bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 04-05-2013, 04:09   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Uyuşturucuya dinimizin bakış açısı nedir

Uyuşturucuya dinimizin bakış açısı nedirİslam öncesi Arap toplumunda iç*ki diğer bütün kötülükler gibi bilinen ve yaygın şekilde kullanılan bir nes*neydi. Gerek İslam öncesi gerekse İs*lam sonrası Arap şairlerinden çoğu*nun şiirlerinde şaraptan sarhoşluktan bahseden bölümlere rastlamak müm*kündür.
Türklerin İslam'ı kabul etmelerin*den önce "kımız" diye bir içki yapıp kullandıkları bilinmektedir. Kısrak ve deve sütünden yapılan bu içkiyi Türk*istan tarafında hâlâ kullananlar var*dır.
Türkler Müslüman olduktan son*ra her alanda olduğu gibi içki konu*sundaki yasağa uymakta da titizlik göstermişlerdir. Buna rağmen her de*virde istisnalar olmuştur. Hem halk tabakasından hem de yönetici sınıf*tan içenler çıkmıştır. İçki alışkanlığı ve bunun doğurduğu zararlar bir ara öyle artmıştır ki padişah IV. Mu*rat (1623-1640) şiddetli bir içki yasa*ğı koymak ve bunu amansız bir şekil*de uygulamak ihtiyacını duymuştur.

IV. Murat'ın içki yasağı halka şu söz*lerle duyurulmuştu:: "Dengeli sağ*lam nesiller yetiştirmek halkın gele*ceğini güven altına almak için kulla*nım arasında yaşlı genç kadın erkek Müslim Gayri-m us! i m hiç kimse ra*kı gibi şarap gibi akla pusu kurup imanı avlayan; afyon gibi esrar gibi iradeyi kıskıvrak bağlayıp hayali az*dıran nesneleri ağzına koymayacak! Ve ülkemin güzel yüzünü lekeleyen meyhanelerin hepsi bu akşama dek yı*kılacak! Yıkılmamış olanlar içlerinde-kilere ve sahiplerine mezar olacak!

Duyduk duymadık demeyin! Sultan Murat kendisi geceleri kol geziyor."

Kuran'da içki:

Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlan*dığı zaman Araplar da içki içmek baş*ka birçok kötü alışkanlıklar gibi yay*gındı. Hemen herkes içiyordu. Dü*ğünlerde eğlencelerde panayırlarda su gibi içki içildiği bazı kesimlerin kendinden geçercesine sarhoş olduğu rivayetler arasındadır. Böyle bir or*tamda inan Kur'an içkiyi bir defada değil kademe kademe koyacağı ya*sağa alıştıra alıştıra yasaklamıştır. İn*sanları şiddetle alıştıkları şeylerden birden bire vazgeçirmenin zorluğu bazen de imkânsızlığı insani deneyler*le de bilinmektedir. Allah (C.C.) de kullarının bu konudaki tutumlarına uy gun bir yol izlemiş içkiyi bir çırpıda değil tedricen yasaklamıştır. Bu yön*tem son derece başarılı olmuş içki hakkında son inen ve içkiyi kesin ola*rak yasaklayan âyetle bütün Müslü*manlar içkiye tevbe etmiş ve yasağı te*reddütsüz benimsemişlerdir. Halbuki İslam'ın koyduğu bu yasaktan yakla*şık 14 asır sonra (I. Dünya Savaşı'-nın bitiminde) ABD'de alkollü içki yasağı konmuş fakat on yıl bile yü*rütülememiştir. Bunun için ünlü tıp profesörü (Hırs) "Münevver Ameri*ka'nın on yd bile sürdürmeye muvaf*fak olamadığı büyük toplum hizme*tini (alkol yasağım) İslam yüzyıllar*dan beri yapmış nesilleri büyük bir beladan korumuştur" (2) demiştir.

Kur'anda içki hakkında dört âyet vardır.

Bunlardan ilki olan "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de içki ve güzel bir rızık edinirsiniz" (3) mealindeki âyette içkiye ait bir kötü*lükten bir zarardan söz edilmediği için kimi bilginler bu âyeti Kur'an'-daki içki yasağı ile ilgili âyetlere dahil etmezler. Bir yasak söz konusu ol*madığı için mü'minlerden de dileyen içiyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) de sesini çıkarmıyordu.

Ashabın (Pey*gamberimizin sadık arkadaşları) ileri gelenlerinden Hz. Ömer muaz ve ba*zıları (Allah onlardan razı olsun). "Ya Resûlailah hamr (içki) hakkın*da bize bir fetva ver (görüş bildir) içki aklı gideriyor" dediler. Bunun üzeri*ne Bakara Sûresi'nin 219. âyeti indi: "Sana içki ve kumardan soruyorlar de ki bu ikisinde büyük günah var*dır. İnsanlar için bazı faydalar vardır. Fakat günahları faydalarından daha büyüktür" (4) .

Bu ayetle ilk defa içki ve kuma*rın kötülüğünden günâhından bah*sediliyordu. Bu ayetin gelmesi üzeri*ne içkiyi bırakanlar oldu. Kesin bir yasak söz konusu olmadığı için de*vam edenler de vardı.
Daha sonra bazı mü'minler içkili . bir akşam yemeği yemişler arkasın*dan namaza durmuşlardı; imam olan zat sarhoşluk yüzünden namaz süre*sini yanlış okudu. İşte bu olay üzeri*ne içki hakkındaki üçüncü ayet olan "Siz sarhoş olduğunuz zaman ne söy*lediğinizi bitinceye (şuurunuz yerine gelenciye) kadar namaza yaklaşma*yın" (5) anlamındaki ayet geldi. Bu ayetin gelmesi üzerine de mü'minlerin birkısmı içkiye tevbe etti. Fakat içen*ler yine vardı.

Bir gün ashabdan İtban lbni Ma*lik Sa'd lbni Ebi Vakkas ve birkaç kişiyi evine davet edip ziyafet verdi. Yendi içildi sarhoş olundu. Sarhoş*luğun tesiriyle ziyafete katılanlar ara*sında kavga çıktı Sa'd lbni Ebi Vak*kas kavgada yaralandı. Hz. Peygam*bere durumdan şikâyette bulundu.
Bu olay üzerine Peygamberimiz (S.A.V.)'in "Ya Rabbi içki hakkın*da bizi tam bir şekilde aydınlat (ke*sin ve açık bir hüküm bildir)" diye dua etmesi üzerine Maide Suresi'nin "Ey iman edenler içki kumar tapıl*mak için dikilmiş taşlar (putlar) fal oklan şeytan işi bir pisliktir. Bunlar*dan kaçının ki kurtuluşa eresiniz" mealindeki ayet indi. Bu ayetin inmesi üzerine bütün mü'minler içki*ye tevbe ettiler. Çünkü yasak kesin*di. Tereddüt kalkmıştı. Herkes evle*rindeki içkileri sokaklara döktü. Bu ayet inince Hz. Ömer'in "Tamamen vazgeçtik ya Rabbi?" Hz. Ali'nin "Bir denize bir damla şarap düşse sonra o deniz kuruyup yerinde otlar bitse orada hayvan otlatmazdım." -Abdullah bin Ömer'in de "Bir par*mağım şaraba girmiş olsa o parmak bende kalmazdı (keser atardım)" de*dikleri rivayet edilmiştir (7). Bu söz*ler ashabın ne derece takva sahibi ol*duklarının da değerli ve ibretli örnek*leridir.
Şarap (hamr) ve diğer içkiler

Kur'an'da içki karşılığı kullanılan kelime "HAMR"dır. Bu örtmek an*lamına gelen bir kelime olup çiğ üzüm şırasından yapılan şaraba ad olmuş*tur. Şarap sarhoş edici niteliği ile ak*lı bürüyüp örter diğer bir deyimle ka*fayı dumanlar ki buna "humar" de*nir. Hamr'ın şaraba ad oluşu hususi bir adlandırma ise de aklı karıştıran şuuru bulandıran başka şeylere de hamr denir. Bu anlamda kullanıldı*ğında hamrın kapsamına yalnız şarap değil sarhoşluk verici her şey girer. İmam Malik Şafiî ve bunlardan ön*ceki ve sonraki*birçok alim de Kur'-an'daki hamr sözünü "müskir" (sar*hoşluk veren) her şeyi anlatmak için kullanmışlardır. Yine buna bağlı ola*rak müskir bir maddenin yalnız sar*hoşluk verici miktarının değil dam*lasının dahi haram oluşuna hükmet*mislerdir. Ayrıca şarap ve elde edilişi şarabın aynı olan şampanya ve kay*nak gibi içkilerin içilmeleri haram ol*duğu gibi ayn'ları (kendileri madde*leri) de necis (pis) kabul edilmiştir.

