bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Tarih

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-06-2011, 03:15   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İstanbul'un Fethi Ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi Nedir?

İstanbul'un Fethi Ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi Nedir?

Osmanlı Devleti’nin uzun dönemde gerileyişinin sebepleri üzerinde durulurken yaygın bir kanaat olarak mektep kitaplarına kadar inen Osmanlıların ticarete gereğince önem vermeyişleri zikredilir. Osmanlı Türklerinin fetih ve cengâverlikle devlet idaresiyle ilgilendikleri bu iki sahanın dışındaki işleri kendilerine layık görmedikleri sanat ve ticareti zahmetli ve hakir gördükleri bu tür faaliyetleri gayrimüslimlere bıraktıkları yabancı devletlerle imzalanan ticaret anlaşmalarının hep tek taraflı işlediği Türklerin imparatorluk sınırları dışına çıkmadıkları enerjilerini ticaretin geliştirilmesine sarf etmedikleri ticaretin onların zihin dünyalarında herhangi bir yer işgal etmediği ticaretle ilgili kararlarında yanıldıkları ve ticaret yollarındaki değişmenin farkında olamadıkları gibi düşünceler ile Osmanlının ticaretten uzaklığı vurgulanır.

Bu düşünceler Batı müelliflerinin ortaya attığı ancak bizde de benimsenen bir tezdir. Ne var ki gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Zira altı yüz yıllık hükümranlık serüveninde uluslararası dengelerde söz sahibi olmuş bir devletin bu başarısını sadece siyasi ve askeri alanda gösterdikleri performans ile açıklamak mümkün değildir. Bu başarı büyük bir iktisadi ve ticari güç ile devamlı beslenmiştir.

Osmanlı iyi bir asker ve yönetici olduğu kadar becerikli bir tüccardır aynı zamanda. Tüccar toplumda bir kısım askeri zümre mensuplarından daha yüksek bir konuma ve prestije sahip idi. Bu durum bile kendi başına Osmanlının ticarete verdiği önemin bir ifadesidir. Zaten yöneticiler tüccarların Osmanlı iktisadi düzeni içinde önemli fonksiyonları yerine getirdiklerinin de farkında idiler. Bu sebeple tüccarlara geniş hareket özgürlüğü sağlanıyordu. Osmanlı'da ticaret küçümsenen ve hor görülen bir faaliyet değil aksine övülen bir faaliyet idi. Osmanlı vergi sisteminde ticari sektörden daha az vergi alınıyordu. Tüccar himayeye mazhardı. Osmanlı devlet teşkilâtına dair eser yazan Ricaut da Türker’in tüccarların arılar gibi çalışarak kovana bal getirdikleri için himayeye layık olduklarını söylediklerini kaydeder.

Tüccarın himayeye mazhariyetinin ve ticarete gösterilen olumlu bakışın arkasında Osmanlı iktisadi dünya görüşünün iki önemli prensibi bulunuyordu. Bunlardan birincisi “ibadullahın terfih-i ahvalleri” yani halkın refahının artırılması idi. Çünkü Osmanlı sultanları ibadullaha Allah 'ın bir emaneti olarak bakıyorlardı. Dolayısıyla ticaret batılı merkantilist politika uygulayan ülkelerde görüldüğü gibi kendi başına bir amaç değil bir araç olarak telakki ediliyordu. Bu sebeple halkın refahının artırılması gayesiyle ülke içinde piyasalarda mümkün olduğunca bol kaliteli ve ucuz mal bulundurulmasına çalışılıyordu.

Diğer bir prensip devlet gelirlerinin en yüksek düzeye çıkarılması idi. Devlet ticareti hem gelirini ve dolayısıyla maddi gücünü hem de genel refaha olan katkıları ile de manevi gücünü artırmanın bir vasıtası gördüğü için sürekli himaye ediyordu.

Osmanlı'da ticarete verilen önemin göstergelerinden biri de Osmanlı maliyesinin gücünün ticari ve ekonomik gelirlerden beslenmiş olması idi. 1512 yılında yalnız Bursa 'da ipek ticaretinden alınan ve merkezi hazineye giden gümrük geliri 43.000 1562 yılında Şam 'a getirilen baharattan alınan gümrük resmi ise 110.000 düka altın idi. 1527 yılında 277 milyon akçe olan merkezi devlet bütçesi içinde yalnız Bursa ve Şam'ın bu iki gümrük vergisi kaleminden aldığı vergi gelirinin 75 milyon akçenin
üstünde olması (1 Venedik dükası 50 akçe hesabıyla) yani bütçe gelirlerinin % 27’sini teşkil etmesi ticaretin Osmanlı maliyesindeki ağırlığını göstermektedir.

İş bölümünün gelişmişliği piyasalar ın genişliğini açıklayan bir kıstastır. Gelişmiş bir iş bölümü mutlaka yoğun bir ticari faaliyeti gerekli kılar. Biri diğeriyle paralel bir şekilde gelişir veya daralır. Yapılan bir resmigeçitte İstanbul 'da 735 çeşit esnaf birliğinin
katılması Osmanlı'da iş bölümünün Batıyla kıyaslanmayacak derecede ne denli geliştiğini gösterir. 17. yüzyılda İstanbul'da yaklaşık 1100 esnaf birliğine bağlı 25000 işyeri bulunuyor ve bu işyerlerinde usta kalfa ve çırak olarak toplam 80.000 kişi ortalama ise 3–4 kişi çalışıyordu. Diğer taraftan Batı dünyasının en büyük şehri olan Paris 'te 1313 yılında sadece 157 çeşit zanaat loncası bulunuyordu.

Osmanlının ticarete gösterdiği teveccühün bir başka göstergesi ticari alt yapı yatırımlarıdır. Devlet sadece tüccarı ve ticareti himaye etmekle kalmamış gerekli alt
yapı yatırımlarına da gereken önemi göstermiştir. Başta sultanlar olmak üzere Osmanlı yöneticileri bu yatırımlara yakın ilgi duymuşlardır. Orhan Gazi Bursa 'yı aldığı zaman ilk yaptığı faaliyetlerden biri Bedesteni inşaa etmesiydi. Fatih İstanbul 'u fethettikten sonra 118 büyük dükkândan ve etrafında 984 ticarethanesi bulunan bugünkü Kapalıçarşı'yı inşaa etmiştir. Balkanlarda Filibe Saraybosna Üsküp ve Selanik gibi Osmanlı şehirlerinin hemen hepsinin büyük bedestenleri var idi. Evliya Çelebi Sivas 'ı anlatırken 1000 dükkânlı büyük bir bedesteni olduğundan söz eder. Seyyahımız Konya 'da 1900 dükkânın 26 bekâr hanının Kayseri 'de iki bedestenin bulunduğunu anlatır. Ülkeyi baştanbaşa saran han mahzen kervansaray kapan ve kapalı çarşılar gibi ticari müesseselerin yanında belirli aralıklarla kurulan panayırlar sayesinde yoğun bir ticari mübadele hüküm sürüyordu. Bir kısmı günümüze intikal eden bir kısmının da kalıntılarına rastladığımız ticaret yolları üzerine kurulu han ve kervansaraylar uzun mesafe ticaretinin gelişmesi maksadıyla inşaa ediliyor ve bu yolların güvenliği de derbentçi adı verilen yarı askeri bir teşkilât tarafından sağlanıyordu.

Osmanlı sultanlarının ülkede ticari faaliyetlerin azamileştirilmesi yönünde müracaat ettikleri politikalardan biri de tüccar ve zanaatkârlar zümresini başta İstanbul olmak üzere büyük Osmanlı kent merkezlerine toplamasıdır. Fetihken sonra Bursa 'dan İstanbul'a varlıklı tüccarların gelip yerleşmesi sağlanmış 1477 yılında Kefe 'den 267 zengin tüccar ailesi İstanbul'a getirilmiştir. Yavuz Kahire ve Tebriz 'den çok sayıda ilim adamı tüccar ve zanaatkârı İstanbul'a getirmiş idi. İspanya 'da Katolik taassubundan ve engizisyon zulmünden kaçan Yahudilere kucak açılması da sebepsiz değildir. 1535 yılında bu göç sayesinde Selanik ’te Yahudi ailesinin sayısı 8070'i buluyordu. Bu sayede Selanik devletin en zengin ve hareketli merkezlerinden biri haline gelmiş idi.

Devletin coğrafi konumu da bölgesel ve milletlerarası ticaretin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında bir köprü görevi görüyordu. Özellikle Doğudan Batıya giden büyük uluslararası ticaret yollarının Osmanlı ülkesinden geçmesi ticari mübadele hacmini geniş tutuyordu. Osmanlılar bu elverişli coğrafi konumdan azami ölçüde faydalanmaya çalışıyorlardı.

Selçukluların uyguladıkları serbest ticaret politikalarını Osmanlılar da aynen uygulamışlardır. İstanbul uluslararası bir ticaret merkezi hüviyetine bürünmüş idi. Dünyanın her tarafından buraya mal geliyor ve aynı yoğunlukta mal çıkışı yapılıyordu. İstanbul bir mide kent olduğu kadar bir antrepoydu aynı zamanda. İstanbul'un yanında İzmir Antalya Alaiye Trabzon Kefe Akkerman ve Selanik gibi kıyı kentlerin yanında Edirne Bursa Halep Şam Erzurum gibi kentler dış ticarete yönelik merkezler idiler. Evliya Çelebi Trabzon'u anlatırken deniz ve kara yoluyla Ozakof Kazakistan Mingrelia Çerkezistan Abaza ve Kırım ile ticaret yapan tüccarlarından söz eder ve bunların şehir sakinleri içerisinde bir zümre teşkil ettiğini belirtir. Araştırmalar birçok Osmanlı ticaret gemilerinin Mısır Kuzey Afrika Kuzey Karadeniz'de ticari seyahatlere çıktıklarını XVI-XVII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Hindistan ve Çin ile ticaret yapan zengin bir tacir sınıfın bulunduğunu göstermektedir.

Uluslararası ticaretin gelişmesinin bir aracı olarak yabancı tüccarlara ayrıcalıklar tanınıyordu. Kapitülasyon adı verilen ayrıcalıkların arkasında başta ülkeye yabancı tüccarı çekme kaygısı yatıyordu. Uygulanan kapitülasyon politikası ile üç temel amaç gerçekleşmiş oluyordu. Bunlar; ülke üretiminin ihtiyaç fazlasına talep oluşturmak iç piyasada talep edilen yabancı malların girişini sağlamak ve gümrük vergisi elde etmek idi. Ayrıca Avrupa 'da müttefik ülke sayısının artması ve bu ülkeler arasında rekabetin oluşturulması gibi bazı siyasi kazanımlar da elde ediliyordu. Kapitülasyonların verilmesinin bir başka yönü de uluslararası yeni ticaret yollarının keşfi ile 16. yüzyılda okyanuslara kayma eğilimine giren Avrupa transit ticaretini Akdeniz'de tutma gibi bir amacı taşımasıdır.

Yabancı tüccarlara tanınan ayrıcalıklar sadece Osmanlının müracaat ettiği bir yöntem değildi. Doğu ve Batı âleminin zaman zaman uyguladıkları bir yöntem idi. Mesela Memluklular Fransa tüccarlarına ayrıcalık tanımış idi. Osmanlılar bunu devam ettirdiler. Diğer taraftan Batıda İngiltere’nin Hansa birliğine bağlı şehir devletlere tanıdığı ayrıcalıklar 16. yüzyıl sonuna kadar sürmüş idi.

Kapitülasyonların ülkenin dış ticaretinde ödemeler bilânçosu açıklarına neden olduğu iç imalatı ve üretimi baltaladığı dış ticaret sahasından Türk tebaanın çekilerek yabancıların ve içerde azınlıkların egemenlik kazanmalarının teşvik edildiği yönündeki 18 ve 19. yüzyıllara ait gözlemler ve kanaatler erken dönemler için varit değildir. Zira Bursa 'da Türk tüccarlar tarafından Mısır İran Venedik ve Fransa ile ticaret yapan büyük firmalar kurulması ve bu alana büyük paraların yatırılmış olması Osmanlıların milletlerarası ticârette rol almadıkları iddialarını geçersiz kılmaktadır. Yine Kefe 'ye ait ticari istatistikler Türklerin milletlerarası ve bölgeler arası ticarette etkin rol aldıklarını göstermektedir. Venedik’te bir Türk ticâret merkezinin bulunması ve bu merkezin başlarda sadece Müslüman Türkler’e tahsis edilmesi bazı İtalyan şehirlerinde iş yapan Türk tüccar ve esnafına rastlanması Ankara ’dan sof ve muhayyeri alıp Dubrovnik ve diğer batı ülkelerine pazarlayan tüccarların bulunması Ankona’dan (İtalya ’nın Kuzeyi) ithalat yapan Müslüman Osmanlı tüccarlarının görülmesi Hindistanlı tüccarlar ile ortaklık kuran Galata tacirlerinin varlığı Türklerin dış ticârette yalnız yabancılara ve azınlıklara dayanmadığını göstermektedir.

Aynı şekilde kapitülasyonların erken dönemlerde iç üretim üzerinde olumsuz etkileri görülmemekte idi. İnalcık hoca kapitülasyonlara rağmen iç imalat ve üretimin yabancı mallara karşı uzun süre başarıyla rekabet ettiğini ithal malların yünlü kumaş madenler ve kâğıt gibi bir kaç kaleme inhisar ettiğini yıkıcı rekabetin ancak Batıda sanayi inkılâbı ortaya çıktıktan sonra 19. yüzyılın ortalarına doğru görüldüğünü belirtir.

Aslında iktisadi hayatı etkileyen işsizliği artıran imalatı yavaşlatan ve üretimi düşüren en önemli unsur kapitülasyonlar değil yabancı tüccarların piyasadan çekilmiş olmalarıdır. Yabancı tüccarların piyasadan çekilmesinde milletlerarası ticaretin yön değiştirmesinin rolü bulunuyordu. Ümit Burnu 'nun keşfi ile Doğu ticareti Hint okyanusu ve Atlantik'e kayıyor Amerika 'nın keşfi ile de bu kıta ile artan oranda ticaret gelişiyordu. Dolayısıyla Akdeniz bütün direnmelerine rağmen eski önemini zamanla kaybedecektir. Bu gelişmeler sadece Osmanlıyı etkilemeyecek Ortaçağ boyunca Avrupa 'nın sınaî ve ticari merkezi olan İtalya 'yı ve Kuzey Almanya'nın Hansa şehirlerini etkisi altına alacaktı.

Osmanlıların Mısır Bağdad Basra ve Aden 'in fethi ve Hint denizine düzenlediği seferler ile dünya ticâret yollarındaki değişmenin Yakın-Doğu üzerindeki yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için uzun süre mücadele ettiğini biliyoruz. Transit ticareti tekrar Yakın-doğuya yöneltmekte başarı sağlanmış ve 16. yüzyılın başında kesintiye uğrayan transit ticâret yüz yılın ortalarından itibaren tekrar canlandırılmış idi.

XV. yüzyılda Avrupa 'da ticari faaliyetlerin gerilemesinde Osmanlı fütuhatının İstanbul 'un zabtının Hıristiyan tacirlere gösterilen husumetin menfi etkisi olduğu karayoluyla Hind ve Çin ticâreti yapmanın imkanı kalmadığı bu sebeple bir deniz yolu aranmasına gidilerek Hind deniz yolunun ve Amerika 'nın bulunmasına neden olduğu yönündeki fikirler de gerçeği yansıtmaktan uzaktır. Batıda atılan bu fikirlere yine batılı bilim adamları karşı çıkmaktadır. Avrupa İktisat Tarihi adlı eserin sahibi Herbert Heaton keşiflerden önce Şark mallarının Avrupa'da eksilmediğini ve biber fiyatının da düştüğünü belirtir. Konu hakkında Fuad Köprülü uzun mütala’alar yürüterek iddianın yanlışlığını ortaya koymuştur.

Ortaçağ Avrupa ’sına bakıldığında 1348 yılında ortaya çıkan Kara Veba felaketi nüfusun dörtte birini yok etmiş nüfusta azalmanın da etkisiyle üretim ve ticaret hacmi eskisi gibi büyüyememiştir. 1453 yılında İstanbul Türklerin eline geçmekle birlikte 1450’lerden itibaren Avrupa'da ekonomik toparlanma görülecektir. İstanbul'un fethi bir kesintiye sebep olsaydı ekonomik toparlanma yerine düşüş olurdu. 15. yüzyılın önemli bölümünde duraklayan ihracat 1500 lerde 14. yüzyılda ulaştığı en yüksek noktaya erişecektir. 1433 yılında Otuz Yıl Savaşlarının sona ermesi Fransa 'yı içerde toparlanmaya ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere dış ticarete yönelmesine imkân sağlamış 1485 yılında İki Gül Savaşı'nın sona ermesi İngiltere 'ye barış getirmiştir. Avrupa'nın hızlanan ticaretinde Portekiz gemilerinin Hindistan'a ulaşmasından önce geniş bir pazar haline gelen Anvers'in yanında Lyon Cenevre Amsterdam Lizbon Londra ve Bristol da bulunuyordu. Dolayısıyla deniz keşifleri tek başına bu toparlanmayı izahda yetersizdir ve deniz keşiflerinin etkileri büyük ölçekli olmayacak kadar yavaş olmuştur. Zira Afrika Doğu ve yeni Dünya ile yapılan ticaret Avrupa içi ticârete göre sınırlı kalmıştır. 18. yüzyılda bile bölgeler arası ticaret Avrupa ürünlerine çok ağırlıklı bir şekilde dayanmaktadır. Asıl itici güç Avrupa'nın içindeki icatlar ve iyileştirmelerden gelmektedir.

Osmanlı ticaret politikalarından ithalatın serbest ihracatın gerektiğinde kısıtlanması durumu akla şu soruyu getiriyor; Osmanlı ödemeler dengesi öyleyse devamlı açık veriyordu. Bu sorunun Doğu için kısmen doğruluğu vardır. Fransız tarihçi Braudel'in de işaret ettiği gibi Akdeniz bölgesinin Doğu ile yaptığı ticarette ödeme açığı verdiği ve bu açığı Sudan ve Fas yoluyla Afrika'dan sağlanan altın ihracıyla finanse ettiği bilinmektedir. Osmanlılar Doğu ile olan ticaretlerinde açık vermemek için çeşitli tedbirlere başvuruyordu. Bu tedbirlerden biri Osmanlı ülkesine mal ile gelen tüccarın ülkesine yine mal ile dönmesi ilkesi idi. Bu ilkenin korunmasına dikkat edilmiştir. Mühimme defterlerinde Doğu'dan gelen tüccarın bu ilkeye uymayarak para ile dönmek istediği ancak buna müsaade edilmediğine dair bol örnekler bulunmaktadır. Ancak Osmanlının Batı ile olan ticaretlerinde uzun süre açık vermediğini biliyoruz. The Levant Company'nin kayıtlarına bakılırsa kumpanyanın ilk yıllarında Osmanlı ile ticarette denge sağlanmış fakat bazan açık verilmiş ve bu açıklar nakdi olarak ödemek zorunda kalınmış idi. 17.yüzyılın ortalarında durum değişmiş Osmanlı dış ticâret rakamları kumpanya lehine açık vermiştir. Ancak genel itibariyle 18. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı dış ticareti fazla vermeye devam etmiştir.

Hatta Osmanlı sanayisine bakılırsa 18. yüzyılın sonuna gelinceye kadar iç pazar ihtiyacının ötesinde yabancı ülkelere ihracat yapabilecek derecede idi. Mesela bu tarihte ülkenin ihtiyaç duyduğu başlıca pamuklu ve ipekli mamulât kendi üretimiyle temin edildiği gibi bu maddelerden bir hayli ihracat da yapılıyordu. Bu konuda Fransa ile Osmanlı dış ticaret rakamları bizi aydınlatmaktadır. Masson'a göre 1788 yılında Fransa Osmanlı'dan 23 milyon livre kıymetinde pamuklu bez pek ağır gümrük vergilerine rağmen 1789'da 187.000 livreye ulaşan ipekli mensucat ithal etmiştir. Aynı yıllarda Osmanlı'ya ihraç edilen pamuklu bezin kıymeti senede 42.000 livreyi aşmamıştır.

Osmanlının değiştirmeye çalıştığı bir uzun dönemli trendden (eğilim) söz etmek gerekir. Osmanlının kuruluş yılları bu trendin Müslüman Yakın Doğu ile Batı arasında oluşmaya başladığı döneme tekabül eder. 13 ve 14. yüzyıllarda mübadelenin yapısında mal bileşimi ve vasıtalarında ortaya çıkan değişme bariz bir şekilde görülür. Hatta bu değişme 12. Yüzyıla kadar indirilebilir.

Avrupa bu döneme kadar İslâm dünyasının talep edebileceği çok az şeye sahipti. Avrupa'nın Doğu'ya ihracatı köle ve kıymetli madenlerden ibaretti. Doğu Akdeniz ise Avrupa'nın yüksek sınıflarının talep ettiği mamul malları ihraç ediyordu. Batı dünyasının Müslüman Yakındoğu'dan ve diğer Doğu dünyasından iktibas ettiği teknoloji ve organizasyon şekilleri sayesinde bu yapı değişime uğrar. Daha önce esir kereste demir vb. ham maddeler karşılığında Yakındoğu'dan satın aldığı madeni eşya dokuma cam sabun kâğıt gibi sınaî malları artık kendisi imal etmeye ve Yakındoğu'ya satmaya karşılığında hammadde almaya başlar. Avrupa artık satmak için yeni mallara sahipti. Batı'nın ihracatı zamanla işlenmiş ya da mamul mallardan ibaret olmaya başlarken İslâm dünyası Avrupa'ya ipek ve baharat yanında Anadolu 'dan ham şap ile Kuzey Afrika 'dan ham yün ve hububat sağlıyordu.


Sektörel ve bölgesel farklılıklar görülse de uzun süreden beri devam eden bu değişme trendi Osmanlı Devleti’nin doğduğu yıllarda oldukça netleşmiş idi. Osmanlı kendisini böyle bir trendin içinde buldu. Osmanlılar bu trendi pasif bir şekilde kabul etme yerine değiştirmek için mücadele ettiler ve tedrici bir surette değiştirmeye başladılar. Rumeli ve Anadolu 'da açık pazar politikalarına son vererek daha faal ve korumacı bir politika izlediler. Bizans 'dan alınan bölgelerde İtalyan-Latin nüfuzunu kırdılar imtiyazlarını ortadan kaldırdılar. Galata ve Kefe 'de Ceneviz hâkimiyetine son verdiler. Karadeniz'i açık pazar olmaktan çıkararak Osmanlı iç pazarı haline getirdiler. İthal edilen mallarda vergi yükü artırılan mallar dışında serbestîyi bozmadılar iç pazar ihtiyacı karşılanmadan ihracata izin vermediler. Bu durum yerli sanayiin gelişimine hammadde bolluğu meydana getirerek katkıda bulunmuştur. Dış ticarette vergilendirmede Müslüman tebaa lehine düzenlemelere gidilerek yabancılara % 5–7 yerli gayri müslimlere %3–4 Müslümanlara ise %2–3 gibi düşük gümrük tarifeleri uygulanmıştır.

Osmanlılar Batı ile Doğu arasında oluşan bu trendi değiştirmek için gayret göstermelerine rağmen buna muvaffak olamadılar. 18. yüzyılın ortalarına kadar meydana gelen değişmeler karşısında direnen Osmanlı daha sonra Batıdaki hızlı gelişmelere karşı direnci zayıflamış ancak Batı'nın sömürgeleştirme ve sömürge tipi ticaret politikalarına alet olmamıştır


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İstanbul'un Fethi Ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi Nedir?

İstanbul'un Fethi Ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi Nedir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Tarih forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: istanbuldaki avrupa, bursanın fetihi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ticari Kazançlar - Ticari Kazançlar Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 02:27
Avrupa Topluluğu Bölümü Nedir? - Avrupa Topluluğu Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 01:58
İstanbul'un Fethi Konulu Şiirler Bkmlyz Şiir 7 06-05-2009 08:38
İstanbul'un Fethi Konulu güzel sözler Bkmlyz Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 06-05-2009 01:48
İstanbul'un Fethi 29 Mayıs Bkmlyz Kutlamalar 0 06-05-2009 01:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats