bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-08-2013, 01:41   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Temel tasarım dersi ödevleri

Temel tasarım dersi ödevleri -temel tasarım notları- temel tasarım elemanları

Tasarım

Tasarım çok kullanılan bir kavram olmakla birlikte ne anlama geldiği tam olarak anlaşılamaz. Çok sayıda tanımı vardır. En önemli özelliği ise planlamadır. Planlamanın olduğu her yerde bir tasarımdan söz edilebilir.

Uzmanlar uygulamalı tasarım dallarını üç temel başlıkta topluyorlar.

Endüstri Tasarımı : Üç boyutlu nesnelerin (makine araç-gereç vb.) tasarımı geliştirilmesi endüstri tasarımı olarak adlandırılıyor.

Çevre Tasarımı : Bina peyzaj ve içmekan tasarımları bu baş*lık altında ele alınıyor.

Grafik Tasanm: Okunan izlenen görüntülerin tasarımı şeklinde ifade edilir. Günümüzde baskı yoluyla çoğaltılacak her türlü materyalin üretiminde grafik tasanm ilke ve uygulamalarından yararlanılmakta aynca; televizyon ekranının etkili kullanım ilkelerini düzenleyen TV Grafik Tasarımı ile bilgisayar ekranından takip edilen Internet siteleri için WEB Grafik Tasarımı hızla gelişen yan grafik sanayileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Baskı televizyon ve WEB sayfalan için grafik çalışmalan ayrı uzmanlık dalları olmakla birlikte hemen hepsi için uygulan*ması gerekli temel ilkeler vardır. Bu nedenle bu konulara meraklı bireylerin uzmanlaşma için temel grafik ilkeleri ve uygulamalanm bilmeleri zorunluluktur.

Grafik Tasarım

Grafik tasarım görsel iletişim sanatlarından biridir. Grafik tasarımcı ressamlar fotoğrafçılar heykeltraşlar seramikçiler gibi görsel sanatlar meslek grubunun bir üyesidir ve genel*likle onlara benzer bir dil kullanır.

Ambalaj hariç bütün grafik tasanmlar (kağıt film video bil*gisayar vb. görüntüler) dört köşe ile sınırlandınlmış iki bo*yutlu yüzeyler üzerinde oluşur. Tasarımcı mesajların görsel ve sözel unsurlarını bu iki boyutlu yüzey üzerinde bütünleştirmeye çalışır. Bir yüzeyin yatay ve dikey kenarlan tasarımın ilk dört çizgisidir. Kompozisyon bu dört çizgi içinde yer alacaktır.

Bütün bunlara bağlı olarak grafik yüzeyler işlenirken göz önünde bulundurulması gerekli iki temel unsur vardır: ."İnsanın görmeye dayalı doğası" ve "boşluk" kavramı.

Görsel unsurlar kenar çizgileri ile aynı yönde yerleştirildikle*rinde düzenli ve durağan karşıt yönde yerleştirildiklerinde dinamik ve enerjik bir yapı oluştururlar.

Bir grafik tasarım yüzeyini yatay ve dikey eksenlere böldüğümüz zaman bu İki eksenin kesiştiği geometrik merkez odak noktasını oluşturur. İnsan gözünün merkez olarak algıladığı optik merkez ise kesin olarak ölçülememekle birlikte bu ge*ometrik merkezin biraz daha yukansındadır.
Bütün insalarda yatay ve dikey formlarda doğuştan gelen güçlü bir eğilim bulunmaktadır.

Bundan başka insanın görme duyusunun izlediği yol grafik iletişim açısından son derece önemlidir. İnsan gözünün tasa*rım yüzeyi üzerindeki hareket yönü soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğrudur. İnsan gözü oldukça dar bir alan içine odakla*nabilir. Bu ayrıştırma ve seçme işlemi sırasında gözler sürek*li ve hızlı bir hareket içindedir. Gözün hareketi grafik tasarımın yüzeyine kinetik bir enerji kazandırır.

İletişim ve Grafik (Görsel) İletişim

İletişim gönderici ve alıcı olarak ifade edilen iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu düşünce davranış ve bilgi aktarımı ve alış verişi olarak tanımlanabilir.

Görsel iletişim ise görüntülerden oluşan bilgilerin değiştokuşu olarak açıklanabilir. Yazılar resimlerve fotoğraflar başlıca grafik iletişim araçlarıdır.

Bir mesajin açık ekonomik ve estetik yollarla iletilmesi gra*fik iletişimin başlıca amacıdır. Grafik iletişimin ekonomik ol*ması demek; mümkün olan en az sayıda görsel imgenin mümkün olan en yüksek sayıda bilgiyi aktarabilmesi demektir.

Gelişmiş toplumlarda bilgiler kitap gazete dergi afiş bro*şür ve diğer araçlarla okuyucu veya izleyici kitlesine ulaşır*lar.

Diş macununu kremden ayırmak için ambalajındaki bilgilere başvururuz; erkek / kadın tuvaletini ya da giriş çıkışı grafik imgelerden anlarız.

Grafik Tasarım Ürününün Öğeleri >Çizgi: Düz veya kıvrımlı kalın veya ince sürekli veya kesik grenli ya da keskin özelliklere sahip olabilen çizgiler okuyu*cuya görsel unsurların ayrılması gerektiğini ifade ederler. Çizgiler karakterlerine göre ve konumlarına bağlı olarak bazı mesajlar da iletirler.

Örneğin; yatay çizgi durgunluk dikey çizgi saygınlık diagonal çizgi zerafet ifadesi verir.

Ton : Tonlar genellikle görsel imgenin yanmton reprodüksiyon tekniği ile tramlanması yoluyla elde edilir. Ton ye çizgi tasarımda kontrastlık yani karşıtlık oluşturan elemanlardır.

Renk: Renkler ışıkla birlikte varolurlar ve izleyen üzerinde değişik etkiler uyandırırlar. Bunların bir bolümü kişisel bir bölümü İse genellenebilir duygulardır. Örneğin sıcak renklerin uyarıcı soğuk renklerin ise gevşetici. dinlendirici olması renklerin genellenebilir etkileri olarak değerlendirilebilir.

Rengin üç boyutu bulunmaktadır: Uzunluk (rengin türü) genişlik (rengin tonu) derinlik (rengin yoğunluğu)

- Rengin türü rengi tanımlamada kullandığımız terimlerdir. San kırmızı mavi mor yeşil gibi.
- Rengin tonu bir rengin açıklık ya da koyuluğudur. Bir renge beyaz boya kattıkça tonu açılır siyah ekledikçe koyulaşır.
- Renk yoğunluğu ise parlaklık ile ilişkilidir. Yoğunluğu fazla olan renkler parlak renklerdir.

Rengi oluşturan bu üç boyut içinde en önemlisi rengin tondeğeridir. Bir görsel imgeyi en iyi tanımlayan unsur içerdiği tonlardır

Renk. bir tasarımı meydana getiren yapıtaşlanndan biridir. Bu nedenle bir tasarımcının insanların renk tercihlerini göz önüne alması gerekir. Yeşil ve mavi renkler soğuk kırmızı ve sarılar ise sıcak renkler olarak bilinirler. Soğuk bir renk olan maviyi sıcak bir renk olan kırmızı ile karıştırdığımızda mora yaklaşan bir mavi elde ederiz.
Bu renk maviye oranla biraz daha sıcaktır.
Nötr renkler olarak adlandırdığımız griler ise. pigmentlerindeki karışıma bağlı olarak sıcak ya da soğuk olabilirler.

Sıcak renkler izleyeni uyarır ve neşelendirirken; soğuk renk*ler sakinleştirir ve dinlendirir. Lokantaların daha cok sıcak renklerle boyanmış olmasının nedeni insanların çabucak yemeklerini yiyip gitmelerini hastanelerin soğuk renklerde boyanmasının nedesi ise panik haldeki insanların sakinleşmelirini sağlamak içindir. Soğuk renklerin aşırı kullanımında kasvetli ve moral bozucu bir etki ortaya çıkabilir. Yine sıcak renklerin fazla kullanımı insanları şiddete yöneltebilir.

Grafik yüzeylerde sıcak renkler sayfadan çıkacakmış izlenimi verirler ve önde görünürler. En önde görünen renk sarıdır. Soğuk renkler ise uzaktaymış izlenimi verirler. Her rengin sıcak ve soğuk renklerden çeşitlemesi yapılabilir. Örneğin kır*mızı ve mavi karıştırılarak az soğuk bir renk elde edilebilir.

Renklerin Psikolojik Mesajları >


Yeşil; kıskançlık mavi; sadakat ve içtenlik kırmızı: etkinlik ve cesaret kahverengi ve mor; tekdüzelik ve sıkıcılık beyaz; teslimiyet siyah; karamsarlık..

Bundan başka renkler kültürel açıdan ele alındıklarında da değişik kavranılan çağrıştırırlar. Mesela altın sarısı Doğu kültürlerinde kutsal renk sayılırken bazı Batı toplumlarında korkaklığın ve ihanetin simgesi olarak kabul edilir. Kırmızı ise tutkuyu simgeler. Bazı araştırmalar kırmızı rengin kan basıncını artırdığını ve nabız atışını hızlandırdığını ortaya koşmuştur. Turuncu bilimi uygarlığı enerji ve gücü temsil ederken maviye yaklaşan mor maneviyatı: kırmızıya yakla*şan mor ise cesareti simgeler.

Edilgen ve soğuk bir renk olan mavi; hem uzaklık ve resmi*yeti hem de doğruluk ve sadakati temsil eder. Otorite ve yet*kiyi çağrıştırır. Serinleticidir.gökyüzünü buzu ve suyu hatır*latır.

Yeşil tazeliğin ve verimliliğin rengidir. Çevreyi ve doğayı sim*geler rahatlatıcı ve dinlendiricidir. Beyaz saflığı ve dürüstlüğü ifade ederken siyah; üzüntüyü kasveti kederi ölümü sim*geler. Ayrıca aşırı şehveti ve zarafeti de çağrıştırır.
Ancak bu kavramlara bir tasarımda nasıl işlerlik kazandırı*lacağına dair formüller ne yazık ki yoktur.

Grafik tasarımcı renk seçiminde şu dört unsuru dikkate almalıdır:

1- Rengin kültürel çağrışımını
2- Hedef kitlenin renk tercihi
3- Firma ya da ürünün karakteri
4- Tasarımdaki yaklaşım biçimi

Bazen renk yaratıcı düşüncenin temelini oluşturabilir ve bütün tasarım renk üzerine kurulur.
Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebi*lir. Tasarım ve baskının vargeçilmez malzemesi olan kağıtlar da farklı dokularda üretilirler. Sert ve düz sert ve grenli yumuşak ve grenli mermer dokulu ahşap dokulu vb. Tasarım yüzeyinde yer alan dokular optik ya da fiziksel olarak duyguları yönlendirici bir işleve sahiptir.

Ölçü: Bir grafik tasanm ürünü farklı ölçülerdeki unsurların biraraya gelmesiyle oluşur. Ölçüler büyüdükçe algılama düzeyi ve etkileyicilik artar.

Yön: Bir tasarım yüzeyi üzerinde bulunan çizgisel tipografık ve görsel unsurların yönü önemlidir. Örneğin bir gazete haberinde yer alan insan fotoğrafı ilgili habere doğru bakmalıdır. Ya da tasarım yüzeyinde hareket eden unsurların önündeki boşluk arkasındaki boşluktan daha fazla olmalıdır.


Temel Tasarım İlkeleri >


Denge: Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği taktirde ürün beklenen etkiyi yaratamaz. Burada sözü edilen denge tasarımı oluşturan hareketli unsurların (Fotoğrafı tipografik veri*ler ilüstrasyonlar vs.) belirlenen düzlem üzerinde dengeli dağılımıdır. Bir tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabi*lir: Simetrik ve Asimetrik denge.

Simetrik denge: Resmiyetin otoritenin vurgulana*cağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan simetri dürüst*lüğün saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmek*tedir. Simetrik dengenin somut örneklerini doğada sık sık gö*rürüz. Örneğin İnsan gövdesi ve insan yüzü simetrinin en yakınımızdaki örnekleridir. Kitap dergi broşür gibi çok say*falı basılı materyallerde de simetrik denge uygumalanna çok sık rastlarız.

Simetri; dengeli parçalar dengeli sayfalar aşağı yukarı aynı boyda sağ sol alt ve üst boşluklar demektir. Simetrik düzenlemeler günümüzün grafik tasarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Asimetrik denge birbirine benzemeyen ya da eşdeğer olma*yan görsel unsurlar arasında dinamik bir denge ya da ya da düzen sağlayan bir kavram olarak ele alınmaktadır. Simet*rik dengede olduğu gibi asimetrik dengede de bir optik ağırlık merkezi vardır. Ama bu merkez geometrik merkezden farklı bir konumdadır. Asimetride büyük yazı küçük yazıyı büyük görsel öge küçük görsel öğeyi ezer ancak sayfada yine de bü*ünlük hakimdir.

Simetri de asimetri de dostunuz ya da düşmanınız olabilir. Muhafazakar ve sakin bir imaj için simetriyi; çağdaş ye genç bir imaj için asimetriyi seçin.Simetride düzen ve kural asi*metride rastlantı ve keyfilik egemendir. Simetri katılık ve sınırlılığı asimetri ise hayatı eğlenceyi ve özgürlüğü simgeler.

Bütün bu söylenenlere rağmen denge hiç bir zaman bir deli gömleğine dönüştürülmemelidir. Yani hiçbir tasarım ilkesi kesin bir kural niteliğinde değildir. Tasarımcı gerektiği haller*de optik dengelerle oynayarak ilgi çekmeye çalışabilir. Ancak bu bilinçli bir seçim olmalıdır.

Orantı ve Görsel Hiyerarşi: İki ya da daha çok sayıda görsel unsur tasarım yüzeyinde birleştirilirken mutlaka bir orantı sorunu ile karşılaşılır. Tasarımcı görsel unsurların orantısal ilişkilerinde değişken ya*pılar kurmaya çalışır. Çünkü genişliğin uzunluğa renkli ola*nın renksiz olana bir ölçünün diğerine eşit olduğu tasarım*lar tekdüze görünürler.
Görsel hiyerarşi tasarım içinde vurgulanmak istenen mesaja göre görsel unsurların ölçülenmesi anlamına gelir. Kimi tasa*rımlarda fotoğraf öne çıkarılırken kimisinde tipografik un*surlar kimisinde renk hatta bazılarında tasarım yüzeyindeki beyaz boşluk öne çıkabilir..

Boyut dışında renk tonlarını (açıklık koyuluk) kullanarak ya da unsurları uzak yakın konumlandırarak da görsel hiyerar*şi yaratılabilir. Hatta bazen hiyerarşik yapı içindeki unsurlar çatıştırılarak hareketli tasarımlar elde edilebilir. Örneğin görsel unsurlardan biri boyutuyla diğeri rengiyle ön plana çıkarılabilir.

Devamlılık : Okuyucunun gözü tasarım yüzeyinde belli ilkeler doğrultu*sunda hareket eder. Göz hareketlerinin ustaca değerlendirildiği bir tasarım daima hedefine ulaşır.

Göz alışkanlık gereği soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru bir yön izler. Gözün yatay hareketleri dikey hareketlerine gö*re daha kıvrak ve hızlıdır. Aynca göz; büyükten küçüğe ko*yu renkten açık renge renkliden renksize alışılmamış olan*dan alışılmış olana doğru bir yol izler.
Göz bir unsurdan digerine doğru kesintisiz geçişler yapabili*yorsa devamlılık sağlanmış demekir. Devamlılık görsel unsurlann boyutları ve biçimleri arasında oluşturulan benzer*likler tekrarlamalar ve görsel hiyerarşi ile sağlanabilir.

Tek bir tasarım içinde olduğu kadar dizi oluşturan bir çok tasarım arasında da devamlılık sağlanabilir. Örneğin bir der*ginin kitabın sayfalarında dizi oluşturan kitap kapaklarında bir bütünün parçalan olduğu izlenimi yaratmak için devam*lılık sağlayan unsurlar kullanılabilir. Yani bir yayınevinin dizi kitaplarının kapaklarında fotoğraf yada İllüstrasyonun yazar adının logonun aynı yerde kullanılması aynı yazı karakteri*nin tercih edilmesi görsel devamlılığı sağlar.

Bütünlük: Tasarım ilkelerinden belki de en çok dikkat edilmesi gerekeni bütünlüktür. Bir tasarımda bulunan görsel unsurlar bütünlük oluşuturacak şekilde biraraya getirildiğinde etkili olurlar. Aynı temel biçime dokuya boyuta renge ya da duy*guya sahip öğeler bir tasarımda bütünlüğü oluştururlar.

Tasarımcı bütünlük oluşturmada bazı farklı yöntemlere baş*vurabilir:

Bordür: Tasarım yüzeyini çevreleyen bordürler bütünlük sağlamada kullanılabilirler. Bordürler arası ölçü üslup gibi benzerlikler bir tasarımı bütünlüğe ulaştırabilirler.

Beyaz boşluk: Gerekli yerlerde beyaz boşluklar bırakılarak bir tasarımda bütünlük sağlamak mümkündür.

Eksen: Bir grafik tasarım yüzeyinde bütünlük oluşturmada en yaygın kullanılan yöntemlerden biri eksen kullanmaktır. Bir tasarım yüzeyinin çatısı en az iki olmak üzere üç ya da daha fazla yatay ve dikey eksenden oluşur. Resimle tipografıyi aynı hizada yerleştirmek için eksenlerden yararlanırız.

Üçnokta yöntemi : Tasarımcılar kompozisyon yüzeyinde be*lirledikleri üç odak noktasını tasarımın bağımsız birimlerini birbirine bağlayan unsurlar olarak kullanabilmektedir. Göz bir yüzey üzerinde yer alan üç unsuru hayali çizgilerle birleş*tirerek bir üçgen oluşturmakta ve tasarımı bir bütün olarak algılamaktadır.

Sayfa tasarımında karşılıklı sayfalar arasında bütünlük sağ*lamak için şu yöntemlerden yararlanabiliriz: Her iki sayfada da; aynı rengi yazı karakterini ya da tasarım üslubunu kul*lanabiliriz. Sol sayfadaki eksenin konum ve ölçüsünü sağ sayfada yineleyebiliriz.

Vurgulama : Hangi görsel unsuru (başlık metin fotoğraf vb) vurgulayacaksak önceden karar verip ona göre boyut büyütme koyu ton ya da canlı renk kullanımı gibi vurgulama yöntemlerini denemelidir.

Unutmayınız!.. Bir tasarım yüzeyinde herşey aynı anda vurgulanmak istenirse vurgu kavramı yok olur. Vurgulayıcı un*sur; konuya müşterinin beklentilerine ve hedef kitlenin özel*liklerine göre değişebilir.

Vurgulama; ön plana çıkarılması gereken unsur ile ikinci planda kalması gereken unsurlar arasında gerçekleştirilecek bir yön. boyut biçim doku renk ton ya da çizgi kontrastı ile gerçekleştirilebilir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Temel tasarım dersi ödevleri

Temel tasarım dersi ödevleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: temel tasarım dersi ödevleri, temel tasarım dersi performans ödevleri, temel tasarım ödevi, temel tasatım ödevleri, temel tasarim odev forumlari, temel tasar dersi devamlılık, temel tasarim odevi, temel tasarim dersi odevleri, temel tasar derslerinin ödevleri, tasarım odevleri 7 sınıf, egemenlik temalı temel tasarım ödevleri, temel tasarım kontrast odevi, temel tasarım dersi tasarım ödevleri, temel tasar odev konulari, temel tasarim kitabi cevaplari,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
6. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi Sorun ve Çözümleri elif Soru Cevap 70 10-03-2016 06:29
Teknoloji Tasarım Dersi İçin İcatları Я Soru Cevap 14 10-03-2015 07:12
7. Sınıf Teknoloji Tasarım Dersi İçin Yapım Kuşağı elif Soru Cevap 0 23-02-2013 04:28
Teknoloji ve Tasarım Dersi İle İlgili Sorular elif Soru Cevap 0 08-02-2013 03:56
Trafik dersi Performans Ödevleri elif Öğretmenler Forumu 0 28-09-2012 12:34

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats