bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-05-2013, 10:47   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Verimli Olmak Nedir

Verimli Olmak Nedir


Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında verimlilik her firma ve örgüt için yaşamsal önem taşımaktadır. Verimlilik konusunda yeterli başarıya ulaşamayan birimler uzun dönemde yok olmaya mahkum olmaktadırlar. Verimlilik; sadece ekonomik birimlerin ve bireyler için değil aynı zamanda ulusal ekonomik ve toplumsal kalkınma için de önemli bir kaynaktır. Verimlilik konusunda son yıllarda şekillenmeye başlayan yaklaşımın; verimliliğin neden önemli olduğu tartışması yerine verimliliğe nasıl ulaşılacağı biçiminde olduğu görülmektedir.

Verimlilik kavramı son derece geniş bir kapsama sahiptir. Geniş anlamda verimlilik; üretim araçlarının ekonomik etkinliklerinin bir bütün olarak ölçülmesi demek iken dar anlamda verimlilik üretime katılan her faktörün bir birimine düşen üretim faktör miktarının ölçülmesi ve devreler itibarıyla bu sayıların birbirleriyle karşılaştırılması anlamına gelmektedir. Yapılan tanımlardan verimlilik kavramının kendisiyle birlikte bir ölçme unsurunu da birlikte getirdiğini göstermektedir.

Verimlilik konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu kavramın göreli bir nitelik taşımasıdır. Bir işgörenin firmanın sektörün ya da ekonominin verimliliğinden söz edilirken karşılaştırmalar yapılmaktadır. Burada önemli olan neye ve kime göre ne kadar verimli olduğudur. Dolayısıyla aslında “Verimli olmak gerekir” dendiğinde anlatılmak istenen “verimliliği artırma gereği”dir. Bu durum “verimli olmak değil daha verimli olmak” biçiminde özetlenebilir. Diyelim bir dizgici aynı araç-gereci kullanarak bir sayfalık metni dün ortalama 5 dakikada bugün 4.5 dakikada dizmişse bugün düne göre daha verimli olmuş demektir.

1. Üretim Faaliyeti ve Verimlilik

İnsanın hayatını sürdürebilmesi ihtiyaçlarını karşılamasına bağlıdır. Beslenme barınma gibi en temel ihtiyaçlardan; sağlığını koruma yeni bilgiler edinme edinilen bilgileri gelecek kuşaklara aktarma kültür ve sanatla uğraşma dinlenme eğlenme kendi ülkesinde ve başka ülkelerde yaşayan insanlarla ilişki kurma seyahat etme gibi gelişip çeşitlenen ihtiyaçların karşılanması yaşamsal olmaktadır.

Günümüzde insan ihtiyaçlarının büyük bölümü doğada hazır olarak bulunamadığından üretilmeleri gerekmektedir. İlk insanlar ağaçlardaki meyveleri toplayarak güçlerinin yettiği hayvanları avlayarak beslenme ihtiyaçlarını; avladıkları hayvanların kürk ve derilerini kullanarak da giyinme ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Ancak nüfus arttıkça bunlar yetmemeye başladığından insanlar bazı bitkileri kendileri yetiştirmeyi öğrendiler; daha büyük hayvanları daha çok sayıda avlayabilmek için birtakım aletler yaptılar. Böylece ortaya çıkan üretim faaliyeti çağlar boyunca büyük gelişmeler göstermiştir. İlk insanların basit üretim faaliyetleri ile günümüzün gelişmiş modern üretimi arasında ortak özellikler bulunmaktadır. İşgücü hammadde arazi enerji alet ve malzemeler gibi üretim kaynakları kullanılarak mal ve hizmet üretilmesi söz konusu olmaktadır. İkinci ortak özellik ise üretimde işbölümünün varlığıdır. Üretim faaliyeti içinde insanlar arasında bir işbölümü olur ve kimi insan yönetici kimisi mühendis kimisi teknisyen ya da memur kimisi de işçi olarak kendi üstüne düşen görevi yapar. “Verimlilik” kavramı da üretim sırasında kullandığımız insan gücü hammadde alet ve makineler enerji su toprak gübre gibi kaynaklarla elde edilen ürün arasındaki ilişkiyi oranı ifade etmektedir. 19. yüzyılın ortalarına kadar insanların uğraştıkları işler tarım zanaat ve ticaret etrafında toplandığından verimlilik kavramı önce tarımsal faaliyetler ile ilgili olarak tanımlanmaktaydı. Sulanan gübrelenen toprak ıslah edilmiş tohum aşılanmış ağaç bu dönemde verimliliği artırmak amacıyla geliştirilen yöntemlerdir. Sanayi devriminden sonra ekonomik hayat büyük değişikliklere uğramıştır. İktisadi faaliyetler çoğalmış yoğunlaşmış ve karmaşık bir hale gelmiş verimlilik kavramının tanımı da üretim sürecinde yaşanan bu gelişmeleri yansıtacak hale gelmiştir. Verimlilik aslında kendi başına amaç olmaktan çok yaşamanın gelişmenin bir önkoşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Üretmeden yaşamı sürdürmek daha iyi yaşayabilmek mümkün değildir.

2. Verimlilik Kavramı ve Anlamı

“Prodüktivite” yaklaşık 200 yıldan beri kullanılagelen bir sözcük olup Fransızca’da “produire” (üretmek) mastarından türetilmiştir. Türkçeye tam karşılığı aktarılmak istenirse “verimlilik” veya “üretme yeteneği” olarak ifade edilebilir. Prodüktivite üretkenliğe elverişli nitelikler taşıma anlamına gelmektedir. Oysaki verimlilik üretkenliğe elverişli durumu anlatmaktan çok iktisadi faaliyetlerden elde edilen sonuçların ölçülerek karşılaştırılarak ortaya konduğu olumlu bir sonucu vurgulamaktadır. Ancak prodüktivite ve verimlilik kelimelerinin eşanlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir.

Çeşitli yazar ve kurumlar verimliliği şöyle tanımlamışlardır:

-Hammadde ve işçiliğin yararlı mal ve hizmetlere dönüşme oranı.
-Çeşitli kaynakların kullanılışındaki etkenliği saptayan bir ölçüt.
-Ekonomik sistemin malların tüketiciye ulaşması sürecindeki başarısının ölçütü.
-Kaynakların insanların gerek duyduğu mal ve hizmetlere dönüştürülmesindeki etkenlik.
-Değişme gücü olan mal ve hizmet üretme yeteneğinin ölçüsü.
-Kullanılan kaynaklar karşılığı elde edilen çıktı miktarı.
-Belli üretim faaliyetleri için çıktılar ile girdiler arasındaki oran.

3. Verimliliğin Önemi


Verimlilik daha üstün daha iyi daha huzurlu bir hayat sağlamak için var olduğu günden bu yana çaba gösteren insanoğlunu bu amaçlara ulaştıracak üretim sürecinden beklenen sonuçları daha olumlu hale getirecek bir araçtır. En genel tanımlamaya göre; verimlilik üretim sürecine dahil edilmiş öğelerin birbirleriyle karşılıklı etkileşimleri sonucunda elde edilen çıktıyı optimal noktaya çıkaracak bir miktar (kantite) ilişkisi içerisinde olmalarıdır. Buradan anlaşıldığı gibi verimlilik; hizmet veya mal üreten bir sürecin ürettiği çıktı ile bu çıktıyı elde etmek için kullandığı girdi (kaynaklar) arasındaki ilişkiler bütünüdür.

Sınırsız ihtiyaçları karşılayacak kaynakların kıt olması bunların en iyi şekilde değerlendirilmesini gerektirmektedir. Eski iktisat kitaplarında kıt kaynak sayılmayan temiz hava temiz su temiz çevre artık kıt kaynak sayılmaktadır. Genel anlamda verimlilik insanın mükemmele ulaşma çabasının bir sonucudur. ILO 2 Ekim 2000’de düzenlenen forumda verimlilik “kullanıcıların talep ettiği ürün ve hizmetlerin hangi etkinlikte üretildiğini” belirleyen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Burada önemli olan talep edilen mal ve hizmetleri üretmek ve bu üretim sırasında kaynakları etkin olarak kullanmaktır. Talep edilmeyen bir ürün üretiliyorsa etkinliğe bakılmaksızın girdilerin israf edildiğini söylemek mümkündür. Eğer etkinlik ihmal ediliyorsa mamulün üretim maliyeti ne kadar düşük olursa olsun verimli olunmadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu aşamada çıktıyı büyütme ya da girdiyi azaltma durumu söz konusu olmaktadır. Üretim sırasında yapılan üretim planına göre mevcut durum belirlenerek hedefler saptanır ve verimlilik programı yapılır. Daha sonra verimlilik ölçümü yapılarak gerekli iyileştirmeler gündeme getirilir. Bütün bu süreçlerde nitelikli elemanlar oldukça önemli olmaktadır. Verimlilik konusu büyük ölçüde üretimdeki emek faktörüne bağlıdır. Diğer tüm üretim faktörleri açısından da verimlilik söz konusu olmakla birlikte emek verimliliği yapılan verimlilik tartışmalarında en önemli yeri tutmaktadır.

4. Verimliliğe Yakın Kavramlar

Verimlilik verim karlılık ekonomiklik etkenlik ve etkililik kavramlarıyla yakından ilişki içerisindedir. Verimlilik kavramı ile ilişkili ancak aynı anlama gelmeyen bu kavramların çoğunlukla verimlilik ile aynı anlamda kullanıldıkları gözlenmektedir. Bu nedenle söz konusu olan kavramlara en genel tanımlarıyla açıklık getirmekte fayda vardır.

Verim: Çoğu kez üretim süreci sonunda elde edilen çıktının büyüklüğü olarak anlaşılmaktadır. Ton metre vb. fiziksel birimlerin yanı sıra parasal birimlerle de tanımlanır.

Ekonomiklik (İktisadilik): Belirli bir dönem sonunda elde edilen satış hasılatının bu dönem boyunca yapılan harcamaların toplamına bölünmesiyle hesaplanabilen bir orandır.

Etkenlik: Üretim süreci sonunda elde edilen çıktının elde edilmesi beklenen standart çıktıya oranıdır. “Yararlı çıktı sağlamak için kaynakların ne ölçüde etkili kullanıldığı” şeklinde de tanımlanabilir.

Etkililik: Belirli bir dönem sonunda başlangıçta herhangi bir biçimde tanımlanmış amaçlara ulaşabilme derecesi olarak belirlenmektedir. Sayısal olarak tanımlanabileceği gibi çeşitli nitelemelerle de ortaya konulabilir. “Gerçekleşmesi mümkün olana kıyasla gerçekleşen” şeklinde de tanımlanabilir.

Karlılık: Belirli bir dönem sonunda elde edilebilen karın bu dönem boyunca kullanılan sermaye değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanabilen bir orandır.

Verimliliğin tanımlanmasında ve ölçülmesinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta karlılık ile verimliliğin birbirlerinin sonuç ve sebepleri olmayabilecekleri ve aralarında doğrusal bir bağıntı kurulamayacağıdır. Fiyat artışları yüksek karlar getirebilir ama işletmede verimlilik düşüyor olabilir. Bunun tam tersi de doğrudur; verimli üretilen her mala olan talep yüksek olmayacağından kimi durumlarda artan bir verimliliğe rağmen kardan söz edilemez.
Dikkat edilmesi gereken bir başka konu maliyetlerde sağlanacak bir düşüş ile her zaman verimliliğin artırılacağını düşünmenin bir işletmeyi yanlış kararlara sürükleyebileceği gerçeğidir. Çoğu kez iyi planlanmadan gerçekleştirilen maliyet düşüşlerinin ardında ürünün kalitesinde azalma yatar. Piyasa koşullarının gittikçe daha zorlaştığı ve gümrük duvarlarının ortadan kalktığı zamanımızda verimlilik kavramının kalite ile olan ilişkisi gittikçe sağlamlaşmaktadır. Burada söz edilen yalnızca ürünün değil aynı zamanda yönetimin işgücünün ve çalışma koşullarının kalitesidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Verimli Olmak Nedir

Verimli Olmak Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: verimli olmak nedir, verimli olmak ne demek, verimli insan nedir, verimli olmak, verimli olma durumu, verimli insan verimli uğraş, verimli insan ne demek, verimli insan ne demektir, verimli insan olma koşulları, verimli insan verimli uğraş ne anlama gelir, verimli insan verimli uğraş nedir, üretken olmak nedir bilgi program, verimli olmak ne demektir, insanın verimli olmas, verımli olmak ne demek,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Etkin Olmak Nedir elif Soru Cevap 0 07-05-2013 01:21
Verimli Çalışmanın Önemi elif İlköğretim 0 10-06-2011 04:31
Verimli Ders Çalışma ´ λŋтiьioтiף ´ Soru Cevap 0 12-12-2010 04:10
En Verimli inek mormavi Karikatürler 1 20-11-2010 02:16
Buzdolabiniz Verimli Sogutmuyorsa mormavi Faydalı Bilgiler, Püf Noktalar 0 04-05-2010 11:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:56 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats