bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 31-08-2015, 04:08   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart En çok enerji kaynağı hangi bölgemizdedir?

En çok enerji kaynağı hangi bölgemizdedir? - Enerji kaynağı en çok hangi bölgemizdedir?

Taşkömürü : Ülkemizin en geniş taşkömürü havzası Batı Karadeniz Bölümü’ndedir. Buradaki taşkömürü havzaları I. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Demir – Çelik endüstrisinde enerji kaynağı olarak kullanılan taşkömürü aynı zamanda kimya endüstrisinin de hammaddesidir. Yıllık üretim 4-5 milyon ton dolayındadır. Üretim Türkiye’nin gereksinimini karşılayamaz.

Yakın ve Ortadoğu ile Akdeniz ülkeleri arasında en zengin taş kö*mürü yatakları Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesindedir. Buraya "Zon*guldak: Kömür Havzası" denir ki gerçekte kömür bulunan arazi çok daha geniştir. Havza'ya "Ereğli - Zonguldak Kömür Havzası" da denir. 1829 yılında Uzun Mehmet'in topladığı kömür önekerini saraya vermesinden sonra ilk kömür Ocakları 1848 de bir şirkete verilerek işletilmeye baş*latılmış 1865 te işletme Bahriye Nezaretine (Deniz İşleri Bakanlığına) bağlanmış 1882 de serbest satışı yapılmaya başlanmış daha sonra kömür havzasına yabancı şirketler de girmiştir. Etibank kurulduktan sonra 1937 'de Fransız sermayeli Ereğli Şirketi başta olmak üzere öteki yabancı şirketlerden işletmeler devletçe satın alınarak bu bankaya ve*rilmiş 1940 da bütün ocaklar devletleştirilmiştir.

Ereğli - Zonguldak Kömür Havzamız jeolojik oluş bakımından alp kıvrımları kuşağında bulunan nadir maden kömürü havzalarından bi*ridir. Bu kömürler Karbon devri arazisinde Kulm fasiyesli arazi üzerinde zengin bir kömürlü seri halindedir. Bu durumu ile bu kömür havzamız Avrupa havzaları soyundandır. Havzanın türlü yerleri de kömürün bu*lunduğu tabakalar farklı eğimler gösterir kimi yerde az eğimli bu*lunurlar. Kozlu Zonguldak: ve Kilimli - Gelik bölgesinde maden kömürü arazisi uzar ve genişler ki buraları havzanın en verimli yerleridir. Burada kömürlü Karbon devri tabakalarının batı-doğu uzunluğu 16 km. kuzey - güney genişliği 3 - 6 Km. dir. Bu alanın yüzölçümü 42 Km. ka*redir. Bunun dışında Amasra ile doğusundaki kıyı bölgesinde daha doğuda Söğüt özü bölümünde Azdavay ve uzak çevrelerinde türlü de*rinliklerde kömür tabakaları bulunmaktadır. Bütün genişliği ile alındığında Kuzeybatı Anadolu Kömür Havzamızın yan ve derinlim sınırları ile tam rezervi kesinlikle bilinmemekle beraber Ereğli-Zonguldak Havzasında kalınlıkları toplamı 70 m. kadar olan 50 ye yakın kömür tabakası bulunmaktadır. Bu bakımdan zengin sayılmakta kömürlerimizin muhtemel rezervinin i milyar tondan çok olduğu sanılmaktadır.

Zonguldak kömürlerimiz türlü tarihlerde farklı miktarda çı*karılabilmiştir. 1865'e kadar yılda sadece 50 bin tonu geçmeyen çıkarma bu tarihten sonra biraz artarak 1890 da 150 1900 de 400 1920 de 570 bin tonu bulmuş 1924 de i milyon tona yaklaşmıştır. 1940 da 3 milyon tonu bulmuş 1969 da 73 milyon tona yaklaşmıştır. İstatistiklerde yer*den çıkarılan kömür miktarı (tuvönan) yanında ayıklanmış ve yıkanmış kömür miktarı da her yıl için verilir. Bu ikinci rakam birincisine göre daha küçük olur. Sözgelişi 1967 tuvönan taş kömür çıkarılması 75 mil*yon tona yakın bir rakam ile gösterildiği halde ayıklanmış yıkanmış veya konsantre edilmiş halile bu değer 5 milyon tonla ifade edilmiştir. Öteki kömürler için de böyledir. Bu maden kömürlerimizin harcandığı başlıca yerler Karabük tesisleri (12 milyon ton) Çatalağzı santrali (yarım milyon ton) çeşitli sanayi dalları (I5 milyon ton) ev yakıtları (600 bin ton) kadardır. zaman zaman bir kısım kömürlerimiz de ihraç edilmiştir. Üretim 1978 - 1982 arası yıllarda 5-6 milyon tondur.

Linyit : Türkiye’de rezervi en zengin olan enerji kaynağıdır. Hemen her bölgemizde az çok linyit yatakları bulunmaktadır. Çoğunlukla yakacak olarak ve termik santrallerde değerlendirilir. En büyük linyit havzası Afşin-Elbistan’dadır. Yıllık net üretim 40 milyon tonu bulmaktadır. Üretim ve tüketim aynı hızla artmaktadır. Esmer kömür adıyla da anılan linyit kalori değeri asıl maden kö*müründen (taş kömüründen) az olan bir kömürdür. Bundan ötürü eko*nomik değeri bakımından taş kömüründen sonra gelir. Linyit kömürü ço*ğunca Üçüncü Zamanın Neojen devri arazisinde çok vakit yatay veya az eğimli duruşta bulunan yataklar halindedir. Linyit yatakları mem*leketimizin Neojen devri tabakaları arasında birçok yerlerde vardır. Bun*ların bir kısmı çok zengindir. Kütühya bölgesinin Tavşanlı - Tunçbilek Değirmisaz Manisa'nın Soma linyitleri Amasya'nın Çeltek linyit1eri ile Bilecik Ege Erzurum bölgesi linyitleri önemlidir. 1972 de Elbistan bö*lümünde 3 milyar tondan çok yedeği bulunduğu anlaşılan linyit yatakları tesbit edilmiştir. Son 30-40 yıl içinde linyit çıkarılması işleri gelişme göstermiştir. Daha 1930 da çıkarılan linyit miktarı sadece 10 bin ton iken bu miktar 1937 de 100 bin tonu bulmuş 1948 de 1 milyona 1962 de 4 milyona çıkmış 1969 da 85 milyon tonu geçmiştir. Bunun 2 mil*yon tona yakım özel sektörce çıkarılmıştır. Ayıklanmış ve yıkanmış du*rumu ile bu miktar 45 milyon tona yakındır. Sayısı 178'i bulan işletmenin 11'i kamu kesiminin 167'si özel kesimindir. 353 milyon liralık linyit satışı olmuştur. (1982 de 167'si üretim 20 milyon ton).

Linyit kömürlerimiz memleketimizde yakıt ihtiyacını kar*şılama bakımından gittikçe artan bir önem kazanmıştır. Bugün şe*hirlerimizin kaloriferleri ve sobaları bu yakıtla ısıtılmaktadır. Or*manlarımızı yakıt odunu elde edilmesi zorunluluğundan mümkün olduğu kadar kurtarmak ve yine bir yakıt maddesi olarak köylerimizde geniş ölçüde kullanılmakta bulunan "tezek" in ana maddesini gübre halinde kullanmaya uğraşmak için her çeşit linyit yataklarımızdan faydalanma yoluna gidilmektedir. Linyit çıkarmamız 25 milyon tonu bulursa hemen bütün memlekette odun yakacak olarak artık kullanılmayacaktır. Bugün orman ürünlerimizin % 70 kadarı yakacak olarak kullanılmaktadır.

1975 de kanunla kurulan "Türkiye Kömür İşletmeleri" (TKİ) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir devlet kuruluşudur. Kurumun amacı Türkiye' de taş kömürü linyit ve turba kömür madenlerini araştırmak bunların işletilmesini dağıtım ve satışını sağlamaktır. TKI ne bağlı ikisi kömür üreten (Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Garp Linyitleri İşletmesi. Mü*essesesi) biri kömür satan (Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi) olmak üzere üç kuruluşu ile linyit üreten 3 işletmesi (Çorum İl'inde Alpagut-Dodurga Lin*yitleri İşletmesi orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Erzurum İlinde Şark Lin*yitleri İşletmesi) Afşin - Elbistan Grup Başkanlığı vardır. Afşin-Elbistan'da düşük kalorili fakat çok bol ve zengin linyit yatakları bulunmuştur (Rezervi 32 milyar ton tahmin edilmiştir). Burada pek büyük bir termik santral kurulmuştur. Yılda 18 milyon ton kömür yakılacaktır.
Petrol : Dünya ekonomisinin en önemli enerji kaynaklarından birincisi durumundadır. Ancak Türkiye petrol rezervleri bakımından pek zengin değildir. Türkiye’nin önemli petrol yatakları Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık üretimi 25-3 milyon ton dolayındadır. Üretilen petrol ülke gereksinmesinin en fazla % 20’sini karşılayabilmektedir. Bu nedenle yurtdışından alınanlar arasında petrol ilk sırada yer alır.

Petrol zamanımızın başta gelen enerji kaynaklarından biri ve mo*torlu taşıtlar için rakipsiz bir enerji maddesidir. Bugün petrol dünya ölçüsündeki türlü sorunlarla ilişkisi olmuş pek önemli bir akaryakıttır. Petrolün değeri 19. yüzyılın sonlarına doğru belirmiş günümüze kadar durmadan artmıştı. Petroller gaz sıvı veya katı haldeki bütün hid*rakarbüderi ihtiva eden bitümler grubuna aittir. Petrollerin bileşimi yak*laşık olarak % 79-88 karbon % 9-16 hidrojen ve yabancı unsur olarak bir miktar oksijen azot ve kükürttür. Petrollerin oluşu ile ilgili çeşitli gö*rüşler varsa da bunların organik kökenli oldukları üzerinde daha çok 00*rulmuş petrolün pek eski bazı sığ deniz ve iç denizlerle körfezlerde oluşturdukları ileri sürülmüştür. Petrol yer kabuğunun derinliklerinde taşların hoşluklarını gözeneklerini yarıklarını doldurmuştur.

Türkiye'de zengin petrol yataklarının bulunduğu ve türlü 001*gelerimizde petrolün mevcut olduğu son 50 yıllık araştırmalarla anlaşılmıştır. 1940 ta Güneydoğu Anadoluda Raman dağı antiklinali (kemeri) üzerinde yapılan ve 1050 m. derinliğe ulaşan ilk sondaj ile pet*rol yataklarına ulaşılmış daha sonra yine bu bölgedeki Garzan petrol ya*taklanna varılmıştır. 1954 de çıkarılan bir kanunla petrol araştırmaları hızlandırılmış memleketimiz 9 petrol araştırma bölgesine (1969 ve*rilerine göre 11 bölge) ayrılmıştır. Bugün bu araştırmaların en yoğun ol*duğu yerler birçok bölümleriyle Güneydoğu Anadolu (burada Siirt böl*gesi ve Gaziantep bölgesi vardır). Adana bölgesi Sivas bölgesi Van bölgesi Trakya bölgesidir. Bu araştırmalarla Güneydoğu Anadolu böl*gesinde yeni petrol yatakları bulunduğu gibi (Batı raman Magrib Kur*talan Şelmo Çelikli...). Gaziantep çevresinde Adana kuzeyindeki Bul*gur dağında da iyi kaliteli petrol bulunarak işletilmelerine girişilmiştir. Türkiye'de ham petrol 1958 de sadece 330 bin tona ulaşmış 1969 da 3.623.000 tonu geçmiştir. İşletmesi daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde toplanan petroller önceleri Batman Rafinerisinde arıtılırken üretimin artması üzerine Batman ile Dörtyol (İskenderun Körfezi) arasında bir petrol borusu (pipe-line) döşenmiştir. 1967 de işletmeye atılan bu boru hattı 494 Km. uzunluğunda olup boru çapı 45 cm. dir. Borunun günlük taşıma tutan 10 bin tondur. Petrol üre*timimiz gittikçe artmakta ve ileride memleketimizin her çeşit petrol ih*tiyacını karşılayabilecek şekilde gelişmeler olacağı kuvvetle umul*maktadır.
Bir örnek olarak belirtelim ki 1969 yılında 5 şirket Türkiye'de petrol sondajları yapmıştır:

1) Türkiye Petrolleri Anonim' Ortaklığı (TPAA)
2) N. V. Turkse Shell
3) Notm American İnternational İnc. - Aladdin Middle East Oil Ltd. 4) Trans Vorld OiI Ltd. - Aladdin Middle East Oil Ltd.
5) Ersan Petrol Sanayii A.Ş.
Yıl içinde 42 sondaj kuyusu açılmış olup 1969 da yapılan son*dajların toplamı 107 bin metreyi geçmiştir. 1969 da 280 kuyu bulunuyordu. 1969 da TP Aa. yaklaşık olarak 1133522 ton Ersan 50.824 ton Mobil 608.377 ton Shell 1.830.469 ton ham petrol üretmişlerdir. Hepsinin toplamı 3.632.192 tonu bulmuştur. TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) 1954 yılında özel bir yönetmelik ile kurulmuştur.

Irak - Türkiye Petrol borusu

Önemli bir petrol tesisi de Irak-Türkiye Petrol Borusudur. Irak'ın Kuzey Bölgesinde üretilen ham petrolün bir kısmının Türkiye üzerinden Akdenize ulaştırılmış olması için yapımına girişilen petrol hattı (Pipe - Line) 1977 de Kerkük'te açılarak pompalanmış ertesi günü ikinci bir tören Yumurtalık Limanında yapılmış buradan petrol tankerlerine yükleme işi başlamıştır. Dünyanın uzun petrol hatlarından biri olan ve yapımına ı 968 de başlanıp ı 976 sonunda bitirilen bu petrol boru hattı 981 Km. olup bunun 340 Km. si Irak'ta 641 Km. si Türkiye'dedir. Bu büyük kuruluş hem Irak hem de Türkiye için yararlı olmuş yılda 35 milyon ton ham petrol akıtılacak kapasite göstermiştir. Borunun yolu boyunda pompa istasyonları (2 si Irak'ta 3'ü Türkiye'de) haberleşme cihazlan vardır.

Türkiye'de petrole dayalı sanayi (Petro - Kimya Sanayi) TPAO’nun desteği ile 1965te kurulmuş kısa zamanda gelişmiş % 55'i bu şir*kette % 25 i T.C. Emekli Sandığına ve % 20 si Oyak'a (Ordu Yar*dımlaşma Kurumu)na ait olarak büyümüştür. (İzmit - Yarımca' da ve İzmir - Aliağa' da) kurulan tesisler arasında Etilen Polietilen Vinil Klo*rür karbon siyahı kolar alkollü Dodesil Benzu Fabrikaları ve daha bir çoklan ile bunların yardımcı kuruluşları vardır. Petro Kimya (petkim) ürünleri arasında Türkiye'de yaygın olanlan plastikler sentetik ka*uçuklar elyaflar deterjanlar tarım ilaçları boyalar sentetik gübrelerdir.

Doğalgaz : Trakya’da petrol arama amacıyla açılan kuyulardan çıkarılmaktadır. Doğalgaz alanlarından diğeri de Güneydoğu Anadolu’da Mardin-Çamurlu’dur. Üretim tüketimi karşılayamadığı için dışarıdan alınmaktadır.

Jeotermal Enerji : Yerkabuğunun içinde ve daha derinlerde potansiyel enerji birikimi vardır. Bu nedenle sıcak olan subuharı sondaj yolu ile yüzeye çıkarılır ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. Türkiye’nin ilk jeotermal elektrik santrali Denizli-Saraköy’de kurulmuştur.

Su gücü : Tükenmez ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Türkiye su gücü bakımından yaklaşık 400 milyar kwh’lık bir potansiyele sahiptir. Doğu Anadolu Bölgesi akarsularının yatak eğimleri fazla olduğundan hidroelektrik potansiyeli en yüksek olan bölgemizdir. Türkiye elektrik üretiminin % 45’lik bölümü hidroelektrik santrallerden karşılanmaktadır. GAP tamamlandıktan sonra elektrik santrallerin üretiminde su gücünün payı artış gösterecektir.

Güneş Enerjisi : Türkiye Güneş enerjisinden yararlanmak için gerekli iklim koşullarına sahiptir. Akdeniz ve Ege bölgeleri ile İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Güneş enerjisi değerlendirilmektedir.

Nükleer Enerji : Atom enerjisi adı da verilen bu enerjinin kaynakları uranyum ve toryumdur. Ancak bu kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminde yararlanılmamaktadır.

Öteki Madenler

Memleketimizde çeşitli birçok madenlerimiz daha" vardır. Her* birinin ekonomik değeri bulunmaktadır. Burada bunların başlıcalarına değinilerek geçilecektir. Bunlardan "kurşun" çoğunca gümüşle ka*rışık olarak bulunmuştur ki yakın zamanlara kadar birçokları işletilmiştir. Çoğu kapanan bu madenlerden bugün Etibank tarafından "Keban Sirnli 'Kurşun işletmesi" çalışmaktadır. Burası Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat nehri kenarındadır. 1953 ten 1970 e kadar bu*radan 25 bin ton kurşun ve 26 bin çinko konsantresi (tuvönan cevherin mekanik yollarla zenginleştirilmesi işlemi) elde edilmiştir (1978 de 5450 t).

Önemli madenlerimizden biri de "kükürt" tür. Isparta'nın Ke*çiborulu ilçesindeki işletme yerinde çıkarılır. Burada 1900 de bulunan maden 1933 e kadar yabancı bir şirket tarafından işletilmiştir. Etibank'a bağlı bir müessese olarak 1943 den beri faaliyettedir. 1978 de tuvönan miktarı 86 bin ton olup ayıklanmış yıkanmış miktar 18 bin tondur.

Memleketimizin türlü yerlerinde "cıva" madeni de vardır. Bunlar içinde işletilen başlıcaları İzmir' in Ödemiş ilçesindeki "Habköy Cıva İşletmesi" ile Konya'nın Sarayönü ilçesindeki Konya Cıva işletmesi ve İzmir'in batısında Karaburun'dadır. Etibank'a bağlı olarak birincisi 1961 den ikincisi 1969 den beri faaliyettedir. Özel sektöre bağlı işletmeler de vardır. 1969 yılı tuvönan ceher üretimi 59.000 tondur.

1968 de işletmeye açılan Bandırma Boraks ve Asitborik Fabrikaları İşletmesinde ham madde olarak Kütahya'nın Emet ilçesinden çıkarılan kolemanit ile Eskişehir Seyitgazi ilçesinde çıkarılan sodyum tuzu cevheri kullanılmaktadır.

Bunlardan başka Tokat ilinde çıkarılmakta bulunan "antimuvan" madeni (1978 tuvönan 46.000 ton) Eskişehir yakınında çıkarılan "Iü*letaşı" (tuvönan 825 ton) ateş tuğlası yapımında yararlanılan ve Es*kişehir bölgesinde çakıra1ın "manyezit" (tuvönan 220 ton) söylenebilir. "Zımpara" madeni de önemli yer tutar. Yılda 50-55 bin ton cevher elde edilir. Bundan başka memleketimizin birçok yerlerinde bulunan "manganez" yıldan yıla çok değişik üretim miktarı göstermiştir (çoğunca 30*bin ton).
Bu arada "tuz elde edilmesi de memleketimizde önemli yer tutar. Tuz ençok denizden elde edilir. İzmir' in Çamaltı Tuzlası bütün üre*timin % 55 ini verir. Ayrıca İç Anadolu'da Tuz Gölünden elde edilir (% 30'u). Bazı tuzlu su kaynaklarında da küçük ölçüde tuz çıkarılır: Tuz*luca Kağızman Gülşehir Oltu gibi. Kaya tuzu yataklarından da ya*rarlanılır. Son yıllarda elde edien tuz miktarı yarım milyon ton civarında değişmiştir.
1970 - 1976 arasındaki dönemde Türkiye'nin tuz üretimi 5 milyon tona yaklaşmış 1976 üretimi bunu da geçmiştir. Tuz üretiminin çoğu deniz ve göl tuzlalarından sağlandığından zaman zaman iklim özel*liğinin etkisi altında kalmıştır. 1977 de ilk defa Mısır' dan tuz ithal edil*miştir. Fabrikaların çoğalmasıyla tuz tüketimi artmıştır. Günümüzde İzmir Çamaltı tuzlası (21 Km2; yıllık üretim 400.000 ton) Tuzgölü tuz*laları ve değişik kapasiteli kayatuzu alanları (6 tuzla) olmak üzere 45 tuzla vardır. Çamaltı tuzlasının modernize edilmesi için çalışılmıştır. Tekel 1976 da bir kısım tuzlaların modernize edilmeleri için 165 – 450 milyon lira harcamaya girişmiştir. Bu arada Kaldırım rafine tuz tesisinin yapımına girişilmiş Tuz1uca'da kurulması planlanan kaya tuzundan ra*fine tuz üretecek kuruluşun projesi yapılmıştır.
Volfram (wolfram) maden tesisleri 1977 de Uludağ'da (2400 ın) hiz*mete açılmıştır. Yaklaşık 650 milyon liraya malolan bu kuruluşta yılda 3000 ton konsantre üretilmektedir. Gelişmiş sanayi ülkelerinden çok miktarda istenen ve çelik ile bazı kimya sanayiinde kullanılan volf*ramdan yılda 300 milyon lira döviz sağlanacağı hesaplanmıştır.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


En çok enerji kaynağı hangi bölgemizdedir?

En çok enerji kaynağı hangi bölgemizdedir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hangi Hareket Kaç Kalori Enerji Harcıyor ? Bkmlyz Spor ve Egzersiz 3 13-01-2014 02:26
Yaşam İçin Gerekli ATP (Enerji) Hangi Olay Sonucu Üretilir elif Soru Cevap 2 29-12-2013 07:31
Enerji Tasarrufu Haftası Hangi Tarihler Arasındadır? ebush Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 26-03-2013 04:14
Güneş Enerjisi Hangi Enerji Çeşitlerine Dönüşebilir elif Soru Cevap 1 20-02-2013 12:41
Hücre Hangi Olay Sonucu Enerji Oluşturur elif Soru Cevap 0 28-11-2011 06:16

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.