Hadislerde içki

Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan ve anlatanın Peygamberimiz (S.A.V.) ol*duğunda şüphe yoktur. Hz. Peygam*ber Kur'an'da kısa ve öz olarak bil*dirilen bazı konuları anlayıp kavra*yabileceğimiz hale getirecek en yetkili kişidir. O da bunu hakkıyla yapmış*tır. İçki konusunda da bu böyledir. Peygamberimiz (S.A.V.) içki konu*sunda tereddütleri giderici açık ve an^ laşır beyanlarda bulunmuştur. Pey*gamberimizin içki ile ilgili olarak söy*lediği sözlerden bazıları tüm dünya*da içki aleyhtarlarının dillerinden dü*şürmediği vecizeler haline gelmiştir: "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" "İçki ilaç değil kendisi bir hastalıktır" gibi.

Hz. Peygamber içki konusunda bütün açık kapıları kapamıştır. Te*reddüde meydan bırakmamıştır. "Sarhoşluk veren her şey haramdır" . Bu kesin bir tutumdur. "Bura*dan sarhoşluk verici şeylerin haram olmayam yoktur" gibi bir hükme var*mamız kolaydır. Buna rağmen bu ha*disten "Alkollü bir içkinin sarhoşluk vermeyecek miktarı haram olmayabilir" gibi bir anlam çıkarma*ya kalkışanlar olabilir. Fakat Pey*gamber (S. A. V.)'in şu hadisi buna as*la imkân bırakmaz: "Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır" (9). Bu ölçüye vurunca içkinin damlası için dahi mazeret bulmak mümkün ol*maz. Bir içki çok içildiği zaman sar*hoş ediyorsa sarhoş etmeyecek kadar az miktarı da haramdır. Ayrıca içki*nin sarhoş edici miktarı kişiden kişi*ye değişir. Kimi bir kadeh içki ile sarhoş olurken kimi bütün bir şişeyi iç*se banamısın demez. Bu bakımdan al*kollü içkinin herkes içiıî geçerli ola*cak şekilde sarhoş eden ve etmeyen miktarını belirlemek imkânı yoktur. En iyisi Hz. Peygamber (S.A.V.)'in koyduğu ölçüdür: Çoğu sarhoşluk ve*ren şeyin azı da haramdır. İçkiye karşı ortaya konacak en esaslı tavır budur. Zamanımızda bunun dışında yöntem*lerle alkolün zararlarını önlemeye ça*lışan kişi kuruluş ve ülkelerin hepsi başarısızlığa uğramaktadır.

Peygamberimiz (S.A.V.)'in bir hadisi de şudur: "İçkiden kaçının çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır" (20). Bir başkası da "İçki ilaç değil kendisi bir hastalıktır" (21). Bu iki hadis içkinin yüzyıllar boyunca sebep olduğu zamanımızda ise daha büyük bir şiddetle sebep olmaya devam et*tiği kişisel ve toplumsal kötülüklerin hastalıkların yüzyıllar öncesinden ha*ber verilişidir. Bizim baştan beri an*latmaya çalıştığımız da zaten Hz. Pey-gamber'in şu iki cümlelik iki hadiste özetlediği durumdur. İçkinin fenalık*ları her devirden çok günümüzde du*yulmakta bunun için de önlenmesi hususunda büyük gayretler gösteril*mektedir. Bu gayretlerin bir bölümü*ne yeri geldikçe temas ettik.

İslam içki meselesini şöyle hallet*miştir: Kur'an tedrici bir yasaklama yolunu seçmiş konu ile ilgili son ayet*te yasağı kesinleştirmiş; Allah'ın Re*sulü de arkasından tüm tereddütleri silip atacak bir tutum ortaya koymuş*tur "Kim Allah'a ve ahire! gününe inanıyorsa üzerinde içki dolaştırılan sofraya oturmasın" (12).

İslam ve uyuşturucu maddeler

Daha önce belirttiğimiz gibi Kur'*an'da her konuda ayrıntı bulunma*makta ancak öz olarak değinilmekte*dir. Baştan beri alkollü içki üzerinde duruyoruz. Kur'ân'da içki karşılığı olarak yalnız "hamr" sözü kullanıl*mıştır. Hamr dar anlamda şarap ve el*de edilişi şaraba benzeyen içkilerin karşılığı olarak anlaşılıyordu. Halbu*ki şarap anlamına gelen hamnn yasak oluşu bir içki olduğu için değil sar*hoşluk verdiği içindir. Haram hükmü sarhoşluk vermesi yüzünden konmuş*tur. Hamnn Kur'ân'da yasaklanma*sından sonraki yüzyıllarda birçok meyve ve hububattan daha önce bi*linmeyen birçok içki üretilmiştir. "Kur'ân'da yalnız şarap yasaklanmış*tır Kur'an'ın indirilmesinden sonra üretilen içkilere dair bir haramlık bir yasak söz konusu olamaz!" diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Çünkü şa*raptaki haram sarhoşluk vermesi ak*lı perdelemesi illeti üzerine konmuş*tur. İçinde alkol bulunan her içki sar*hoş edici bir nitelik taşıdığına göre şa*raba kıyasla onlar da haramdır. Şa*rabın haram oluşundaki illet kendile*rinde mevcutur.

Peygamberimiz (S.A.V.)'in açıklamaları da bu doğ*rultudadır. Bu noktada bütün din bil*ginleri de birliktir. Bu nedenle din bil*ginleri Kur'ân'da bahsi geçmeyen ama alkolden bile ileri derecede uyuş*turucu insan aklını perdeleyen şuu*ru körleten esrar afyon eroin mor*fin gibi maddelerin de din açısından haram olduğuna tereddütsüz hükmet*mişlerdir. Aslında alkolden daha ze*hirleyici ve öldürücü olan esrar ero*in morfin gibi nesneler alkol ölçüsün*de yaygın kullanılmadığı için kişisel ve toplumsal zaran ve yıkıcılığı alko*lün verdiği zarar ve yıkıcılık boyutla*rına ulaşmamıştır. Bunun da sebebi elde edilmesinin hem çok zor hem çok pahalı hem de kanunen şiddetli bir şekilde yasaklanmış olmasıdır. Eğer alkollü içkilerin elde edilebildi*ği kolaylıkta esrar eroin gibi madde*ler elde edilebilse kanuni bir yasak*lama da söz konusu olmasa bunların kulanılması yüzünden ölüm oranları o ölçüde yüksek toplumsal zararları da aynı ölçüde tahripkâr olurdu. Bu nedenle içkinin haram oluş illetini faz*lasıyla taşıyan uyuşturucu maddelerin İslam nazarında haram oluşu normal akıl ve mantığa uygun bir durumdur.

"Esrar afyon eroin kokain morfin gibi maddeler alkollü içkile*rin tesirini fazlasıyla taşımaktadırlar. Zararları da bu tesir ölçüsünde faz*ladır. İslam'm ana kaynaklan helal ve haram olan şeylerin bir kısmını zik*retmesi geri kalanların haram ve he*lal kılınma illetini taşımalarına göre hükme bağlanmalarını istemiştir. Şu halde haram hükmünün illetini (sar*hoş etme uyuşturma) taşıyan bütün maddeleri vücuda almak haramdır" (13)2) Dr. Haluk Nurbaki a.g.e. s. 38.
3) Nahl sûresi âyet: 67.
4) Bakara sûresi âyet: IV.
5) Nisa suresi ayet: 43.
6) Maide suresi ayet: 90.
7) Elmalın Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili c. 2 s. 764.
8) Müslim Kitap el-Eşribe 3
9) Tirmizi Kitap el-Eşribe 25.
10) Sünen-i Nesai.
11)» Müslim Kitap el-Eşribe 12.
12) Tirmizi Katip el-Edeb.
13) Hayreddin Karaman Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller s. 44.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Uyuşturucuya dinimizin bakış açısı nedir

Uyuşturucuya dinimizin bakış açısı nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: uyuşturucunun dini açıdan zararları, içki uyuşturucu ve kumarla ilgili islamın koyduğu yasakların amaçları, islam dininin alkol ve uyuşturucuya karşı bakış açısı, ıslam dınının uyusturucuya bakıs acısı, dinimizin uyuşturucuya bakış açısı, islamin dini acidan uyuşturucu ya bakis acisi, dinimizin uyuşturucuya bakışı, içki uyuşturucu ve kumarla ilgili islamın koyduğu yasaklar, uyusturucu dinimizde neden yasaktir kisaca, uyuşturucunun dini açıdan zararlari, islam dininin uyuşturucuya bakis acisi, islamiyetin zararli aliskanliklara bakis acisi, uyuşturucunun dinimizce yasakları, alkole diğer dinlerin bakışı, islamda uyusturuya bakisi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İslam Dininin Dünyaya Bakış Açısı Nedir elif Soru Cevap 0 29-03-2013 04:42
hayata farklı bir bakış açısı.... incitanesi LakLak Bölümü 0 26-01-2009 10:01
Bakış Açısı Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 04-04-2008 01:40
Bakış Açısı (Vantage Point) Bakimliyiz E - Kolay Sinema 0 20-03-2008 04:29

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats