

 • Ahilik Anadolu'da köylere kadar yayılarak Anadolu'nun daha kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasını sağlamıştır.
 • Göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilerek hem İslami uyum kolaylaşmış hem de Türk şehirciliği hız kazanmıştır.
 • 13.yy'ın ikinci yarısına kadar çoğunlukla gayrimüslimlerin Türk olmayan yerli halkın elindeki sanat ve ticaret işlerine Türkler de katılmış ve canlılık kazandırmıştır.
 • Türk esnaf ve sanatkarları arasında sağlanan dayanışma sayesinde Ahilik önemli bir güç haline gelmiş asayişin bozulduğu zamanlarda (örneğin Moğol İstilası) kendi otoritesini yürütmüştür.
 • Dini ve ahlaki yapı korunmuştur.

Ahiliğin Menşei ve Dini Yapısı

Prof. Dr. Sebahattin Güllülü'ye göre Ahi birliklerinin ideolojik yapısınıoluşturan ögelerden birisi Batıniliktir ve Ahilik teşkilatı gayri İslami bir yapı barındırmaktadır. Fakat Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken'e göre Ahiliğin esas kuralları bütünüyle İslami tasavvufa dayanmakta onun zahitlik feragat ve doğruluk prensiplerini kabul etmektedir. Ayrıca seyyah İbn-iBatuta'nın ifadesine göre Ahi zaviyeleri Hanefi mezhebine mensuptur.
Fütüvvetnameler göre Ahiliğin anenevi menşei Ali'ye dayanmaktadır. Muhammed Ali'ye "Sen benim yoldaşımsın ben Cebrail'in yoldaşıyım Cebrail de Allah'ın yoldaşıdır" diyor. Sonra Selman-ı Farısi'ye Ali'ye yoldaş olmasını söylüyor. Selman da Ali'nin elinden tuzlu su içerek ona yoldaş oluyor. Bundan sonra Peygamber Ali'ye: "Ya Ali ben seni tamalıyorum ve olgunlaştırıyorum" diyerek şalvarını giydiriyor ve beline bağlıyor. Fütüvvetnamelere göre; fütüvvetin temeli budur ve fütüvvet ehli arasında kadeh sunmak şalvar giydirmek ve bel bağlamak yani yoldaşlık ve kardeşlik kuralları buradan gelmektedir.

Ahiliğe Üye Şartları


Ahi olmak ve peştemal kuşanmak için kişinin bir Ahi tarafından önerilmesi zorunludur. Üye olmak isteyenlerden yedi fena hareketi bağlaması ve yedi güzel hareketi açması beklenmektedir:

 1. Cimrilik kapısını bağlamak lütuf kapısını açmak
 2. Kahır ve zulüm kapısını bağlamak hilim ve mülâyemet kapısını açmak
 3. Hırs kapısını bağlamak kanaat ve rıza kapısını açmak
 4. Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak riyazet kapısını açmak
 5. Halktan yana kapısını bağlamak Hak'tan yana kapısını açmak
 6. Herze ve hezeyan kapısını bağlamak kapısını açmak
 7. Yalan kapısını bağlamak doğruluk kapısını açmak

Kafirler çevresinde iyi tanınmayanlar kötü söz getirebileceği düşünülenler zina ettiği ispatlananlar katiller hayvan öldürenler (kasaplar) hırsızlar dellallar cerrahlar vergi memurları avcılar vurguncular örgüte katılamaz.
Kadınlar da örgüte katılamaz. Bu nedenden ötürü kadınlar da Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları) teşkilatına üye olmuşlardır.
Ahilik Teşkilatı'nın Özellikleri

Ahilik teşkilatı Selçuklular döneminde ekonomik ve ticârî faaliyetlerinin yanı sıra askerî ve siyasî faaliyetlerde de bulunmuş Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunda ve güçlenmesinde etkin rol oynamışlardır. Aşıkpaşazade Osmanlının kurulmasında etkin olan 4 unsur arasında Ahiliği de belirtmiştir. İlk Osmanlı padişahlarının ve vezirlerinin çoğu Ahi Teşkilatı'na mensup şeyhlerdir.


Ahi Teşkilatı'nın müslümanlara has bir kurum olarak iş görmesi 17. yüzyıla kadardır. Osmanlı Devleti'nin hakimiyet alanı genişleyip gayrimüslim oranının artmasıyla farklı dinden kişilerin ortak çalışması zorunlu olmuştur. Din ayrımı gözetilmeden ortaya çıkan bu kuruluşa da gedik denmiştir. 1727 yılından itibâren rastladığımız bu kavram Türkçe bir kelime olup tekel veya imtiyaz anlamına gelmektedir. Kavram olarak "Osmanlı bünyesindeki esnaflığa ve sanatkarlığa girişi tetkik etmek" demektir. Yapı olarak ahilikten farklı olmamakla birlikte ömrü onun kadar uzun olmamıştır. Zira 1838 Balta Limanı Antlaşmasıyla tekel idaresi ortadan kalkmış ve gedikler çözülmüştür.
Ahilik teşkilatı 3 dereceli bir düzene dayanır. Her kapı üç dereceyi içerir. Bu dereceler şöyle sıralanır:

 • Yiğit
 • Yamak
 • Çırak
 • Kalfa
 • Usta
 • Ahi
 • Halife
 • Şeyh
 • Şeyh-ül Meşayıh

Ahilik Galip Demir'e göre "Türkler'in Rönesansı"dır. Veysi Erken'e göre Ahilik ve kurum düzeni bugünlerin şartlarında bile 5 çekirdek ilke ile "Toplumsal sorumluluk Hizmette mükemmellik Dürüstlük ve doğruluk Ortak yaşama " ile örnek bir 'yatay örgütlenme' toplum hareketi şekilendiriyor. Erken Ahiliğin bu yönüyle 2000'li yıllar için bile ileri bir örgütlenme modeli sunduğunu kaydediyor.


Ahilik töreleri yaygın Türkçe deyimlere dönüşmüşlerdir. Örnek olarak `pabucunu dama atmak` sözü ahiliğin peştamal kuşanma töreni ile ilgilidir. Çıraklıktan kalfalığa geçiş töreni öncesinde eğitimi tamamlanan çırağın pabucu dama atılır. Bir yandan da artık ustalarından kalfalarından eskisi gibi ilgi görmeyeceğini ortaya koyar bu deyim.
Ahilikte sanatkarlar gündüzleri işyerlerinde 4 aşamadan oluşan hiyerarşi içinde mesleğin inceliklerini öğrenirler akşamları toplandıkları ahi konuk ve toplantı salonlarında aynı hiyerarşi içinde ahlakî ve felsefî eğitim görürlermiş.


Kırşehir de kabri bulunan Ahi Evran'ın kurduğu bu teşkilatla ilgili Ahilik geleneğinin unutulmaması için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları tarafından bazı şehirlerde her yıl Ahilik haftası ve kutlamaları yapılmaktadır. Ahilik teşkilatı gençlerin iyi yetişmesini ve meslek kazanmasını sağlardı. Savaş afet vs. kötü durumlarda da kuruma üyeler ve halk arasında dayanışma olurdu. Padişahlar ve diğer yöneticiler de ahilik teşkilatını destekleyerek gelişmesini istemişlerdir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 09-12-2013, 05:51   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Ya çok güzel ama kapağı yok arkadaş.


 

Alt 15-04-2014, 11:14   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

ahilik teşkilatını mükemmel anlatmışsınız çok iyi anladım.


 
Alt 13-05-2014, 06:57   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face25 Damla

Süpermiş


 
Alt 15-05-2014, 01:21   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Çok teşekkür ederim.Performansıma yardımcı oldu...


 
Alt 01-06-2014, 06:03   #6 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok süper saolun :)


 
Alt 22-11-2014, 04:47   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

süper gerçekten coooook yardımcı oldunu teşekkürler...


 
Alt 23-11-2014, 03:42   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

süpersiniz ya performans ödevinden yırtım


 
Alt 04-12-2014, 04:45   #9 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok sağolun çok yardımcı oldu


 
Alt 29-12-2014, 05:20   #10 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

teşekkürler çok sağ olun ya süper bi site


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ahilik Teşkilatı Hakkında Bilgi

Ahilik Teşkilatı Hakkında Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ahilik teşkilatı, ahilik teşkilatı nedir, ahi teşkilatı, ahilik teşkilatı hakkında bilgi, ahi teşkilatı nedir, ahilik teskilati, ahi teşkilatı hakkında bilgi, ahi teskilati, ahilik teşkilatı nedir kısaca, ahilik teskilati nedir, ahilik teşkilatı hakkında kısa bilgi, ahilik hakkında bilgi, ahi teskilati nedir, ahilik teşkilatı nedir kısa bilgi, ahilik teşkilatı nedir uzun bilgi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ahilik Teşkilatı Nedir? Я Soru Cevap 0 28-02-2012 08:04
Osman bey ve ahilik hakkında bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 04:45
Yıldız İstihbarat Teşkilatı Hakkında Bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 03:26
İdare Teşkilatı Nedir? - İdare Teşkilatı Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 07-03-2011 03:05
Ahilik Haftası Hakkında Genel Bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 18-06-2009 12:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats