bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Tarih

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 07-06-2013, 12:12   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Islahat Fermanı Konu Anlatımı

Islahat Fermanı Konu Anlatımı


Ali paşanın teşvikiyle Abdülmecid tarafından yayımlanan ve Paris antlaşmasına sunulan ıslahat programıdır (ilan tarihi 28 şubat 1856). Islahat fermanı Paris antlaşmasından altı hafta önce Babıalide’de bütün nazırlar yüksek memurlar şeyhülislam patrikler hahambaşı v.d.azınlıkların önünde okunarak ilan edildi. Ferman Osmanlı imparatorluğu içinde kurulması kararlaştırılan yeni bir düzenin prensiplerini genel hatları ile programlaştırdı. Gülhane hattının (1839) başlattığı tanzimat düzeni siyasi düşünceler değiştirilmeden osmanlı müesseselerini yenileştirmek için yapılmıştı. Bu fermanla ordu yeni bir biçim kazandı mülki yönetim eyalet örgütü haline getirildi. Devlet şurası ve vilayet meclisleri kuruldu karma mahkemeler meydana getirildi Avrupa örneğine uyan yeni okullar açılması öngörüldü. Fakat bütün bu çabalar Osmanlı devletinimodern bir yapıya sokmaktan henüz çok uzaktı. Nitekim Rusya Tamzimat fermanını hıristiyan tebaanın hakları için yetersiz gördü. İngiliz ve Fransızlar özel bir takım çıkarları için Rusyanın düşüncesini benimseyerekhıristiyan tebaaya yeni haklar verilmesi konusunda çalışmalar yapıyorlardı. Esasen Kırım savaşı ruslar ile Fransızların katolikler ve ortodoksların çıkarlarını sağlamak için yapılan çalışmalarından doğdu. Savaşın sonuna doğru ilgili devletler barış konferansında Rusyanın hıristiyan tebaa çıkarlarına bazı yatırımlarını önlemek için Viyana’da toplandılar.(01 şubat 1855) Toplantıda barışın genel prensipleri tesbit edilirken Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan tebaanın hak ve imtiyazlarını isteyenbir madde konulmasını kabul ettiler. Bu maddenin programlaştırılması konusunda şu tezler ortaya atıldı.
a)TÜRK TEZİ; Osmanlılara göre hak ve imtiyazlar iki bölümde incelendi:
1.Dini imtiyaz ve haklar; Bunlar vicdan hürlüğü ile ilgili olduğundan değiştirilmesi mümkündür;
2. Medeni haklar; Bunlar muhtariyet ve adaletle ilgilidir. Değiştirilmesi söz konusu olmamalıdır.
b)RUS TEZİ; Osmanlı sınırları içinde yaşayan hristiyanların hak ve çıkarları Avrupa devletlerinin toplu garantisi altına alınmalıdır.
c)İNGİLİZ TEZİ; Din serbestliği ve hukuk eşitliği sağlanmalıdır.
d)FRANSIZ TEZİ; islam tebaa ile hristiyan tebaa arasında cemiyet haklar vergiler askerlik eğitim ve devlet memurluklarına geçme bakımından sürüp giden farklar bir ferman ile kaldırılarak tebaa eşitliği tam anlamıyla genişletilmelidir.
Osmanlı devleti rus ve ingiliz tekliflerini kabul etmedi. Fransız tezi; din ve devlete açıktan açığa dokunmadığı için kabul edilmedi. İngiltere ve Avusturya bu teklif üzerinde birleşince fransız tezi bir ferman şekline konularak ilan işi Osmanlı devletine bırakıldı. Bu bakımdan Islahat fermanı Babıali’nin kabul etmek zorunda kaldığı bir ıslahat programıdır denilebilir.
Osmanlı devleti bu fermanı ilan ederek hükümdarlık haklarını korumuştur.
Islahat fermanı Gülhane hattındaki prensiplere eklenen yeni yirmi maddeden meydana geldi. Bu maddeler şöyle özetlenebilir;1. Tebaanın can ırz ve namusunun korunması 2. Kanun önünde eşitlik; 3. Devlet hizmetlerine ve askerlik ödevine tebaanın katılması4. Mezhep eğitim alanında hürlük 5. Vergilerde eşitlik 6. İltizam usulünün kaldırılarak vergilerin doğrudan doğruya toplanması 7. Mahkemelerde şahitlik konusunda eşitlik 8. Tebaanın mahkemelerde yargılandıktan ve hüküm giydikten sonra af hususunun padişah hakları arasında yer alması 9. Mahkemelerin açık yapılması 10. Suçlu mallarının müsadere usulünün kaldırılması 11. Hapishane usul ve yönetmeliklerinin insan haklarına daha uygun bir şekilde düzenlenmesi 12. İşkencenin kaldırılması 13. Tiçaret çeza ve cinayet davaları için karma mahkemelerin kurulması 14. Mahkeme usullerinin düzenlenmesi 15. Müslüman olmayan toplulukların din yönünden olan imtiyazları muhafaza edilerek diğer imtiyazların incelenmesi ve değiştirilmesi 16. Patrikhanelerin veya müslüman olmayan meclislerin bazı hallerde hukuk davalarında sahip olacakları selahiyetlerin teyidi 17. Adı geçen meclisler tarafından vilayet ve nahiye meclisleriyle Ahkamı Adliye meclisinde üye bulundurulması 18. Rüşvetin kaldırılması 19. İrtikap ve ihlasın kaldırılması için kanunun şiddetle yürütülmesi.
1856 tarihli Islahat Fermanı Anaysa hukuku ve Türk siyasi tarihi açısından Senedi ittifak ve Gülhane hattı Hümayunundan sonra üçüncü önemli belgedir. Gerçi Osmanlı devletinin siyasi ve idari bakımından yönetimi ile ilgili hukuk kuralları daha önce de vardı. Ancak günümüze kadar ulaşan gelişim cizgisi içinde Senedi İttifak ile başlayan diğer ferman ve anayasalarla devam eden olaylar ayrı bir önem taşır.
Islahat fermanı bir anayasa değildir. Zira devletin temel kuruluşu ve organlarının işleyişini kapsamamaktadır. Bu ferman hukuki bakımdan padişahın kendi yetkilerini veya eylemlerini kişiler lehine kısıtlamasıkamu hukukunda çok kullanılan Fransızca ifadesiyle bir auto-limitation’dur. Ancak Islahat Fermanını gerek hazırlanışına yol açan dış baskılar gerekse kapsamının incelenmesinden çıkan sonuclar göz önünde tutulursa bir “kendi kendini sınırlamadan” sadece şeklen söz edebileceği aslında bir dışarıdan zorlamanın bu fermanını ortaya çıkmasına yol açtığı kolaylıkla söylenebilir. Bu bakımdan Islahat Fermanı bir misaka benzetilebilir. Islahat Fermanını Türk Anayasa hukuku açısından asıl önemi Osmanlı vatandaşları arasında eşitliğinin sağlanmasına özellikle vicdan hürriyetine yer verilmesine ve mali konularda bazı ıslahata yönelmesine bağlamak gerekir. Gerçi hukuki yönden bu belge de bir hukuk yaptırma değil dini yaptırmaya dayandığı için gercek bir değere sahip bulunmadığı söylenebilir. Ama zamanın şartları ve dini müeyyidenin psiko-sosyolojik etkisi göz önünde tutulursa fermanın hukuki bakımdanda önemli olduğu gerçeği ortaya çıkar.
Tanzimatın ikinci bir evresi sayılan Islahat fermanının ağırlık noktası müslüman vatandaşlar ile müslüman olmayan osmanlı tebaası arasında eşitliğin sağlanmasıdır. Önce her din ve mezhepte bulunan tüm tebaa hakkında Gülhane Hattı Hümayunu ile yapılan vaat tekrar edildi daha sonra gatri müslümlerin cemaat olarak yönetimleri ile ilgili hükümler belirtildi. Bucemmat ile ilgili faaliyetlerin kimler tarafından yürütüleceği ve genel olarak denetimi konularına işaret edildi; Din ve vicdan hürriyeti bakımından en önemli konu olan “her türlü din ve mezhebin ayini serbest yapılması hiç kimsenin kendi dininin gereklerini yapmaktan ala konmaması bundan dolayı ceza ve eza görmemesi din ve mezhebinin değiştirilmeye zorlanmaması” meselesi düzenlendi. Islahat fermanı din ve vicdan hürriyeti yanında yine buna bağlı olarak din ve mezhep farklılıkları yüzünden vatandaşlar arasında görülen eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelmiştir. Bunların başında gayri müslimlerin kamu hizmetlerini yürüten memur ve hizmetliler olarak kabul edilmeleri sayılabilir. Bunun gibi devletin askeri ve mülki okullarına din ve mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm tebaanın girebileceği öngörüldü; Ayrıca her cemaatın devletin denetimi altında okul açabileceği kabul edildi. Eşitlik bakımından fermanla düzenlenen bir konu da müslüman hıristiyan ve öteki gayri müslim tebaa arasındaki ticaret veya ceza davalarında karma divanlaların yetkili diğer hukuk davalarında da vali ve kadıların hazır bulunacağıkarma meclisleringörevli olduğunun belirtilmesidir. Gayrımüslim tebaa arasındaki bazı uyuşmazlıklarda ise dava sahibi olanların istemeleri halinde patrik veya cemaat reisinin veya meclislerin yetkili görülmesi mümkündür. Ferman kamu görevlerine ve hizmetlerine ilşkin yükümlülükler bakımından da din ve meshep farkını kaldırmayı hedef aldı. Gerçekten gayrımüslümlere de “hukuki eşitlik görevlerde de eşitliği gerektirir” düşüncesiyle vergi ve askerlik yükümlülükleri müslümanlar için uygulandığı şekilde kondu yalnız islam olmayanların askeri hizmetlerde nasıl istihdam edebilecekleri konusunda ayrı bir statü hazırlanması öngörüldü. Ancak gayrımüslimler için de bedel vermek veya nakten akçe ödemeyle fiili hizmetten bağışık tutulma imkanı tanındı. Gülhane hattındaki kişi güvenliğine ilişkin hususlar Islahat fermanında da tekrar edilmiştir. Eşitlik konusundaki diğer bir hükümde bütün tebaanın emlak ve akar maddelerine sahip olabilmeleri yolundadır.
Ferman mali hususları düzenlerken özel vergiler konulmasından her yıl gelir ve gider defterinin tutulmasından maaşların düzgün verilmesinden söz edilmektedir. Ayrıca para basımı ve mali işlere itibar kazandıracağı kabul edilen “banka misillu şeyler”in yapılması gerekli yapılması gerekli sermayenin temini için Avrupa sermayesinden yararlanılması tarım ve ticaretin gelişmesine engel olan etkilerin eğitim ve bilim yoluyla ortadan kaldırılması istenmektedir. Görüldüğü gibi Islahat fermanıdin ve vicdan hürriyetini o gün anlaşılan bir biçimde düzenlemekte; kamu hizmetlerine ve yükümlülüklerine katılma tarafsızlığı nispeten sağlanmış bir yargı mercii önüne çıkma devletin veya her dini cemaatin sahip olduğu veya buluna bileceği okullara girme konularında eşitliği gerçekleştiricinitelikte hükümler getirmektedir. Bütün bu düzenleme ve özellikle yabancılara tanınan bazı haklarla avrupa sermayesine yönelme eğilimi dış etkenlerin ne derece etkili ve önemli olduğunu gösterdiğinden Islahat fermanı hukuki olmaktan da çok siyasi bir değer taşımaktadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Islahat Fermanı Konu Anlatımı

Islahat Fermanı Konu Anlatımı konusu, Eğitim ve Öğretim / Tarih forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlı devletinde gayrimüslimlerin asker ve memur olabilmelerine imkan sağlayan belge, ıslahat fermanı önemli maddeleri, ıslahat dönemi maddeler halinde anlatmi, osmanli devletinde gayri muslimlerinde asker ve memur olabilmelerine imkan saglayan belge hangisidir, ıslahat fermanı grafik, ıslahat fermanının madde madde sebepleri sonucları şeklinde yazı, islahat fermani konu anlatım, bakimliyizcom ıslahat fermanı, 28 şubat 1856 ıslahatı konu anlatımı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İvme konu anlatımı-Hız değişimi konu anlatımı ebush Eğitim ve Öğretim 0 17-05-2013 11:34
Islahat fermanı hangi yıl yayınlanmıştır elif Soru Cevap 0 07-05-2013 01:53
Islahat Fermanı(1856) Nedenleri Nedir elif Soru Cevap 0 02-04-2013 07:06
Osmanlı Tarihi: Islahat Fermanı nimlahza Tarih 0 22-11-2010 01:24
Çökme Döneminde Islahat Fermanı nimlahza Tarih 0 01-02-2009 06:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats